Evropská komise > ESS > Právnické profese > Řecko

Poslední aktualizace: 14-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Řecko

 

OBSAH

I. SOUDCI I.
II. PROKURÁTOŘI II.
III. SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI III.
IV. SOUDNÍ VYKONAVATELÉ IV.
V. NOTÁŘI V.
VI. REGISTRÁRTOŘI PRÁV K NEMOVITOSTEM VI.
VII. ADVOKÁTI VII.

 

I. SOUDCI

Absolventi právnických fakult mohou být jmenováni soudci, pokud uspěli v příslušném výběrovém řízení (ústní a písemná zkouška) a úspěšně dokončili kurs na Národní škole pro soudce. V řádném občanskoprávním a trestněprávním soudnictví nastupují uchazeči nejprve na místo přísedícího soudce u soudu prvního stupně, poté se mohou stát soudcem soudu prvního stupně, dále soudcem odvolacího soudu, předsedou odvolacího soudu, soudcem Nejvyššího soudu (Áreios Págos), místopředsedou Nejvyššího soudu a předsedou Nejvyššího soudu. Existují rovněž řádné správní soudy s obdobnými stupni, mezi něž patří Státní rada, Nejvyšší správní soud a Účetní dvůr, který provádí především kontrolu veřejných financí.

Zvláštní kategorií soudců v oblasti občanského a trestního soudnictví jsou smírčí soudci: do své funkce nastupují na základě ústního a písemného výběrového řízení, a v rámci služební hierarchie se mohou stát smírčími soudci třídy A, B, C a D.

II. PROKURÁTOŘI

Prokurátoři působí v oblasti řádného a trestního soudnictví a do svých funkcí nastupují a v rámci služební hierarchie postupují stejným způsobem jako soudci. Podle řecké ústavy jsou soudci a prokurátoři jmenováni "na doživotí", což znamená, že ve svých funkcích zůstávají i v případě zrušení jejich příslušných soudů nebo funkcí. V Řecku působí  1 559 soudců a 524 prokurátorů.

NahoruNahoru

Činnost soudců a prokurátorů upravuje zákon o organizaci soudů, který stanoví podmínky výkonu jejich povolání, jejich povinnosti a služební postup, a obsahuje rovněž ustanovení o jejich odpovědnosti, chování a plnění povinností. Citovaný zákon rovněž obsahuje ustanovení o disciplinárních komisích a disciplinárních trestech.

III. SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI

Soudní úředníci (dikastikoí ypálliloi) musí úspěšně projít veřejným výběrovým řízením, na jehož základě mohou pracovat na jakémkoli soudu nebo v jakékoli kanceláři prokurátora v Řecku. Jsou jmenováni „natrvalo“, což znamená, že svůj úřad mohou zastávat pouze po dobu existence soudu a funkce, do které byli jmenováni. Jejich činnost se řídí občanským služebním řádem a předpisy týkajícími se přímo jejich povolání.  

IV. SOUDNÍ VYKONAVATELÉ

Soudní vykonavatelé (dikastikoí epimelités) rovněž působí na řeckých soudech. Obvykle jsou jmenováni natrvalo. Jejich úkolem je zpracovávat dokumenty a doručovat soudní předvolání, rozhodnutí a soudní dokumenty obecně. Jejich činnost je rovněž upravena občanským služebním řádem a zvláštními předpisy.

V. NOTÁŘI

Notáři (symvolaiográfoi) jsou státní zaměstnanci nepobírající mzdu. Jsou jmenováni na existující místa na základě veřejného výběrového řízení; jejich hlavní povinností je sepisovat smlouvy, závěti, memoranda o porozumění, apod. Jejich činnost je upravena notářským řádem a jsou organizováni v profesních sdruženích notářů.

NahoruNahoru

VI. REGISTRÁRTOŘI PRÁV K NEMOVITOSTEM

Registrátoři práv k nemovitostem (ypothikofýlakes) jsou obecně státními zaměstnanci nepobírajícími mzdu. Jsou jmenováni na existující místa na základě zvláštních vstupních požadavků a veřejného výběrového řízení. Jejich hlavním úkolem je vést rejstříky: a) hypoték a propadnutých hypoték k nemovitostem, b) smluv o převodech nemovitostí a c) soudních žalob a jiných úkonů spojených s nemovitostmi. Jsou organizováni v profesních sdruženích.

VII. ADVOKÁTI

Advokáti nastupují do svého povolání na základě výběrového řízení a jsou organizováni v advokátních komorách, s tím, že u každého soudu prvního stupně působí jedna komora. Činnost advokátů je řízena zákonem o advokacii, který upravuje disciplinární řád, poplatky a obecný služební postup. Musí rovněž dodržovat etický kodex a předpisy advokátních komor. Nejprve jsou přijímáni k soudům prvního stupně, poté vykonávají praxi u odvolacího soudu a u Nejvyššího soudu, a to v závislosti na délce praxe a druhu případů, kterými se zabývají.

Podle nařízení prezidenta 152/2000 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě EU než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (směrnice 98/5/ES), mohou advokáti, kteří jsou státními příslušníky států EU, trvale vykonávat své povolání v Řecku, a to jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako zaměstnanci za mzdu. Musí získat právní kvalifikaci v jiném členském státě. V Řecku musí být zaregistrováni u advokátní komory a  mít kancelář v oblasti, kde působí. Musí předložit:

NahoruNahoru

 1. potvrzení o své státní příslušnosti vydané orgánem veřejné moci nebo správním orgánem;
 2. výpis z rejstříku trestů a potvrzení o registraci a profesním statusu od příslušného orgánu v jejich domovském státě, který vydal jejich profesní kvalifikaci, nebo od jiného příslušného orgánu v jejich domovském státě, staré nejvýše tři měsíce, v němž bude uveden účel a podrobné údaje o jejich přijetí za advokáty, jakýkoli jejich kariérní postup, jakákoli disciplinární rozhodnutí vydaná proti nim a jakékoli uložené tresty; proti zamítnutí žádosti je možné podat odvolání ke Státní radě, a to ve lhůtě 60 dní poté, co bylo zamítnutí žádosti oznámeno dotčené straně nebo jejímu zástupci na adresu v Řecku;
 3. svůj profesní titul, jasně uvedený v jazyce nebo jednom z úředních jazyků svého domovského státu;
 4. registrovaný název své profesní organizace v domovském státě, nebo název soudu, před kterým jsou oprávněni vystupovat podle práva svého domovského státu.

Advokáti, jejichž žádosti o registraci bylo vyhověno, mají stejná práva a povinnosti jako řečtí advokáti, mohou však plnoprávně vykonávat své povolání v Řecku pouze pokud prokáží, že skutečně pravidelně vykonávali svou praxi na území Řecka po dobu tří let. V průběhu těchto tří let musí advokátům, kteří hodlají zastupovat klienta u soudu, asistovat advokát oprávněný vystupovat před soudem projednávajícím daný případ. Úkony a povinnosti, které jsou podle řeckého práva považovány za výkon veřejné pravomoci, mohou provádět pouze advokáti, kteří jsou státními příslušníky Řecka. Povolání advokáta mohou společně vykonávat jeden nebo více advokátů praktikujících v Řecku, a to pod jejich původním profesním titulem, jako členové nebo společníci skupiny společností z jejich domovského státu, která má organizační složku v Řecku.

« Právnické profese - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 14-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království