Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 14-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Grieķija

 

SATURS

I. TIESNEŠI I.
II. PROKURORI II.
III. TIESU DARBINIEKI III.
IV. TIESU IZPILDĪTĀJI IV.
V. NOTĀRI V.
VI. ĶĪLU REĢISTRATORI VI.
VII. ADVOKĀTI VII.

 

I. TIESNEŠI

Jurisprudences fakultāšu diplomu īpašniekus var iecelt par tiesnešiem, ja viņi ir veiksmīgi izturējuši attiecīgo konkursu (mutisku un rakstisku eksāmenu) un veiksmīgi pabeidz kursu Nacionālajā tiesnešu skolā. Parastajām, civiltiesām un krimināltiesām sākuma kvalifikācija ir tiesneša palīgs pirmās instances tiesā, tiekot paaugstinātam amatā par pirmās instances tiesas tiesnesi, pirmās instances tiesas priekšsēdētāju, apelācijas tiesas tiesnesi, apelācijas tiesas priekšsēdētāju, Augstākās tiesas (Áreios Págos) tiesnesi, Augstākās tiesas vicepriekšsēdētāju un Augstākās tiesas priekšsēdētāju. Pastāv arī administratīvās tiesas ar līdzīgām amatu kategorijām, kas pieaug līdz Valsts Padomei vai Augstākās tiesas administratīvo lietu palātai, un Auditoru tiesai, kas galvenokārt pārbauda valsts naudas izlietojumu. Miertiesneši ir īpaša tiesnešu kategorija civilo un krimināltiesību jomā - viņi sāk darboties savā amatā pēc mutiska un rakstiska konkursa un kāpj pa karjeras kāpnēm, kļūstot par A, B, C un D klases miertiesnešiem.

II. PROKURORI

Prokurori strādā civilo un krimināltiesību sfērā, un uzsāk strādāt savā profesijā un kāpj pa karjeras kāpnem tieši tāpat, kā to dara tiesneši. Saskaņā ar Grieķijas Konstitūciju, tiesneši un prokurori tiek iecelti “uz mūžu”, kas nozīmē, ka viņi turpina strādāt pat tad, ja viņu tiesas vai biroji tiek likvidēti. Grieķijā ir 1 559 tiesneši un 524 prokurori.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesneši un prokurori ir pakļauti Likumam par tiesu organizāciju, kas nosaka, kādiem jābūt viņu darba apstākļiem, pienākumus un kārtību, kādā viņi tiek paaugstināti amatā, kā arī ietver noteikumus par viņu atbildību, uzvedību un izskatu. Likums ietver noteikumus arī par disciplinārajām padomēm un disciplinārajiem sodiem.

III. TIESU DARBINIEKI

Tiesu darbiniekiem (dikastikoí ypálliloi) ir jāiztur atklāts konkurss, pēc kura viņi var strādāt jebkurā valsts tiesā vai prokurora birojā. Viņi tiek pieņemti darbā uz “pastāvīgu laiku”, kas nozīmē, ka viņi strādā tikai tik ilgi, cik ilgi pastāv viņu tiesas un ieņemamie amati. Viņu darba nosacījumus nosaka Likums par civildienestu un noteikumi, kas attiecas īpaši uz viņu profesiju.

IV. TIESU IZPILDĪTĀJI

Tiesu izpildītāji (dikastikoí epimelités) arī strādā valsts tiesās. Viņi parasti tiek iecelti amatā uz pastāvīgu laiku. Viņu pienākumos ietilpst dokumentu apstrāde un pavēstu nogādāšana, darbs ar lēmumiem un tiesas dokumentiem kopumā. Viņu darba nosacījumus līdzīgi nosaka Likums par civildienestu un īpašie noteikumi.

V. NOTĀRI

Notāri (symvolaiográfoi) ir algu nesaņemošas valsts amatpersonas. Viņus ieceļ esošajās vietās pēc atklāta konkursa, viņu galvenais pienākums ir sagatavot līgumus, testamentus, memorandus par līgumiem, utt. Viņu darba nosacījumus nosaka Likums par notāriem, un viņi ir apvienojušies profesionālās notāru asociācijās.

Lapas augšmalaLapas augšmala

VI. ĶĪLU REĢISTRATORI

Ķīlu reģistratori (ypothikofýlakes) parasti ir algu nesaņemošas valsts amatpersonas. Viņus ieceļ esošajās vietās uz īpašu prasību un atklāta konkursa pamata. Viņu galvenais pienākums ir uzturēt sekojošus reģistrus: a) ķīlas par nekustamiem īpašumiem un tiesību atņemšanu izpirkt ķīlu, b) īpašuma nodošanas aktus un c) tiesu pieņemtos mērus un citas darbības saistibā ar nekustamo īpašumu. Viņi apvienojas profesionālās asociācijās.

VII. ADVOKĀTI

Advokāti uzsāk darbu konkursa kārtībā un apvienojas advokātu asociācijās, pa vienai katrā pirmās instances tiesā. Šī profesija ir pakļauta Likumam par advokatūru, kas kopumā regulē disciplināro kārtību, cenas un paaugstināšanu amatā. Viņiem ir jāpakļaujas arī Advokātu kodeksam un Advokātu asociāciju noteikumiem. Sākumā viņi tiek pieņemti pirmās instances tiesās, pēc tam viņi praktizē apelācijas tiesās un Augstākajā tiesā, atkarībā no tā, cik ilgi viņi ir praktizējuši un ar kāda veida lietām viņi strādā.

Saskaņā ar prezidenta pavēli Nr. 152/2000, lai Grieķijā atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu advokātiem, kuri ir ieguvuši kvalifikāciju citā ES dalībvalstī (Direktīva 98/5/EK), advokāti, kas ir ES dalībvalstu pilsoņi, var pastāvīgi praktizēt Grieķijā vai nu kā pašnodarbinātas personas, vai kā algots darbaspēks. Viņiem ir jābūt ieguvušiem kvalifikāciju citā dalībvalstī. Grieķijā viņiem ir jāreģistrējas advokātu asociācijā un jāturpina darboties tajā jomā, kurā viņi praktizē. Viņiem ir jāiesniedz:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. vēstule no valsts vai administratīvās institūcijas, kas pierāda viņa pilsonību;
 2. sertifikāts, kas uzrāda, vai viņiem nav kāds krimināla rakstura pārkāpums, un sertifikāts par profesionālā statusa reģistrāciju, kuru izdevusi viņa izcelsmes valsts kompetentā institūcija, kura piešķīrusi viņam profesionālo kvalifikāciju, vai cita kompetenta institūcija viņa izcelsmes valstī, kurš izdots pēdējo trīs mēnešu laikā, konstatējot tā mērķi un sniedzot detalizētu informāciju par advokāta statusa piešķiršanu viņam, par jebkuru viņa virzīšanos uz priekšu profesionālajā statusā, par visiem disciplinārajiem lēmumiem pret viņu un par visiem uzliktajiem sodiem; par atteiktajiem pieteikumiem var sniegt apelāciju Valdības Padomē 60 dienu laikā kopš paziņojuma par atteikumu ieinteresētajai pusei vai tās aģentam uz adresi Grieķijā;
 3. viņa profesionālo titulu, kas skaidri norādīts izcelsmes valsts valodā vai vienā no oficiālajām valodām;
 4. viņa profesionālās organizācijas reģistrēto nosaukumu viņa izcelsmes valstī, vai tiesas nosaukumu, kurā viņam ir tiesības praktizēt saskaņā ar viņa izcelsmes valsts tiesību aktiem.

Advokātiem, kuru pieteikumus reģistrācijai pieņem, ir tādas pašas saistības un tiesības, kā Grieķijas advokātiem, bet viņi drīkst pilnīgi integrēties juridiskajā profesijā Grieķijā tikai tad, kad viņi var pierādīt, ka viņi ir regulāri praktizējuši savā profesijā Grieķijā trīs gadus. Šo trīs gadu laikā advokātiem, kuri vēlas pārstāvēt klientu tiesā, tas ir jādara kopā ar advokātu, kam ir tiesības uzstāties tiesā lietas izskatīšanas laikā. Tikai advokāti, kuriem ir Grieķijas pilsonība, var veikt darbības un pienākumus, kuri Grieķijas tiesību aktos tiek uzskatīti kā tādi, kas ir valsts varas izpausme. Profesiju var praktizēt kopīgi viens vai vairāki advokāti, kuri praktizē Grieķijā saskaņā ar viņu oriģinālo profesionālo titulu, kā kādas grupas, kurai ir filiāle vai birojs Grieķijā, biedri vai partneri izcelsmes valstī.

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 14-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste