Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Gibraltaras

Naujausia redakcija: 30-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Gibraltaras

 

TURINIO LENTELE

1. Teisėjai 1.
2. Neprofesionalūs magistratų teismo teisėjai 2.
3. Prokurorai 3.
4. Teismo sekretoriai 4.
5. Šerifai 5.
6. Antstoliai 6.
7. Teisininkai 7.
a) Teismo bylų advokatai a)
b) Advokatai b)
8. Valstybiniai notarai 8.
9. Teismo vykdytojai 9.

 

1. Teisėjai

Tinkamumas skyrimui

Priešingai daugelio kitų Europos šalių sistemai, teisėjais Gibraltare tapti siekiantys asmenys pirmiausia turi būti teisininkai – advokatai arba teismo bylų advokatai. Pareiškėjų skyrimas teisėju bus nagrinėjamas, jeigu jie yra Gibraltaro, Jungtinės Karalystės, Airijos Respublikos arba Britanijos tautų sandraugos valstybių piliečiai ir vertėsi teisininko praktika minimalų įstatymuose kiekvienai teisėjo pareigybei nustatytą laikotarpį. Į Gibraltaro vyriausiojo teisėjo, apeliacinio teismo teisėjo arba apeliacinio teismo pirmininko pareigas pretenduojantis pareiškėjas turėjo verstis privačia advokato praktika ne mažiau kaip dešimt metų. Tačiau praktiškai paskirti teisėjai dažniausiai vertėsi teisininko praktika maždaug dvidešimt metų. Taigi teisininkai paprastai tampa teisėjais savo karjeros viduryje arba vėlesnėje jos dalyje.

Į vyriausiojo teisėjo, apeliacinio teismo pirmininko arba apeliacinio teismo teisėjo pareigas pretenduojantis pareiškėjas taip pat turi eiti arba turėjo eiti teisėjo pareigas neribotą jurisdikciją civilinėse ir baudžiamosiose bylose turinčiame teisme tam tikroje Britanijos tautų sandraugos dalyje ar Airijos Respublikoje arba jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl bet kokio tokio teismo sprendimo turinčiame teisme. Gibraltaro Aukščiausiojo teismo papildomo teisėjo pareigybei gali būti taikomos švelnesnės sąlygos, tačiau reikalaujama didelė darbo su civiline ir baudžiamąja teise patirtis.

Paskyrimo procesas

Pagal Gibraltaro konstitucijos potvarkį teisėjus skiria Gibraltaro gubernatorius. Pranešimai apie esamas laisvas vietas paprastai skelbiami spaudoje. Dėl jurisdikcijos dydžio, be vyriausiojo teisėjo, šiuo metu yra tiktai viena papildomo teisėjo pareigybė.

back

viršųviršų

Teisėjų nepriklausomybė

Teisėjų nepriklausomybė reiškia, kad teisėjai nagrinėja bylas vadovaudamiesi tik savo nuomone, be jokios išorinės įtakos. Įgyvendinant teisingumo interesus reikalaujama, kad teisėjai, atlikdami savo darbą, liktų nepriklausomi ir vengtų vyriausybės nuomonės ar kontrolės įtakos. Teisėjas negali būti komercinės bendrovės direktoriumi ir neturi pasiduoti bylos baigtimi suinteresuotų asmenų arba grupių spaudimui. Teisėjas kiekvienoje byloje turi vykdyti teisingumą vadovaudamasis įstatymais ir bylos aplinkybėmis, nepaisydamas, ar jo (jos) sprendimas patenkina šalis, ar ne.

Tačiau teisėjų nepriklausomybė nereiškia vien nepriklausomybės nuo išorės įtakos, svarbu, kad vienas teisėjas būtų nepriklausomas nuo kito. Nė vienas teisėjas, kad ir koks jis žymus, neturi teisės sakyti kitam teisėjui, kokį sprendimą pastarasis (-oji) turėtų priimti nagrinėdamas bylą. Teisėjai gali prašyti, kad kolegos teisėjai konsultuotų ir atsižvelgtų į kitų teisėjų kitose bylose pareikštas nuomones. Tačiau jie privalo atsižvelgti į aukštesniųjų teismų priimtus sprendimus, kurie yra privalomi.

Teisėjų sprendimais arba elgsena nepatenkinti žmonės paprastai gali pateikti apeliacinį skundą aukštesniajam teismui.

Atlyginimas

Šiuo metu Gibraltaro Aukščiausiojo teismo papildomo teisėjo pareigybei numatytas priskaičiuotas atlyginimas yra 72 091 svarų sterlingų per metus. Gibraltaro vyriausiojo teisėjo pareigybei šiuo metu numatytas 78 528 svarų sterlingų priskaičiuotas metinis atlyginimas.

Teisėjų pareigybės

Įvairios Gibraltaro teismo rūšys yra aprašytos skyriuje „Teisėtvarkos sistema – Gibraltaras“.

back

viršųviršų

Gibraltaro apeliacinio teismo pirmininkas – pirmininkauja Gibraltaro apeliaciniam teismui baudžiamojoje ir civilinėje jurisdikcijoje.

Apeliacinio teismo teisėjai – yra Gibraltaro apeliacinio teismo dalis. Teisme yra du apeliacinio teismo teisėjai, kurie posėdžiauja apeliaciniame teisme kartu su pirmininku.

Gibraltaro Aukščiausiojo teismo vyriausiasis teisėjas – vyresnysis profesionalus Gibraltaro teisėjas, kuris pirmininkauja visose Aukščiausiojo teismo jurisdikcijose. Jis taip pat yra ex officio Gibraltaro apeliacinio teismo narys.

Papildomas teisėjas – teisėjas, kuris gali pirmininkauti visoms Aukščiausiojo teismo jurisdikcijoms. Nesant vyriausiajam teisėjui, papildomas teisėjas taip pat eina vyriausiojo teisėjo pareigas.

Valstybinę algą gaunantis magistratas – posėdžiauja magistratų teisme ir nagrinėja tų pačių rūšių bylas, kurias nagrinėja neprofesionalūs magistratų teismo teisėjai (žr. toliau), tačiau jis gali dalyvauti konkrečiai nagrinėjant ilgesnio svarstymo reikalaujančius ir sudėtingiausius klausimus.

Aukščiausiojo teismo registratorius – pareiškimai priimami atsiradus laisvai vietai. Pareiškėjais gali būti advokatai, kurie turi turėti ne mažiau kaip penkerių metų patirtį teismo bylų srityje. Registratorius eina teismo reikalų tvarkytojo, registratoriaus ir teismo išlaidas apskaičiuojančio teisėjo pareigas. Be to, registratorius yra paskirtas pareigūnas priesaikoms teisme, Gibraltaro apeliacinio teismo registratorius, Gibraltaro šerifas, Admiraliteto teismo pirmininkas, koronerio pavaduotojas ir generalinis administratorius.

back

viršųviršų

Kiti paskyrimai:

Be teismų, Gibraltare veikia ir kiti specializuoti teismai, kurie nagrinėja įvairius klausimus, pavyzdžiui, psichinės sveikatos, socialinės apsaugos, socialinių pašalpų, transporto ir darbo problemas. Specializuotų teismų nariais gali būti ne teisės specialistai arba ekspertai, pavyzdžiui, gydytojai ir neprofesionalūs asmenys, nors pirmininkas beveik visada turi teisinę kvalifikaciją.

Papildoma informacija

 • Teisėjų studijų valdyba English(atsakinga už teisėjų mokymą):

2. Neprofesionalūs magistratų teismo teisėjai

Gibraltare neprofesionalūs magistratų teismo teisėjai, vadinamieji taikos teisėjai, nagrinėja ne itin sudėtingas bylas, pavyzdžiui, bylas dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo. Jiems nebūtina turėti teisinę kvalifikaciją ir atlyginimo jie negauna.

Neprofesionalūs magistratų teismo teisėjai posėdžiauja ne visą darbo dieną. Paprastai vienas iš trijų teisėjų yra apmokytas eiti pirmininko pareigas ir padeda vadovauti teisėjų darbui bei kalba jų vardu. Posėdžiaujantiems teisėjams talkina sekretorius, kuris konsultuoja juos teisės ir procedūrų klausimais. Šie teisėjai nagrinėja kiekvienos bylos įrodymus ir priima nuosprendį. Jeigu kaltinamasis pripažįstamas kaltu arba pats prisipažįsta esąs kaltas, jie priima sprendimą dėl labiausiai tinkamos bausmės. Magistratų teismo teisėjai nagrinėja palyginti nesunkias baudžiamąsias bylas, pavyzdžiui, dėl smulkios vagystės, nusikaltimo metu padarytos žalos, masinių riaušių ir kelių eismo taisyklių pažeidimų. Magistratų teismo teisėjai taip pat gali nagrinėti įvairius įtakos šeimai ir vaikams turinčius klausimus arba barų, alinių, naktinių klubų ir lošimo įstaigų pareiškimus dėl veiklos licencijų.

back

viršųviršų

3. Prokurorai

Generalinio prokuroro rūmai yra atsakingi už baudžiamųjų bylų peržiūrą ir, jeigu įmanoma, traukimą baudžiamojon atsakomybėn Gibraltare, policijai užbaigus tyrimą. Jie taip pat konsultuoja policiją su baudžiamosiomis bylomis susijusiais klausimais. Be generalinio prokuroro, šiuo metu yra vienas vyresnysis karališkasis advokatas ir šeši karališkieji advokatai. Visos traukimo baudžiamojon atsakomybėn procedūros atliekamos generalinio prokuroro vardu.

Karališkieji advokatai priskiriami valstybės tarnautojų kategorijai. Pareiškėjai, kurie nori užimti šias pareigas, turi būti advokato praktikos Anglijoje ir Velse teisę turintys teismo bylų advokatai arba Anglijoje ir Velse praktikos teisę turintys advokatai. Be to, prieš imantis praktikos, Gibraltare būtina gauti advokato praktikos teisę. Jie kartu turi būti Europos Sąjungos arba Britanijos tautų sandraugos piliečiai.

Valstybinių prokurorų kodeksas

Nors Anglijos ir Velso valstybinių prokurorų kodeksas Gibraltare nėra griežtai taikomas, generalinio prokuroro rūmai, priimdami sprendimus dėl bylų, vadovaujasi šiame kodekse išdėstytomis gairėmis.

Sprendimas dėl traukimo baudžiamojon atsakomybėn konkrečioje byloje yra pagrįstas dviem patikrinimais: įrodymų ir visuomenės intereso patikrinimu.

Generalinis prokuroras turi būti įsitikinęs, kad įrodymų užtikrinti realiai kiekvieno kaltinamojo nuteisimo pagal kiekvieną kaltinimą perspektyvai pakanka Jis turi įvertinti, kokie gali būti gynybos argumentai ir kaip jie gali paveikti kaltintojų argumentus. Reali nuteisimo perspektyva yra objektyvus patikrinimas. Vadinasi, labiau tikėtina, kad tinkamai ir pagal įstatymus savo funkcijas atliekantys prisiekusieji arba magistratų teisėjai pripažins kaltinamąjį kaltu pagal pareikštą kaltinimą.

back

viršųviršų

Spręsdamas, ar pakanka įrodymų traukti asmenį baudžiamojon atsakomybėm, generalinis prokuroras turi įvertinti, ar įrodymai gali būti panaudoti ir ar jie patikimi. Daugelio bylų įrodymai nekelia jokių abejonių. Tačiau pasitaiko bylų, kuriose įrodymai ne tokie įtikinami, kaip iš pradžių atrodo. Generalinis prokuroras turi įvertinti, ar įrodymai gali būti panaudoti teisme – pavyzdžiui, kai kurių įrodymų atsisakoma dėl jų gavimo būdo arba dėl nuostatos, pagal kurią nuogirdomis paremti liudytojų parodymai negali būti vertinami kaip tinkami įrodymai. Generalinis prokuroras kartu turi nuspręsti, ar įrodymai patikimi.

Nagrinėjant kiekvieną bylą būtina įvertinti visuomenės interesą, jeigu yra pakankamai įrodymų realiai nuteisimo perspektyvai užtikrinti. Baudžiamoji byla paprastai yra iškeliama, nebent būtų daugiau prieš baudžiamosios bylos iškėlimą nukreiptų visuomenės intereso veiksnių, kurie aiškiai nusvertų baudžiamosios bylos iškėlimą grindžiančius veiksnius. Nors konkrečioje byloje gali būti prieš jos iškėlimą nukreiptų visuomenės intereso veiksnių, baudžiamoji byla neretai yra iškeliama, o šie veiksniai yra pateikiami teismui apsvarstyti, kai yra priimamas sprendimas dėl bausmės.

Generalinis prokuroras turi kruopščiai ir sąžiningai pasverti veiksnius už ir prieš traukimą baudžiamojon atsakomybėn. Sprendimą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo paveikti galintys visuomenės intereso veiksniai paprastai priklauso nuo nusikaltimo sunkumo arba įtariamojo aplinkybių. Kai kurie veiksniai gali paremti būtinybę iškelti baudžiamąją bylą, tačiau kiti gali parodyti, kad būtų geriau imtis kitų priemonių.

back

viršųviršų

Skyrimo procesas

Skelbimai dėl karališkojo advokato laisvos vietos paprastai spausdinami vietos spaudoje. Pareiškėjai turėtų užpildyti pareiškimo formą, kurioje turi būti pateikti pagrindinių pareigybei numatytų kompetencijų ar kriterijų atitikimo įrodymai. Geriausiai šiuos kriterijus atitinkantys kandidatai yra kviečiami į pokalbį, kuriame jų tinkamumas dėl skyrimo bus įvertintas papildomai.

Prokurorų rūšys

Be karališkojo advokato, yra vienas vyresnysis karališkasis advokatas. Vadovaujantis Gibraltaro konstitucijos nuostatomis, Gibraltaro generalinis prokuroras vadovauja visiems teisminio persekiojimo atvejams. Vyresnysis karališkasis advokatas ir karališkasis advokatas gali atstovauti generaliniam prokurorui visose baudžiamosiose bylose. Kai kuriose bylose generalinis prokuroras gali dalyvauti teisme asmeniškai.

Dabartinis karališkojo advokato atlyginimas apima nuo 26 012 iki 35 333 svarų sterlingų.

4. Teismo sekretoriai

Sekretoriai ir kitas personalas Gibraltaro teismuose yra teisinio išsilavinimo neturintys ir administracinius reikalus tvarkantys valstybės tarnautojai. Sekretoriai užtikrina, kad teisėjai turi teisingus dokumentus, kurie suteikia jiems galimybę pirmininkauti teisme nagrinėjant bylas ir bet kokią kitą teisėjams reikalingą administracinę paramą.

Kiti teismo darbuotojai vykdo konkrečias jiems priskirtas funkcijas. Kai kurie tvarko bylų sąrašus arba jų nagrinėjimo tvarkaraščius, kiti – dokumentaciją, treti bendrauja su asmenimis, kurie kreipiasi į teismą. Nors teismo personalas gali konsultuoti į teismą besikreipiančius asmenis teismo procedūrų klausimais, jis negali suteikti teisinių konsultacijų arba rekomenduoti veiksmų, kurių bylinėjimosi šalys turėtų imtis.

back

viršųviršų

Visus teismo darbuotojus, kurie yra valstybės tarnautojai, į darbą priima Gibraltaro vyriausybė, nors jiems yra taikomi bet kokie įsakymai, kuriuos jie gali gauti iš Gibraltaro vyriausiojo teisėjo.

5. Šerifai

Kaip pirmiau minėta, šerifo funkcijos yra viena iš Aukščiausiojo teismo registratoriaus pareigų.

Šerifas nagrinėja Aukščiausiojo teismo fieri facias vykdomuosius raštus (vykdomuosius raštus dėl skolos grąžinimo, kai skolininko atžvilgiu buvo priimtas atitinkamas sprendimas), taip pat vykdomuosius raštus dėl prekių turėjimo ir grąžinimo. Šerifai užtikrina Aukščiausiojo teismo sprendimų įvykdymą.

Gibraltaro šerifas taip pat gali skirti pavaduotojus veikti jo vardu.

6. Antstoliai

Antstolis yra valstybės tarnautojas, kuris vykdo Aukščiausiajame ir pirmosios instancijos teismuose priimtus ir užregistruotus sprendimus bei (arba) nutartis. Į šią valstybės tarnautojo pareigybę gali pretenduoti visi Europos Sąjungos piliečiai. Antstolis užtikrina teismo išduotų vykdomųjų dokumentų vykdymą: pagal teismo įsakymus perima žemę, išieško prekes grąžinti skirtas prekes. Vykdymo procedūros yra nustatytos civilinio proceso nuostatuose. Be to, antstolis atlieka kitas pareigas, įskaitant asmenišką dokumentų ir teismo įsakymų siųsti nuteistą asmenį į įkalinimo vietą įteikimą. Antstolis taip pat vykdo suėmimo orderius admiraliteto teismo bylose.

Papildoma informacija

 • Civilinio proceso nuostatos English

7. Teisininkai

Teisininkų profesiją Gibraltare formuoja dvi atskiros teisininkų rūšys – teismo bylų advokatai ir advokatai. Tačiau advokatų ir teismo bylų advokatų pareigos yra panašios, todėl iš esmės kiekvienas teisininkas atlieka ir advokato, ir teismo bylų advokato funkcijas. Privačiame sektoriuje teisininkų profesiją reglamentuoja Advokatūros generalinė taryba.

back

viršųviršų

Asmuo neprivalo gauti teisininko konsultacijas arba būti atstovaujamas teisininko. Paprastų skolos bylų atveju bylos šalis gali manyti, kad kreiptis konsultacijų į teisininką nebūtina. Tačiau jeigu ieškinio suma viršija 5000 svarų sterlingų ir ypač jeigu į šį ieškinį yra įtrauktas reikalavimas dėl žalos atlyginimo („žalos atlyginimas“), paprastai bylos šalims patartina kreiptis į teisininką bent konsultacijų.

a) Teismo bylų advokatai

Teismo bylų advokatas yra teisininkas, kuriam leista „ginti kaltinamąjį teisme“. Kitaip tariant, jam (jai) suteikė leidimą verstis advokato praktika teisme vienos iš keturių teismo bylų advokatus rengiančių Londono kolegijų English(„Middle Temple“, „Inner Temple“, „Gray’s Inn“ ir „Lincoln's Inn“) seniūnai ir jam (jai) yra leista dalyvauti teismo posėdyje, kuriame yra svarstoma jo (jos) kliento byla. Po universitetinės teisės mokyklos baigimo būsimasis teismo bylų advokatas turi mokytis Advokatų kolegijų teisės mokykloje English ir išlaikyti „baigiamuosius advokatūros“ egzaminus. Anglijoje ir Velse privaloma vienerių metų stažuotė Gibraltare nebūtina.

Kuo užsiima teismo bylų advokatai

Teismo bylų advokatai yra atskiri specializuoti teisės patarėjai ir teismo salės advokatai. Jie gali verstis privačia praktika ir nors Anglijoje ir Velse jie dirba grupėmis rūmais vadinamuose biuruose, Gibraltare, kuriame teisininkų profesijos skirtumai išnyko, teismo bylų advokatai dirba kontorose eidami advokatų pareigas. Pagal įprastą kiekvienoje kontoroje taikomą praktiką teismo bylų advokatas prisideda prie kontoros išlaidų apmokėjimo.

back

viršųviršų

Teismo bylų advokatai daugiausia apmokomi ginti; kitaip tariant, jie turi atstovauti savo klientams visuose teismuose. Tačiau Gibraltare teismo bylų advokatai didžiąją dalį savo laiko skiria susitikimams su klientais ir jų konsultavimui, visų bylinėjimosi klausimų nagrinėjimui (nuo laiškų, siunčiamų prieš ieškinio pareiškimą iki ginamosios kalbos ir kalbų teisme) ir bylų tyrimui. Atsižvelgiant į teismo bylų advokato pasirinktos specializacijos sritį, jis, pavyzdžiui, gali užsiimti komercine praktika, ne bylinėjimusi.

Teismo bylų advokatui reikalingi įgūdžiai

Teisės studentai Gibraltare vis vien turi išlaikyti savo advokatūros egzaminus Anglijoje ir Velse ir gauti advokato praktikos teisę. Advokatūros profesinis kursas (angl. BVC) yra profesinio mokymo kursas, kurį turi užbaigti norintieji tapti teismo bylų advokatais. Tai daugiausia vienų metų praktinis kursas, kurio tikslas – užtikrinti su jaunesniųjų teismo bylų advokatų darbu susijusį mokymą. Dvejų metų vakarinių studijų kursas šiuo metu yra siūlomas tik Advokatų kolegijų teisės mokykloje. Studentai raginami dalyvauti įvairiose veiklos srityse (įskaitant mokomuosius teismus, debatus ir papildomas trumpas stažuotes), kurios padeda jiems ugdyti būtinuosius įgūdžius, BVC padeda pasirengti 12 mėnesių stažuotei (ir paskesniam mokymui). Daugumos įgūdžių yra mokoma studentams dalyvaujant įvairioje veikloje ir rengiant rekomendacijų projektus, derantis dėl teisinių problemų sprendimų ir nagrinėjant teismo procedūras.

Teismo bylų advokatai turi pasitikėti savimi ir jaustis užtikrintai, kalbėdami viešai, sugebėti greitai mąstyti teismo proceso metu ir siekti sėkmės. Advokatūros taryba prie būtinų priskiria šiuos reikalavimus:

back

viršųviršų

 • akademiniai gebėjimai (geri baigiamųjų mokyklos egzaminų rezultatai („A“ įvertinimai Anglijoje ir Velse) ir mažiausiai aukštesnysis antros klasės diplomas);
 • geri bendravimo raštu ir žodžiu įgūdžiai;
 • įgūdžiai skaičiuoti;
 • visuomeniniai įgūdžiai;
 • asmeninis veiksmingumas;
 • naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžiai;
 • profesinė atsakomybė;
 • nuolatinis profesinis tobulinimasis.
Karališkasis advokatas

Maždaug 10 % praktikuojančių teismo bylų advokatų yra karališkieji advokatai (angl. QC), kurie, kai monarchas yra karalius, vadinami karaliaus advokatais (angl. KC). Karališkojo advokato rangas tradiciškai yra laikomas advokato pasižymėjimo ženklu. Karališkieji advokatai nagrinėja svarbiausias ir sudėtingiausias bylas. Nuo 1996 m. advokatai gali tapti karališkaisiais advokatais.

Teismo bylų advokato uždarbis

Priešingai negu Anglijoje ir Velse, teismo bylų advokatai Gibraltare paprastai gauna savo kontoroje nustatytą atlyginimą. Tačiau tai negalioja, jeigu teismo bylų advokatas dirba savarankiškai, kaip atskiras praktikuojantis teisininkas. Kai teismo bylų advokatai dirba kontoroje, paprastai tikimasi, kad jie prisidės prie kontoros veiklos išlaidų; įnašo suma įvairiose kontorose gali skirtis. Pavyzdžiui, jeigu teismo bylų advokatas gauna nustatytą metinį atlyginimą, tikimasi, kad per metus jo iš klientų surinktų teisinių mokesčių suma tris kartus viršys jo atlyginimo sumą. Jeigu toks teismo bylų advokatas viršija nustatytą „tikslą“, jis gali tikėtis premijos, kuri gali būti apskaičiuota kaip „tikslą“ viršijančios sumos procentinė dalis.

back

viršųviršų

Gibraltare praktika besiverčiantys teisininkai iš kitų Europos Sąjungos valstybių

Gibraltare galioja Europos Bendrijų Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika tam tikrose kitose valstybėse narėse, ne toje, kurioje buvo įgyta kvalifikacija.

b) Advokatai
Advokato paskirtis

Advokatas turi teikti specializuotas teisines konsultacijas ir kvalifikuotą pagalbą. Tačiau dėl Gibraltare susijungusių profesinių funkcijų advokatų ir teismo bylų advokatų darbas nemaža dalimi sutampa.

Paprastai advokatas teikia klientams (visuomenės nariams, įmonėms, savanoriškoms institucijoms, labdaros organizacijoms ir kt.) profesionalias teisines konsultacijas ir atstovavimo paslaugas, įskaitant atstovavimą teisme. Dauguma advokatų dirba privačiose kontorose, kurios bendradarbiaudamos siūlo klientams advokatų ir teismo bylų advokatų paslaugas.

Advokatas (arba advokato pareigas einantis teisininkas, jeigu teisininkas yra teismo bylų advokatas) paprastai teikia klientams teisines konsultacijas. Jeigu tiems klientams vėliau reikia atstovauti Gibraltaro teismuose, advokatas vis tiek gali dalyvauti teisme jų vardu arba nurodyti teismo bylų advokatui vesti procesą teisme. Teismo bylų advokatas ne visada reikalingas, nes advokatai Gibraltare turi lygias teises būti išklausyti (t. y. jie turi teisę atstovauti klientams) aukštesniuosiuose teismuose.

Advokato profesija apima šias praktikos sritis:

back

viršųviršų

 • privati praktika

  Gibraltare yra daugybė advokatų kontorų, kuriose dirba kvalifikuoti advokatai ir teismo bylų advokatai (kaip advokato pareigas einantys teisininkai). Advokatas arba advokato pareigas einantis teisininkas paprastai yra pirmasis asmuo, į kurį kreipiamasi teisinių konsultacijų. Advokatų kontorose gali dirbti nuo dešimties iki penkiolikos teisininkų, gali būti ir vienas praktikuojantis specialistas. Advokatai ir advokato pareigas einantys teisininkai paprastai verčiasi bendrąja praktika. Jie gali atlikti nuosavybės teisės perdavimą (namų ir žemės pirkimas bei pardavimas), tirti dėl sužalojimo pareikštus ieškinius, konsultuoti ir atstovauti žmonėms teisme savo klientų vardu baudžiamosiose bylose arba nagrinėti šeimos teisės ir vaiko priežiūros bei santuokos nutraukimo klausimus. Jie rengia testamentus ir tvarko mirusiųjų paveldimą turtą.

Advokatai ir advokato pareigas einantys teisininkai dažnai konsultuoja įmones darbo teisės, sutarčių ir įmonių steigimo klausimais;

 • specializuota praktika

  kai kurios didesnės kontoros Gibraltare gali turėti specializuotus, su dideliais verslo ir daugianacionaliniais klientais dirbančius, departamentus. Kai kurios kontoros gali turėti atstovybes didžiuosiuose pasaulio finansų ir verslo centruose;

 • teisinės pagalbos ir paramos praktika

  daugelyje kontorų dirba praktikuojantys teisininkai, kurie pasirengę atstovauti klientams teisinės paramos (civilinis bylinėjimasis) ir (arba) teisinės pagalbos (baudžiamasis bylinėjimasis) pagrindu, kai klientas nepajėgia susimokėti už advokato paslaugas. Teisinės pagalba ir parama gali būti labai įvairi, apimti ir santuokos nutraukimo teisę, ir asmeninį sužeidimą, ir nusikaltimą;

 • kitų rūšių praktika

  privačia praktika verčiasi ne visi advokatai. Advokatai gali dirbti konkrečios komercinės arba pramoninės organizacijos, pavyzdžiui, bankų, teisės patarėjais.
Kvalifikacija

Dauguma Gibraltare praktika besiverčiančių advokatų kvalifikaciją įgijo Jungtinėje Karalystėje. Būtino teisinio išsilavinimo ir mokymo nuostatus rengia Teisės draugija, šių nuostatų tikslas – užtikrinti, kad stažuotojas gautų įvairiapusį išsilavinimą.

back

viršųviršų

Būsimajam advokatui nebūtina turėti teisės kvalifikacinį laipsnį. Jeigu asmuo tokio laipsnio neturi, jis turi išklausyti vienerių metų dieninį (arba dvejų – vakarinį) kursą ir išlaikyti atitinkamą diplomą užtikrinantį bendrą profesinį egzaminą (angl. CPE) arba gauti magistratūros teisės diplomą. Šiuose kursuose mokoma teisės pagrindų, kurie yra reikalingi advokato kvalifikacijai įgyti. Po sėkmingai įgyto teisės kvalifikacinio laipsnio, gavus CPE išduotą diplomą arba teisės diplomą, galima tęsti teisinės praktikos kursą. Profesinis advokatų mokymo kursas trunka vienerius akademinius arba, vakarinių studijų atveju, dvejus metus. Šio kurso metu mokoma praktinio teisės taikymo, atsižvelgiant į klientų poreikius. Šias studijas siūlo nemažai skirtingų koledžų ir universitetų.

Sėkmingai teisinės praktikos kursą (angl. LPC) užbaigęs būsimasis advokatas turi sudaryti dvejų metų mokymo sutartį su advokatų kontora arba kita patvirtinta organizacija (pavyzdžiui, savivaldybe arba vietos jurisdikcijos prokuratūra), kad įgytų praktinės patirties įvairiose teisės srityse. Šiame etape advokatas stažuotojas gauna atlyginimą.

Mokymas yra labai konkurencingas ir kiekvienas advokatu tapti siekiantis asmuo turi suvokti, kokio atsidavimo reikalaujama.

Advokatams reikalingi geri įvairiapusiai bendravimo raštu, žodžiu ir viešumoje įgūdžiai. Pageidautina, kad jie pajėgtų logiškai mąstyti ir galėtų kruopščiai tirti klausimus bei pateikti aiškią ir struktūrizuotą informaciją.

Advokatų uždarbis

Advokato stažuotojo arba kvalifikaciją tik įgijusio advokato užmokestis apima nuo 12 000 iki 18 000 svarų sterlingų.

back

viršųviršų

Gibraltare praktika besiverčiantys teisininkai iš kitų Europos Sąjungos valstybių Gibraltare galioja Europos Bendrijų Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika tam tikrose kitose valstybėse narėse, ne toje, kurioje buvo įgyta kvalifikacija.

Europos teisininką, kuris siekia verstis Gibraltare nuolatine profesine veikla, naudodamasis nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje galiojančiu profesiniu vardu, turi užregistruoti vyriausiasis teisėjas.

Papildoma informacija

 • Advokatūros taryba English
 • Teisininkų draugija English

8. Valstybiniai notarai

Notaras – nuo seno žinoma profesija, trečiosios ir seniausios teisininkų profesijos šakos Jungtinėje Karalystėje narys. Jis (ji) paprastai yra teisininkas, kurį skiria Kenterberio arkivyskupas ir kuriam taikomas Kenterberio arkivyskupo teismo, vieno iš seniausių Anglijoje teismų, reglamentas. Gibraltare visus notarus (valstybinius notarus) registruoja Aukščiausiojo teismo registratorius.

Valstybiniams notarams taikomos profesinės nuostatos, kurios panašios į atitinkamas advokatams taikomas nuostatas, ir jie privalo kasmet atnaujinti savo praktikos pažymėjimus. Notaras gali atnaujinti pažymėjimą tiktai tuo atveju, jeigu laikėsi nuostatų. Paskyrimas notaru yra asmeninis postas, kurį užima kiekvienas atskiras valstybinis notaras.

back

viršųviršų

Valstybinių notarų svarba Gibraltare vis labiau didėja. Augant Europos ir pasaulio prekybai ir didėjant asmeniniam mobilumui, jų paslaugų paklausa tarp įmonių ir privačių asmenų irgi didėja.

Notaro kvalifikacija

Valstybinio notaro kvalifikaciją gali įgyti bet kas, ne tik teisininkai. Visus būsimus valstybinius notarus prieš juos užregistruojant Aukščiausiojo teismo registratoriui turi paskirti Kenterberio arkivyskupas.

Tarptautiniu mastu pripažintas teisinis statusas

Notaras turi oficialų antspaudą. Notaro pasirašyti ir oficialiu antspaudu patvirtinti notariniai aktai yra pripažįstami atsakingo teismo pareigūno įrodymais daugelyje pasaulio valstybių.

Notaro pareigos

Notarai vykdo šias pareigas:

 • rengia, paliudija, patvirtina tikrumą ir patvirtina (naudojimui bet kurioje pasaulio vietoje) aktus bei kitus dokumentus parašu ir oficialiu notaro antspaudu. Taip šie dokumentai tampa priimtini kaip įrodymas notaro paliudytais arba patvirtintais klausimais visuomenei arba teismo institucijoms toje šalyje, kurioje jie bus naudojami;
 • išduoda patvirtintus dokumentų, kuriuos notaras sudaro viešai, nuorašus;
 • oficialiai priima priesaikas ir pareiškimus, kurie yra naudojami teismo procesuose Gibraltare ir bet kurioje kitoje šalyje;
 • pažymi arba patvirtina su svarstytinais teismo procesais susijusius sandorius ir rengia oficialius dokumentus, susijusius su atsitikimais laivų reisų metu ir jų navigacija, taip pat su krovinių gabenimu laivais.

Papildoma informacija

 • Notarų draugija English

9. Teismo vykdytojai

Teismo vykdytojai turi įgyti Teismo vykdytojų institute (ILEX) reikiamo lygio profesinę teisės kvalifikaciją teisinės praktikos srityje. Jie taip pat turi turėti mažiausiai penkerių metų darbo privačioje teisininko praktikoje, prižiūrint advokatui, arba privačios bendrovės arba vietos ir (arba) nacionalinės vyriausybės teisės departamente stažą. Mokslinės draugijos nariams išduodamas metinis praktikos pažymėjimas, ir „teismo vykdytojais“ save gali vadinti tiktai ILEX mokslinės draugijos nariai.

back

viršųviršų

ILEX yra profesinė institucija, kuri atstovauja teismo vykdytojams ir teismo vykdytojų stažuotojams ir didina jų vaidmens ir padėties teisininkų profesijoje svarbą. Ši institucija pirmauja įvairiapusio teisinio išsilavinimo teikimo srityje ir turi įtakos teisės reformai. ILEX buvo įkurtas 1963 m. remiant Teisės draugijai. Vykdomųjų sekretorių asociacija, kurios pagrindu ILEX buvo įkurtas, pripažino, kad daugybei advokato išsilavinimo neturintiems darbuotojams, atliekantiems darbą, už kurį yra mokami teisininkų numatyti mokesčiai ir dirbantiems teisininkų kontorų valdyme, reikėjo mokymo programos, kuri pagerintų standartus ir užtikrintų pripažinimą už žinias bei įgūdžius ir siekė sukurti tokią programą. ILEX siūlo gausias ir įvairias švietimo ir mokymo priemones visiems, kurie nori siekti karjeros teisės srityje.

Teismo vykdytojų darbas

Konkrečioje teisės srityje dirbančių teismo vykdytojų kasdienis darbas panašus į advokato veiklą. Teismo vykdytojai neturi jokių nepriklausomos praktikos teisių.

Už jų darbą yra mokamas mokestis – privačioje praktikoje mokestį už jų darbą tiesiogiai moka klientai – ir jie įneša tiesioginį indėlį į advokatų kontoros pajamas. Tai yra svarbus skirtumas tarp teismo vykdytojų ir kitų rūšių teisinio pagalbinio personalo, kuris dažniausiai atlieka labiau įprasto pobūdžio darbą.

Mokslinės draugijos narių pavardės ir statusas gali būti nurodyta advokatų, kurie juos įdarbino, firminiame popieriuje.

ILEX Mokslinės draugijos nariai yra apmokyti vykdyti įvairiausias specializuotas priemones.

Bylinėjimasis

Šiuo metu Gibraltare teismo vykdytojai gali talkinti rengiant civilinį, baudžiamąjį ir santuokos bylinėjimąsi, tačiau, priešingai negu Anglijoje ir Velse, jie neturi teisių būti išklausyti.

back

viršųviršų

Jie taip pat gali gauti ataskaitas iš liudijančių ekspertų, teismo procesų metu rengti ginamąsias kalbas, šaukimus ir rašytinius patvirtinimus, teikti nurodymus gynėjui ir sulyginti su ieškiniais, kurie perduodami teismui, susijusius svarbius dokumentus, įrodymus ir informaciją.

Specializuotuose teismuose vykstančiuose procesuose, arbitražo teismuose ir viešuosiuose tyrimuose jie gali pateikti pastabas dėl faktų, teisės ir procedūros, kad besibylinėjančios šalies bylą būtų įmanoma perduoti teismui arba specializuotam teismui.

Kaupiant patirtį, profesinė atsakomybė didėja ir ILEX mokslinės draugijos nariai gali tapti vienu iš pagrindinių koordinatorių profesinių konsultacijų teisės klausimais siekiantiems klientams. Mokslinės draugijos nariams skiriama profesinė teisė apima šias sritis:

 • Nuosavybės teisės perdavimas

  teismo vykdytojai gali konsultuoti ir parengti žemės pardavimo arba įsigijimo dokumentus, įskaitant sutartis, nuosavybės teisės perdavimo, nuomos ir įkeitimo dokumentus, projektus. Jie taip pat gali konsultuoti nuosavybės teisės, servituto, mokesčių, skiriamųjų ribų, nusausinimo teisių ir teisių naudotis svetima žeme einančiais keliais ar takais klausimais ir bendradarbiauja su kitais profesionaliais ekspertais, įskaitant diplomuotus matininkus ir architektus.

 • Patikos, paveldėjimas ir turto valdymas

  Jie taip pat gali talkinti rengiant testamentus ir kitus patiką sukuriančius dokumentus, turėti patirties, gaunant testamento ir atstovavimo patvirtinimus, ir žinių apie patvirtinamųjų testamento nuorašų registrų procedūras, kurios yra taikomos valdant paveldėtą turtą.

 • Bendrovių ir komercinė teisė

  Kai kurie teismo vykdytojai teikia konsultacijas bendrovių steigimo ir valdymo klausimais, rengia steigimo sutarčių ir įstatų projektus, be to, konsultuoja direktorius, sekretorius ir kitus asmenis valdymo ir kontrolės prievolių klausimais. Jie taip pat gali konsultuoti teisės, susijusios su bendrijų steigimu ir valdymu, ir taip pat bankroto ir nemokumo klausimais.

 • Vietos vyriausybė ir viešoji administracija

  Kiti turi žinių viešųjų institucijų funkcijų ar teisės, susijusios su būstu, švietimu, planavimu, visuomenės sveikata, gerove, ir administracinės teisės klausimais.
Atlyginimas

Užmokesčio dydžiai skiriasi atsižvelgiant į darbdavį, darbo vietą, darbo pobūdį ir jų gebėjimą dirbti savo iniciatyva mastą.

Papildoma informacija

 • Teismo vykdytojų institutas English

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė