Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Kreikka

Uusin päivitys: 02-05-2005
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Kreikka

 

SISÄLLYSLUETTELO

I. Tuomarit I.
II. Syyttäjät II.
III. Tuomioistuinvirkailijat III.
IV. Haastemiehet IV.
V. Notaarit V.
VI. Ulosottoviranomaiset VI.
VII. Asianajajat VII.

 

I. Tuomarit

Tuomariksi voidaan nimittää henkilö, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon, on hyväksytty kokeissa (suullinen ja kirjallinen kuulustelu) ja on seurannut menestyksellä kansallisen tuomarikoulun opetusta. Henkilö voidaan nimittää aluksi avustavaksi tuomariksi käräjäoikeuteen (ensimmäisen asteen tuomioistuimeen) , ja sen jälkeen on seuraavat asteet: käräjätuomari, käräjäoikeuden puheenjohtaja, hovioikeuden (toisen asteen tuomioistuimen) tuomari, hovioikeuden presidentti, korkeimman oikeuden tuomari, korkeimman oikeuden varapresidentti, korkeimman oikeuden presidentti (yleinen siviili- ja rikosoikeus). Tuomareita on myös yleisissä hallinto-oikeuksissa, ja he voivat edetä samaan tapaan ylempään hallinto-oikeuteen eli valtioneuvostoon (Συμβούλιο της Επικρατείας, simvulio tis epikratias) ja tilintarkastustuomioistuimeen, joka tarkastaa lähinnä valtiontilit.

Erityisen tuomariluokan muodostavat siviili- ja rikosoikeudessa rauhantuomarit, jotka nimitetään toimeen suullisten ja kirjallisten kokeiden perusteella. Rauhantuomarien luokat ovat 1, 2, 3 ja 4

II. Syyttäjät

Niin siviili- kuin rikosoikeudessa syyttäjien urakehitys on täsmälleen samanlainen kuin tuomarien. Kreikan perustuslain mukaan tuomarit ja syyttäjät nimitetään virkoihinsa koko iäksi eli he säilyttävät virkansa, vaikka heidän toimipaikkansa lopetetaan. Tuomarien lukumäärä Kreikassa on 1 559, ja syyttäjiä on 524.

Tuomarien ja syyttäjien urakehityksestä, toimenkuvasta, viroista ja etenemisestä samoin kuin heidän velvollisuuksistaan, käytöksestä ja palkkauksesta säädetään tuomioistuinten perussäännössä (Οργανισμό των Δικαστηρίων). Siinä säädetään myös kurinpitolautakunnasta ja kurinpitorangaistuksista.

Sivun alkuunSivun alkuun

III. Tuomioistuinvirkailijat

Virkailijoiden on tultava hyväksytyksi julkisissa kilpailuissa, ja he työskentelevät kaikissa maan tuomioistuimissa ja syyttäjänvirastoissa. He ovat valtion virkamiehiä ja ovat virassaan niin kauan kuin virat ovat olemassa. Heidän virastaan säädetään virkamieslaissa ja erityisissä heidän ammattiaan koskevissa säännöksissä.

IV. Haastemiehet

Haastemiehet työskentelevät myös maan tuomioistuimissa. He ovat yleensä virkamiehiä, ja heidän työhönsä kuuluu asiakirjojen käsittely ja haasteiden, tuomioistuimen päätösten sekä yleisesti kaikenlaisten tuomioistuinasiakirjojen tiedoksi antaminen vastaanottajalle. Heidän virastaan säädetään edellä mainitussa laissa ja erityisissä säännöksissä.

V. Notaarit

Notaarit ovat palkattomia julkisia toimihenkilöitä. Heidät nimitetään julkisen kilpailun perusteella jo olemassa oleviin notaarintoimiin. Heidän pääasiallinen työnsä on sopimusten ja sopimusluonnosten sekä testamenttien ym. laatiminen. Notaarin virasta säädetään notaarilaissa. Notaarit ovat järjestäytyneet notaariyhdistyksiksi.

VI. Ulosottoviranomaiset

Nämä ovat pääasiassa palkattomia julkisia toimihenkilöitä. Heidät nimitetään erityissyistä julkisen kilpailun perusteella jo olemassa oleviin toimiin. Heidän työhönsä kuuluu kirjanpito 1) kiinteistöjen kiinnitysasiakirjoista ja kiinteistöjen rekisteröinnistä ja ulosmittauksesta, 2) lainhuudoista ja 3) kiinteistöjä koskevien kanteiden ja muiden asiakirjojen rekisteröinnistä. He ovat järjestäytyneet yhdistyksiksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

VII. Asianajajat

Asianajajan oikeudet saa kilpailun perusteella. Asianajajat ovat järjestäytyneet asianajajayhdistyksiksi, jotka toimivat maan kunkin käräjäoikeuden yhteydessä. Heidän ammatistaan säädetään asianajajalaissa, jossa on säädöksiä kurinpidosta, palkkioista ja yleisesti urakehityksestä. On olemassa myös laki, jossa säädetään asianajajayhdistyksiä koskevasta etiikasta, sekä asianajajayhdistysten sisäiset säännöt. Asianajajat toimivat uransa alussa ensimmäisen asteen tuomioistuimissa ja hoitavat myöhemmin tehtäviä – jotka riippuvat kokemuksen pituudesta ja siitä, mitä asioita he ottavat hoitaakseen – toisessa oikeusasteessa, aina korkeimpaan oikeuteen asti.

Presidentin asetuksen N:o 152/2000 ‘’Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε.‘’ (asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta Kreikassa, kun asianajaja on hankkinut ammatillisen pätevyytensä muussa EU:n jäsenvaltiossa; direktiivi 98/5 [ΕY]) mukaisesti muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisuuden omaavat asianajajat voivat harjoittaa ammattiaan Kreikassa pysyvästi vapaina ammatinharjoittajina tai muiden palveluksessa. Asianajajan on sitä varten täytynyt hankkia ammattipätevyys jossain muussa EU:n jäsenvaltiossa. Hänen on rekisteröidyttävä Kreikassa sen hallintoalueen asianajajayhdistykseen, jossa hän aikoo harjoittaa ammattiaan; hänellä on oltava toimisto samalla hallintoalueella. Tätä varten

Sivun alkuunSivun alkuun

1. asianajajan on osoitettava julkisen tai hallinnollisen viranomaisen antama todistus kansalaisuudesta,

2. hänen on toimitettava ote rikosrekisteristä sekä todistus rekisteröinnistä ja ammatinharjoituksen muutoksista, jonka on antanut ammattinimityksen myöntänyt lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai muu lähtömaan toimivaltainen viranomainen. Todistus ei saa olla vanhempi kuin kolme kuukautta ja siitä on käytävä ilmi, mihin tarkoitukseen todistus on annettu, sekä tiedot nimityksestä, urakehityksestä ja mahdollisista kurinpidollisista toimenpiteistä ja rangaistuksista. Jos hakemusta ei hyväksytä, voidaan päätöksen kumoamista hakea valtioneuvostolta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun asianomaiselle tai hänen edustajalleen on ilmoitettu Kreikassa olevaan osoitteeseen hakemuksen hylkäämisestä,

3. ammatinharjoittamistodistus on oltava laadittu lähtömaan virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä,

4. on mainittava lähtömaan asianajajayhdistyksen nimi tai sen tuomioistuimen nimi, jossa asianajaja on oikeutettu harjoittamaan ammattiaan lähtömaan lainsäädännön mukaan.

Jos asianajajan rekisteröinti hyväksytään, on jokaisella asianajajalla samat velvollisuudet ja oikeudet kuin kreikkalaisella virkaveljellään. Hänet voidaan kuitenkin hyväksyä täysimääräisesti asianajajan ammattiin Kreikassa vain, jos hän voi osoittaa, että hän on todella harjoittanut ammattia Kreikassa säännöllisesti kolme vuotta. Ennen kuin nuo kolme vuotta ovat kuluneet, asianajajan on, voidakseen edustaa asiakasta ja ajaa hänen asiaansa oikeudessa, toimittava yhdessä sellaisen asianajajan kanssa, jolla on oikeus harjoittaa ammattiaan asiaa käsittelevässä tuomioistuimessa. Toimia ja tehtäviä, joihin Kreikan lainsäädännön mukaan liittyy julkisen vallan käyttöä, voivat suorittaa vain Kreikan kansalaisuuden omaavat asianajajat. Yksi tai useampi asianajaja voi harjoittaa ammattiaan myös asianajajayhdistysten puitteissa, jos he harjoittavat ammattiaan Kreikassa ulkomailla myönnetyn ammatinharjoitusluvan perusteella ja he ovat jäseniä lähtömaan yhdistyksessä, jolla on tytäryhdistys Kreikassa.


[jom1]VAI: A, B, C ja D

[jom2]Ks. edellä.

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Kreikka - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 02-05-2005

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta