Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Graikija

Naujausia redakcija: 14-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Graikija

 

TURINIO LENTELE

I. TEISĖJAI I.
II. PROKURORAI II.
III. TEISMO SEKRETORIAI III.
IV. ANTSTOLIAI IV.
V. NOTARAI V.
VI. HIPOTEKOS REGISTRATORIAI VI.
VII. ADVOKATAI VII.

 

I. TEISĖJAI

Teisės mokyklų abiturientai gali būti paskirti teisėjais, jeigu jie laimi atitinkamą konkursą (išlaiko egzaminus žodžiu ir raštu) ir sėkmingai užbaigia mokymo kursą Nacionalinėje teisėjų mokykloje. Bendrosios civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje pradedančiojo teisėjo pareigybė yra pirmosios instancijos teismo jaunesnysis teisėjas, kuris yra paaukštinamas skiriant jį pirmosios instancijos teismo teisėju, po to pirmosios instancijos teismo pirmininku, apeliacinio teismo teisėju, apeliacinio teismo pirmininku, Aukščiausiojo Teismo (graik. Áreios Págos) teisėju, Aukščiausiojo Teismo vicepirmininku ir Aukščiausiojo Teismo pirmininku. Taip pat veikia bendrosios teisenos administraciniai teismai, kuriuose yra taikomos panašios pareigybės ir kuriuose teisėjas gali būti paaukštintas, skiriant jį į Valstybės tarybą arba Aukščiausiąjį administracinės teisenos teismą ir Auditorių teismą, kuris daugiausia tikrina valstybės išlaidas.

Taikos teisėjai yra specialioji civilinės ir baudžiamosios teisenos teisėjų kategorija: jie pradeda eiti šias pareigas, išlaikę konkursinius egzaminus žodžiu bei raštu, ir yra paaukštinami iki A, B, C ir D klasės taikos teisėjų.

II. PROKURORAI

Prokurorai dirba bendrosios ir baudžiamosios teisenos srityje, šias pareigas jie pradeda eiti ir yra paaukštinami tokiu pat būdu, kaip ir teisėjai. Vadovaujantis Graikijos konstitucija, teisėjai ir prokurorai yra skiriami „iki gyvos galvos“: jie eina savo pareigas netgi jeigu jų teismai ar tarnybos panaikinamos. Graikijoje yra 1,559 tūkst. teisėjų ir 524 kaltintojai.

viršųviršų

Teisėjai ir prokurorai vadovaujasi Teismų sistemos kodeksu, kuriame yra išdėstytos jų darbo sąlygas, pareigas ir paaukštinimą reglamentuojančios nuostatos, taip pat jų atsakomybę, elgseną ir darbą nustatantys straipsniai. Kodekse taip pat numatytos nuostatos dėl drausminių tarybų ir drausminių nuobaudų.

III. TEISMO SEKRETORIAI

Teismo sekretoriai (graik. dikastikoí ypálliloi) turi laimėti atitinkamą viešąjį konkursą, po kurio jie gali dirbti bet kuriame šalies teisme ir prokuratūroje. Jų paskyrimas yra „nuolatinis“: jie dirba tol, kol egzistuoja jų teismai ir pareigybės. Jų darbo sąlygas reglamentuoja Valstybės tarnybos kodeksas ir būtent šiai profesijai taikomos nuostatos.

IV. ANTSTOLIAI

Antstoliai (graik. dikastikoí epimelités) taip pat dirba šalies teismuose. Jų paskyrimas taip pat paprastai yra „nuolatinis“. Prie jų pareigų yra priskiriamas dokumentų tvarkymas bei šaukimų, sprendimų ir bendrų teismo dokumentų įteikimas. Jų darbo sąlygas reglamentuoja Valstybės tarnybos kodeksas ir konkrečios nuostatos.

V. NOTARAI

Notarai (graik. symvolaiográfoi) yra atlyginimo negaunantys valstybės pareigūnai. Jie skiriami į esamas darbo vietas rengiant viešąjį konkursą; pagrindinė jų pareiga – rengti sutartis, testamentus, susitarimo memorandumus ir kt. Notarai buriasi į profesines notarų asociacijas. Jų darbo sąlygas reglamentuoja Notarų kodeksas.

VI. HIPOTEKOS REGISTRATORIAI

Hipotekos registratoriai (graik. ypothikofýlakes) dažniausiai yra atlyginimo negaunantys valstybės pareigūnai. Jie skiriami į esamas darbo vietas vadovaujantis specialiais pareigybei taikomais reikalavimais ir rengiant viešąjį konkursą. Jų pagrindinė pareiga – pildyti šiuos registrus: a) nekilnojamojo turto hipotekos ir nuosavybės teisės atėmimo iš įkeisto turto savininko; b) nekilnojamojo turto perdavimo aktų; ir c) teisme pareikštų ieškinių ir kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių priemonių. Jie yra suburti į profesines asociacijas.

viršųviršų

VII. ADVOKATAI

Advokatai pradeda eiti šias pareigas konkurso tvarka ir yra suburti į advokatūros asociacijas, po vieną kiekvienam pirmosios instancijos teismui. Šiai profesijai yra taikomas Advokatų kodeksas, kuris reglamentuoja drausmines normas, mokesčius ir bendrąjį statuso paaukštinimą. Advokatai taip pat turi vadovautis Elgsenos kodeksu ir advokatūros asociacijų nuostatomis. Pirmiausia jie pradeda darbą pirmosios instancijos teismuose, vėliau, atsižvelgiant į jų praktinį stažą ir jų priimamų bylų rūšis, jie dirba apeliaciniuose teismuose ir Aukščiausiajame Teisme.

Vadovaujantis 2000 m. prezidento potvarkiu Nr. 152, skirtu padėti teisininkams, kurie įgijo kvalifikaciją kitoje ES valstybėje narėje, verstis nuolatine advokato praktika Graikijoje (Direktyva 98/5/EB), teisininkai, kurie yra ES valstybių narių piliečiai, gali verstis Graikijoje nuolatine privačia advokato praktika arba dirbti šį darbą už atlyginimą. Jie privalo turėti kitoje valstybėje narėje įgytą kvalifikaciją. Graikijoje jie turi užregistruoti advokatūros asociacijoje ir turėti advokato kontorą savo praktikos rajone. Šiuo metu jiems yra taikomi šie reikalavimai:

 1. Jų pilietybę įrodantis viešosios arba administracinės institucijos laiškas.
 2. Pažyma, kurioje nurodoma, ar šie asmenys turi nusikalstamą praeitį ir profesinę kvalifikaciją suteikusios kompetentingos jų kilmės šalies institucijos išduotą registracijos ir profesinio statuso pažymėjimą arba kitos kompetentingos jų kilmės šalies institucijos per pastaruosius tris mėnesius išduotą pažymėjimą, kuriame yra nurodyta tokio pažymėjimo paskirtis ir pateikti duomenys apie jų pripažinimą advokatais, bet kokius profesinio statuso paaukštinimus, bet kokias jiems skirtas drausmines nutartis ir bet kokias skirtas nuobaudas; atmesti pareiškimai gali būti atsiųsti į Valstybės tarybą per 60 dienų po pranešimo apie pareiškimo atmetimą pateikimo suinteresuotai šaliai arba jo (jos) atstovui nurodytu adresu Graikijoje.
 3. Jų profesinis vardas, aiškiai nurodytas jų kilmės šalies oficialiąja kalba arba viena iš oficialių tos šalies kalbų.
 4. Jų profesinės organizacijos jų kilmės šalyje registruotas vardas arba teismo, kuriame jie turi teisę dalyvauti, vadovaudamiesi jų kilmės šalies teise, pavadinimas.

Advokatams, kurių registracijos prašymas yra priimtas, taikomi tokie pat įsipareigojimai, ir jie turi tokias pat teises kaip ir Graikijos advokatai, tačiau jie gali teikti visas advokato paslaugas Graikijoje tiktai įrodę, kad reguliariai vertėsi šia praktika minėtoje šalyje trejus metus. Per šį laikotarpį klientui teisme atstovauti siekiantiems advokatams turi talkinti advokatas, turintis teisę dalyvauti bylą nagrinėjančiame teisme. Veiksmus arba prievoles, kurias Graikijos teisė priskiria prie viešosios valdžios funkcijų vykdymo, gali atlikti tiktai Graikijos pilietybę turintys advokatai. Advokato paslaugas kartu gali siūlyti vienas ar daugiau advokato praktika Graikijoje besiverčiančių teisininkų, besinaudojančių savo profesinės kvalifikacijos kilmės šalyje vardu, kaip kilmės šalyje esančios grupės, kuri turi Graikijoje skyrių arba biurą, nariai ar partneriai.

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 14-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė