Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Grækenland

Seneste opdatering : 02-05-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Grækenland

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. DOMMERE I.
II. ANKLAGEMYNDIGHEDER II.
III. DOMSTOLENES KONTORPERSONALE III.
IV. FOGEDER IV.
V. NOTARER V.
VI. TINGLYSNINGSKONTORER VI.
VII. ADVOKATER VII.

 

I. DOMMERE

For at blive dommer skal man have bestået juridisk kandidateksamen fra et universitet. Derefter skal man have bestået de relevante mundtlige og skriftlige prøver og have afsluttet et studium ved en national uddannelsesinstitution for dommerstanden. Man begynder som dommerfuldmægtig ved en underret. Derefter kan man blive dommer ved en underret, retspræsident ved en underret, dommer ved en appelret, retspræsident ved en appelret, dommer ved højesteret, vicepræsident ved højesteret, præsident ved højesteret (civil- og straffesager). Der findes også almindelige forvaltningsdomstole, hvor karriereforløbet er det samme op til den højeste forvaltningsdomstol, dvs. det græske statsråd og den græske revisionsret, som primært reviderer det offentliges udgifter.

Fredsdommere, som ansættes efter at have bestået en mundtlig og skriftlig udvælgelsesprøve, avancerer til fredsdommere i klasse A, B, C eller D, og udgør en særlig kategori af dommere inden for civil- og strafferetten.

II. ANKLAGEMYNDIGHEDER

Inden for anklagemyndigheden har juristerne et tilsvarende karriereforløb. I henhold til den græske forfatning udnævnes dommere og anklagere for livstid, dvs. ansættelsesforholdet fortsætter, selv om deres stilling og funktion nedlægges. Der er 1 559 dommere og 524 anklagere i Grækenland.

Dommeres og anklageres virke er reguleret af ”juristsammenslutningen”. Den fastsætter regler for ansættelsesforhold og karriereforløb samt for medlemmernes beføjelser og embedsførelse. Sammenslutningen fastsætter endvidere regler for disciplinærforfølgning og disciplinære sanktioner.

TopTop

III. DOMSTOLENES KONTORPERSONALE

De enkelte medarbejdere skal bestå en offentlig udvælgelsesprøve, hvorefter de kan arbejde ved alle domstole og anklagemyndigheder i Grækenland. De er fastansatte, men arbejder kun, såfremt de pågældende stillinger er til rådighed. Deres ansættelsesforhold er reguleret i lov om offentligt ansatte tjenestemænd og særlige bestemmelser for domstolstjenestemænd.

IV. FOGEDER

Fogederne arbejder også i domstolene. De er normalt fastansatte tjenestemænd, og deres arbejde består i at ekspedere dokumenter og forkynde stævninger, kendelser og alle former for retsdokumenter. Deres ansættelsesforhold er reguleret af ovennævnte lov og særlige bestemmelser.

V. NOTARER

Notarer varetager en offentlig funktion uden at være offentligt lønnet. De udnævnes efter offentlige udvælgelsesprøver og virker i notarkontorer, hvor deres hovedopgave består i at udarbejde kontrakter, testamenter, aftaler osv. Deres ansættelsesforhold er reguleret af lov om notarer, og de er medlemmer af notarsammenslutningen.

VI. TINGLYSNINGSKONTORER

Tinglysningspersonale varetager normalt en offentlig funktion uden at være offentligt lønnet. De tilknyttes tinglysningskamre på grundlag af særlige adgangskrav og offentlige udvælgelsesprøver. Deres hovedopgave består i at føre register over: a) pant i fast ejendom, meddelelser om prioritering af rettigheder og tvangsfuldbyrdelse af panteret, b) skøder og c) begæringer og diverse rettigheder vedrørende fast ejendom. De har deres egen sammenslutning.

TopTop

VII. ADVOKATER

For at blive advokat skal man bestå en udvælgelsesprøve. Advokater er medlemmer af juristsammenslutninger, som findes ved enhver underret. De er omfattet af loven om advokater, som regulerer disciplinærspørgsmål, honorarer og karriereforløb i al almindelighed. De skal desuden overholde juristsammenslutningens etiske regler og love. De ansættes først ved en underret og udøver derefter virksomhed ved en højere domstol, eventuelt højesteret afhængigt af, hvor længe de har gjort tjeneste og hvilke sager, de har behandlet.

For at lette udøvelse af erhvervet som advokat på permanent grundlag i Grækenland for advokater, der har fået deres uddannelse i en anden EU-medlemsstat (direktiv 98/5/EF) , bestemmer præsidentdekret 152/2000, at advokater, som er statsborgere i en af de andre EU-medlemsstater, permanent kan udøve erhverv som advokat i Grækenland, enten som selvstændig praktiserende eller som ansat ved et advokatfirma. For at gøre dette skal de have fået deres uddannelse i en anden EU-medlemsstat. I Grækenland skal de være medlem af juristsammenslutningen i det distrikt, hvor de udøver deres virksomhed. De skal dokumentere følgende:

 1. En erklæring fra en offentlig eller en administrativ myndighed, der attesterer deres nationalitet.
 2. En kopi af straffeattest samt attestation for autorisation og karriereforløb fra den kompetente myndighed i deres hjemland, som udfærdiger deres autorisation, eller fra en anden kompetent myndighed i dette land, som højest må være tre måneder gammel. Attesten skal indeholde oplysninger om formål, de nærmere omstændigheder omkring udnævnelsen, karriereforløb og eventuelle disciplinære foranstaltninger. I tilfælde af afvisning af en ansøgning kan advokaten indklage sagen for statsrådet inden for tres (60) dage for meddelelsen af afvisning til den interesserede part eller hans repræsentant på en adresse i Grækenland.
 3. Deres professionelle kvalifikationer, klart formuleret på et officielt sprog i deres hjemland.
 4. Angivelse af det officielle navn på den faglige sammenslutning, hvor han eller hun har ret til at udøve virksomhed i overensstemmelse med hjemlandets lovgivning.

Hvis ansøgningen efterkommes, har advokaten samme forpligtelser og samme rettigheder som græske advokater. Advokater kan imidlertid først integreres fuldt ud i advokatprofessionen i Grækenland, når de kan bevise, at de har udøvet fast virksomhed i Grækenland i tre år. I disse tre år skal advokater, der forsvarer deres klienter ved domstolene, være ledsaget af en advokat, der har møderet for den pågældende domstol. Det er kun advokater med græsk nationalitet, der har beføjelse til at udfærdige dokumenter og varetage opgaver, som i henhold til græsk lov indebærer udøvelse af offentlig myndighed i Grækenland. Erhvervet kan endvidere udøves kollektivt af en eller flere advokater, der efter reglerne i deres hjemland udøver praksis i Grækenland som repræsentanter for et advokatfirma, der har en afdeling eller et kontor i Grækenland.

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-05-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige