Evropska komisija > EPM > Pravni poklici > Gibraltar

Zadnja sprememba: 30-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Gibraltar

 

KAZALO

1. Sodniki 1.
2. Laični sodniki 2.
3. Tožilci 3.
4. Sodni uradniki 4.
5. Šerifi 5.
6. Sodni izvršitelji 6.
7. Odvetniki 7.
a) Barrister a)
b) Solicitorji b)
8. Notarji 8.
9. Odvetniki, imenovani Legal Executives 9.

 

1. Sodniki

Izpolnjevanje pogojev za imenovanje

V nasprotju z drugimi evropskimi državami morajo v Gibraltarju osebe, ki želijo postati sodniki, najprej biti odvetniki. Pogoji za imenovanje na sodniško funkcijo so naslednji: kandidati morajo biti državljani Gibraltarja, Združenega kraljestva, Republike Irske ali ene izmed držav Britanske skupnosti narodov in imeti opravljeno minimalno delovno prakso kot odvetniki, ki jo določa zakon za vsako vrsto sodniškega mesta. Za mesto predsednika vrhovnega sodišča Gibraltarja, sodnika na prizivnem sodišču ali predsednika prizivnega sodišča mora imeti kandidat najmanj deset let delovnih izkušenj kot odvetnik. Vendar pa imajo imenovani sodniki običajno že okoli dvajset let izkušenj kot odvetniki. Tako odvetniki običajno postanejo sodniki sredi (ali proti koncu) svoje kariere.

Za mesto predsednika vrhovnega sodišča Gibraltarja, predsednika prizivnega sodišča ali sodnika na prizivnem sodišču mora kandidat biti, ali je bil, sodnik na sodišču z neomejeno pristojnostjo za civilne in kazenske zadeve v Britanski skupnosti narodov ali v Republiki Irski, ali na sodišču, ki je pristojno za prizive iz vseh teh sodišč. Za mesto dodatnega sodnika na vrhovnem sodišču Gibraltarja so predpisani manj strogi pogoji, vendar so kljub temu zahtevane obsežne izkušnje iz civilnega in kazenskega prava.

Postopek imenovanja

V skladu z ustavo Gibraltarja sodnike imenuje guverner Gibraltarja. Prosta mesta so običajno objavljena. Glede na obseg pristojnosti je poleg mesta predsednika vrhovnega sodišča trenutno le eno mesto za dodatnega sodnika.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Neodvisnost sodstva

Neodvisnost sodstva zahteva, da se sodniki o primerih odločajo na podlagi lastne presoje, brez zunanjih vplivov. Interesi sodstva zahtevajo, da sodniki pri svojem delu ostanejo neodvisni od stališč ali nadzora vlade. Sodnik ne more biti direktor komercialne družbe in nanj ne smejo vplivati pritiski posameznikov ali skupin, ki imajo interes v izidu primera. Sodnik mora soditi v skladu z zakonom in okoliščinami primera, ne glede na to ali so njegove odločitve po volji ljudstva ali ne.

Neodvisnost sodstva ne pomeni le neodvisnost od zunanjih vplivov, ampak tudi od drugih sodnikov. Noben sodnik, ne glede na njegov ugled, nima pravice drugemu sodniku ukazovati, kako naj ta izreka sodbe v posameznih primerih. Sodniki lahko svoje sodnike kolege prosijo za nasvet in upoštevajo stališča drugih sodnikov v drugih primerih. Seznaniti pa se morajo s sodbami višjih sodišč, ki so obvezujoče.

Posamezniki, ki so nezadovoljni z odločitvami ali ravnanjem sodnikov, se lahko pritožijo na višje sodišče.

Plačilo

Trenutna plača za mesto dodatnega sodnika na vrhovnem sodišču Gibraltarja je bruto 72 091 GBP letno. Trenutna plača za mesto predsednika vrhovnega sodišča Gibraltarja je bruto 78 528 GBP letno.

Vrste sodnikov

Sodišča v Gibraltarju so opisana v „Organiziranost sodstva – Gibraltar“.

Predsednik prizivnega sodišča Gibraltarja – predseduje prizivnemu sodišču Gibraltarja, ki je pristojno za civilne in kazenske zadeve.

Sodniki prizivnega sodišča – delujejo na prizivnem sodišču Gibraltarja. Na prizivnem sodišču sta dva prizivna sodnika skupaj s predsednikom.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Predsednik vrhovnega sodišča Gibraltarja – višji poklicni sodnik in predseduje nad vsemi pristojnostmi vrhovnega sodišča. Po uradni dolžnosti je tudi član prizivnega sodišča Gibraltarja.

Dodatni sodnik – lahko predseduje nad vsemi pristojnostmi vrhovnega sodišča. V odsotnosti predsednika vrhovnega sodišča dodatni sodnik opravlja tudi naloge predsednika vrhovnega sodišča.

Plačani mirovni sodnik – sodnik na mirovnem sodišču in obravnava iste primere kot laični sodniki (glej spodaj), vendar lahko še posebej sodeluje pri zaslišanjih o dalj časa trajajočih in bolj kompleksnih zadevah.

Registrator na vrhovnem sodišču – Ko se odpre prosto mesto, se objavi razpis. Kandidati so lahko barristerji (op. barrister je odvetnik, ki sme nastopati pred višjimi sodišči) ali solicitorji (op. solicitor je odvetnik, ki sme nastopati le pred nižjimi sodišči) z najmanj petletnimi izkušnjami. Registrator opravlja naloge sodnega uradnika, registratorja in uradnika za nadzor nad stroški. Registrator je tudi komisar za prisege, registrator na prizivnem sodišču Gibraltarja, šerif Gibraltarja, pomorski izvršilni sodni uradnik, namestnik preiskovalnega sodnika in glavni prisilni upravitelj.

Druga imenovanja:

Poleg sodišč so v Gibraltarju še druga razsodišča, ki obravnavajo različna vprašanja, kot so duševno zdravje, socialno varstvo, socialne ugodnosti, prevoz in delovna razmerja. Člani razsodišč so lahko izvedenci ali strokovnjaki nepravne stroke, kot so zdravniki in laiki, kljub temu pa ima predsednik skoraj vedno pravno izobrazbo.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Nadaljnje informacije

 • Odbor za pravne študije English (odgovoren za usposabljanje sodnikov)

2. Laični sodniki

V Gibraltarju laični sodniki, imenovani tudi mirovni sodniki, obravnavajo manj zahtevne primere, kot so na primer prometni prekrški. Za opravljanje tega dela ni potrebna pravna izobrazba in zanj niso plačani.

Laični sodniki opravljajo svoje delo skrajšan delovni čas, običajno kot eden izmed treh sodnikov, izmed katerih je eden usposobljen za opravljanje vodstvene funkcije in ki sodnike vodi skozi postopek in jih zastopa. Sodnikom pomaga tudi uradnik, ki svetuje o pravu in postopku. Za vsak primer posebej preučijo dokaze in izrečejo razsodbo. Če je obtoženec spoznan za krivega ali prizna krivdo, se odločijo za najustreznejšo kazen. Laični sodniki obravnavajo relativno lažje kazenske primere, kot je manjša tatvina, namerna povzročitev škode, kršenje javnega miru in reda in spremljanje prekrškov. Laični sodniki lahko obravnavajo tudi različna vprašanja, ki se nanašajo na družino in otroke ali vloge za izdajo dovoljenj za bare, gostilne, nočne klube in ustanove za igre na srečo.

3. Tožilci

Urad generalnega državnega tožilca je odgovoren za presojo, in kjer je to primerno, za kazenskopravno obravnavo kazenskih primerov v Gibraltarju po opravljeni policijski preiskavi. Policiji tudi svetuje o zadevah, ki se nanašajo na kazenskih primere. Poleg generalnega državnega tožilca je na tožilstvu trenutno zaposlen še en višji državni tožilec in šest državnih tožilcev. Vsi sodni postopki se vodijo v imenu generalnega državnega tožilca.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Državni tožilci so državni uradniki. Kandidati za zaposlitev morajo biti barristerji ali solicitorji, člani odvetniških zbornic Anglije in Walesa. Pred začetkom izvajanja prakse morajo biti tudi člani Odvetniške zbornice Gibraltarja. Biti morajo državljani Evropske Unije ali Britanski skupnosti narodov.

Kodeks za državne tožilce

Čeprav se Kodeks za državne tožilce v Angliji in Walesu ne nanaša striktno na Gibraltar, Urad državnega tožilca pri odločanju o primerih stremi k sledenju smernic, ki jih ta kodeks določa.

Odločitev o sprožitvi kazenskega pregona temelji na dveh preskusih: dokaznem preskusu in preskusa javnega interesa.

Generalni državni tožilec mora imeti dovolj dokazov, da zagotovi realistično pričakovanje obsodbe proti vsakemu obtožencu v vsaki obtožbi. Preučiti mora, kakšna bi lahko bila obramba in kako bo vplivala na kazenski pregon. Realistično pričakovanje obsodbe je preskus objektivnosti. To pomeni, da je bolj verjetno kot ne, da bodo porota ali mirovni sodniki, ki delujejo v okviru zakonodaje, obsodili obtoženca za podane obtožbe.

Pri odločitvi o zadostnosti dokazov za kazenski pregon mora generalni državni tožilec preučiti, če je dokaze mogoče uporabiti in če so zanesljivi. V veliko primerih dokazi ne vzbujajo skrbi. V nekaterih primerih pa se dokazi izkažejo za manj trdne, kot so bili na začetku. Generalni državni tožilec mora preučiti, če je dokaze mogoče uporabiti na sodišču – na primer, nekateri dokazi ne bodo upoštevani, zaradi načina, na katerega so bili pridobljeni, ali zaradi pravila o nedopustnosti dokazov iz druge roke. Odločiti se mora tudi, če so dokazi zanesljivi.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Javni interes je treba upoštevati v vsakem primeru, ko je dovolj dokazov za zagotovitev realističnega pričakovanja obtožbe. Postopek kazenskega pregona se običajno začne, razen če obstajajo faktorji javnega interesa, ki težijo proti kazenskemu pregonu, ki prevladajo nad temi, ki so v prid kazenskemu pregonu. Kljub faktorjem javnega interesa proti kazenskemu pregonu v določenem primeru se bo postopek kazenskega pregona pogosto nadaljeval, ti faktorji pa bodo predloženi v presojo sodišču pri izreku kazni.

Generalni državni tožilec mora pozorno in pravično uskladiti faktorje za in proti kazenskemu pregonu. Faktorji javnega interesa, ki lahko vplivajo na odločitev v kazenskem pregonu, so običajno odvisni od resnosti prekrška ali okoliščin osumljenca. Nekateri faktorji lahko povečajo potrebo po kazenskem pregonu, drugi pa lahko kažejo na to, da bi drugačen postopek bil bolj primeren.

Postopek imenovanja

Prosta mesta za državne tožilce so običajno objavljena v lokalnih časopisih. Kandidati mora izpolniti vlogo in priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto. Kandidati, ki najbolj izpolnjujejo pogoje so povabljeni na razgovor, kjer se nadaljnje preveri njihova usposobljenost za imenovanje.

Tožilci

Poleg mesta državnega tožilca je na državnem tožilstvu tudi mesto višjega državnega tožilca. V skladu z ustavo Gibraltarja generalni državni tožilec Gibraltarja vodi vse kazenske pregone. Višji državni tožilec in državni tožilec lahko zastopata generalnega državnega tožilca v vseh kazenskih pregonih. V nekaterih primerih se tudi generalni državni tožilec udeleži postopka.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Trenutna plača državnega tožilca se giblje od 26 012 GBP do 35 333 GBP.

4. Sodni uradniki

Uradniki in drugi uslužbenci na Gibraltarskih sodiščih so državni uradniki brez pravne izobrazbe, ki se ukvarjajo z administrativnimi zadevami. Uradniki zagotavljajo, da imajo sodniki ustrezno dokumentacijo, ki jim omogoča obravnavo primerov na sodišču, in vso drugo administrativno podporo, ki jo sodniki zahtevajo.

Drugi uslužbenci imajo na sodišču točno določene naloge. Nekateri se ukvarjajo s seznami in urniki primerov, drugi z obdelavo dokumentov, medtem ko tretji sodelujejo z uporabniki sodišč ter nudijo potrebne informacije. Medtem ko uslužbenci na sodišču lahko svetujejo uporabnikom sodišč o sodnih postopkih, ne morejo nuditi pravnega svetovanja niti predlagati tožnikom, kako naj ukrepajo.

Kot državni uradniki so vsi sodni uslužbenci zaposleni pri vladi Gibraltarja, čeprav za njih veljajo vsi sklepi, ki jih morebiti izda predsednik vrhovnega sodišča.

5. Šerifi

Kot je navedeno zgoraj, so delovne naloge šerifa ena izmed odgovornosti registratorja na vrhovnem sodišču.

Šerif izvršuje sodne naloge fieri facias (sodni nalog za izvršitev plačila dolga, ko je bila proti dolžniku izrečena sodba) in sodne naloge za posest in vračilo blaga. V primeru, ko sodbe vrhovnega sodišča zahtevajo izvršitev z rubežem, jih izvršijo šerifi.

Šerif Gibraltarja lahko določi tudi pomočnike, ki delujejo v njegovem imenu.

6. Sodni izvršitelji

Sodni izvršitelj je državni uradnik, ki opravlja izvršitev sodb in/ali sklepov, ki sta jih izdala in evidentirala vrhovno sodišče ali sodišče prve stopnje. Ker gre za državnega uradnika, je delovno mesto odprto za vse državljane Evropske unije. Izvršuje sodne naloge za zaseg premoženja, s sodnimi nalogi zasega zemljišča in z nalogi za vrnitev blaga nazaj pridobiva blago. Postopki izvršitve so določeni s Pravilnikom o civilnih postopkih. Sodni izvršitelj opravlja tudi druge naloge, vključno z osebno vročitvijo dokumentov in zapornih nalogov. Izvršuje tudi sodne naloge za aretacijo v postopkih pomorskega prava.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Nadaljnje informacije

 • Pravilnik o civilnih postopkih English

7. Odvetniki

Pravni poklic odvetnika je v Gibraltarju razdeljen na dva dela – barrister in solicitor. Vlogi obojih sta zelo prepleteni, tako da dejansko vsak odvetnik deluje kot solicitor ali barrister. V zasebnem sektorju pravni poklic nadzoruje odvetniško razsodišče.

Posameznik ni obvezan, da mora poiskati nasvet pri odvetniku ali zastopanje odvetnika. V preprostih primerih, ki obravnavajo dolg, ni nujno, da se tožnik posvetuje z odvetnikom. Na splošno pa je v primeru terjatve, višje kot 5 000 GBP, in še posebej če ta vključuje zahtevek za odškodnino, priporočljivo, da se tožnik vsaj posvetuje z odvetnikom.

a) Barrister

Barrister je odvetnik, ki je bil sprejet v odvetniško zbornico barristerjev. To pomeni, da so ga sprejeli "sodniki" ene izmed štirih londonskih odvetniških zbornic English(Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn and Lincoln's Inn) in lahko na sodišču nastopa kot zagovornik. Po opravljeni diplomi na pravni fakulteti mora barrister obiskovati pravno izobraževanje Englishin opraviti zaključni pravosodni izpit. V Gibraltarju ni potrebno opravljati enoletnega pripravništva, ki je v Angliji in Walesu obvezno.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Delo barristerja

Barristerji so strokovni pravni svetovalci in advokati na sodišču. Lahko so samozaposleni, in čeprav v Angliji in Walesu barristerji delujejo v skupinah v pisarnah, znanih kot chambers, v Gibraltarju zaradi zlitja poklica delajo v družbah v vlogi solicitorja. Običajna praksa v vsaki družbi je, da barrister prispeva k dobičku družbe.

Barristerji se večinoma usposabljajo v odvetništvu, to pomeni, da so usposobljeni za zastopanje svojih strank na vseh sodiščih. Vendar pa se v Gibraltarju barristerji večino časa ukvarjajo s srečevanjem in svetovanjem svojim strankam, obravnavanjem vseh vrst pravnih sporov (od zadnjih opominov pred tožbo do tožbenih spisov in nastopanjem pred sodiščem) in raziskovanjem primerov. Barrister si lahko izbere področje delovanja, osredotoči se na primer na področje trgovinske prakse namesto na področje pravnih sporov.

Potrebne veščine za opravljanje poklica barristerja

Študenti prava v Gibraltarju morajo pravosodni izpit še vedno opravljati v Angliji in Walesu in nato postati člani zbornice. Vsi, ki želijo postati barristerji, morajo opraviti pravosodno poklicno usposabljanje (BVC). BVC je enoletno, večinoma praktično usposabljanje, posebej namenjeno usposabljanju nižjih barristerjev za delo. Dvoletno usposabljanje za skrajšan delovni čas je trenutno na voljo samo v okviru pravosodnega izobraževanja na pravni šoli (Inns of Court Law School). Študenti se udeležujejo številnih aktivnosti (vključno z navideznimi sojenji, debatami in posebnimi kratkimi pripravništvi), ki jim bodo pomagale pri razvoju potrebnih spretnosti, BVC je priprava na 12-mesečno pripravništvo (ali več). Večino spretnosti se študenti naučijo s sodelovanjem in pri igri vlog, pri pripravi osnutkov priporočil, razpravljanju o rešitvah pravnih problemov in sodelovanju v sodnih postopkih.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Barristerji morajo biti pri javnem nastopanju samozavestni, zmožni hitro razmišljati in ambiciozni. Odvetniška zbornica, pristojna za barristerje (The Bar Council), kot potrebne navaja naslednje zahteve:

 • akademska sposobnost (dobri rezultati na zaključnih izpitih (stopnja A v Angliji in Walesu) in vsaj posebno odlična diploma na drugi stopnji (Upper Second Class Honours Degree),
 • dobre pisne in ustne komunikacijske spretnosti,
 • osnovno znanje matematike,
 • dobro sodelovanje z ljudmi,
 • osebna učinkovitost,
 • obvladovanje ustrezne informacijske tehnologije,
 • poklicna odgovornost,
 • zavezanost k stalnemu poklicnemu razvoju.
Queen’s Counsel

Približno 10 % delujočih barristerjev ima naziv Queen’s Counsel (QCs), ko je na prestolu kralj, se imenujejo King’s Counsel (KCs). Pri podeljevanju naziva Queen’s Counsel gre za tradicionalno odlikovanje odvetnikov. Odvetniki s tem nazivom obravnavajo najpomembnejše in najbolj obsežne primere. Od leta 1996 lahko ta naziv pridobijo tudi solicitorji.

Zaslužek barristerjev

V nasprotju z barristerji v Angliji in Walesu, barristerji v Gibraltarju običajno prejemajo plačo v svoji družbi, razen če barrister deluje kot samostojni izvajalec. Ko so zaposleni v družbi, se od njih pričakuje, da bodo prispevali k tekočim stroškom družbe, znesek prispevka je v vsaki družbi različen. Splošni primer: od barristerja, ki dobiva fiksno letno plačo, se pričakuje, da bo letno dosegel znesek pravnih honorarjev v trikratnem znesku svoje plače. V primeru, ko barrister preseže ta „cilj“, lahko pričakuje nagrado, ki je lahko delež od dodatka k njegovemu „cilju“.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Odvetniki iz drugih držav Evropske unije, ki opravljajo odvetniški poklic v Gibraltarju

V Gibraltarju velja Direktiva Sveta št. 98/5/ES in Parlamenta Evropskih skupnosti, ki omogoča opravljanje odvetniške prakse za nedoločen čas v nekaterih državah, ki niso država, v kateri je bila dosežena poklicna izobrazba.

b) Solicitorji
Vloga solicitorja

Vloga solicitorja je dajati strokovne pravne nasvete in nuditi pomoč. Vendar pa se zaradi zlitja poklica v Gibraltarju delo solicitorja in barristerje zelo prekriva.

Na splošno je delo solicitorja, da strankam (članom javnosti, podjetjem, prostovoljnim organom, dobrodelnim ustanovam itd.) zagotavlja strokovno pravno svetovanje in jih zastopa, tudi na sodišču. Večina solicitorjev dela v zasebni praksi, ki je partnerstvo med solicitorji in barristerji, ki strankam nudijo storitve.

Solicitorji (ali barristerji v vlogi solicitorja) strankam običajno zagotavljajo pravno svetovanje. Če te stranke nato zahtevajo zastopanje na sodiščih Gibraltarja, lahko solicitor nastopa pred sodiščem v njihovem imenu ali barristerja vodi pri primeru. Prisotnost barristerja ni vedno potrebna, saj imajo solicitorji v Gibraltarju enake pravice nastopa pred višjimi sodišči (to pomeni, da lahko zastopajo stranke).

Poklic solicitorja vključuje različna področja prakse:

 • Zasebna praksa

  V Gibraltarju je veliko odvetniških družb, kjer delajo usposobljeni solicitorji in barristerji (v vlogi solicitorja). Vsakdo, ki išče pravni nasvet, se običajno najprej obrne na solicitorja ali barristerja v vlogi solicitorja. Odvetniške družbe so lahko velike organizacije z 10 do 15 partnerji ali majhne družbe, ki zaposlujejo samo enega izvajalca. Solicitorji in barristerji v vlogi solicitorja običajno zagotavljajo splošno prakso. Lahko opravljajo prenose lastništva (nakup in prodaja hiš in zemljišč), preiskujejo terjatve, ki izhajajo iz poškodb, svetujejo in zastopajo stranke v kazenskih zadevah pred sodiščem ali se ukvarjajo z družinskim pravom, zadevami, ki obravnavajo skrb za otroke in razvezami. Pripravljajo tudi oporoke in upravljajo zapuščino ljudi.

Solicitorji in barristerji v vlogi solicitorja pogosto svetujejo podjetjem o zaposlitvenem pravu, pogodbah in ustanovitvi podjetja.

back

Na vrh straniNa vrh strani

 • Specializirana praksa

  Nekatere večje družbe v Gibraltarju imajo specializirane oddelke za obravnavo velikih podjetij in večnacionalnih strank. Nekatere družbe imajo tudi predstavništva v večjih finančnih in poslovnih centrih po svetu.

 • Pravna pomoč

  Nekatere družbe imajo izvajalce, ki so pripravljeni stranke zastopati na podlagi brezplačne pravne pomoči (civilni pravni spori in kazenski pravni spori) – gre za stranke, ki ne morejo plačati honorarja za solicitorja. Pravna pomoč je lahko zelo raznovrstna, od pomoči pri ločitvenem pravu in osebnih poškodbah do kaznivih dejanjih.

 • Druge vrste prakse

  Vsi solicitorji ne delajo v zasebni praksi. Delajo lahko tudi kot pravni svetovalci v komercialnih ali industrijskih organizacijah, kot so na primer banke.
Izobrazba

Večina solicitorjev, ki opravljajo svoj poklic v Gibraltarju, se je usposobila v Združenem kraljestvu. Tam pravila za pravno izobrazbo in zahtevano usposabljanje postavlja odvetniška zbornica, pristojna za solicitorje (Law Society); ta zagotavlja, da pripravnik pridobi temeljito in široko izobrazbo.

Za bodočega solicitorja ni nujno, da ima diplomo iz prava. Če ima oseba diplomo iz drugega področja, mora opraviti enoletno usposabljanje za polni delovni čas (ali dvoletno usposabljanje za skrajšan delovni čas), ki vodi k Common Professional Examination (CPE) ali podiplomski pravni izobrazbi. Usposabljanje nudi osnovno znanje iz prava, ki je potrebno za izobrazbo solicitorja. Po uspešno opravljeni diplomi iz prava, CPE ali pridobljeni podiplomski pravni izobrazbi sledi praktično pravno usposabljanje, ki je strokovno usposabljanje za solicitorje. To usposabljanje traja eno leto ali dve leti, če se opravlja s skrajšanim delovnim časom. Med usposabljanjem se študenti učijo praktično uporabljati pravo za potrebe strank; usposabljanje ponujajo različne strokovne šole in univerze. Po uspešnem zaključku praktičnega pravnega usposabljanja mora bodoči solicitor začeti dvoletno usposabljanje pri odvetniški družbi solicitorjev ali drugi odobreni organizaciji (kot je lokalna oblast ali tožilstvo), kjer pridobi praktične izkušnje na različnih pravnih področjih. Na tej stopnji solicitor pripravnik prejema plačo.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Usposabljanje je naravnano zelo tekmovalno in vsak, ki se ga udeležuje, se mora zavedati zahtevane obveznosti.

Solicitorji morajo imeti dobre pisne in ustne komunikacijske spretnosti ter sposobnost sodelovanja z ljudmi. Zaželeno je, da znajo logično razmišljati in znajo temeljito preučiti zadeve in informacije predstaviti na jasen in strukturiran način.

Plača

Plača za pripravnika solicitorja ali novo usposobljenega solicitorja se giblje od 12 000 GBP do 18 000 GBP.

Odvetniki iz drugih držav Evropske unije, ki opravljajo odvetniški poklic v Gibraltarju

V Gibraltarju velja Direktiva Sveta št. 98/5/ES in Parlamenta Evropskih skupnosti, ki omogoča opravljanje odvetniške prakse za nedoločen čas v nekaterih državah, ki niso država, v kateri je bila dosežena poklicna izobrazba.

Evropskega odvetnika, ki želi za nedoločen čas nadaljevati poklicno dejavnost v Gibraltarju pod svojim domačim strokovnim nazivom, mora registrirati predsednik vrhovnega sodišča.

Nadaljnje informacije

 • The Bar Council (odvetniška zbornica, pristojna za barristerje) English
 • The Law Society (odvetniška zbornica, pristojna za solicitorje) English

8. Notarji

Poklic notar je zelo star poklic in spada v tretjo in najstarejšo vejo pravnih poklicev v Združenem kraljestvu. Notar je običajno odvetnik, ki ga imenuje kanterburijski nadškof in mora upoštevati pravila sodišča Court of Faculties, ki je eno izmed najstarejših sodišč v Angliji. V Gibraltarju so vsi notarji (javni notarji) registrirani pri registratorju na vrhovnem sodišču.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Notarji morajo upoštevati podobna poklicna pravila kot solicitorji in letno obnavljati potrdilo za opravljanje prakse. To je mogoče le v primeru, ko ravnajo v skladu s pravili. Imenovanje za notarja je individualno imenovanje.

Vloga notarjev v Gibraltarju se širi. Povpraševanje po njihovih storitvah, tako za komercialne kot individualne namene, je vedno večje. Slednje je rezultat porasta evropske in svetovne trgovine in osebne mobilnosti.

Poklic notarja

Poklic notarja je odprt za vse, ne samo odvetnike. Vse prihodnje notarje mora imenovati kanterburijski nadškof, preden se lahko registrirajo pri registratorju na vrhovnem sodišču.

Mednarodno priznan pravni status

Notar ima svoj uradni žig. S podpisom in uradnim žigom so dejanja notarja priznana kot dokaz v večini držav po svetu.

Naloge notarja

Notarji opravljajo naslednje naloge:

 • Priprava, potrditev in overitev (za uporabo po vsem svetu) oporok in drugih dokumentov s podpisom in uradnim žigom notarja. Tako so dokumenti sprejemljivi kot dokaz za določeno zadevo, ki jo je overil in potrdil notar, za javnost in pravne organe v državi, kjer bodo uporabljeni;
 • Izdaja verodostojnih kopij listin, ki jih izda notar;
 • Zaprisege in izjave za uporabo v postopkih v Gibraltarju in drugje;
 • Zabeleženje in overitev pravnih poslov v zvezi s pogajalskim postopkom in priprava uradnih listin v zvezi z dogodki pri plovbi ladij kot tudi s prevozom ladijskega tovora.

Nadaljnje informacije

 • Notarska zbornica English

9. Odvetniki, imenovani Legal Executives

Ti odvetniki morajo pravno poklicno izobrazbo pridobiti na Institute of Legal Executives (ILEX) na področju pravne prakse na isti stopnji, kot je to zahtevano za solicitorje. Imeti morajo vsaj pet let delovnih izkušenj pod nadzorom solicitorja v pravni praksi ali v pravnem oddelku zasebne družbe ali lokalne/državne vlade. Diplomanti dobijo letno potrdilo za opravljanje prakse in samo diplomanti ILEXa so lahko odvetniki z nazivom Legal Executives.

back

Na vrh straniNa vrh strani

ILEX je strokovna organizacija, ki zastopa odvetnike in pripravnike z nazivom Legal Executives in pospešuje njihovo vlogo in položaj v pravnem poklicu. Je vodeča ustanova na področju pravnega izobraževanja in vpliva na reformo zakonodaje. ILEX je bil ustanovljen leta 1963 s podporo odvetniške zbornice, pristojne za solicitorje (Law Society). Zveza Managing Clerks' Association, iz katere se je razvil ILEX, je ugotovila, da veliko uslužbencev, ki niso solicitorji, zaposlenih v upravah podjetjih in opravljajoč honorarno delo, potrebuje in želi usposabljanje, ki bo izboljšalo standarde ter prepoznavanje zadevnega znanja in strokovnih veščin.

Izobraževalne možnosti in možnosti usposabljanja, ki jih nudi ILEX, so številne in raznolike, tako da ILEX lahko vsem nudi pot do pravnega poklica.

Delo

Vsakodnevno delo odvetnika, imenovanega Legal Executive, na določenem pravnem področju je podobno delu solicitorja, vendar ne morajo samostojno opravljati prakse.

Njihovo delo je plačano s honorarjem, ki neposredno prispeva k prihodku odvetniške družbe (v zasebni praksi se njihovo delo zaračuna neposredno strankam). To je pomembna razlika med odvetniki, imenovanimi Legal Executives, in drugimi uslužbenci, ki nudijo pravno pomoč, ki opravljajo delo bolj rutinske narave.

Imena in status diplomantov so lahko natisnjeni na pisemskem papirju solicitorjev, ki jih zaposlujejo.

Diplomanti ILEXa so usposobljeni za različne strokovne dejavnosti.

Pravni spor

V Gibraltarju lahko odvetniki, imenovani Legal Executives, trenutno sodelujejo pri pripravi civilnih, kazenskih in ločitvenih pravdnih sporov, vendar nimajo pravice do nastopa pred sodiščem, kot jo imajo v Angliji in Walesu.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Lahko tudi pridobivajo poročila od izvedenskih prič, pripravljajo odgovore na tožbe, sodne pozive in zaprisežene pisne izjave med pravnim postopkom, dajejo navodila pravnemu zastopniku in pregledujejo dokumente, dokaze in informacije v postopkih pred sojenjem.

V postopkih pred razsodišči, v arbitražah in javnih poizvedbah lahko preučujejo dejstva, zakonodajo in postopek, da zagotovijo predložitev tožnikovega primera pred sodišče ali razsodišče.

Poklicne obveznosti diplomantov ILEXa se večajo z izkušnjami in najverjetneje bodo postali ena glavnih kontaktnih točk za stranke, ki iščejo strokovni nasvet o pravnih zadevah. Poklicne obveznosti diplomantov vključujejo naslednja področja:

 • Prenos lastništva

  Odvetniki, imenovani Legal Executives, lahko svetujejo in pripravljajo dokumente za prodajo in nakup zemljišč, vključno s pogodbami, prenosi lastništva, zakupi in zemljiškoknjižnimi potrdili. Lahko svetujejo tudi o vprašanjih glede lastništva, služnostne pravice, zemljiškoknjižnih zadev, mej, o pravicah glede kanalizacije in služnosti nujne poti in sodelujejo z drugimi strokovnjaki, vključno s pooblaščenimi nadzorniki in arhitekti.

 • Skrbniški skladi, zapuščine in upravljanje premoženja

  Sodelujejo lahko pri pripravi oporok in drugih dokumentov za skrbniške sklade, pridobivajo sodne sklepe o pravnomočnosti oporok in zastopanju. Pri upravljanju premoženja imajo tudi izkušnje s postopki pred zapuščinskimi sodišči.

 • Korporacijsko pravo ter gospodarsko in trgovinsko pravo

  Nekateri odvetniki, imenovani Legal Executives, svetujejo o ustanovitvi in upravljanju podjetij, sestavljajo akte o ustanovitvi družb in statute družb, svetujejo direktorjem, tajnicam in drugim o obveznostih upravljanja in nadzorovanja. Lahko svetujejo tudi o pravu, ki se nanaša na ustanovitev in upravljanje partnerstva, ter o stečaju in plačilni nesposobnosti.

 • Lokalna vlada in državna uprava

  Nekateri odvetniki, imenovani Legal Executives, se osredotočajo na delovanje državnih organov ali na zakonodajo, ki se nanaša na stanovanjsko področje, izobraževanje, načrtovanje, javno zdravstvo, socialno skrbstvo in upravno pravo.
Honorar

Plačilo se razlikuje glede na delodajalca, mesto zaposlitve, naravo dela in obseg sposobnosti za samostojno delo.

Nadaljnje informacije

 • ILEX English

« Pravni poklici - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 30-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo