Európai Bizottság > EIH > Jogi hivatások > Gibraltár

Utolsó frissítés: 30-10-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogi hivatások - Gibraltár

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bírák 1.
2. Bírósági ülnökök 2.
3. Ügyészek 3.
4. Bírósági titkárok 4.
5. Rendőrfőnökök 5.
6. Bírósági végrehajtók 6.
7. Ügyvédek 7.
a) Ügyvédek (barristers) a)
b) Szakértő ügyvédek (solicitors) b)
8. Közjegyzők 8.
9. Jogi előadók 9.

 

1. Bírák

Kinevezési követelmények

Számos más európai ország gyakorlatával ellentétben a Gibraltáron bíróként működni kívánó személynek előbb jogászi (ügyészi, ügyvédi) képesítést kell szereznie. A bírói kinevezésre pályázó jelöltnek gibraltári, egyesült királyságbeli, ír köztársaságbeli vagy a Nemzetközösség valamelyik országa állampolgárának kell lennie, és rendelkeznie kell azzal a gyakorlati idővel, amit jogszabály az egyes jogi foglalkozásokra meghatároz. A Gibraltári Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Fellebbviteli Bíróság elnöke, illetőleg fellebbviteli bíró állásra pályázó személynek legalább tíz éves védői gyakorlattal kell rendelkeznie. A gyakorlatban azonban a kinevezett bírák védőként ledolgozott ideje inkább húsz év. A védők általában pályafutásuk közepe-vége felé nyernek bírói kinevezést.

A Gibraltári Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Fellebbviteli Bíróság elnöke, illetőleg fellebbviteli bírói állásra pályázó jelölt kizárólag polgári és büntetőügyekben korlátlan hatáskörrel rendelkező, a Nemzetközösség valamely részén vagy az Ír Köztársaságban működő bíróság bírája vagy volt bírája, illetőleg olyan bíróság bírája lehet, amely az említett bíróságok ítélete ellen benyújtott fellebbezések elbírálására illetékes. A Gibraltári Legfelsőbb Bíróság helyettesítő bírói tisztségének betöltésére kevésbé szigorú feltételek alkalmazhatók, bár a széles körű polgári és büntetőjogi gyakorlat itt is kötelező előfeltétel.

A kinevezési eljárás

A Gibraltári Alkotmány értelmében a bírákat a gibraltári kormányzó nevezi ki. A megüresedett bírói állást szabályosan meghirdetik. A joghatósági terület nagysága miatt a Legfelsőbb Bíróság elnökének helyettesítő bíráján kívül jelenleg egyetlen helyettesítő bírói álláshely van.

back

Lap tetejeLap teteje

Bírói függetlenség

A bírói függetlenség értelmében a bíró saját megítélése szerint, külső befolyás nélkül dönt az ügyben. Az igazságszolgáltatás érdeke különösen az, hogy a bírák munkájuk során függetlenek maradjanak a kormány álláspontjától, illetőleg ne legyenek a kormány alá rendelve. A bíró nem lehet kereskedelmi társaság igazgatója, ugyanígy nem befolyásolhatja őt az ügy kimenetelében érdekelt magánszemélyek vagy csoportok által rá gyakorolt nyomás. A bíró minden esetben a jogszabályoknak és az ügy körülményeinek megfelelően köteles igazságot szolgáltatni – tekintet nélkül arra, hogy döntése népszerű-e vagy sem.

Azonban a bírói függetlenség nemcsak a külső befolyástól való függetlenséget jelenti, hanem azt is, hogy az egyik bíró a másiktól függetlenül jár el. Bármilyen kiváló is az egyik bíró, akkor sem mondhatja meg a másiknak, hogyan szolgáltasson igazságot valamely egyedi ügyben. A bírák tanácsot kérhetnek a bírótársaktól, és figyelembe veszik más bírák más ügyben kifejtett álláspontját. Azonban a felsőbb szintű bíróságok kötelező erejű ítéleteinek figyelembevétele kötelező számukra.

A bíró ítéletével vagy az ügy kezelésével elégedetlen személyek rendszerint felsőbb bíróságon fellebbezhetnek az ítélet ellen.

Díjazás

A Gibraltári Legfelsőbb Bíróság helyettesítő bírájának jelenlegi fizetése évi bruttó 72 091 angol font. A Gibraltári Legfelsőbb Bíróság elnökének jelenlegi fizetése évi bruttó 78 528 angol font.

A bírák fajtái

A Gibraltáron működő különböző bíróságok leírását ld. „Az igazságszolgáltatási szervezet – Gibraltár” c. fejezetben.

back

Lap tetejeLap teteje

A Gibraltári Fellebbviteli Bíróság elnöke – vezeti a Gibraltári Fellebbviteli Bíróságot büntető- és polgári jogi ügyszakban.

Fellebbviteli bírák – a Gibraltári Fellebbviteli Bíróság tagjai. Két fellebbviteli bíró, valamint az elnök alkotja a Fellebbviteli Bíróságot.

A Gibraltári Legfelsőbb Bíróság elnöke – a legmagasabb bírói méltóság Gibraltáron; ő vezeti a Legfelsőbb Bíróság valamennyi igazságszolgáltatási testületét. Hivatalból tagja a Gibraltári Fellebbviteli Bíróságnak.

Helyettesítő bíró – vezetheti a Legfelsőbb Bíróság különböző igazságszolgáltatási testületeit. A Legfelsőbb Bíróság elnökének távollétében ellátja a Legfelsőbb Bíróság elnökének feladatait.

Rendőrbíró – a Békebíróságon dolgozik, a bírósági ülnökök (ld. alább) által tárgyalt ügyekkel foglalkozik, de különösen a hosszabb és bonyolultabb ügyek tárgyalásában segédkezik.

A Legfelsőbb Bíróság anyakönyvvezetője – Az álláshely megüresedése esetén pályázatot írnak ki. A jelentkezőknek legalább öt év ügyvédi vagy ügyészi gyakorlattal kell rendelkezniük. Az anyakönyvvezető végzi a bírósági titkári, anyakönyvvezetői és perköltségkezelő bírói feladatokat. Az anyakönyvvezető továbbá az eskümegbízott, a Gibraltári Fellebbviteli Bíróság anyakönyvi megbízottja, a gibraltári rendőrfőnök, tengerészeti marsall megbízottja, a halottkém helyettese, valamint az általános végrendeleti végrehajtó.

Egyéb kinevezések:

A bíróságokon kívül különböző egyéb ügyekkel (pl. mentális egészség, szociális biztonság, jóléti juttatások, közlekedés, foglalkoztatás) foglalkozó törvényszékek is működnek Gibraltáron. A törvényszékek tagjai között nem jogi foglalkozásúak és más szakértők (orvosok, ülnökök) is megtalálhatók, bár a törvényszék elnöke mindig jogi végzettségű szakember.

back

Lap tetejeLap teteje

További információk

 • Jogi Továbbképző Intézet English(amely a bírák képzéséért felelős):

2. Bírósági ülnökök

Gibraltáron a békebíró néven is ismert bírósági ülnökök kevésbé súlyos ügyekkel foglalkoznak, például közlekedési kihágásokkal. A békebírák nem feltétlenül jogi végzettségűek, és részükre díjazás nem jár.

A bírósági ülnökök mellékfoglalkozásban végzik tevékenységüket, általában három tagú tanácsban, ahol a három tag közül egy a tanács elnökének tisztségére rendelkezik képzettséggel, ő segíti a tanács tevékenységének irányítását, és beszél a tanács nevében. A tanácsot anyagi és eljárásjogi kérdésekben bírósági titkár segíti. A tanács tagjai minden ügyben mérlegelik a bizonyítékokat, és ítéletet hoznak. Ha a vádlottat bűnösnek találják, illetőleg a vádlott beismeri bűnösségét, a tanács dönt a legmegfelelőbb büntetésről. Az ülnökök a viszonylag csekély súlyú bűnügyekkel foglalkoznak, mint pl. kisebb értékben elkövetett lopás, vétkes károkozás, nyilvános rendzavarás, valamint gépjárművel elkövetett szabálysértések. Az ülnökök a családokat és gyermekeket érintő számos kérdéssel, valamint büfék, italmérések, éjszakai klubok és szerencsejáték-létesítmények engedélykérelmével is foglalkoznak.

3. Ügyészek

A rendőrségi nyomozás lezárulását követően a Legfőbb Ügyész Hivatala felel a Gibraltáron elkövetett bűnügyek vizsgálatáért, majd – ha az ügy vádemelésre alkalmas – a vádemelésért. Az ügyészek értesítik továbbá a rendőrséget a bűncselekménnyel kapcsolatos eseményekről. A Legfőbb Ügyészen kívül jelenleg egy vezető koronatanácsos és hat koronatanácsos dolgozik a Hivatalban. Valamennyi bűnvádi eljárást a Legfőbb Ügyész nevében folytatják le.

back

Lap tetejeLap teteje

A koronatanácsosok osztályba sorolt köztisztviselők. A tisztség betöltéséhez a jelöltnek az Angol Ügyvédi Kamara tagjaként működő ügyvédnek, illetőleg Angliában vagy Walesben működő ügyésznek kell lennie. Szükséges továbbá, hogy a működés megkezdése előtt a jelöltet a Gibraltári Kamara felvegye tagjainak sorába. A jelöltnek az Európai Unió vagy a Nemzetközösség állampolgárának kell lennie.

A koronaügyészek működési kódexe

Bár az Angliában és Walesben dolgozó koronaügyészek működési kódexe szoros értelemben véve nem vonatkozik Gibraltárra, a Legfőbb Ügyész Hivatala az eseti döntések meghozatala során igyekszik követni az abban foglalt irányelveket.

A vádemelésről szóló döntés minden ügyben két vizsgálaton alapul: a bizonyítékok vizsgálatán és a közérdek vizsgálatán.

A Legfőbb Ügyésznek meg kell győződnie arról, hogy minden egyes vádlottal szemben, továbbá minden egyes vádpont vonatkozásában elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális kilátás legyen a bűnösség megállapítására. Át kell gondolnia, milyen védekezés várható, és valószínűleg hogyan befolyásolja majd a védekezés a vád álláspontját. A bűnösség reális lehetőségének megállapítása objektív vizsgálat. Azt jelenti, hogy valószínűbb, hogy a jogszabályoknak megfelelően működő bírósági vagy ülnöki tanács a vádlottat a vád tárgyát képező bűncselekményben bűnösnek találja.

Amikor a Legfőbb Ügyész arról dönt, hogy elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre a vádemeléshez, azt kell átgondolnia, hogy a bizonyítékok felhasználhatók és megbízhatók-e. Számos olyan ügy van, ahol a bizonyítékok nem adnak okot aggodalomra. Azonban vannak olyan esetek is, ahol a bizonyíték esetleg nem olyan szilárd, mint az első látásra tűnik. A Legfőbb Ügyésznek át kell gondolnia, hogy a bizonyítékok a bíróságon felhasználhatók-e – például bizonyos bizonyítékokat beszerzésük módja vagy a másodkézből való értesülés felhasználásának tilalma miatt kizárnak. Döntenie kell arról is, hogy a bizonyítékok megbízhatók-e.

back

Lap tetejeLap teteje

Minden olyan esetben, ahol – mivel elegendő bizonyíték áll rendelkezésre – a bűnösség megállapítására reális kilátás van, a közérdeket is meg kell vizsgálni. Általában vádemelésre kerül sor, kivéve, ha a vádemeléssel szemben olyan közérdek áll fenn, amely a vádemelés mellett szóló szempontokat egyértelműen ellensúlyozza. Bár előfordulhat, hogy a közérdekkel kapcsolatos tényezők egy adott ügyben a vádemelés ellen szólnak, a vádemelés gyakran megtörténik azzal, hogy e tényezőket ítélethozatal esetére a bíróság figyelmébe ajánlják.

A Legfőbb Ügyésznek gondosan és tisztességesen kell mérlegelnie a vádemelés mellett és ellen szóló szempontokat. A vádemelést befolyásoló, közérdekkel kapcsolatos tényezők általában a cselekmény súlyosságától vagy a gyanúsított körülményeitől függnek. Bizonyos tényezők a vádemelés szükségességét erősíthetik, míg mások azt sugallhatják, hogy másfajta eljárás az adott esetben jobb lenne.

Kinevezési eljárás

Koronatanácsosi tisztség megüresedése esetén az állást rendszerint meghirdetik a helyi sajtóban. A jelentkezőknek jelentkezési lapot kell kitölteniük, amelyhez csatolják a végzettségüket igazoló okiratot, valamint az arról szóló igazolásokat, hogy a tisztségre megállapított alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A követelményeknek leginkább megfelelő pályázókat behívják, és felvételi beszélgetésen győződnek meg alkalmasságukról.

Az ügyészek fajtái

A koronatanácsoson kívül egy vezető koronatanácsos működik. A Gibraltári Alkotmány értelmében a gibraltári Legfőbb Ügyész felel valamennyi vádemelésért. A vezető koronatanácsos és a koronatanácsosok minden bűnvádi eljárásban képviselhetik a Legfőbb Ügyészt. Bizonyos ügyekben a Legfőbb Ügyész maga is megjelenik.

back

Lap tetejeLap teteje

A koronatanácsos jelenlegi fizetési besorolása 26 012–35 333 angol font.

4. Bírósági titkárok

A gibraltári bíróságokon dolgozó titkárok és más alkalmazottak jogi végzettséggel nem rendelkező köztisztviselők, akik adminisztratív ügyekkel foglalkoznak. A titkárok gondoskodnak arról, hogy a bírák pontos iratokat kapjanak, amelyek segítségével a tárgyalást levezethetik, és a bírák által kért egyéb adminisztratív támogatást is biztosítják a bírák részére.

A többi bírósági alkalmazottnak meghatározott feladata van. Néhányan az ügyek lajstromozásával és kitűzésével foglalkoznak, mások a papírmunkát végzik, míg vannak, akiknek a bíróságot igénybevevő személyekkel történő kapcsolattartás a feladata. A bírósági alkalmazottak a bíróságot igénybe vevő személyek részére a bírósági eljárásokkal kapcsolatban tájékoztatást adhatnak, nem nyújthatnak azonban jogi tanácsot, továbbá a peres felek által foganatosítandó jogi lépéseket nem ajánlhatnak.

Valamennyi bírósági alkalmazott köztisztviselő, és mint ilyen a gibraltári kormány alkalmazásában áll, azonban a Gibraltári Legfelsőbb Bíróság elnöke utasításait köteles végrehajtani.

5. Rendőrfőnökök

Amint a fentiekben említettük, a rendőrfőnöki teendőket a Legfelsőbb Bíróság anyakönyvvezetője látja el.

A rendőrfőnök végrehajtja a Legfelsőbb Bíróság fieri facias parancsait (tartozás megfizetésének kikényszerítéséről szóló végrehajtási végzés, ha az adóssal szemben bírói ítéletet hoztak), valamint az áruk birtokbavételére, illetőleg visszaadására vonatkozó határozatokat. Ha a Legfelsőbb Bíróság ítélete végrehajtást igényel, a rendőrfőnök foganatosítja azt.

back

Lap tetejeLap teteje

A gibraltári rendőrfőnök helyetteseket is kinevezhet, akik az ő nevében járnak el.

6. Bírósági végrehajtók

A bírósági végrehajtó az a köztisztviselő, aki az elsőfokú bíróság, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság által hozott és ott nyilvántartásba vett ítéletek kikényszerítésével foglalkozik. Mivel e tisztséget köztisztviselői státusban látják el, valamennyi európai uniós állampolgár pályázhat betöltésére. A végrehajtó végrehajtási végzéseket kényszerít ki, birtokba adásról szóló végzéssel visszaad ingatlanokat, és áruk visszaadásáról szóló végzés alapján visszaszerez árukat. A végrehajtási eljárást a Polgári eljárásjogi kódex szabályozza. A végrehajtó a felsoroltakon túl egyéb feladatokat is ellát, ideértve okiratok és őrizetbe vételről szóló végzések személyes kézbesítését. Tengerészeti eljárás során a végrehajtó letartóztatásról szóló végzést is foganatosít.

További információk

 • Polgári eljárásjogi szabályok English

7. Ügyvédek

Gibraltáron az ügyvédi szakma kétféle jogi minősítést foglal magában: az ügyvédi (barrister) és az ún. szakértő ügyvédi minősítést. Azonban a kétféle ügyvédi szerepkör keveredik, így a gyakorlatban minden ügyvéd mindkét feladatkörben eljár. A magánszektorban az ügyvédi foglalkozást az Ügyvédi Kamara Általános Tanácsa irányítja.

back

Lap tetejeLap teteje

Senki nem köteles jogi tanácsért ügyvédhez fordulni, illetőleg magát ügyvéddel képviseltetni. Tartozással kapcsolatos egyszerűbb ügyekben előfordulhat, hogy a peres fél nem tartja szükségesnek, hogy ügyvéddel konzultáljon. Általános szabály azonban, hogy ha a követelés összege meghaladja az 5000 angol fontot, és különösen ha kártalanítási követelést („kártérítés”) is magában foglal, a peres fél számára tanácsos ügyvédhez fordulni – legalábbis jogi tanácsért.

a) Ügyvédek (barristers)

A „barrister” címet viselő ügyvéd olyan ügyvéd, aki jogosult a „barrister rangú ügyvédek padján perbeli képviseletet ellátni”. Ez azt jelenti, hogy a négy Inns of Court English(jogászkollégium) (Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn és Lincoln's Inn) egyikének rangidős vezetője a barrister rangú ügyvédek padjára behívta, és a bíróság előtt ügyfele érdekében felszólalhat. A jogi egyetem elvégzését követően a leendő barrister rangú ügyvédnek el kell végeznie az Inns of Court Jogi Továbbképzőt English, és le kell tennie az ügyvédi záróvizsgákat. Az egyéves gyakornoki idő, ami Angliában és Walesben elő van írva, Gibraltáron nem kötelező.

Mit csinál a barrister rangú ügyvéd?

A barrister rangú ügyvédek egyéni jogi tanácsadók és bírósági védőügyvédek. Önálló vállalkozók is lehetnek, és bár Angliában és Walesben kamarának nevezett jogi irodákban munkacsoportokban dolgoznak, Gibraltáron az ügyvédi rangok keveredése miatt a barrister rangú ügyvédek gyakorló szakértő ügyvédként cégekben dolgoznak. Az ilyen cégeknél szokásos gyakorlat szerint a barrister rangú ügyvéd hozzájárul a cég költségeihez.

back

Lap tetejeLap teteje

A barrister rangú ügyvédek képzése elsősorban a védelemre irányul; másként fogalmazva: arra kapnak képzést, hogy ügyfeleiket mindenfajta bíróság előtt képviselni tudják. Azonban Gibraltáron a barrister rangú ügyvéd idejének legnagyobb részét azzal tölti, hogy találkozik az ügyféllel és jogi tanácsot nyújt számára, a peres eljárás minden vonatkozásával foglalkozik (a keresetindítást megelőző levelezéstől a perbeli képviseletig és a bíróság előtt történő megjelenésig), továbbá jogeseteket kutat. A barrister rangú ügyvéd – a választott szakterületétől függően – összpontosíthat a peres eljárás helyett pl. a kereskedelmi gyakorlatra.

A barristeri cím elnyeréséhez szükséges végzettség

A gibraltári joghallgatók ügyvédi vizsgájukat Angliában vagy Walesben kötelesek letenni, ezt követően hívják be őket a Kamarába. A barristeri rangra pályázóknak el kell végezniük az ún. Ügyvédi Szaktovábbképzést („BVC”). Ez egyéves, elsősorban gyakorlati tanfolyam, amelynek során a jelölt az alsóbb fokú barristeri munkára vonatkozóan kap képzést. Két éves, részmunkaidős tanfolyamot jelenleg kizárólag az Inns of Court Jogi Továbbképző szervez. A hallgatók számos tevékenységben vehetnek részt (pl. próbaper, érvelés és a tervezetten felüli kisebb gyakorlat), amelyek segítségével a szükséges képzettséget megszerezhetik, így a BVC előkészít a legalább 12 havi gyakornoki időre. A legtöbb ismeretet hallgatói részvétellel, szerepjátékon keresztül tanítják; ajánlástervezeteket készítenek, megoldást beszélnek meg jogi problémákra, és áttanulmányozzák a bírósági eljárásokat.

back

Lap tetejeLap teteje

A barristeri rangú ügyvédnek magabiztosan és könnyedén kell tudnia a nyilvánosság előtt beszélni, gyorsan kell gondolkodnia, és ösztönösen meg kell éreznie a sikerhez vezető utat. Az Ügyvédi Kamarai Tanács szerint az alábbi követelmények szükségesek:

 • tanulmányi képességek (jó eredmény a záróvizsgákon („A” minősítés Angliában és Walesben) és legalább „erős másodosztályú kitüntetéses egyetemi diploma”)
 • jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség
 • számolókészség
 • jó kapcsolatteremtési készség
 • személyes hatékonyság
 • informatikai ismeretek
 • szakmai megbízhatóság
 • elkötelezettség a folyamatos szakmai fejlődés, továbbképzés iránt.
Királynői tanácsosok

A gyakorló barristeri rangú ügyvédek mintegy 10%-a királynői tanácsos (amikor király az uralkodó, királyi tanácsosnak nevezik őket). A királynői tanácsosi rang hagyományosan a védőügyvédek megkülönböztető címe. A királynői tanácsosok a legfontosabb és legösszetettebb ügyekkel foglalkoznak. A szakértő ügyvédek 1996 óta nevezhetők ki királynői tanácsossá.

A barrister rangú ügyvédek keresete

Az Angliában és Walesben működő barrister rangú ügyvédektől eltérően a gibraltári barristerek általában fix fizetést kapnak cégüknél. Nem ez a helyzet, amikor a barrister rangú ügyvéd önálló vállalkozóként praktizál. Ha a barrister cégnél dolgozik, általában hozzá kell járulnia a cég rezsiköltségéhez; a hozzájárulás mértéke cégenként változó. Szokásos példa: az évi fix összegű fizetésben részesülő barrister rangú ügyvédnek az ügyfelek felé felszámított jogi díjakból fizetésének háromszorosát kell beszednie évente. Ha a barrister rangú ügyvéd a „célösszeget” túllépi, várhatóan jutalomban részesül, ami a „célösszegen” felüli összeg bizonyos százaléka.

back

Lap tetejeLap teteje

Más EU-tagállamból származó, Gibraltáron működő ügyvédek

Az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvényes Gibraltáron.

b) Szakértő ügyvédek (solicitors)
A szakértő ügyvéd szerepe

A szakértő ügyvéd jogi szaktanácsot és segítséget nyújt. Azonban Gibraltáron az ügyvédi rangok keveredése miatt a szakértő ügyvéd és a barrister rangú ügyvéd munkája jelentősen átfedi egymást.

A szakértő ügyvéd szakképzett jogi tanácsadást nyújt az ügyfelek (magánszemélyek, vállalkozások, magánegyesületek, jótékonysági intézmények stb.) részére, valamint jogi képviseletet vállal, az ügyfél bíróság előtti képviseletét is ideértve. A legtöbb szakértő ügyvéd magánpraxist folytat – rendszerint ügyvédek és szakértő ügyvédek társulásának formájában, amely különböző szolgáltatásokat kínál az ügyfelek részére.

A szakértő ügyvéd (vagy gyakorló ügyvéd, ha az ügyvéd barristeri rangú) általában jogi tanácsot nyújt az ügyfelek részére. Ha az ügyfél ezt követően képviseletet igényel gibraltári bíróság előtt, a szakértő ügyvéd az ügyfél helyett megjelenhet a bíróságon, vagy utasíthat egy barristeri rangú ügyvédet, hogy járjon el az ügyben a bíróság előtt. Barristerre nem mindig van szükség, mivel Gibraltáron a szakértő ügyvédek a felsőbb bíróságokon is azonos meghallgatási joggal rendelkeznek (azaz ügyfelek képviseletére jogosultak).

back

Lap tetejeLap teteje

A szakértő ügyvéd tevékenysége különböző gyakorlati területeket ölel fel:

 • Magánpraxis

  Gibraltáron számos jogi cég működik, ahol szakképzett szakértő ügyvédek és barristeri rangú ügyvédek (mint gyakorló szakértő ügyvédek) dolgoznak. A jogi tanácsért folyamodó személy elsőként általában a szakértő ügyvéddel, illetőleg gyakorló szakértő ügyvéddel találkozik. A jogi cégek mérete igen eltérő lehet: a tíz-tizenöt partnerből álló nagy szervezettől egészen a saját kis cégében egyedül praktizáló ügyvédig. A szakértő ügyvéd és a gyakorló szakértő ügyvéd rendszerint általános praxist folytat. Vagyonátruházási okiratokat készít (ház- és telekadásvétel), jogsértésből eredő követeléseket vizsgál meg, jogi tanácsot nyújt, és bíróság előtt képviseli ügyfeleit büntetőjogi ügyekben, családjogi és gyermekvédelmi ügyekkel, valamint bontóperekkel foglalkozik. Végrendeletet foglal írásba, és kezeli az elhunyt személyek hagyatékát.

A szakértő ügyvéd és a gyakorló szakértő ügyvéd gyakran végez tanácsadást vállalkozások részére például munkajogi, továbbá szerződésekkel és társaságok alapításával kapcsolatos kérdésekben.

 • Szakosodott praxis

  Néhány nagyobb gibraltári cég külön részleggel rendelkezik, amely a nagyvállalati és multinacionális ügyfelekkel foglalkozik. Más cégek a vezető pénzügyi és üzleti központokban tartanak fenn képviseleti irodát világszerte.

 • Jogsegély és segítségnyújtó praxis

  Számos cégnél működnek olyan gyakorló ügyvédek, akik jogi segítségnyújtással (polgári perek) és/vagy jogsegéllyel (büntetőjogi perek) foglalkoznak, a peres eljárásban ilyen formában képviselik ügyfelüket – az ilyen ügyfél a szakértő ügyvéd honoráriumát egyébként nem tudná megfizetni. A jogsegély és segítségnyújtó praxis keretében végzett munka igen változatos területeket érinthet: a bontóperektől a testi sértésen keresztül egészen a bűncselekményekig terjed.

 • Egyéb praxis

  Nem minden szakértő ügyvéd folytat magánpraxist. A szakértő ügyvédek házon belüli jogtanácsosként is dolgozhatnak ipari vagy kereskedelmi szervezeteknél, például bankoknál.
Végzettség

A Gibraltáron működő legtöbb szakértő ügyvéd végzettségét az Egyesült Királyságban szerezte. Az Egyesült Királyságban a jogi képzésre és az előírt továbbképzésre vonatkozó szabályokat a Jogi Társaság határozza meg; e szabályok biztosítják, hogy a jelölt alapos és széles körű tudásra tegyen szert.

back

Lap tetejeLap teteje

A leendő szakértő ügyvéd számára a jogi diploma nem követelmény. Ha valaki a jogon kívül más szakterületen szerzett diplomát, egyéves nappali tagozatos (vagy két év részidős) tanfolyamot kell elvégeznie, amelynek végén általános szakvizsgát (CPE – Common Professional Examination) vagy jogi másoddiplomát szerez. E tanfolyamok jogi alapképzést nyújtanak, amely a szakértői ügyvédi kinevezéshez szükséges. A jogi diploma vagy jogi másoddiploma megszerzését, illetőleg a CPE sikeres letételét követően a jelölt gyakorlati jogi tanfolyamon vesz részt, amely szakmai gyakorlat szakértő ügyvédek részére. A tanfolyam időtartama egy egyetemi év, illetőleg részidős képzés esetén két év. A tanfolyam a jognak az ügyfél esetére történő gyakorlati alkalmazásával foglalkozik, és számos egyetemen, valamint főiskolán elvégezhető.

A gyakorlati jogi tanfolyam elvégzését követően a szakértő ügyvédjelöltnek kétéves gyakornoki szerződést kell kötnie valamelyik szakértő ügyvédekből álló jogi céggel vagy egyéb jóváhagyott szervezettel (mint például valamelyik helyi hatóság vagy a Koronaügyészi Szolgálat), hogy különféle jogi területeken gyakorlatot szerezzen. Az ilyen fokon képzett ügyvédgyakornok már fizetésben részesül. A gyakorlat nagy mértékben a versenyen alapul, és a szakértő ügyvédi címre pályázó jelöltnek tisztában kell lennie a szükséges elkötelezettséggel.

A szakértő ügyvédnek jó általános kommunikációs képességgel kell rendelkeznie mind szóban, mind írásban, és a személyes kapcsolatteremtésben is. Logikus gondolkodásúak, akik képesek egy adott témát gondosan kutatni, és a megszerzett információkat világosan, rendszerezve bemutatni.

back

Lap tetejeLap teteje

A szakértő ügyvéd keresete

A szakértő ügyvédgyakornok vagy frissen végzett szakértő ügyvéd fizetése 12 000–18 000 angol font.

Más EU-tagállamokból származó, de Gibraltáron működő ügyvédek

Az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvényes Gibraltáron.

Az az európai ügyvéd, aki Gibraltáron az anyaországában szerzett jogi megnevezés alatt állandó ügyvédi tevékenységet kíván folytatni, köteles magát a Legfelsőbb Bíróság elnökénél bejegyeztetni.

További információk

 • A Kamarai Tanács English
 • A Jogi Társaság English

8. Közjegyzők

A közjegyző ősi foglalkozás, egyike a legmagasabban kvalifikált és legrégibb jogi szakágaknak az Egyesült Királyságban. A közjegyző általában jogász, akit a canterbury-i érsek nevez ki, és az egyik legrégibb angol bíróság, a Kamarai Bíróság (Court of Faculties) alá tartozik. Gibraltáron a közjegyzőket (állami közjegyzők) a Legfelsőbb Bíróság anyakönyvvezetője tartja nyilván.

back

Lap tetejeLap teteje

A közjegyzőkre a szakértő ügyvédekéhez hasonló szakmai szabályok vonatkoznak; a közjegyző köteles működési engedélyét évente megújítani. Erre kizárólag akkor van mód, ha betartotta a szabályokat. Minden egyes közjegyző személyre szóló közjegyzői kinevezéssel rendelkezik.

A közjegyzők egyre nagyobb szerephez jutnak Gibraltáron. Szolgáltatásaik iránt mind kereskedelmi, mind egyéni célból egyre nagyobb igény mutatkozik. Ennek oka a növekvő európai és világméretű kereskedelem és személyi mobilitás.

A közjegyzővel szemben támasztott követelmények

A közjegyzői tisztségre bárki pályázhat, a jogi végzettség nem feltétel. A közjegyzőjelöltet a canterbury-i érseknek ki kell neveznie, és csak ezután vetetheti magát nyilvántartásba a Legfelsőbb Bíróság anyakönyvvezetőjével.

Nemzetközileg elismert jogi státus

A közjegyző hivatalos pecséttel rendelkezik. A közjegyző aláírása és hivatalos pecsétje alatt a közjegyző jogcselekményei a világ legtöbb országában elismert jogi tisztségviselő által kiadott igazolásnak minősülnek.

A közjegyző feladatai

A közjegyző az alábbi feladatokat látja el:

 • Közjegyzői aláírás és hivatalos pecsét alatt elkészít, igazol, hitelesít és bizonyít közjegyző előtt létrejött és egyéb okiratokat (a világ minden táján történő használatra). Ennek célja, hogy az általa hitelesített vagy igazolt dolog állami hatóság vagy bíróság előtt bizonyítékként elfogadható legyen a felhasználás helye szerinti országban.
 • Okiratokról közjegyző által hitelesített másolatot ad ki.
 • Gibraltáron vagy máshol eljárás során felhasználni kívánt esküt foganatosít, valamint nyilatkozatot igazol.
 • Megbeszélés tárgyát képező eljárással kapcsolatos ügyleteket írásba foglal, illetőleg tanúsít, valamint hajón előforduló, hajózással, illetőleg rakomány hajón történő szállításával kapcsolatos hivatalos okmányokat állít ki.

További információk

 • A Közjegyzők Társasága English

9. Jogi előadók

A jogi előadó a Jogi Előadók Szakképzési Intézetében (ILEX) végzett valamelyik jogi területen; bizonyítványának minősítésére a szakértő ügyvédek számára előírtak az irányadók. Rendelkeznie kell továbbá legalább öt év gyakorlati idővel, amit szakértő ügyvéd jogi praxisánál, illetőleg magántársaság vagy helyi önkormányzat/országos kormány jogi főosztályán töltött. Éves gyakornoki igazolást kapnak, és a „jogi előadó” címet kizárólag az ILEX tagjai használhatják.

back

Lap tetejeLap teteje

Az ILEX a jogi előadókat és előadó-gyakornokokat képviselő, a jogi szakmában szerepüket és pozíciójukat hangsúlyozó szakmai szerv. Az ILEX az átfogó jogi képzés egyik fő szervezője, amely a jogi reformra is hatást gyakorol. Az intézményt 1963-ban alapították a Jogi Társaság támogatásával. Az Ügykezelő Titkárok Szervezete, amelyből az ILEX alakult, felismerte, hogy a díjköteles munkával foglalkozó, továbbá a cégek vezetőségében dolgozó, de nem ügyvédi tevékenységet folytató személyeknek olyan továbbképzésre van szükségük és igényük, amelynek segítségével fejlődhetnének, és tudásukat, képességeiket elismertethetnék. Az ILEX által kínált oktatási és továbbképzési lehetőségek nagy száma és sokfélesége révén az ILEX mindenki számára karrierpályát biztosít a jogi munka területén.

A jogi előadó munkaköre

Hasonlóan a szakértő ügyvédekhez, a jogi előadók napi munkájuk során valamelyik jogi területre szakosodtak. A jogi előadó önálló praxisjoggal nem rendelkezik.

A jogi előadó munkájáért díjat számít fel (magánpraxis esetén a munkadíjat közvetlenül az ügyfél felé számlázza ki), amellyel közvetlenül hozzájárul a jogi cég bevételeihez. Ez fontos különbséget jelent a jogi előadó és másfajta támogató jellegű jogi munkát végző alkalmazottak között; az utóbbiak munkája inkább rutinjellegű.

A tagtársak nevét és státusát az őket alkalmazó szakértő ügyvédek hivatalos levélpapírjukon is feltüntethetik.

Az ILEX tagjai olyan képzésben részesülnek, amelynek révén igen széles körű szakértő tevékenységet el tudnak látni.

back

Lap tetejeLap teteje

Peres eljárás

Jelenleg a gibraltári jogi előadók polgári és büntetőjogi, valamint házassági peres eljárások előkészítésében segédkeznek, azonban – az angol és walesi gyakorlattal ellentétben – meghallgatási (azaz bíróság előtti képviseleti) joggal nem rendelkeznek.

Beszerezhetnek továbbá beszámolókat szakértő tanúktól, perbeszédet, idézést és eskü alatt tett nyilatkozatot szövegezhetnek, tájékoztathatják az ügyvédet, továbbá összeállíthatják a tárgyalásra kerülő kereset vonatkozó okiratait, bizonyítékait és az üggyel kapcsolatos információkat.

A vizsgálóbizottság és választott bíróság előtt zajló eljárás, illetőleg vizsgálat során ténybeli, valamint anyagi és eljárásjogi észrevételeket tehetnek, amellyel az ügy vizsgálóbizottság vagy bíróság elé kerülését készítik elő.

A szakmai felelősség a gyakorlati idővel arányosan növekszik, és az ILEX tagjai minden bizonnyal az egyik legfontosabb kapcsolattartó személyek lesznek a jogi szaktanácsért folyamodó ügyfeleknél. Az ILEX tagjait megillető jogok az alábbi területekre terjednek ki:

 • Tulajdonátruházási okiratok szerkesztése

  A jogi előadók ingatlan-adásvétellel kapcsolatban tanácsot adnak és okiratokat szerkesztenek, beleértve a szerződések, tulajdonszerzési okmányok, bérleti szerződések és ingatlanterhelési okiratok szövegezését. Tanácsot adnak továbbá tulajdonjoggal, használati joggal, terheléssel, határ- és vízelvezetési jogokkal és szolgalmi joggal kapcsolatban, együttműködnek más szakértőkkel (pl. okleveles földmérő, okleveles építész).

 • Ingatlanok megőrzése, kezelése és ingatlanokkal kapcsolatos hagyatéki eljárás

  Segítséget nyújtanak végrendelet és vagyonkezelői alapítványt létrehozó egyéb okiratok elkészítésében, gyakorlatuk van hagyatéki engedély és képviselet megszerzésében, és ismerik a Hagyatéki Nyilvántartónál ingatlankezelés esetén alkalmazott eljárásokat.

 • Társasági és kereskedelmi jog

  Néhány jogi előadó tanácsadást végez cégalapítással és -irányítással kapcsolatban, megszövegezi az alapító okiratot, illetőleg alapítólevelet, és tájékoztatja az igazgatókat, titkárokat és más alkalmazottakat a cégvezetés és -ellenőrzés feladatairól. Tanácsot ad továbbá a társas cégek alapítására és vezetésére, valamint a fizetésképtelenségre és csődre vonatkozó jogszabályokról.

 • Helyi önkormányzat és közigazgatás

  Más jogi előadók az állami hatóságok feladataira, illetőleg a lakásépítési, oktatási, tervezési, közegészségügyi, jóléti vagy a közigazgatási jogra szakosodtak.
Díjazás

A tarifák a munkaadó fajtájától, a munkavégzés helyétől, a munka jellegétől, valamint a jogi előadók önálló munkavégzési képességétől függően igen eltérőek lehetnek.

További információk

 • Jogi Előadók Intézete English

« Jogi hivatások - Általános információk | Egyesült királyság - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 30-10-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság