Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Gibraltár

Posledná úprava: 30-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Gibraltár

 

OBSAH

1. Sudcovia 1.
2. Sudcovia z ľudu na magistrátnych súdoch 2.
3. Prokurátori 3.
4. Súdni úradníci 4.
5. Šerifovia 5.
6. Súdni zriadenci 6.
7. Právnici 7.
a) Obhajcovia a)
b) Právni poradcovia b)
8. Verejní notári 8.
9. Právni úradníci 9.

 

1. Sudcovia

Kvalifikácia na menovanie

Na rozdiel od systémov v mnohých iných európskych krajinách musia byť ašpiranti na sudcov v Gibraltári v prvom rade právnici, buď právni poradcovia alebo obhajcovia. Aby bolo možné zvážiť menovanie žiadateľov za sudcov, musia byť občanmi Gibraltáru, Spojeného kráľovstva, Írskej republiky alebo niektorej krajiny Britského spoločenstva a vykonávať právnickú prax minimálne tak dlho, ako je stanovené pre každý druh postavenia v súdnictve. Na pozície predsedu Najvyššieho súdu Gibraltáru, sudcu odvolacieho súdu alebo predsedu odvolacieho súdu musí žiadateľ vykonávať advokátsku prax minimálne desať rokov. V praxi sú však menovaní za sudcov skôr právnici s dvadsaťročnou praxou. Preto sa právnici stávajú sudcami až na vrchole (a niekedy až na sklonku) svojej kariéry.

Na pozície predsedu Najvyššieho súdu, predsedu odvolacieho súdu alebo sudcu odvolacieho súdu sa od žiadateľa navyše vyžaduje, aby bol v súčasnosti alebo v minulosti sudcom súdu s neobmedzenou súdnou právomocou v civilných a trestných veciach v niektorej časti Britského spoločenstva alebo v Írskej republike, alebo súdu so súdnou právomocou v odvolaniach z akéhokoľvek takéhoto súdu. Na pozíciu doplnkového sudcu Najvyššieho súdu Gibraltáru sa môžu uplatňovať menej prísne podmienky, hoci aj tu sa vyžaduje rozsiahla prax v oblasti civilného a trestného práva.

Proces menovania

Podľa ústavnej vyhlášky Gibraltáru menuje sudcov guvernér Gibraltáru. Akékoľvek voľné miesta sa zvyčajne inzerujú. V dôsledku veľkosti jurisdikcie je v súčasnosti okrem miesta predsedu len jedno miesto doplnkového sudcu.

back

HoreHore

Nezávislosť súdov

Nezávislosť súdov vyžaduje, aby sudcovia rozhodovali prípady podľa svojho vlastného úsudku bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Záujmy justície si vyžadujú najmä to, aby sudcovia vo svojej práci zostali nezávislí a nepodliehali názorom ani kontrole vlády. Žiaden sudca nemôže byť riaditeľom komerčnej spoločnosti, ani nesmie byť ovplyvnený tlakom od jednotlivcov alebo skupín ľudí, ktorí majú záujem na výsledku prípadu. Sudca musí v každom prípade vykonávať spravodlivosť v súlade so zákonom a podľa okolností prípadu, či už je jeho rozhodnutie populárne alebo nie.

Nezávislosť súdov však neznamená len nezávislosť od vonkajšieho vplyvu, ale aj jedného sudcu od druhého. Žiaden sudca, akokoľvek prominentný, nemá právo hovoriť inému sudcovi, ako má v tom-ktorom prípade súdiť. Sudcovia sa môžu so svojimi kolegami radiť a brať do úvahy názory vyjadrené inými sudcami v iných prípadoch. Musia si však všímať rozsudky vydané vyššími súdmi, ktoré sú záväzné.

Ľudia, ktorí nie sú spokojní s rozhodnutiami alebo konaním sudcov, sa normálne môžu odvolať na vyšší súd.

Odmeňovanie

Na pozícii doplnkového sudcu Najvyššieho súdu Gibraltáru je bežný hrubý ročný plat 72 091 GBP. Na pozícii predsedu Najvyššieho súdu Gibraltáru je bežný hrubý ročný plat 78 528 GBP.

Typy sudcov

Rôzne druhy súdov v Gibraltári sú opísané v: Organizácia súdnictva v Gibraltári.

Predseda odvolacieho súdu pre Gibraltár – predsedá odvolaciemu súdu v Gibraltári v trestných aj civilných veciach.

back

HoreHore

Sudcovia odvolacieho súdu – tvoria súčasť odvolacieho súdu pre Gibraltár. Na odvolacom súde zasadajú spolu s predsedom momentálne dvaja sudcovia.

Predseda Najvyššieho súdu Gibraltáru – je najvyšším sudcom z povolania v Gibraltári a predsedá všetkým rôznym jurisdikciám Najvyššieho súdu. Okrem toho je aj ex officio členom odvolacieho súdu pre Gibraltár.

Doplnkový sudca – môže predsedať vo všetkých prípadoch v pôsobnosti Najvyššieho súdu. V neprítomnosti predsedu Najvyššieho súdu vykonáva doplnkový sudca aj povinnosti predsedu Najvyššieho súdu.

Platený sudca magistrátneho súdu – súdi na magistrátnom súde a zaoberá sa rovnakými druhmi prípadov ako sudcovia z ľudu na magistrátnych súdoch (pozri nižšie), ale tí môžu asistovať najmä vypočúvaním zdĺhavejších a zložitejších vecí.

Matrikár Najvyššieho súdu – na toto miesto sa prijímajú žiadosti, keď sa uvoľní. Žiadatelia musia byť obhajcovia alebo právni poradcovia s minimálne päťročnou praxou. Matrikár vykonáva úlohy magistra, matrikára a odhadcu nákladov. Okrem toho je matrikár aj komisárom pre prísahy, matrikárom odvolacieho súdu pre Gibraltár, šerifom Gibraltáru, maršalom admirality, zástupcom koronera a generálnym správcom.

Ďalšie menovania:

Okrem súdov existujú v Gibraltári aj ďalšie tribunály, ktoré sa zaoberajú rôznymi vecami ako napr. duševným zdravím, sociálnym zabezpečením, sociálnymi dávkami, dopravou a pracovným právom. Členmi tribunálov môžu byť odborníci alebo znalci bez právnického vzdelania, napr. lekári, a porotcovia z ľudu, hoci predseda má skoro vždy právnickú kvalifikáciu.

back

HoreHore

Ďalšie informácie

 • Judicial Studies Board English– Rada Justičnej akadémie (ktorá zodpovedá za vzdelávanie sudcov)

2. Sudcovia z ľudu na magistrátnych súdoch

Menšími prípadmi, napr. dopravnými priestupkami, sa v Gibraltári zaoberajú sudcovia z ľudu na magistrátnych súdoch známi aj ako zmierovací sudcovia alebo JPs. Nemusia mať právnické vzdelanie a nie sú platení.

Sudcovia z ľudu na magistrátnych súdoch súdia ako externisti, normálne ako trojčlenný „súd”, kde jeden je vyškolený vystupovať ako predseda, ktorý pomáha usmerňovať súd a vystupuje ako jeho hovorca. Súdu asistuje úradník, ktorý radí vo veciach práva a procesu. Súd v každom prípade posúdi dôkazy a dospeje k verdiktu. Ak je obvinený uznaný vinným alebo prizná vinu, rozhodne o najvhodnejšom treste. Sudcovia magistrátnych súdov sa zaoberajú menej závažnými trestnými prípadmi ako napr. drobnými krádežami, poškodením cudzej veci, rušením verejného poriadku a dopravnými priestupkami. Sudcovia magistrátnych súdov sa môžu zaoberať aj celým radom otázok ovplyvňujúcich rodiny a deti, alebo žiadosťami o vydanie licencie na predaj alkoholu pre bary, pohostinstvá, nočné kluby a herne.

3. Prokurátori

Kancelária zástupcu koruny je zodpovedná za revíziu a vo vhodných prípadoch aj za stíhanie trestných prípadov v Gibraltári po ich vyšetrení políciou. Polícii radí aj vo veciach súvisiacich s trestnými prípadmi. Okrem zástupcu koruny v nej v súčasnosti pracuje jeden starší korunný advokát a šesť korunných advokátov. Všetky stíhania sa vedú v mene zástupcu koruny.

back

HoreHore

Korunní advokáti sú zaradení ako štátni zamestnanci. Na toto povolanie si môže podať žiadosť len obhajca – člen Advokátskej komory Anglicka a Walesu alebo právny poradca uznaný v Anglicku a Walese. Skôr, než začne vykonávať prax, musí sa stať aj členom Advokátskej komory v Gibraltári. Zároveň musí byť občanom Európskej únie alebo Britského spoločenstva.

Kódex štátnych žalobcov

Hoci sa Kódex štátnych žalobcov Anglicka a Walesu v Gibraltári striktne neuplatňuje, Kancelária zástupcu koruny sa pri rozhodovaní prípadov snaží dodržiavať stanovené smernice.

Rozhodnutie o stíhaní resp. nestíhaní prípadu je založené na dvoch skúškach; na skúške dôkazov a skúške verejného záujmu.

Zástupca koruny si musí byť istý, že má dostatok dôkazov zabezpečujúcich reálnu perspektívu odsúdenia proti každému obžalovanému v každom bode obžaloby. Musí zvážiť, aká môže byť obhajoba prípadu a ako môže ovplyvniť prípad žaloby. Reálna perspektíva odsúdenia je objektívna skúška. To znamená, že porota alebo magistrátny súd, riadne usmernený v súlade so zákonom, obžalovaného z údajného obvinenia skôr uzná než neuzná vinným.

Pri rozhodovaní, či existuje dostatok dôkazov na stíhanie, musí zástupca koruny zvážiť, či možno dôkazy použiť a či sú spoľahlivé. Je mnoho prípadov, v ktorých dôkazy nedávajú žiaden dôvod k obavám. Ale sú aj prípady, kde dôkazy nemusia byť natoľko presvedčivé, ako sa na prvý pohľad zdá. Zástupca koruny musí zvážiť, či možno dôkaz použiť na súde – napríklad niektoré dôkazy sú vylúčené z dôvodu spôsobu ich získania, alebo preto, že boli získané z druhej ruky. Musí rozhodnúť aj o tom, či sú dôkazy spoľahlivé.

back

HoreHore

Verejný záujem sa musí zvážiť v každom prípade, kde nie je dostatok dôkazov zabezpečujúcich reálnu perspektívu odsúdenia. Stíhanie zvyčajne prebehne, pokiaľ neexistujú faktory verejného záujmu hovoriace proti stíhaniu, ktoré jasne prevážia faktory hovoriace v jeho prospech. Hoci v konkrétnom prípade môžu existovať faktory verejného záujmu hovoriace proti stíhaniu, stíhanie zvyčajne pokračuje a tieto faktory sa predložia súdu na zváženie pri vynášaní rozsudku.

Zástupca koruny musí faktory pre a proti stíhaniu starostlivo a spravodlivo vyvážiť. Faktory verejného záujmu, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie o stíhaní, zvyčajne závisia od závažnosti trestného činu alebo okolností podozrivého. Niektoré faktory môžu zvýšiť potrebu stíhania, ale iné môžu naznačovať, že by bol lepší iný priebeh akcie.

Proces menovania

Voľné miesta korunných advokátov sa normálne inzerujú v miestnej tlači. Od žiadateľov sa očakáva, aby vyplnili prihlášku a predložili dôkazy o kľúčových schopnostiach alebo kritériách pre danú pozíciu. Kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú tieto kritériá, sú pozývaní na pohovor, na ktorom sa ďalej skúma ich vhodnosť na menovanie.

Druhy prokurátorov

Okrem korunných advokátov je jeden starší korunný advokát. Podľa podmienok gibraltárskej ústavy vedie všetky stíhania zástupca koruny pre Gibraltár. Vo všetkých stíhaniach môže zástupcu koruny zastupovať starší korunný advokát alebo korunný advokát. V niektorých prípadoch sa však môže angažovať aj sám zástupca koruny.

back

HoreHore

Bežný plat korunného advokáta je od 26 012 do 35 333 GBP.

4. Súdni úradníci

Úradníci a ďalší pracovníci gibraltárskych súdov sú štátni zamestnanci bez právnického vzdelania, ktorí sa zaoberajú záležitosťami správy. Úradníci zaisťujú, aby mali sudcovia správne papiere a mohli predsedať prípadom na súde, a poskytujú sudcom akúkoľvek ďalšiu správnu pomoc, ktorú sudcovia vyžadujú.

Ostatní pracovníci súdov majú pridelené osobitné funkcie. Niektorí sa zaoberajú zostavovaním zoznamov alebo plánovaním prípadov, iní spracúvajú papiere, zatiaľ čo ďalší prichádzajú do styku s účastníkmi súdnych sporov. Hoci pracovníci súdov môžu účastníkov súdnych sporov informovať o súdnych postupoch, nemôžu poskytovať právne rady ani odporúčať, aké kroky majú strany v súdnom spore podniknúť.

Všetci pracovníci súdov sú štátnymi zamestnancami gibraltárskej vlády, hoci podliehajú akýmkoľvek prípadným príkazom Najvyššieho sudcu Gibraltáru.

5. Šerifovia

Ako je uvedené vyššie, jednou z povinností matrikára Najvyššieho súdu je aj úloha šerifa.

Šerif vykonáva rozkazy Najvyššieho súdu fieri facias (súdny rozkaz na výkon rozhodnutia o vymáhaní dlhu, keď bol proti dlžníkovi vynesený rozsudok) ako aj rozkazy na držbu a vrátenie tovarov. Ak treba rozsudky Najvyššieho súdu vykonať exekúciou, vykonávajú ich šerifovia.

Šerif Gibraltáru si môže vymenovať aj zástupcov, ktorí konajú v jeho mene.

back

HoreHore

6. Súdni zriadenci

Súdny zriadenec je štátny zamestnanec, ktorý sa zaoberá vykonávaním rozsudkov a/alebo vydaných a zaevidovaných rozkazov Najvyššieho súdu a súdu prvej inštancie. Jeho miesto štátneho zamestnanca je otvorené pre všetkých občanov Európskej únie. Vykonáva exekučné rozkazy, preberá pozemky s rozkazmi na odovzdanie vlastníctva a vymáha tovar podľa rozkazov na vrátenie tovaru. Postupy exekúcie sú stanovené v Občianskom súdnom poriadku. Okrem toho vykonáva súdny zriadenec aj iné povinnosti vrátane osobného doručovania dokumentov a súdnych rozhodnutí o výkone trestu. Súdny zriadenec doručuje aj zatykače v konaniach admirality.

Ďalšie informácie

 • Civil Procedure Rules English- Občiansky súdny poriadok

7. Právnici

Právnická profesia v Gibraltári sa skladá z dvoch samostatných druhov právnikov – obhajcov a právnych poradcov. Úlohy právnych poradcov a obhajcov však splývajú, takže v skutočnosti je každý právnik právnym poradcom aj obhajcom. V súkromnom sektore upravuje právnickú profesiu Generálna rada Advokátskej komory.

Neexistuje žiadna požiadavka, že osoba musí vyhľadať radu alebo sa nechať zastupovať právnikom. V jednoduchých prípadoch dlhu nemusí strana v spore pokladať za potrebné konzultovať s právnikom. Ak je však žalovaná suma vyššia než 5000 GBP, a najmä ak ide o žalobu o náhradu škody („odškodnenie“), všeobecne sa odporúča, aby strana požiadala právnika aspoň o radu.

back

HoreHore

a) Obhajcovia

Obhajca je právnik, ktorý môže „viesť obhajobu“. To znamená, že bol prijatý do advokátskej komory „staršími sudcami“ jedného zo štyroch súdnych dvorov - Inns of Court English (Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn a Lincoln's Inn) a môže vystupovať pred súdom a obhajovať prípad klienta. Po ukončení štúdia práva na univerzite musí perspektívny obhajca navštevovať Právnickú akadémiu súdnych dvorov - Inns of Court School of Law Englisha zložiť „záverečné advokátske skúšky“. V Gibraltári nie je potrebná jednoročná stáž, ktorá je povinná a Anglicku a Walese.

Čo robí obhajca

Obhajcovia sú individuálne špecializovaní právni poradcovia a súdni obhajcovia. Môžu to byť samostatne zárobkovo činné osoby a hoci v Anglicku a Walese pracujú v skupinách v kanceláriách známych ako komory, v Gibraltári v dôsledku existencie splynutého povolania pracujú obhajcovia vo firmách ako činní právni poradcovia. Normálnou praxou v každej firme je, že obhajca prispieva na náklady firmy.

Obhajcovia sú zväčša školení advokáti; inými slovami, sú školení na zastupovanie svojich klientov na všetkých súdoch. V Gibraltári však obhajcovia trávia väčšinu času stretnutiami s klientmi a poradenstvom a zaoberajú sa všetkými aspektmi súdneho konania (od listov v predbežnom konaní až po procesné materiály a vystúpenia na súdoch) a skúmaním prípadov. V závislosti od vybranej oblasti odbornej kvalifikácie sa obhajca môže zameriavať napríklad skôr na obchodné než na trestné právo.

back

HoreHore

Potrebné zručnosti obhajcu

Študenti práva v Gibraltári musia ešte zložiť advokátske skúšky v Anglicku a Walese a stať sa členmi Advokátskej komory. Každý, kto sa chce stať obhajcom, musí absolvovať odborný advokátsky kurz - Bar Vocational Course (BVC). Je to jednoročný, prevažne praktický kurz určený na zabezpečenie výcviku špecifického pre prácu mladšieho obhajcu. Dvojročný externý kurz je momentálne k dispozícii len na Právnickej akadémii súdnych dvorov. Študenti sú vedení k účasti na celom rade aktivít (vrátane simulovaných procesov, diskutovania a extra ministáží), ktoré im pomáhajú rozvíjať potrebné zručnosti, BVC im pomáha v príprave na 12-mesačnú (a dlhšiu) stáž. Väčšina zručností sa vyučuje zapájaním študentov a hraním úloh, predkladaním návrhov na odporúčania, debatami o riešeniach právnických problémov a prepracúvaním sa cez súdne postupy.

Obhajcovia si musia veriť a nemať problém hovoriť na verejnosti, rýchlo a samostatne myslieť a mať motiváciu víťaziť. Rada Advokátskej komory stanovuje ako nevyhnutné nasledujúce požiadavky:

 • akademické schopnosti (dobré výsledky pri maturite (‘A’ levels v Anglicku a Walese) a minimálne vyznamenanie vyššej druhej triedy),
 • dobré písomné a ústne komunikačné zručnosti,
 • znalosť základných vedeckých pojmov,
 • komunikatívnosť,
 • osobná efektívnosť,
 • IT zručnosti,
 • profesionálna zodpovednosť,
 • povinnosť neustáleho profesionálneho rozvoja.
Kráľovský advokát

Približne 10 % výkonných obhajcov sú kráľovskí advokáti menovaní kráľovnou (Queen’s Counsel alebo QCs), ktorí v prípade, že monarchom je kráľ, sa nazývajú King’s Counsel (alebo KCs). Hodnosť kráľovského advokáta je už tradične znakom výnimočnosti obhajcu. Kráľovský advokát sa zaoberá najvýznamnejšími a najzložitejšími prípadmi. Od roku 1996 sa môžu stať kráľovskými advokátmi aj právni poradcovia.

back

HoreHore

Príjem obhajcu

Na rozdiel od obhajcov v Anglicku a Walese dostávajú obhajcovia v Gibraltári normálne pevný plat vo svojej firme. To však nie je prípad obhajcov s vlastnou súkromnou praxou. Keď obhajcovia pracujú vo firme, normálne sa od nich očakáva prispievanie na bežné náklady firmy; výška príspevku sa v jednotlivých firmách môže líšiť. Bežným príkladom je toto: od obhajcu s fixným ročným platom sa očakáva, že za rok vytvorí trojnásobok svojho platu v právnych poplatkoch pre klientov. Keď obhajca prekročí svoj „cieľ”, môže očakávať odmenu, ktorá môže predstavovať percento z príjmu prekračujúceho jeho „cieľ”.

Právnici z ostatných krajín Európskej únie vykonávajúci prax v Gibraltári

V Gibraltári platí nariadenie Rady a Parlamentu Európskych spoločenstiev č. 98/5/ES, ktoré uľahčuje vykonávanie profesie právnika na stálom základe v niektorých iných štátoch než v štáte, v ktorom právnik získal odbornú kvalifikáciu.

b) Právni poradcovia
Úloha právneho poradcu

Úlohou právneho poradcu je poskytovať odbornú právnu radu a pomoc. V dôsledku existencie splynutej profesie v Gibraltári sa však činnosti právnych poradcov a obhajcov výrazne prekrývajú.

Prácou právneho poradcu všeobecne je poskytovať klientom (verejnosti, podnikom, dobrovoľným orgánom, charitám atď.) šikovné právne poradenstvo a zastúpenie vrátane zastupovania na súde. Väčšina právnych poradcov pracuje v súkromnej praxi, čo je partnerstvo právnych poradcov a obhajcov ponúkajúcich služby klientom.

back

HoreHore

Právni poradcovia (alebo výkonní právni poradcovia, ak je právnik obhajcom) normálne poskytujú klientom právne poradenstvo. Ak títo klienti potom žiadajú aj zastupovanie na súdoch Gibraltaru, môže ich zastupovať buď sám právny poradca alebo obhajca poučený poradcom, ako viesť prípad na súde. Obhajca nie je vždy potrebný, lebo právni poradcovia v Gibraltári majú na vyšších súdoch rovnaké práva na vypočutie (t. j. sú oprávnení zastupovať klienta).

V rámci profesie právnych poradcov existujú rôzne oblasti činnosti:

 • Súkromná prax

  V Gibraltári je pomerne veľký počet právnických firiem, v ktorých pracujú kvalifikovaní právni poradcovia a obhajcovia (ako výkonní právni poradcovia). Právny poradca alebo výkonný právny poradca je zvyčajne prvým styčným bodom pre každého, kto hľadá právnu radu. Právnické firmy môžu byť rôzne, od veľkých organizácií s desiatimi až pätnástimi partnermi, až po malé firmy jedného človeka. Právni poradcovia a výkonní právni poradcovia normálne vykonávajú všeobecnú prax. Môžu vykonávať majetkové prevody (kúpu a predaj domov a pozemkov), vyšetrovať nároky vyplývajúce z ublíženia na zdraví, poskytovať poradenstvo a vystupovať na súde v mene svojich klientov v trestných veciach, alebo sa zaoberať rodinným právom a záležitosťami starostlivosti o deti a rozvodmi. Vyhotovujú aj závety a spravujú pozostalosť zosnulých.

Právni poradcovia a výkonní právni poradcovia často poskytujú poradenstvo podnikom vo veciach ako je pracovné právo, zmluvy a zakladanie spoločností.

 • Špecializovaná prax

  Niektoré väčšie firmy v Gibraltári môžu mať špecializované oddelenia, ktoré sa zaoberajú veľkými podnikovými a nadnárodnými klientmi. Niektoré firmy môžu mať zastúpenia aj v hlavných finančných a obchodných centrách na celom svete.

 • Právna pomoc a asistenčné postupy

  Mnohé firmy majú právnikov, ktorí sú ochotní zastupovať klientov, t. j. klientov, ktorí si normálne môžu dovoliť platiť honorár, na základe právnej asistencie (v civilných sporoch) a/alebo právnej pomoci (v trestných sporoch). Právna pomoc a asistencia môže byť veľmi rôznorodá, počnúc rozvodovým právom a ublížením na zdraví až po trestnú činnosť.

 • Ďalšie druhy praxe

  Nie všetci právni poradcovia pracujú v súkromnej praxi. Právni poradcovia môžu pracovať aj ako interní právni poradcovia komerčnej alebo priemyselnej organizácie, napr. banky.
Kvalifikácia

Väčšina právnych poradcov vykonávajúcich prax v Gibraltári získala kvalifikáciu v Spojenom kráľovstve. Tam vytvára Združenie právnych poradcov pravidlá pre právnické vzdelanie a potrebné školenie, ktoré sú určené na to, aby frekventant dostal vzdelanie, ktoré je dôkladné a zároveň rozsiahle.

back

HoreHore

Perspektívny právny poradca nemusí mať nevyhnutne právnickú akademickú hodnosť. Ak má niekto akademický titul z iného predmetu ako právo, musí absolvovať jednoročné denné (alebo dvojročné diaľkové) štúdium ukončené všeobecnou odbornou skúškou - Common Professional Examination (CPE), alebo postgraduálne štúdium práva. Tieto kurzy vyučujú základy práva potrebné na získanie kvalifikácie právneho poradcu. Po úspešnom ukončení štúdia práva, CPE alebo právnického postgraduálu pokračuje adept kurzom právnickej praxe Legal Practice Course (LPC), čo je odborné školenie pre právnych poradcov. Tento kurz trvá jeden akademický rok, resp. dva roky, ak sa študuje diaľkovo. V kurze sa vyučuje praktické uplatňovanie práva podľa potrieb klientov a ponúka ho viacero rôznych vysokých škôl a univerzít. Po úspešnom ukončení kurzu právnickej praxe musí nádejný právny poradca dva roky pracovať ako koncipient v právnickej firme alebo inej schválenej organizácii (ako je napr. orgán miestnej samosprávy alebo korunná prokuratúra), aby získal praktické skúsenosti z rôznych oblastí práva. Na tomto stupni už budúci právny poradca dostáva plat.

Odborné vzdelanie je vysoko konkurenčné a každý, kto sa chce stať právnym poradcom, si musí uvedomiť záväzok, ktorý si vyžaduje.

Právni poradcovia musia mať dobré všeobecné komunikačné zručnosti, písomné, ústne aj medziľudské. Výhodou je logické myslenie, schopnosť starostlivo skúmať témy a predkladať informácie jasným a štruktúrovaným spôsobom.

Príjmy právnych poradcov

Sadzby platov koncipientov alebo novo kvalifikovaných právnych poradcov sa pohybujú od 12 000 do 18 000 GBP.

back

HoreHore

Právnici z ostatných krajín Európskej únie vykonávajúci prax v Gibraltári

V Gibraltári platí nariadenie Rady a Parlamentu Európskych spoločenstiev č. 98/5/ES, ktoré uľahčuje vykonávanie profesie právnika na stálom základe v niektorých iných štátoch než v štáte, v ktorom právnik získal odbornú kvalifikáciu.

Európsky právnik, ktorý chce v Gibraltári vykonávať odborné činnosti na základe diplomu zo svojho domovského štátu na permanentnom základe, musí byť registrovaný u predsedu Najvyššieho súdu.

Ďalšie informácie

 • The Bar Council English - Rada Advokátskej komory
 • The Law Society English - Združenie právnych poradcov

8. Verejní notári

Notár je veľmi stará profesia, člen tretej a najstaršej vetvy právnickej profesie v Spojenom kráľovstve. Je to zvyčajne právnik menovaný arcibiskupom z Canterbury, ktorý podlieha regulácii Court of Faculties, jedného z najstarších súdnych dvorov Anglicka. V Gibraltári sú všetci notári (verejní notári) registrovaní u matrikára Najvyššieho súdu.

Verejní notári podliehajú podobným profesionálnym pravidlám ako právni poradcovia a vyžaduje sa od nich každoročné obnovovanie licencie. Môžu to však urobiť len vtedy, keď spĺňajú pravidlá. Funkcia notára je osobná funkcia každého jedného verejného notára.

back

HoreHore

Úloha verejných notárov v Gibraltári sa rozširuje. Na ich služby na komerčné aj individuálne účely sa kladie stále viac požiadaviek. Je to z dôvodu zvyšujúceho sa európskeho a celosvetového obchodovania a osobnej mobility.

Notárska kvalifikácia

Verejným notárom sa môže stať každý, nielen právnici. Všetkých perspektívnych verejných notárov musí najprv vymenovať arcibiskup z Canterbury, a až potom ich môže zaregistrovať matrikár Najvyššieho súdu.

Medzinárodne uznávaný právny štatút

Notár je držiteľom úradnej pečiatky. Notárske listiny opatrené podpisom a úradnou pečiatkou notára sú vo väčšine krajín sveta uznávané ako dôkaz zodpovedného právneho úradníka.

Povinnosti notára

Notári berú na seba nasledujúce povinnosti:

 • Vyhotovujú, osvedčujú, overujú a potvrdzujú (na použitie kdekoľvek vo svete) listiny a iné dokumenty opatrené podpisom a úradnou pečiatkou notára. Takto sú prijateľné ako dôkaz záležitostí osvedčených alebo potvrdených notárom pre verejné alebo súdne orgány v krajine, kde sa majú použiť. 
 • Vydávať overené kópie dokumentov, ktoré notár vyhotovuje verejne.
 • Spravovať prísahy a vyhlásenia pre konania v Gibraltári a inde.
 • Zaznamenávať alebo osvedčovať transakcie týkajúce sa prevoditeľných konaní a vypracúvať oficiálne dokumenty týkajúce sa udalostí na cestách lodí a ich navigácie ako aj prevážania nákladu na lodiach.

Ďalšie informácie

 • The Notaries Society English - Združenie notárov

9. Právni úradníci

Právni úradníci musia absolvovať odbornú právnickú kvalifikáciu na Inštitúte právnych úradníkov - Institute of Legal Executives (ILEX) v oblasti praktického práva na rovnakej úrovni aká sa vyžaduje u právnych poradcov. Ďalej musia absolvovať aspoň päťročnú prax pod dohľadom právneho poradcu v právnickej firme alebo na právnom oddelení súkromnej spoločnosti alebo miestnej samosprávy/štátnej správy. Členovia Inštitútu dostávajú každoročne potvrdenie o praxi a len členovia ILEX-u sa môžu predstavovať ako „právni úradníci“.

back

HoreHore

ILEX je profesionálny orgán, ktorý zastupuje právnych úradníkov a budúcich právnych úradníkov a rozširuje ich úlohu a postavenie v právnickej profesii. Je to vedúci poskytovateľ komplexného právnického vzdelania a ovplyvňuje reformu práva. ILEX vznikol v roku 1963 za podpory Združenia právnych poradcov. Asociácia riadiacich úradníkov - Managing Clerks' Association, z ktorej sa vyvinul ILEX, zistila, že mnohí pracovníci zamestnávaní v oblasti honorovanej práce a vo vedení firiem, ktorí neboli právnymi poradcami, potrebujú a chcú získať odborné vzdelanie, ktoré by zlepšilo ich úroveň a získalo im uznanie za vedomosti a zručnosti. Ponuky vzdelávacích a školiacich zariadení ILEX-u sa vyvíjajú čo do počtu a rôznorodosti tak, že ILEX môže zabezpečiť cestu ku kariére právnika, ktorá je otvorená pre všetkých.

Práca právnych úradníkov

Špecializácia na určitú oblasť práva v každodennej práci právnych úradníkov je podobná ako u právnych poradcov. Nemajú však právo vykonávať samostatnú prax.

Zarábajú na honorároch – v súkromnej praxi sa ich práca účtuje priamo klientom – a priamo prispievajú k príjmom právnickej firmy. Toto je významný rozdiel medzi právnymi úradníkmi a inými druhmi pracovníkov právnej podpory, ktorí vykonávajú prácu skôr rutinnejšieho charakteru.

Mená a štatút členov Inštitútu sa môžu objavovať na hlavičkovom papieri právnych poradcov, ktorí ich zamestnávajú.

Členovia ILEX-u sú školení na vykonávanie celého radu odborných činností.

Proces

V súčasnosti môžu právni úradníci v Gibraltári asistovať pri príprave civilného, trestného a manželského súdneho sporu, ale nemajú právo vystupovať na súde ako v Anglicku a Walese.

back

HoreHore

V priebehu súdneho procesu môžu získavať aj správy od znaleckých svedkov, pripravovať procesné materiály, predvolania a miestoprísažné vyhlásenia, dávať pokyny advokátovi a porovnávať relevantné dokumenty, dôkazy a informácie v konaniach vedúcich k procesu.

V konaniach pred tribunálmi, v arbitrážnych konaniach a vo verejných vyšetrovaniach môžu skúmať fakty, právo a proces, aby sa mohol prípad predložiť súdu alebo senátu.

Odborné zodpovednosti sa zvyšujú so skúsenosťami a členovia ILEX-u sa zrejme stanú jedným z hlavných styčných bodov pre klientov hľadajúcich odbornú radu v právnych záležitostiach. Odborné práva udelené členom zahŕňajú nasledujúce oblasti:

 • Majetkové prevody

  Právni úradníci môžu poskytovať poradenstvo a vypracúvať doklady o predaji a kúpe pozemku vrátane zmlúv, majetkových prevodov, nájomných zmlúv a poverení. Môžu poskytovať poradenstvo aj v otázkach vlastníckeho práva, užívacích práv, bremien, hraníc, povodí a dovolených prechodov a spolupracovať s inými odbornými znalcami vrátane úradných odhadcov a úradných architektov.

 • Záruky, pozostalosť a správa pozostalosti

  Môžu pomáhať aj pri príprave závetov a iných listín vytvárajúcich záruky, mať skúsenosti zo získavania správy pozostalosti a zastúpenia a mať poznatky o postupoch registrácie pozostalosti pri správe pozostalosti.

 • Podnikové a komerčné právo

  Niektorí právni úradníci poskytujú poradenstvo o zakladaní a vedení spoločností, vypracúvajú zakladateľské zmluvy a stanovy a poskytujú poradenstvo riaditeľom, konateľom a iným o povinnostiach riadenia a kontroly. Môžu radiť aj v otázkach práva súvisiaceho so zakladaním a riadením partnerstiev a konkurzu a platobnej neschopnosti.

 • Miestna samospráva a verejná správa

  Iní poznajú funkcie verejných orgánov alebo právo súvisiace s bytovými otázkami, vzdelaním, plánovaním, zdravím obyvateľstva, sociálnou starostlivosťou a správnym právom.
Odmeňovanie

Sadzby platov sú rôzne podľa druhu zamestnávateľa, pracoviska, charakteru práce a rozsahu ich schopnosti pracovať z vlastnej iniciatívy.

Bližšie informácie

 • Institute of Legal Executives English- Inštitút právnych úradníkov

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Spojené kráľovstvo - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 30-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo