Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Gibraltārs

Pēdējo reizi atjaunots: 30-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Gibraltārs

 

SATURS

1. Tiesneši 1.
2. Miertiesneši 2.
3. Prokurori 3.
4. Tiesu darbinieki 4.
5. Šerifi 5.
6. Tiesu izpildītāji 6.
7. Advokāti 7.
a) Barristeri a)
b) Solisitori b)
8. Sabiedriskie notāri 8.
9. Juridiskie administratori 9.

 

1. Tiesneši

Piemērotība amatam

Pretēji daudzās citās Eiropas valstīs pastāvošām sistēmām, kandidātiem, kas vēlas kļūt par tiesnešiem Gibraltārā, vispirms ir jākļūst vai nu par zemāka līmeņa tiesu advokātiem (solisitoriem) vai augstāka līmeņa tiesu advokāt (baristeriem). Lai tiktu izskatīta tiesneša amata kandidatūra, iesnieguma iesniedzējam jābūt Gibraltāra, Apvienotās Karalistes, Īrijas Republikas vai Savienības valsts pilsonim un jābūt ar jurista pieredzi vismaz minimālo termiņu, kas noteikts likumā katram noteiktajam tiesneša amatam. Gibraltāra Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam, Apelācijas tiesneša amatam vai Apelācijas tiesas tiesneša amatam kandidātam ir jābūt praktizējušam kā advokātam ne mazāk kā desmit gadus. Tomēr, praksē tiesnešiem, kuri ir iecelti amatā, visbiežāk ir aptuveni divdesmit gadu pieredze. Juristi visbiežāk kļūst par tiesnešiem savas karjeras vidū (vai beigās).

Kandidātam uz Augstākās Tiesas tiesneša, Apelācijas tiesas prezidenta vai Apelācijas tiesas tiesneša amata vietu tāpat ir jābūt ar pieredzi vispārējās jurisdikcijas civil un krimināltiesas tiesneša amatā kādā no Savienības daļām vai Īrijas republikā, vai tiesā, kas pieņem apelācijas sūdzības no šādām tiesām. Kandidātam uz Gibraltāra Augtākās tiesas Papildu tiesneša amata vietu var attiecināt mazāk striktus nosacījumus, lai gan tiek pieprasīta ļoti plaša pieredze civil un krimināltiesībās.

Iecelšanas process
Saskaņā ar Gibraltāra Konstitūciju tiesnešus amatā ieceļ Gibraltāra gubernators. Konkursi uz visām vakancēm parasti tiek izsludināti. Ņemot vērā jurisdikcijas teritoriju, uz doto brīdi ir tikai viena Papildu Tiesneša amata vieta papildus Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam.      
Tiesiskā neatkarība

Tiesiskā neatkarība paredz, ka tiesneši izlemj lietas saskaņā ar savu vērtējumu bez jebkādas ārējas ietekmes. Jo īpaši, taisnības interesēm nepieciešams, ka savā darbā tiesneši ir neatkarīgi un netiek pakļauti nekādam valdības viedoklim vai kontrolei. Tiesnesis nedrīkst būt komercuzņēmuma direktors un viņu nedrīkst ietekmēt personas vai personu grupas, kurām ir interese lietas iznākumā. Katrā tiesas lietā tiesnesim jāspriež tiesa saskaņā ar likumu un atbilstoši lietas apstākļiem, neskatoties uz to vai viņa spriedumu sabiedrībā atbalsta vai nē.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr, tiesiskā neatkarība nenozīmē tikai neatkarību no ārējiem iespaidiem. Tā nozīmē arī tiesneša neatkarību no citiem tiesnešiem. Nevienam tiesnesim, lai cik viņš nebūtu pazīstam, nav tiesības teikt citam tiesnesim, kā viņam lemt viņa vai viņas lietā. Tiesneši var lūgt padomu no saviem kolēģiem un ņemt vērā to izteiktos viedokļus citās lietās. Tomēr, tiem jāņem vērā spriedumi, kurus pasludinājušas augstāka līmeņa tiesas, kas tiem ir saistoši.

Cilvēkiem, kuri ir neapmierināti ar tiesneša lēmumu vai rīcību, parasti ir iespēja iesniegt apelācijas sūdzību augstāka līmeņa tiesā.

Atalgojums

Papildu Tiesneša amata alga Gibraltāra Augstākajā tiesā šobrīd ir GBP 72,091 gadā. Gibraltāra Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata alga šobrīd ir GBP 78,528 gadā.

Tiesnešu amata veidi

The different types of courts in Gibraltar are described in “Organisation of justice – Gibraltar”.

Gibraltāra Apelāciju tiesas prezidents – vada Gibraltāra Apelāciju tiesu gan krimināl, gan civillietās.

Apelāciju tiesas tiesneši – veido Gibraltāra Apelāciju tiesu. Kopā ar Prezidentu Apelāciju tiesā ir vēl divi Apelācijas tiesas tiesneši.

Gibraltāra Augstākās tiesas priekšsēdētājs– ir vecākais profesionālais tiesnesis Gibraltārā un vada visas Augstākās tiesas kompetencē esošās jomas. Tāpat viņš ir neoficiālais Gibraltāra Apelāciju tiesas tiesnesis.

Papildu tiesnesis – var vadīt visas Augstākās tiesas kompetencē esošās jomas. Augstākās tiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā veic arī tiesas priekšsēdētāja amata pienākumus.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Papildu (stipendiary) miertiesnesis – strādā Miertiesās un izskata tāda paša veida lietas, kā Miertiesneši (skatīt zemāk), tomēr tie jo īpaši var palīdzēt, izskatot garākas un sarežģītākas lietas.

Augstākās tiesas Reģistrators – iesniegumus lūdz iesniegt, kad parādās kāda vakance. Iesniegumu iesniedzējiem jābūt baristeriem (zemāka līmeņa tiesu advokātiem) vai solisitoriem (augstāka līmeņa tiesu advokātiem) ar vismaz piecu gadu darba pieredzi. Kancelejas vadītājs veic Tiesu izpildītāju vadītāja, Tiesas reģistratora and Tiesu finanšu vadītāja pienākumus. Papildus iepriekšminētajam, Reģistrators ir Zvērestu Komisārs, Gibraltāra Apelāciju tiesas Reģistrators, Gibraltāra Šerifs, Jūras tiesas tiesnesis, Kriminālizmeklēšanas departamenta vietnieks un Ģenerāladministrators.

Citi amati:

Papildus tiesām, Gibraltārā ir citas tiesas, kas izskata lietas citās jomās, piemēram, psihiskās veselības, sociālās drošības, labklājības pabalstu, transporta un nodarbinātības jomās. Tiesu dalībnieki var iekļaut speciālistus vai ekspertus, kas nav juristi, piemēram, ārstus, nespeciālistus, lai gan priekšsēdētājs gandrīz vienmēr ir ar juridisko izglītību.

Sīkāka informācija

 • Tiesvedības studiju Padome (Judicial Studies Board) English ( kas ir atbildīga par tiesnešu apmācību):

2. Miertiesneši

Gibraltārā miertiesneši, kas pazīstami arī kā Miera Tiesneši vai MP (JPs), izskata mazāk svarīgas lietas, piemēram, satiksmes negadījumus. Viņiem nav jābūt ar juridisku izglītību un viņu darbs netiek apmaksāts.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Miertiesneši strādā uz pusslodzi, parasti kā viens no trīs tiesnešiem “tiesas” sastāvā, no kuriem viens ir apmācīts rīkoties kā tiesas priekšsēdētājs un palīdz vadīt “tiesu” tās lietās un runā tās vārdā. Tiesai palīdz tiesas darbinieks, kas sniedz padomus likumu un procesa jautājumos. Miertiesneši izskata iesniegtos pierādījumus katrā lietā un sniedz spriedumu. Ja atbildētājs ir atzīts par vainīgu vai arī atzīst savu vainu, tiesa lemj par visatbilstošāko sodu. Miertiesneši izskata relatīvi mazāk nopietnus noziegumus, piemēram, kā maza apmēra zādzības, noziedzīga nodarījuma rezultātā izdarītu zaudējumu atmaksu, sabiedriskās kārtības izjaukšanu un ar autotransportu saistītus pārkāpumus. Tāpat miertiesneši var izskatīt vairāku veidu lietas, kas saistītas ar ģimeni un bērniem vai bāru, naktsklubu un azartspēļu iestāžu iesniegtus iesniegumus par licences piešķiršanu.

3. Prokurori

Ģenerālprokurora birojs ir atbildīgs par krimināllietu izskatīšanu un, nepieciešamības gadījumā, lietas ierosināšanu Gibraltārā, pēc tam, kad ir veikta policijas izmeklēšana. Ģenerālprokurors tāpat sniedz policijai padomu par jautājumiem, kas saistīti ar krimināllietām. Papildus Ģenerālprokuroram, šobrīd ir Vecākais karaliskais padomnieks un seši Karaliskie padomnieki. Visas lietas ierosina un vada Ģenerālprokurora vārdā.

Karaliskais padomnieks ir civilierēdnis. Lai kļūtu par Karalisko padomnieku kandidātiem jābūt baristeriem, kas ir Anglijas un Velsas advokātu biedrības biedri, vai solisitori, kuriem atļauts praktizēt Anglijā un Velsā. Turklāt, pirms prakses uzsākšanas kandidātam jābūt arī Gibraltāra Advokātu biedrības biedram. Kandidātiem jābūt Eiropas Savienības vai Savienības valstu pilsoņiem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Karalisko Prokuroru rīcības kodekss

Lai arī Karalisko Prokuroru rības kodekss Anglijai un Velsai nav tieši piemērojams Gibraltārā, Ģenerālprokurora birojs cenšas sekot tajā norādītajām vadlīnijām, pieņemot savus lēmumus lietās.

Lēmumus par to, vai turpināt krimināllietas izskatīšanu, tiek izdarīts, pamatojoties uz divām pārbaudēm – pierādījumu un sabiedrisko interešu pārbaudes.

Ģenerāladvokātam jābūt pārliecinātam, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai radītu reālistiskas izredzes katra apsūdzētā notiesāšanai par katru apsūdzību. Viņam jāizsver, kādi argumenti varētu būt aizstāvībai un kādā veidā tas varētu ietekmēt lietas izskatīšanu. Reālistiskas notiesāšanas izredzes ir objektīvs tests. Tas nozīmē, ka zvērinātajiem vai miertiesas tiesai, atbilstoši vadoties pēc likuma, ir lielākas izredzes nekā mazākas notiesāt apsūdzēto tam izvirzītajās apsūdzībās.

Izlemjot, vai ir pietiekami daudz pierādījumu, lai varētu izskatīt krimināllietu, Ģenerālprokuroram jāizvērtē, vai attiecīgos pierādījumus var izmantot lietā un vai uz tiem var balstīties. Var būt daudzi gadījumi, kad pierādījumi nedod pamatu šaubām. Tomēr, ir arī gadījumi, kad pierādījumi nav tik stipri, kādi tie sākotnēji ir šķituši. Ģenerālprokuroram ir jāizvērtē, vai attiecīgos pierādījumus var izmantot tiesā, piemēram, daži pierādījumi tiks noraidīti dēļ veida, kādā tie tika iegūti, vai dēļ noteikuma, kas aizliedz izmantot baumas kā pierādījumus. Viņam tāpat iz jāizlemj, vai pierādījumi ir uzticami.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Katrā lietā, kur ir pietiekami daudz pierādījumu, lai būtu reālistiskas izredzes notiesāt, jāņem vērā sabiedrības interešu faktors, kas ir pret krimināllietas turpināšanu un kas ņem pārsvaru pār tiem faktoriem, kas ir par šīs krimināllietas turpināšanu. Lai arī īpašos gadījumos sabiedrības interešu faktori, kas ir pret krimināllietas turpināšanu, bieži vien apsūdzība turpinās uzturēt lietu, nododot šos faktorus izvērtēšanai tiesai, kad tā pasludinās savu spriedumu.

Ģenerālprokuroram uzmanīgi un godīgi jāizvērtē faktori par un pret kriminālvajāšanu. Sabiedrības interešu faktors, kas var ietekmēt lēmumu turpināt kriminālvajāšanu, parasti ir atkarīgs no noziedzīgā nodarījuma nopietnības vai arī apstākļiem attiecībā uz aizdomās turamo. Daži faktori var palielināt nepieciešamību pēc kriminālvajāšanas, tomēr citi var ieteikt, ka cita veida rīcība būtu labāka.

Iecelšanas process

Amata vakances Karaliskajā Padomē parasti tiek izsludinātas vietējā presē. Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda pieteikuma forma, kas sniedz norādes par specifiskām kompetencēm vai kritērijiem, kam jāatbilst, lai būtu atbilstošs amatam. Kandidāti, kas vislabāk atbilst šiem kritērijiem, tiek uzaicināti uz interviju, kur to atbilstība amatam tiek pārbaudīta vēl sīkāk.

Prokuroru amatu veidi

Papildus Karaliskajam Padomniekam, ir arī Vecākais Karaliskais padomdevējs. Gibraltāra Ģenerālprokurors saskaņā ar Gibraltāra Konstitūciju ir atbildīgs par visām krimināllietām. Vecākais Karaliskais Padomnieks un Karaliskais Padomnieks var pārstāvēt Ģenerālprokuroru visās krimināllietās. Dažās lietās Ģenerālprokurors var piedalīties arī pats.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Šobrīd Karaliskā Padomnieka alga svārstās no GBP 26,012 līdz GBP 35,333.

4. Tiesu darbinieki

Gibraltāra tiesu darbinieki ir ierēdņi bez juridiskās izglītības, kas nodarbojas ar administratīviem jautājumiem. Darbinieki nodrošina, lai tiesnešiem būtu pareizie dokumenti, lai tie varētu vadīt lietas izskatīšanu tiesā un nodrošina tiesnešiem jebkāda cita veida administratīvo atbalstu.

Citiem tiesu darbiniekiem ir piešķirtas īpašas funkcijas. Daži darbinieki nodarbojas ar lietu izskatīšanas laiku sarakstu veidošanu, citi kārto dokumentus, kamēr citi sadarbojas un kontaktējas ar tiesu izmantotājiem. Kamēr tiesas darbinieki var sniegt padomus tiesu uzmantotājiem par tiesas procesu, tie nevar sniegt juridiskas konsultācijas vai rekomendēt, ko procesa dalībniekiem darīt tiesvedības procesa ietvaros.

Kā ierēdņi visus tiesu darbiniekus nodarbina Gibraltāra valdība, lai gan tiem jāpakļaujas jebkādiem norādījumiem, kurus tie saņem no Gibraltāra Galvenā tiesneša.

5. Šerifi

Kā jau minēts iepriekš, šerifs ir viens no Augstākās tiesas Reģistratora (Kancelejas vadītāja) pienākumiem.

Šerifs izpilda Augstākās tiesas izdotus fieri facias (izpildraksts, kas paredz parāda nomaksu pēc sprieduma likumīgas stāšanās spēkā) pavēles, kā arī pavēles par īpašumu un preču atdošanu.

Ja nepieciešams ieviest Augstākās tiesas spriedumu, to dara šerifs.

Gibraltāra Šerifs var iecelt sev vietniekus, kas rīkojas tā vārdā.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītājs ir ierēdnis, kas nodarbojas ar spriedumu un/vai pavēļu, kuras izdevusi un reģistrējusi Augstākā tiesa vai Pirmās instances tiesa, izpildi. Kā ierēdņa amats, tas ir pieejams visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tiesu izpildītājs ievieš izpildes garantijas, atgūst zemes īpašumus ar īpašumtiesību apliecināšanu un atgūst preces saskaņā ar preču atdošanas garantijām. Izpildes process ir noteikts Civilprocesa noteikumos. Papildus tam, tiesu izpildītājs veic pienākumus, kas iekļauj personisku dokumentu un saistību garantiju piegādi. Tiesu izpildītājs izpilda arī aresta pavēles jūras tiesību lietās.

Sīkāka informācija

 • Civilprocesa noteikumi (Civil Procedure Rules) English

7. Advokāti

Gibraltāra jurista profesiju veido divu veidu advokāti – baristeri un solisitori. Tomēr, gan solisitoru, gan baristeru lomas ir saplūdušas tā, ka rezultātā katrs advokāts praktizē gan kā solisitors, gan kā baristers. Privāttiesību jomā, juridiskās profesijas regulē Advokātu vispārīgā biedrība.

Cilvēkam nav nepieciešamas lūgt palīdzību vai pārstāvību advokātam. Vienkāršās lietās par parāda piedziņu, tiesas procesa dalībnieks var izvēlēties nekonsultēties ar advokātu. Tomēr faktiski, ja prasība ir par summu, kas pārsniedz GBP 5000 un ja vēl tajā ir iekļauta prasība par kompensāciju (“zaudējumu kompensācija”), tiesvedības procesa dalībniekam ir ieteicams lūgt jurista padomu pie advokāta.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

a) Barristeri

Baristers ir advokāts, kam ir dotas tiesības “aizstāvēt”. Tas nozīmē, ka viņu ir aicinājuši iestāties biedrībā “tiesnešu sols”, kas ir viena no Četriem tiesas apgabaliem (Inns of Court English) (Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn un Lincoln's Inn) un ka viņam ir piešķirta atļauja uzstāties tiesā, lai aizstāvētu savu klientu. Pēc augstskolas juridiskās fakultātes beigšanas nākošajam baristeram ir jāapmeklē Likuma Tiesas skolas institūcijas (Inns of Court School of Law English) un jānoliek “biedrības beigu” eksāmens. Viena gada mācības, kas ir obligātas Anglijā un Velsā nav obligātas Gibraltārā

Ko dara baristers

Baristeri ir individuāli speciālisti juridiskie padomdevēji un pārstāvji tiesas zālē. Tie var būt pašnodarbināti un, lai arī Anglijā un Velsā tie strādā grupās un birojos, kas pazīstami kā kambari, Gibraltārā dēļ profesiju saplūšanas baristeri strādā uzņēmumos kā solisitori. Normāla prakse katrā firmā ir tāda, ka baristeri iegulda līdzekļus firmas izmaksu segšanai.

Baristeri galvenokārt ir apmācīti veikt aizstāvja pienākumus vai citos vārdos – tie ir mācīti pārstāvēt savus klientus visu veidu tiesās. Bet Gibraltārā baristeri lielākoties savu laiku pavada tiekoties un konsultējot savus klientus, nodarbojoties ar visiem tiesas procesa aspektiem (no pirms tiesvedības vēstulēm līdz tiesvedībā un pārstāvībai tiesā) un lietas izpēti. Atkarībā no baristera izvēlētās ekspertīzes jomas, viņš var koncentrēties uz, piemēram, komercpraksi tiesvedības vietā.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Nepieciešamās iemaņas, lai kļūtu par baristeru

Gibraltārā juridiskās fakultātes studentiem jānoliek savs advokāta eksāmens Anglijā un Velsā un jābūt uzaicinātam vienā no četriem tiesu apgabaliem. Advokāta profesionālo apmācību kurss (angļu valodā- BVC) ir profesionālās apmācības fāze, kas jāpabeidz tiem, kuri vēlas kļūt par baristeriem. Tas ir viena gada kurss ar praktisku ievirzi, kas paredzēts, lai sniegtu treniņu, kas specifisks jaunākā baristera amatam. Divu gadu pusslodzes kurss pagaidām ir vienīgais, kas pieejams Likuma tiesas skolu institūcijās. Studentus aicina piedalīties dažādās aktivitātēs (ieskaitot tiesu izspēles, debates un papildus mini-apmācības), kas tiem palīdzēs attīstīt nepieciešamās iemaņas, kamēr BVC palīdz sagatavoties 12 mēnešu ilgai apmācībai (un ilgākai). Lielākoties iemaņas iemāca, studentiem piedaloties izspēlēs, izstrādājot rekomendāciju projektus, pārrunājos iespējamos risinājuma veidus un tiesiskās problēmas, kā arī piemērojot tiesas procesu.

Baristeriem jābūt pārliecinātiem un jājūtas droši, runājot publikas priekšā, jāspēj ātri domāt stāvot kājās un tiem jābūt vēlmei uzvarēt. Advokātu padome pasludina, ka jābūt izpildītām šādām prasībām:

 • akadēmiskām spējām (labiem gala eksāmenu rezultātiem (“A” līmenis Anglijā un Velsā) un vismaz Otrās augstākās klases goda grāds)
 • labas rakstiskās un komunikāciju iemaņas
 • skaitļošanas iemaņas
 • Starppersonu komunikācijas iemaņas
 • Personas efektivitāte
 • iemaņas darbā ar IT
 • profesionālās atbildības spējas
 • vēlme turpināt profesionālo attīstību.
Karalienes Padomnieks

Aptuveni 10 % no praktizējošiem baristeriem ir Karalienes Padomnieki (vai KP), kas, ja monarhs ir karalis, tiek dēvēti a Karaļa Padomnieki (KP). Karalienes Padomnieku rangs tradicionāli ir advokāta izcilības apzīmējumu. Karalienes Padomnieks nodarbojas ar vissvarīgākajām un vissarežģītākajām lietām. Solisitoriem ir iespēja kļūt par Karalienes Padomniekiem kopš 1996.gada.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Baristeru atalgojums

Pretēji baristeriem Anglijā un Velsā, baristeri Gibraltārā parasti saņem noteiktu algu savā uzņēmumā. Tas gan tā nebūs, ja baristers strādā savā personīgajā praksē. Strādājot firmā, baristers parasti iegulda līdzekļus, lai segtu uzņēmuma ikdienišķās izmaksas. Ieguldījuma apjoms ir atkarīgs no katras firmas. Kopējs piemērs: baristeram, kas nopelna noteiktu algu gadā, ir jānopelna trīskārtīgi no klientu iemaksām gadā. Ja šāds baristers pārsniedz šo ‘mērķi’, viņš var saņemt bonusu, kas var būt izteikts noteiktu procentu apmērā no šī ‘mērķa’ pārsniegtā daudzuma.

Advokāti no citām Eiropas Savienības valstīm, kas praktizē Gibraltārā

Gibraltārā ir spēkā Eiropas Kopienu Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 98/5/EK (Council Directive No 98/5/EC) par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija.

b) Solisitori
Solisitoru loma

Solisitora loma ir sniegt speciālista jurista padomu un palīdzību. Tomēr, dēļ profesiju saplūšanas Gibraltārā, solisitora un baristera darbs būtiski pārklājas.

Vispārīgi, solisitora darbs ir sniegt klientam (sabiedrības locekļiem, uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, labdarības iestādēm utml.) profesionāls juridisks padoms un pārstāvība tiesā. Lielākoties solisitori strādā privātās praksēs, kas ir solisitoru un baristeru partnerība, kas piedāvā pakalpojumus klientiem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Solisitori (vai solisitoru pienākumu pildītāji, ja jurists ir baristers) parasti sniedz juridiskās konsultācijas klientiem. Ja šiem klientiem pēc tam ir nepieciešama pārstāvība Gibraltāra tiesās, solisitors var tos pārstāvēt vai tos instruēt baristeru, kā vadīt lietu tiesā. Baristers ne vienmēr ir vajadzīgs, jo solisitoram Gibraltārā ir identiskas audiences tiesības (t.i., tiem ir tiesības pārstāvēt klientu) augstākā līmeņa tiesās.

 Solisitora profesijas pārstāvis var praktizēt vairākās jomās:

 • Privātprakse

  Gibraltārā ir liels skaits juridisku firmu, kurās strādā kvalificēti solisitori un baristeri (kā solisitory pienākumu pildītāji). Solisitors vai tā pienākumu pildītājs parasti ir pirmais kontakta punkts jebkuram, kam nepieciešamas juridiskas konsultācijas. Juridiskās firmas var būt gan lielas organizācijas ar desmit līdz piecpadsmit partneriem, gan arī mazas firmas, kas sastāv no viena praktiķa. Solisitori un to pienākumu pildītāji parasti sniedz vispārīgu praksi. Tie var veikt īpašuma tiesību pārreģistrāciju (māju un zemes pirkšanu un pārdošanu), pētīt prasības, kas radušās savainojuma rezultātā, konsultē un pārstāv cilvēkus tiesā krimināllietās vai nodarbojas ar ģimenes tiesību un bērnu aprūpes jautājumiem, un šķiršanās lietām. Tie sagatavo arī testamentus un administrē mirušu cilvēku īpašumus.

Solisitori un to pienākumu pildītāji konsultē uzņēmumus darba likuma, līgumtiesību un uzņēmumu uzbūves jautājumos.

 • Speciālistu prakses

  Dažas no Gibraltāra lielākajām firmās ir specializēti departamenti, kas nodarbojas ar lieliem korporatīviem un daudznacionāliem klientiem. Dažām firmām ir pārstāvju biroji lielākajos finanšu un biznesa centros visā pasaulē.

 • Juridiskā palīdzība un Atbalsta prakses

  Daudzās firmās ir praktiķi, kas vēlas pārstāvēt klientus uz juridiskā atbalsta (civillietās) un/vai juridiskās palīdzības (krimināllietās) pamata, t.i., klients, kas nevar atļauties samaksāt solisitora izmaksas. Juridiskā palīdzība un atbalsta darbs var būt ļoti daudzveidīgs, sākot no laulības šķiršanas tiesībām un traumām līdz noziedzīgam nodarījumam).

 • Cita veida prakses

  Ne visi solisitori strādā privātpraksēs. Solisitoram ir iespējas strādāt par juridisku konsultantu komercuzņēmumā vai industriālā organizācijā, piemēram, bankās.
Kvalifikācija

Lielākā daļa solisitoru, kas praktizē Gibraltārā, ir ieguvuši savu kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē. Tur Likuma Sabiedrība ir tā, kas nosaka noteikumus attiecībā uz juridisko izglītību un nepieciešamo apmācību un tā ir izveidota, lai nodrošinātu, ka māceklis iegūst izglītību, kas ir gan dziļa, gan plaša.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Nākamajam solisitoram nav nepieciešams jurista grāds. Ja kādam ir grāds kādā citā priekšmetā, tie drīkst pabeigt viena gada pilna laika (vai divu gadu pusslodzes) mācību kursu, pēc kura var nolikt Kopējo Profesionālo Eksāmenu (KPE) vai maģistra grādu tiesību zinātnēs. Šie mācību kursi sniedz pamata zināšanas tiesībās, kas nepieciešamas solisitora kvalifikācijai. Pēc veiksmīgas tiesību zinātņu grāda, KPE vai jurista diploma iegūšanas, jāpabeidz Juridiskās Prakses kurss, kas ir solisitora profesionālās apmācības kurss. Šis kurss ilgst vienu akadēmisko gadu vai divus gadus pusslodzes studiju. Kursā tiek apgūta tiesību praktiska piemērošana atbilstoši klientu vajadzībām un šis kurss tiek piedāvāts daudzās dažādās koledžās un universitātēs. Pēc Juridiskās Prakses kursa pabeigšanas (JPK) nākamajam solisitoram jānoslēdz divu gadu mācību līgums ar solisitoru firmu vai citādi apstiprinātu organizāciju (piemēram, pašvaldību vai Karaliskajā Prokuratūras dienestu), kura ietvaros tiek iegūta praktiskā pieredze dažādās tiesību nozarēs. Šajā laikā solisitora-māceklis saņem algu.

Mācības ir ļoti konkurējošas un jebkuram, kas vēlas kļūt par solisitoru, jāapzinās, kādas saistības no viņa tiek prasītas.

Solisitoriem nepieciešamas labas vispusīgas komunikāciju iemaņas, rakstiskas, verbālas un starppersonālas. Tiem vēlams būt loģiskiem domātājiem, kas ir spējīgi rūpīgi pētīt un sniegt informāciju skaidri un strukturēti.

Solisitora ienākumi

Māceklim –solisitora vai tikko kvalifikāciju ieguvušam solisitoram alga svārstās no GBP 12000 līdz GBP 18000.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Advokāti no citām Eiropas Savienības valstīm, kas praktizē Gibraltārā.

Gibraltārā ir spēkā Eiropas Kopienu Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 98/5/EK (Council Directive No 98/5/EC) par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija.

Eiropas advokātam, kas Gibraltārā vēlas veikt pastāvīgas profesionālas aktivitātes ar savu mājas valstī iegūtu profesionālo titulu, jāreģistrējas pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja.

Sīkāka informācija

 • Advokātu Padome (The Bar Council) English
 • Tiesību sabiedrība (The Law Society) English

8. Sabiedriskie notāri

Notāri ir sen izveidota profesija, trešā un vecākā Apvienotās Karalistes juridisko profesiju zara pārstāve. Notārs vai notāre parasti ir juristi, kurus ieceļ Kenterberijas Arhibīskaps un to darbība ir pakļauta Kenterberijas Arhibīskapa tiesas izdotam regulējumam, kas ir viena no visvecākajām Anglijas tiesām. Gibraltārā visi notāri (sabiedriskie notāri) ir reģistrēti Augstākās tiesas Reģistrā.

Sabiedriskie notārus regulē līdzīgs profesionālais regulējums kā solisitorus un tiem ir pienākums atjaunināt savus prakses sertifikātus katru gadu. Sertifikātu atjaunināt var izdarīt, ja tie ir izpildījuši visus noteikumus. Iecelšana notāra amatā ir personiska iecelšana, kuru veic katrs individuālais sabiedriskais notārs.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Sabiedriskā notāra loma Gibraltārā paplašinās. Arvien paplašinās pieprasījums pēc to pakalpojumiem gan komerciāliem, gan individuāliem mērķiem. Šāda tendence ir Eiropas un pasaules tirdzniecības apjomu un personas mobilitātes palielināšanās dēļ.

Notāra kvalifikācija

Sabiedriskā notāra kvalifikācija ir pieejama visiem ne tikai juristiem. Visiem nākamie sabiedriskie notāri jāieceļ Kenterberijas Arhibīskapam pirms tie var reģistrēties Augstākās tiesas Reģistrā.

Starptautiski atzīts juridiskais statuss

Notāram ir oficiāls zīmogs. Ar notāra parakstu un oficiālo notāra zīmogu, notāra apstiprinātus aktus atzīst kā atbildīga tiesiskā ierēdņa pierādījums lielākajā daļā pasaules valstu.

Notāra amata pienākumi

Notāri uzņemas pildīt šādus pienākumus:

 • Sagatavo, apstiprina, autentificē un apliecina (lietošanai jebkurā vietā pasaulē) darījumu un citus dokumentus, ar notāra parakstu un oficiālu zīmogu.
 • Tādas prasības nepieciešamas, lai dokumentus pieņemtu kā pierādījumus jautājumos, kurus apstiprinājis notārs, publiskām vai tiesu iestādēm valstī, kur tie jāizmanto.
 • Lai izsniegtu autentiskas dokumentu kopijas, kuras notārs paradara publiskas.
 • Lai pieņemtu zvērestus un deklarācijas, kas izmantojamas tiesvedības procesā Gibraltārā un citviet.
 • Lai piezīmētu vai apliecinātu transakcijas attiecībā uz pārrunājamām rīcībām un sagatavotu formālus dokumentus, kas attiecas uz notikumiem kuģu braucienos un to navigācijā, kā arī kravas pārvadājumiem uz kuģiem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Sīkāka informācija

 • Notāru Biedrība (The Notaries Society) English

9. Juridiskie administratori

Juridiskajiem administratoriem jāiegūst Juridisko administratoru institūta (ILEX) Profesionālā kvalifikāciju jurisprudencē tiesiskās prakses jomā tajā pašā līmenī, kas nepieciešams solisitoriem. Tiem tāpat jābūt vismaz piecu gadu pieredzei, strādājot solisitora uzraudzībā juridiskā praksē vai privāta uzņēmuma vai vietējās/nacionālās valdības juridiskajā departamentā. Institūtu pabeigušiem piešķir ikgadējus prakses sertifikātus un tikai ILEX biedrs drīkst sevi dēvēt par “juridiskiem administratoriem”.

ILEX ir profesionāla iestāde, kas pārstāv juridiskos administratorus un mācekļus- juridiskos administratorus un uzlabo to lomu un stāvokli juridisko profesiju klāstu. Tā ir vadošā iestāde, kas sniedz vispusīgu juridisko izglītību un iespaido likuma reformu. ILEX tika izveidots 1963.gadā ar Likuma Sabiedrības palīdzību. Vadības klerku asociācija, no kuras ILEX attīstījās, atzina, ka daudziem darbiniekiem, kas nav solisitori, un kas ir iesaistīti darbā, kas pelna no klientu iemaksām, un firmu administratīvajā darbā, ir vajadzīga un vēlama apmācību shēmu, kas uzlabotu standartus un piešķirtu zināšanu un iemaņu apliecinājumu. Izglītības un apmācības iespējas, ko ILEX piedāvā, spēj piedāvāt karjeras ceļu tiesību zinātnē, kas ir pieejama visiem.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Juridisko administratoru darbs

Specializējoties noteiktā tiesību jomā Juridisko administratoru darbs ir līdzīgs solisitora darbam. Tiem tomēr nav tiesības praktizēt neatkarīgi.

Administratori pelna uz klientu iemaksām – privātajā praksē rēķinu par viņu darbu iesniedz klientam, tādā veidā sniedzot ieguldījumu visai juridiskai firmai. Tā ir būtiska atšķirība starp juridiskajiem administratoriem un cita veida juridiskā atbalsta darbiniekiem, kuru darbs ir vairāk rutinēts.

Biedru vārdi un statuss var parādīties profesionālā to solisitoru ziņu apkārtrakstā, kas viņus nodarbina.

ILEX biedri ir apmācīti veikt plašas spektra speciālistu aktivitātes.

Tiesvedība

Šobrīd Gibraltārā juridiskie administratori var asistēt civil, krimināl un laulības tiesību tiesvedībā, tomēr tiem nav audiences tiesību, kuras viņiem ir Anglijā un Velsā.

Tiesvedības laikā tie var iegūt ziņojumus no lieciniekiem-ekspertiem, sagatavot tiesvedības puses lietu, tiesas pavēstes un ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību, instruēt pārstāvi un sagatavot atbilstošo dokumentāciju, pierādījumus un informāciju lietās, kas tiek sagatavota tiesvedībai.

Tiesvedības laikā arbitrāžā un sabiedriskās izmeklēšanas laikā tie var veikt novērojumus par faktiem, likumiem un procesu, lai tiesvedības puses argumentāciju izskatītu tiesā vai tribunālā.

Profesionālā atbildība palielinās līdz ar pieredzi un ILEX biedri visdrīzāk kļūst par vienu no galvenajiem kontaktpunktiem klientiem, kas meklē juridiskas konsultācijas tiesiskos jautājumos. Profesionālās tiesības, kas piešķirtas Biedriem, iekļauj šādas jomas:

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Īpašuma tiesību pārreģistrēšanu

  Juridiskie administratori var sniegt padomu un sagatavot dokumentus par zemes pirkšanu vai pārdošanu, ieskaitot līgumus, pārreģistrācijas dokumentus, aizdevumus un rēķinus. Tāpat tie var sniegt konsultācijas jautājumos par statusu, servitūtiem, izmaksām, robežām, drenāžas tiesībām un ceļa tiesībām, kā arī sadarboties ar citiem profesionāliem ekspertiem, ieskaitot zvērinātus novērtētājus un zvērinātus arhitektus.

 • Pārvaldībā nodota manta, testamenta apstiprināšana, nekustamā īpašuma administrācija

  Tie var palīdzēt testamentu un citu dokumentu sagatavošanā, lai izveidot trastu (pārvaldībā nododamu mantas kopumu), var būt pieredzējuši testamentu apstiprināšanā un pārstāvēšanā, kā arī būt ar zināšanām Testamentu reģistra procesa jautājumos, kad administrē nekustamo īpašumu.

 • Uzņēmumu un Komerctiesības

  Daži juridiskie administratori konsultē uzņēmumu apvienošanās un vadīšanas jautājumos, sagatavo memorandus un statūtus, un konsultē direktorus, sekretārus un citus par pienākumiem vadīšanā un kontrolē. Tāpat tie konsultē par tiesībām attiecībā uz partnerību izveidošanu un vadīšanu, kā arī par bankrotēšanu un maksātnespēju.

 • Pašvaldības un valsts pārvalde

  Citiem ir zināšanas valsts pārvaldes funkcijās vai tiesībās, kas saistītas ar mājokļu, izglītības, plānošanu, sabiedrības veselības, labklājību un administratīvo tiesību jautājumiem.
Atalgojums

Maksājuma tarifi mainās atkarībā no darba devēja veida, nodarbinātības vietas, darba veida un administratoru spējas strādāt pēc pašu iniciatīvas.

Cita informācija

 • Juridisko administratoru institūts (Institute of Legal Executives) English

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Apvienotā Karaliste - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 30-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste