Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Gibraltar

Senaste uppdatering: 30-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Gibraltar

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Domare 1.
2. Lekmannadomare 2.
3. Åklagare 3.
4. Domstolstjänstemän 4.
5. Sheriffer 5.
6. Exekutionsbiträden (bailiffs) 6.
7. Advokater 7.
a) Barristers a)
b) Solicitors b)
8. Notarier 8.
9. ”Biträdande jurister” (legal executives) 9.

 

1. Domare

Kvalifikationskrav

Till skillnad från vad som gäller i många andra länder i Europa måste domarkandidater i Gibraltar först ha arbetat som advokater (solicitors eller barristers). De måste vidare vara medborgare i Gibraltar, Storbritannien (Förenade kungariket), Irland eller ett land i det brittiska samväldet. De ska ha arbetat som advokat under en viss tid som anges i lagstiftningen och som varierar beroende på vilken domarbefattning det är fråga om. För att bli ordförande (Chief Justice) i Gibraltars högsta domstol (Supreme Court) eller domare eller ordförande i appellationsdomstolen (Court of Appeal) krävs minst tio års erfarenhet som advokat. I praktiken brukar dock domarna ha arbetat som advokater i omkring tjugo år. Advokater blir därför domare först i mitten eller mot slutet av sitt yrkesliv.

För att bli ordförande i högsta domstolen eller ordförande eller domare i appellationsdomstolen måste kandidaten dessutom vara eller ha varit domare i en domstol med obegränsad behörighet i tviste- och brottmål någonstans i brittiska samväldet eller Irland eller i en domstol som är överrätt till en sådan domstol. För den andre domaren i högsta domstolen (Additional Judge) är kvalifikationskraven något lägre, men det krävs ändå omfattande erfarenhet av civil- och straffrättsliga mål.

Utnämningsprocedur

Enligt Gibraltars konstitution utnämns domare av Gibraltars guvernör. Vakanta tjänster annonseras som regel ut. På grund av att domkretsen är så liten finns det bara en tjänst som domare i högsta domstolen utöver ordföranden.

Rygg

Till börjanTill början

Domstolarna är oberoende

Domstolarna är oberoende, vilket innebär att domarna ska avgöra mål enligt sin egen uppfattning utan påverkan utifrån. I rättskipningens intresse måste domstolarna i synnerhet vara oberoende och fristående från statsmaktens styrning och kontroll. En domare får inte sitta i styrelsen för ett företag eller låta sig påverkas av påtryckningar från individer eller grupper med ett intresse i målet. Domaren måste döma efter lagen utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, oavsett om avgörandet är populärt eller inte.

Att domstolarna är oberoende innebär inte bara att domarna måste stå emot påtryckningar utifrån. De måste också vara oberoende gentemot varandra. Ingen domare, oavsett hur framstående han eller hon är, får tala om hur en annan domare ska döma i ett enskilt fall. Domare får be varandra om råd och ta hänsyn till åsikter från andra domare i andra mål, men de är endast skyldiga att följa bindande domar från högre instanser.

Personer som är missnöjda med en domares avgörande eller uppförande kan som regel överklaga till högre instans.

Lön

En domare i högsta domstolen tjänar för närvarande 72 091 pund om året före skatt. Ordföranden i högsta domstolen tjänar 78 528 pund om året före skatt.

Olika domarbefattningar

För information om de olika domstolarna i Gibraltar, klicka på länken till Rättssystemets uppbyggnad i Gibraltar.

Ordföranden för appellationsdomstolen är ordförande för Court of Appeal i både brottmål och tvistemål.

Rygg

Till börjanTill början

Justices of Appeal är titeln på domarna i Court of Appeal. De dömer tillsammans med ordföranden.

Ordföranden för högsta domstolen är den högste ordinarie domaren i Gibraltar och är ordförande i alla mål i Supreme Court. Han eller hon är också automatiskt domare i appellationsdomstolen.

Additional Judge kallas den andre domaren i högsta domstolen. När ordföranden är frånvarande träder Additional Judge in och fullgör ordförandens uppgifter.

Stipendiary Magistrate kallas de ordinarie lagfarna domarna i Magistrates’ court. De handlägger samma typer av ärenden som lekmannadomarna (se nedan), men de handlägger i synnerhet mer omfattande och komplicerade ärenden.

Kanslichef vid högsta domstolen är en tjänst som kräver minst fem års erfarenhet som advokat (barrister eller solicitor). Vakanta tjänster utlyses. Kanslichefen registrerar mål vid domstolen och utför andra kansliuppgifter. Han eller hon fattar också beslut om rättegångskostnader. Dessutom kan edsavläggelse ske inför kanslichefen, som vidare är kanslichef vid appellationsdomstolen och sheriff (högste exekutionstjänsteman), handlägger vissa sjörättsärenden, särskilt kvarstad på skepp (i egenskap av Admiralty Marshal), utfärdar dödsattester och utreder dödsorsaker (i egenskap av Deputy Coroner). Slutligen är kanslichefen domstolens högste administrativa chef.

Andra domarbefattningar

Förutom de allmänna domstolarna finns det en rad specialdomstolar och nämnder i Gibraltar som handlägger ärenden av de mest skilda slag: om psykiskt sjuka personer, om socialförsäkring och socialt bistånd, om transport- och arbetsrätt. I dessa domstolar deltar ibland sakkunniga utan juridisk utbildning, t.ex. läkare, och lekmän, även om ordföranden nästan alltid är lagfaren.

Rygg

Till börjanTill början

Länkar

 • Judicial Studies Board English(ansvarig för domarutbildning)

2. Lekmannadomare

I Gibraltar finns det lekmannadomare, fredsdomare (Justices of the Peace), som handlägger mindre allvarliga brott, t.ex. trafikförseelser. Fredsdomarna behöver inte ha juridisk utbildning och de är oavlönade.

Fredsdomarna utövar sina uppgifter på deltid. I allmänhet sammanträder de tre och tre, varvid en av dem fungerar som ordförande och handleder de andra genom förfarandet och för domstolens talan. En domstolstjänsteman ger dem råd i juridiska och processuella frågor. De värderar bevisningen i målet och enas om en dom. Om den tilltalade befinns skyldig eller erkänner brottet fastställer de påföljden. Magistrates’ court handlägger relativt sett mindre allvarliga brott, t.ex. snatteri, skadegörelse, förargelseväckande beteende och trafikförseelser. Domstolen handlägger också en rad olika ärenden rörande familj och barn samt utskänkningstillstånd för barer, pubar, nattklubbar och spelhallar.

3. Åklagare

Åklagarmyndigheten (Attorney General’s Chambers) ansvarar för utredning och eventuellt åtal för brott i Gibraltar, när polisens utredning är avslutad. Myndigheten bistår också polisen i frågor rörande brott. Utöver chefsåklagaren (Attorney General) finns det för närvarande en högre åklagare (Senior Crown Counsel) och sex underåklagare (Crown Counsel). Åtal väcks alltid i chefsåklagarens namn.

Rygg

Till börjanTill början

Åklagarna är statsanställda tjänstemän. För anställning krävs att man är barrister eller solicitor med rätt att driva advokatverksamhet i England och Wales. Kandidaten måste dessutom få tillstånd att driva advokatverksamhet i Gibraltar innan han eller hon kan anställas. Åklagarna måste slutligen vara medborgare i EU eller brittiska samväldet.

Code for Crown Prosecutors

Även om åklagarinstruktionen (Code for Crown Prosecutors) i England och Wales inte egentligen gäller i Gibraltar brukar åklagarmyndigheten följa den i sitt beslutsfattande.

Beslutet om att väcka åtal bygger på två överväganden: bevisläget och allmänintresset.

Chefsåklagaren måste vara övertygad om att bevisningen är tillräckligt stark för att sannolikt kunna leda till fällande dom mot den eller de tilltalade på alla åtalspunkter. Han eller hon måste bedöma försvarets ståndpunkt och hur det kan påverka åklagarens sak. Sannolikheten för fällande dom ska bedömas objektivt. Det betyder att utgångspunkten ska vara hur en jury eller domare som tillämpar lagen korrekt skulle döma. Kan man anta att det är troligare att de skulle fälla än fria den tilltalade, får åtal väckas.

Vid avgörandet av om det finns tillräckligt stark bevisning för åtal måste chefsåklagaren också bedöma om bevisningen kan användas och är tillförlitlig. I många fall är bevisläget inget problem. Men i andra fall kan det visa sig att bevisningen inte är så stark som den verkar vid första anblicken. Chefsåklagaren måste därför noga pröva om bevisningen får användas i domstol. Vissa typer av bevisning kan t.ex. avvisas på grund av hur den har samlats in eller på grund av förbudet mot att lita till hörsägen. Chefsåklagaren måste också avgöra om bevisningen är tillförlitlig.

Rygg

Till börjanTill början

Allmänintresset måste beaktas i varje fall där bevisningen är tillräckligt stark för att sannolikt kunna leda till fällande dom. Åtal väcks som regel såvida inte allmänna hänsyn av betydande vikt talar emot åtal. Även om det i ett visst fall kan finnas allmänna hänsyn som talar emot åtal, väcker åklagarmyndigheten ofta åtal ändå och låter frågan om allmänintresset avgöras av domstolen.

Chefsåklagaren måste noggrant och opartiskt väga omständigheterna för och emot åtal. Hänsyn till allmänintresset som kan påverka åtalsbeslutet är vanligtvis brottets svårhetsgrad och den misstänktes personliga förhållanden. Vissa omständigheter kan tala för ett åtal, medan andra talar för andra åtgärder.

Utnämningsprocedur

Vakanta tjänster som åklagare annonseras som regel ut i lokalpressen. Kandidaterna ska fylla i ett ansökningsformulär och visa sina kvalifikationer och sin kompetens för tjänsten. De kandidater som bäst uppfyller kraven kallas till en anställningsintervju.

Olika åklagartjänster

Det finns som sagt en högre åklagare och underåklagare. Enligt Gibraltars konstitution är dock chefsåklagaren ansvarig för alla åtalsbeslut. Den högre åklagaren och underåklagarna kan företräda chefsåklagaren i alla åtal. I vissa fall sköter chefsåklagaren själv åtalet.

En åklagare tjänar mellan 26 012 och 35 333 pund.

4. Domstolstjänstemän

Den administrativa personalen vid Gibraltars domstolar är statligt anställda utan juridisk utbildning. Tjänstemännen ser till att domarna får det bakgrundsmaterial som behövs för att döma i mål och utför andra administrativa uppgifter åt domarna.

Rygg

Till börjanTill början

Det finns också andra specifika uppgifter för den administrativa personalen, t.ex. att dagboksföra mål och schemalägga förhandlingar, att ta hand om annat pappersarbete och att sköta kontakterna med allmänheten. Domstolsanställda får lämna upplysningar till allmänheten om hur domstolsförfaranden går till, men de får inte ge juridisk rådgivning eller föreslå vilka åtgärder en person bör vidta.

Alla domstolsanställda har Gibraltars regering som arbetsgivare, men de lyder under chefen för högsta domstolen.

5. Sheriffer

Arbetet som sheriff är, som vi nämnde ovan, en av de funktioner som utövas av kanslichefen vid högsta domstolen.

Sheriffen verkställer Supreme Courts betalningsdomar och beslut om beslagtagande av egendom och dess återlämnande till rätt ägare. Om en dom från högsta domstolen måste verkställas genom utmätning är det sherifferna som utför den.

Sheriffen kan även utse vicesheriffer som handlar på hans eller hennes vägnar.

6. Exekutionsbiträden (bailiffs)

Exekutionsbiträdena är offentliga tjänstemän, som verkställer domar och beslut som meddelats och registrerats i Supreme Court och Court of First Instance. Tjänsterna är statliga och därför öppna för alla EU-medborgare. Exekutionsbiträdena verkställer utmätning och återtar fast och lös egendom. Verkställighetsförfarandet regleras i civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules). Dessutom har de andra uppgifter som personlig delgivning av handlingar och häktningsbeslut. Exekutionsbiträdena verkställer slutligen kvarstadsbeslut för fartyg.

Rygg

Till börjanTill början

Länkar

 • Civilprocessreglerna: Civil Procedure Rules English

7. Advokater

Advokatyrket i Gibraltar är uppdelat i två separata grenar: barrister och solicitor. Arbetsuppgifterna går i praktiken ihop med varandra och varje advokat verkar både som solicitor och barrister. Inom den privata sektorn regleras advokatverksamhet av ett advokatsamfund, The General Council of the Bar.

Det finns ingen skyldighet att rådfråga eller låta sig företrädas av en advokat. För vissa enkla betalningskrav exempelvis kan en part tycka att det är onödigt att anlita en advokat. Som tumregel kan dock sägas att om ärendet gäller mer än 5 000 pund eller krav på skadestånd är det lämpligt att anlita advokat.

a) Barristers

En barrister är en advokat som har fått tillstånd att uppträda i domstol för en klients räkning (plead at the bar). Det innebär att han eller hon har upptagits som medlem i ett av fyra advokatsamfund, Inns of Court English(Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn och Lincoln’s Inn). Efter avklarad juristexamen vid ett universitet måste den blivande barristern genomgå en utbildning vid Inns of Court School of Law Englishoch genomgå en slutexamen. Det lärlingsår som är obligatoriskt i England och Wales krävs inte i Gibraltar.

Rygg

Till börjanTill början

Vad gör en barrister?

Barristers är juridiska rådgivare och uppträder som ombud i domstol. De kan vara privatpraktiserande. I England och Wales arbetar de i grupp i byråer som kallas chambers men i Gibraltar arbetar de som solicitors i advokatbyråer eftersom de båda yrkena har slagits samman. Det är praxis i advokatbyråerna att barristern ekonomiskt bidrar till byråns drift.

Barristers utbildas främst i att företräda och plädera för sina klienter i alla slags domstolar. I Gibraltar ägnar de dock det mesta av sin tid åt att träffa och ge råd till klienterna, och sköta alla processandets aspekter (från stämningsansökan till slutplädering) och göra rättsutredningar. En barrister kan också ha specialiserat sig och exempelvis ha inriktat sig på affärsjuridik snarare än rent processande.

Vad krävs för att bli barrister?

Juridikstuderande från Gibraltar måste göra slutexamen i England och Wales och upptas i advokatsamfundet där. De måste genomgå en särskild utbildning, Bar Vocational Course. Kursen är ettårig, med tonvikt på praktiska moment, och inriktad på arbete som barrister. Kursen ges också som en tvåårig utbildning på deltid, men bara vid Inns of Court Law School. Studenterna uppmuntras att delta i en rad aktiviteter (bland annat rättegångsspel, debatter och kortare praktiktjänstgöring) som ger dem möjlighet att utveckla rätt kompetens för den ettåriga lärlingstiden och fortsatt arbete. Inlärningen sker genom att studenterna deltar aktivt, i rollspel, i utformningen av rättegångshandlingar, i diskussioner för att lösa juridiska problem och i rättegångsspel.

Rygg

Till börjanTill början

Barristers måste kunna tala inför publik, vara snabbtänkta och ha en stark vilja att lyckas. Advokatsamfundet anger att följande egenskaper krävs:

 • Goda teoretiska kunskaper (goda betyg från slutexamen i skolan – motsvarande A levels i England och Wales – och minst en Upper Second Class Honours Degree)
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Matematiska färdigheter
 • Hög social kompetens
 • Effektivitet
 • IT-kunskaper
 • Ansvarskänsla
 • En vilja att ständigt utvecklas i sin yrkesroll
Queen’s Counsel

Omkring 10 procent av barristers är Queen’s Counsel, förkortat QC (som – när monarken är kung – naturligtvis kallas King’s Counsel, KC). Rangen som Queen’s Counsel har sedan länge ansetts som en utmärkelse för advokater. Queen’s Counsel handlägger de viktigaste och mest komplicerade fallen. Sedan 1996 kan även solicitors bli Queen’s Counsel.

Vad tjänar en barrister?

I motsats till barristers i England och Wales får barristers i Gibraltar som regel en fast lön från byrån. Det gäller dock inte om en barrister arbetar ensam som privatpraktiserande. I en byrå förväntas en barrister vanligtvis bidra till byråns driftskostnader. Hur stor bidraget är varierar från byrå till byrå. Som regel förväntas en barrister med en fast årslön dra in tre gånger sin årslön i klientarvoden. Om en barrister överskrider detta ”mål”, kan han eller hon räkna med en bonus, som ofta består av en viss procentandel av de arvoden som överstiger ”målet”.

Rygg

Till börjanTill början

Advokater från andra EU-länder som vill arbeta som barristers i Gibraltar

I Gibraltar gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls.

b) Solicitors
Vad gör en solicitor?

En solicitor erbjuder juridisk rådgivning och hjälp. Eftersom yrkesgrenarna solicitor och barrister är sammanslagna i Gibraltar utför de dock ungefär samma arbetsuppgifter.

En solicitor har till uppgift att erbjuda sina klienter kvalificerad juridisk rådgivning och biträde, inklusive inför domstol. Klienterna kan vara privatpersoner, företag, ideella föreningar etc. De flesta solicitors är privatpraktiserande och arbetar tillsammans med barristers.

En solicitor (eller en barrister som utför en solicitors uppgifter, en s.k. acting solicitor) lämnar vanligtvis juridisk rådgivning åt klienterna. Om klienterna vill företrädas i domstol i Gibraltar, kan solicitorn föra deras talan även där eller ge en barrister i uppdrag att sköta ärendet i domstol. Det krävs inte alltid medverkan av en barrister, eftersom solicitors i Gibraltar har samma rätt att företräda klienterna i högre domstolar.

En solicitor kan verka inom olika områden:

 • Privatpraktiserande

  Det finns ett stort antal advokatbyråer i Gibraltar som består av kvalificerade solicitors och barristers (i egenskap av acting solicitors). En solicitor eller acting solicitor är vanligtvis den första person som de flesta vänder sig till när de behöver juridisk rådgivning. Advokatbyråer varierar i storlek från stora byråer med tio–femton delägare till små enmansbyråer. Solicitors och acting solicitors är som regel allmänpraktiserande. De bistår vid fastighetsaffärer, utreder skadeståndskrav, ger råd och företräder personer inför domstol i brottmål och tar hand om familjerättsliga ärenden, t.ex. vårdnad och skilsmässor. De upprättar också testamenten och förvaltar dödsbon.

  Solicitors och acting solicitors ger ofta råd till företag om arbetsrättsliga frågor, avtalsfrågor och bolagsbildning.

 • Specialinriktning

  Vissa av de större byråerna i Gibraltar har avdelningar som är specialiserade på stora företag och multinationella klienter. Vissa av dem har också representationskontor i större finans- och affärsmetropoler världen över.

 • Rättshjälpsadvokater

  Många byråer har medarbetare som hjälper klienter med rättshjälp, dvs. personer som inte själva har råd att betala en advokat. Rättshjälp kan beviljas i både tvistemål och brottmål, vilket gör arbetet oerhört varierande. Det kan gälla allt från skilsmässor och personskador till brott.

 • Andra verksamhetsområden

  Alla solicitors är inte privatpraktiserande. De kan också vara anställda som juridiska rådgivare i företag, t.ex. banker.
Vad krävs för att bli solicitor?

De flesta solicitors som arbetar i Gibraltar är utbildade i Storbritannien. Det är en särskild sammanslutning för solicitors, Law Society, som fastställer utbildningens innehåll. Utbildningen är både gedigen och bred.

Rygg

Till börjanTill början

En blivande solicitor behöver inte ha juridisk examen. De som har examen i andra ämnen måste gå en ettårig påbyggnadskurs på heltid (eller tvåårig på deltid) som leder till Common Professional Examination (CPE) eller Diploma in Law. Dessa kurser ger de grundläggande juridiska kunskaper som krävs för yrket. Efter juridisk examen, CPE eller Diploma in Law ska den blivande solicitorn genomgå en yrkesinriktad kurs (Legal Practice Course) under ett läsår (eller två vid deltidsstudier). Kursen omfattar praktisk rättstillämpning med inriktning på klienters faktiska behov och ges av ett antal universitet och högskolor. Efter den yrkesinriktade kursen följer två års obligatorisk avlönad praktik hos en solicitor eller annan godkänd praktikplats (t.ex. en kommun eller åklagarmyndigheten). Praktiken ger praktisk erfarenhet från olika rättsområden.

Utbildningen är mycket krävande och den som vill bli solicitor bör vara medveten om den arbetsinsats som krävs.

Solicitors måste ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och hög social kompetens. De bör ha fallenhet för logiskt tänkande, kunna utreda frågor noggrant och kunna presentera information på ett klart och strukturerat vis.

Vad tjänar en solicitor?

En praktiserande eller nybakad solicitor kan tjäna mellan 12 000 och 18 000 pund.

Advokater från andra EU-länder som vill arbeta som solicitors i Gibraltar

I Gibraltar gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls.

Rygg

Till börjanTill början

En advokat från ett annat EU-land som vill bedriva stadigvarande yrkesverksamhet under sitt hemlands yrkesbeteckning i Gibraltar måste registrera sig hos ordföranden för högsta domstolen.

Länkar

 • Advokatsamfundet (barristers): The Bar Council English
 • Advokatsamfundet (solicitors): The Law Society English

8. Notarier

Notarieyrket är ett gammalt yrke, den tredje och äldsta grenen av advokatkåren i Storbritannien. Notarier är som regel advokater och de utnämns av ärkebiskopen av Canterbury. Kåren står under tillsyn av en kyrklig domstol, Court of Faculties, en av de äldsta domstolarna i England. I Gibraltar registreras alla notarier (notarius publicus) hos kanslichefen vid högsta domstolen.

För notarier gäller liknande yrkesregler som för solicitors. De måste förnya sina verksamhetstillstånd varje år, vilket bara är möjligt om de har följt reglerna för yrket. Utnämningen till notarie är personlig, dvs. gäller endast den angivna personen.

Notariernas uppgifter i Gibraltar växer. Efterfrågan på deras tjänster, från både företag och privatpersoner, blir allt större. Skälet till detta är den ökande handeln inom Europa och internationellt samt ökad personlig rörlighet.

Vad krävs för att bli notarie?

Inte bara advokater, utan även andra kan bli notarier. Alla notarier måste utnämnas av ärkebiskopen av Canterbury innan de kan registreras av högsta domstolen.

Rygg

Till börjanTill början

Internationellt erkänd ställning

Notarier har ett officiellt sigill. En handling som undertecknats och försetts med sigill av en notarie godtas som intyg eller annan bevisning i de flesta länder i världen.

Vad gör en notarie?

Notarier har många olika uppgifter:

 • Att upprätta, attestera och vidimera handlingar med sin underskrift och sitt officiella sigill (för användning i hela världen). Det innebär att de kan användas som bevisning inför myndigheter eller domstolar för de fakta som notarien intygar.
 • Att utfärda autentiska kopior av handlingar som notarier upprättar för officiellt bruk.
 • Att ta upp ed och utsagor för användning i domstolsförfaranden i Gibraltar och på andra ställen.
 • Att registrera eller utfärda intyg om förlikningar och liknande överenskommelser och att upprätta officiella dokument rörande händelser och gods ombord på fartyg.

Länkar

 • Notariesamfundet: The Notaries Society English

9. ”Biträdande jurister” (legal executives)

Denna kategori jurister utbildas i praktiskt juridiskt arbete vid Institute of Legal Executives (ILEX) och genomgår en examen, Professional Qualification in Law, på samma nivå som krävs för solicitors. De måste också ha minst fem års erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete under ledning av en solicitor eller på den juridiska avdelningen i ett företag eller en myndighet. De tilldelas ett årligt tjänstgöringsintyg och bara medlemmar i ILEX får kalla sig för legal executives.

Rygg

Till börjanTill början

ILEX är den branschorganisation som företräder färdiga och praktiserande biträdande jurister, bevakar deras intressen och främjar deras anseende inom juristskrået. Organisationen erbjuder omfattande juridisk utbildning och är involverad i lagstiftningsreformer. ILEX bildades 1963 med stöd från Law Society. Föregångaren till ILEX, Managing Clerks' Association, hade konstaterat att många anställda vid advokatbyråer, utan att vara solicitors, utförde arvoderat arbete och innehade ledande ställningar och att de behövde och efterfrågade utbildningsmöjligheter för att höja standarden på sitt arbete/arbetets status och få sin kompetens erkänd. ILEX utbildningsutbud har ökat kvantitativt och diversifierats och ILEX kan nu erbjuda juridiska karriärvägar som är öppna för alla.

Vad gör en biträdande jurist?

De dagliga arbetsuppgifterna liknar dem som utförs av solicitors, med specialisering inom ett visst rättsområde. Biträdande jurister har inte rätt att öppna egen praktik.

Deras arbete faktureras klienterna som arvode och de bidrar alltså direkt till byråns inkomster. Detta är en viktig skillnad gentemot andra anställda med biträdande funktioner, som i allmänhet utför mer rutinmässigt arbete.

Den biträdande juristens namn och ställning kan framgå av advokatbyråns brevpapper.

Biträdande jurister är utbildade för en rad specialiserade arbetsuppgifter.

Tvistehandläggning

I Gibraltar får biträdande jurister delta i förberedelser av tvistemål, brottmål och äktenskapsmål, men de har inte rätt att uppträda i domstol, vilket de däremot har i England och Wales.

Rygg

Till börjanTill början

De får också begära in utlåtanden från sakkunniga, förbereda stämningsansökningar, svaromål och andra rättegångshandlingar, biträda advokaten och sammanställa relevanta handlingar och bevisning inför rättegången.

I specialdomstolar, skiljeförfaranden och offentliga utfrågningar kan de komma med synpunkter angående faktiska, rättsliga och processuella omständigheter för att förbereda klientens ärende.

De biträdande juristernas ansvar ökar med stigande erfarenhet. De blir ofta den viktigaste kontaktpersonen för personer som behöver juridisk rådgivning. Till de uppgifter de får syssla med hör:

 • Fastighetsaffärer

  Biträdande jurister ger råd och upprättar juridiska handlingar rörande fast egendom, bl.a. om försäljning, hyra och inteckningar. De kan också ge råd om äganderättsfrågor, servitut, belastningar, fastighetsgränser, lednings- och vägrätt. I sådana frågor samarbetar de med andra specialister, bl.a. auktoriserade besiktningsmän och byggnadsingenjörer.

 • Stiftelser, testamenten och dödsbon

  Biträdande jurister hjälper till med att bilda stiftelser, upprätta och bevaka testamenten och förvaltar dödsbon.

 • Bolags- och handelsrätt

  Vissa biträdande jurister ger råd om hur man bildar och förvaltar bolag, upprättar bolagsstadgar och ger råd till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra om företagsledning. De kan också ge råd om hur handelsbolag bildas och om konkurs och andra insolvensfrågor.

 • Förvaltningsrätt

  En del biträdande jurister har specialiserat sig på förvaltningsrätt och ger råd om bostads-, utbildnings-, plan- och bygglagstiftning, hälsoskyddsregler och socialt bistånd.
Vad tjänar en biträdande jurist?

Lönen varierar beroende på arbetsgivare, arbetsplats, arbetets art och hur självständigt arbetet bedrivs.

Ytterligare information

 • Institute of Legal Executives English

« Juridiska yrken - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket