Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Gibraltar

Uusin päivitys: 30-10-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Gibraltar

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuomarit 1.
2. Maallikkotuomarit 2.
3. Syyttäjät 3.
4. Oikeuden sihteerit 4.
5. Seriffit 5.
6. Haastemiehet 6.
7. Asianajajat 7.
a) Oikeudenkäyntiasianajajat a)
b) Toimistoasianajajat b)
8. Julkiset notaarit 8.
9. Avustavat lakimiehet 9.

 

1. Tuomarit

Nimityskelpoisuus

Tuomarin uraa tavoittelevilta edellytetään Gibraltarissa monista muista Euroopan maista poiketen toimimista asianajajana, joko toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajajana. Jotta hakija voitaisiin nimittää tuomariksi, hänen on oltava Gibraltarin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin tasavallan tai kansainyhteisöön kuuluvan maan kansalainen. Lisäksi hakijan on tullut toimia asianajajana tietty vähimmäisaika, joka on määritelty lainsäädännössä kunkin virkatyypin osalta. Gibraltarin ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen (Supreme Court) presidentin (Chief Justice), alemman muutoksenhakutuomioistuimen tuomarin (Justice of Appeal) tai kyseisen tuomioistuimen presidentin (President of the Court of Appeal) virkaan hakijalta edellytetään, että hän toiminut asianajajana vähintään kymmenen vuotta. Virkoihin nimitettävät tuomarit ovat kuitenkin käytännössä toimineet asianajotehtävissä noin kaksikymmentä vuotta, jolloin nimitys tapahtuu heidän uransa puolivälissä tai loppupuolella.

Ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen presidentin, alemman muutoksenhakutuomioistuimen presidentin tai tuomarin virkaan hakijalta edellytetään myös, että hän työskentelee tai on työskennellyt tuomarina tuomioistuimessa, jolla on rajoittamaton toimivalta siviili- ja rikosasioissa jollain kansainyhteisön alueella tai Irlannin tasavallassa, tai tällaisessa tuomioistuimessa käsitellyn asian osalta toimivaltaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa. Gibraltarin ylemmässä muutoksenhakutuomioistuimessa työskentelevän ylimääräisen tuomarin (Additional Judge) viran täytössä voidaan soveltaa väljempiä vaatimuksia, vaikka hakijalta edellytetään laajaa kokemusta siviili- ja rikosoikeudesta.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Nimitysmenettely

Gibraltarin perustuslain (Constitution Order) mukaan Gibraltarin kuvernööri nimittää tuomarit. Tavallisesti haettavat virat julkaistaan. Tuomiopiirin koon vuoksi ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen presidentin viran lisäksi on nykyisin olemassa vain yksi ylimääräisen tuomarin virka.

Oikeudellinen riippumattomuus

Oikeudellinen riippumattomuus edellyttää, että tuomarit ratkaisevat oikeudenkäyntiasiat oman harkintansa perusteella eikä päätöksenteossa ole mukana ulkopuolista vaikutusta. Oikeuden toteutuminen edellyttää, että tuomarit ovat työssään riippumattomia hallituksen näkemyksistä tai valvonnasta. Tuomarit eivät voi toimia liikeyritysten johtajina. Heihin ei saa myöskään vaikuttaa niiden yksittäisten henkilöiden tai ryhmien painostus, joiden etuun asian ratkaisulla on merkitystä. Tuomarin on kaikissa tapauksissa jaettava oikeutta lainsäädännön ja asiaa koskevien olosuhteiden mukaisesti, oli hänen ratkaisunsa yleisön mieleen tai ei.

Oikeudellinen riippumattomuus ei merkitse ainoastaan riippumattomuutta ulkoisista vaikutteista vaan myös toisen tuomarin vaikutuksesta. Yksikään tuomari, oli hän kuinka korkea-arvoinen tahansa, ei ole oikeutettu määräämään toisen tuomarin harkintavallan käytöstä yksittäisessä asiassa. Tuomarit voivat pyytää neuvoja muilta tuomareilta ja ottaa huomioon heidän muissa asioissa ilmaisemiaan näkemyksiä. Tuomareiden on kuitenkin otettava huomioon ylempien tuomioistuimien sitovat ratkaisut.

Tuomareiden ratkaisuihin tai menettelyyn tyytymättömät henkilöt voivat normaalisti tehdä valituksen muutoksenhakutuomioistuimeen.

Palkkaus

Gibraltarin ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen ylimääräisen tuomarin nykyinen vuosittainen bruttopalkka on 72 091 puntaa. Kyseisen tuomioistuimen presidentin nykyinen vuosittainen bruttopalkka on 78 528 puntaa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomarit

Gibraltarin yleiset tuomioistuimet ja erityistuomioistuimet on kuvattu sivustolla Oikeuslaitos – Gibraltar.

Gibraltarin alemman muutoksenhakutuomioistuimen presidentti toimii puheenjohtajana kyseisessä tuomioistuimessa sekä rikos- että siviilioikeudellisten asioiden käsittelyssä.

Alemman muutoksenhakutuomioistuimen tuomarit työskentelevät kyseisessä tuomioistuimessa, jossa asiat käsitellään kahden tuomarin ja presidentin kokoonpanossa.

Gibraltarin ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen presidentti on Gibraltarin tuomarikunnan korkea-arvoisin ammattituomari. Hän toimii puheenjohtajana kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa. Hän on lisäksi viran puolesta Gibraltarin alemman muutoksenhakutuomioistuimen jäsen.

Ylimääräinen tuomari voi toimia puheenjohtajana kaikissa ylemmässä muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa. Lisäksi hän hoitaa kyseisen tuomioistuimen presidentin tehtäviä tämän poissa ollessa.

Lainoppinut piirioikeuden tuomari (Stipendiary Magistrate) työskentelee piirioikeudessa (Magistrates’ court) samantyyppisten asioiden parissa kuin maallikkotuomarit (ks. jäljempänä). Lainoppinut piirioikeuden tuomari voi kuitenkin toimia avustajana pidempien ja vaikeimpien asioiden käsittelyssä.

Ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen kirjaajan (Registrar) tointa koskevia hakemuksia voidaan jättää viran ollessa haettavana. Hakijoiden on oltava oikeudenkäynti- tai toimistoasianajajia, ja heillä on oltava vähintään viiden vuoden työkokemus. Kirjaaja hoitaa eri asioita käsittelevien tuomareiden (Master, Registrar ja Costs Judge) tehtäviä. Lisäksi hän ottaa vastaan oikeudenkäyntejä varten esitettäviä kirjallisia todistuksia (Commissioner for Oaths), toimii Gibraltarin alemman muutoksenhakutuomioistuimen kirjaajana, seriffinä (Sheriff) Gibraltarissa, merioikeusasioiden täytäntöönpanovirkamiehenä (Admiralty Marshal), avustavana kuolinsyyn selvittäjänä (Deputy Coroner) ja omaisuudenhoitajana (Administrator General).

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Muut nimitykset:

Tuomioistuinten lisäksi Gibraltarissa sijaitsee muita oikeusistuimia, joissa käsitellään muun muassa mielenterveyttä, sosiaaliturvaa ja -etuja, kuljetusta sekä työsuhdetta koskevia asioita. Kyseisten oikeusistuinten jäseninä voi olla maallikkoasiantuntijoita, esimerkiksi lääkäreitä, mutta niiden puheenjohtajana toimii yleensä aina lainoppinut henkilö.

Lisätietoja

 • Judicial Studies Board English(tuomareiden koulutuksesta vastaava elin)

2. Maallikkotuomarit

Gibraltarissa maallikkotuomarit, joista käytetään myös nimitystä rauhantuomarit (Justice of Peace, JP), käsittelevät vähäisempiä tuomioistuinasioita, kuten liikennerikkomuksia. Heiltä ei edellytetä lainopillista koulutusta, eikä heille makseta palkkaa.

Maallikkotuomarit työskentelevät osa-aikaisesti. He käsittelevät asioita yleensä kolmen tuomarin kokoonpanossa, jossa yhdellä tuomarilla on puheenjohtajakoulutus. Kyseinen tuomari opastaa muita tuomioistuimen jäseniä asian käsittelyssä ja johtaa puhetta. Lainopillinen sihteeri avustaa maallikkotuomareita lain soveltamista ja tuomioistuinmenettelyä koskevissa kysymyksissä. Maallikkotuomarit arvioivat kussakin asiassa esitetyn näytön ja antavat tuomion. He päättävät sopivimmasta rangaistuksesta, jos syytetty todetaan syylliseksi tai myöntää syyllisyytensä. Maallikkotuomarit käsittelevät suhteellisen vähäisiä rikosasioita, kuten näpistyksiä, vahingontekoja, järjestyshäiriöitä ja liikennerikkomuksia. He voivat myös käsitellä erilaisia perhe-elämää tai lapsia koskevia asioita tai baarien, pubien, yökerhojen ja vedonlyöntipaikkojen lupahakemuksia.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Syyttäjät

Syyttäjänviraston (Attorney General’s Chambers) tehtävänä on rikosasioiden tutkiminen ja tarvittaessa syytteen nostaminen Gibraltarissa poliisitutkinnan jälkeen. Virastosta annetaan myös neuvoja poliisille rikosasioissa. Ylimmän valvontaviranomaisen (Attorney General) lisäksi Gibraltarissa toimii yksi vanhempi valtion syyttäjä (Senior Crown Counsel) ja kuusi valtion syyttäjää (Crown Counsel). Kaikki syytteet nostetaan ylimmän valvontaviranomaisen nimissä.

Valtion syyttäjä toimii valtion virkamiehenä. Jotta hakija voitaisiin nimittää valtion syyttäjäksi, hänen on oltava Englannin ja Walesin asianajajaliittoon kuuluva oikeudenkäyntiasianajaja tai Englannissa ja Walesissa hyväksytty toimistoasianajaja. Valtion syyttäjän on myös kuuluttava Gibraltarin asianajajaliittoon, ja hänen on oltava Euroopan unionin tai kansainyhteisön kansalainen.

Valtion syyttäjiä koskeva säännöstö (Code for Crown Prosecutors)

Vaikka Englannissa ja Walesissa toimivia valtion syyttäjiä koskevaa säännöstöä ei sovelleta tiukasti Gibraltarissa, syyttäjänvirastossa pyritään noudattamaan säännöstössä vahvistettuja suuntaviivoja päätöksenteossa.

Syyttämis- tai syyttämättäjättämispäätös perustuu kahteen testiin, jotka koskevat näyttöseikkoja ja yleistä etua.

Ylimmän valvontaviranomaisen on varmistauduttava siitä, että näyttö riittää realistisesti ajatellen syytetyn tuomitsemiseen jokaisesta syytteen perusteena olevasta teosta. Hänen on harkittava niitä seikkoja, jotka puolustus mahdollisesti tuo esiin, ja sitä, kuinka ne vaikuttavat syytteeseen. Tuomitsemiskynnyksen realistinen ylittyminen on arvioitava objektiivisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että valamiehistö tai tuomarit, jotka soveltavat lakia asianmukaisesti, tuomitsevat todennäköisemmin kuin jättävät tuomitsematta syytetyn rangaistukseen väitetyistä teoista.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Kun ylin valvontaviranomainen tekee päätöksen näytön riittävyydestä syytteen nostamiseen, hänen on harkittava todisteiden käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Usein todisteet ovat ongelmattomia, mutta joissakin tapauksissa näyttö ei ole niin vahva kuin alkuvaikutelmasta voi päätellä. Ylimmän valvontaviranomaisen on harkittava, voidaanko näyttö esittää tuomioistuimessa. Osa todisteista voidaan esimerkiksi jättää ottamatta huomioon niiden hankintatavan tai sen säännön vuoksi, jossa kielletään kuulopuheiden käyttäminen todisteena. Ylimmän valvontaviranomaisen on myös päätettävä, onko näyttö luotettava.

Yleinen etu on otettava huomioon kaikissa tapauksissa, joissa on realistisesti ajatellen olemassa riittävästi todisteita tuomitsemiskynnyksen ylittymiseksi. Tavallisesti syyte nostetaan, jollei yleinen etu ole selkeästi sitä vastaan. Usein syyte nostetaan, vaikka yleinen etu olisikin tietyssä tapauksessa syyttämistä vastaan. Tällöin yleisen edun harkinta jää tuomioistuimen tehtäväksi rangaistusta määrättäessä.

Ylimmän valvontaviranomaisen on punnittava syytteen nostamista tukevia ja sitä vastaan olevia seikkoja huolellisesti ja oikeudenmukaisesti. Syyttämispäätökseen mahdollisesti vaikuttavat yleistä etua koskevat seikat riippuvat yleensä teon vakavuudesta tai rikoksesta epäillyn olosuhteista. Jotkut seikat voivat alentaa syyttämiskynnystä, kun taas toisten seikkojen perusteella muut toimenpiteet voidaan katsoa paremmiksi.

Nimitysmenettely

Valtion syyttäjän avoimista viroista ilmoitetaan yleensä paikallislehdissä. Hakijoiden on täytettävä hakemuslomake sekä esitettävä työtodistukset ja muut vastaavat todistukset, joilla osoitetaan viran edellyttämä pätevyys. Pätevyysedellytykset parhaiten täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun, jossa heidän sopivuuttaan virkaan arvioidaan tarkemmin.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Syyttäjien tehtäväjako

Valtion syyttäjien lisäksi Gibraltarissa toimii yksi vanhempi valtion syyttäjä. Gibraltarin yleinen syyttäjä vastaa Gibraltarin perustuslain mukaan koko syyttämistoimesta. Vanhempi valtion syyttäjä ja valtion syyttäjä voivat kuitenkin edustaa ylintä valvontaviranomaista jokaisen syytteen ajamisessa. Joissakin tapauksissa ylin valvontaviranomainen saattaa ajaa syytettä itse.

Valtion syyttäjän nykyinen palkka on 26 012 – 35 333 puntaa vuodessa.

4. Oikeuden sihteerit

Gibraltarin tuomioistuimessa työskentelevät oikeuden sihteerit ja muu kansliahenkilökunta ovat hallinnollisia asioita käsitteleviä virkamiehiä, joilla ei ole lainopillista koulutusta. Oikeuden sihteerit varmistavat, että tuomareilla on käytössään oikeat asiakirjat asioiden käsittelemiseksi oikeuden istunnossa. Lisäksi oikeuden sihteerit auttavat tuomareita muissa hallintotehtävissä näiden tarpeiden mukaan.

Tuomioistuimen muun henkilökunnan jäsenet suorittavat heille osoitettuja erityistehtäviä. Jotkut heistä laativat tuomioistuinasioiden luetteloita tai aikatauluja, toiset taas huolehtivat paperityöstä tai tuomioistuimen asiakaspalvelusta. Vaikka tuomioistuimen henkilökunta voi neuvoa asiakkaita tuomioistuinmenettelystä, he eivät voi antaa lainopillisia neuvoja tai suosituksia toimenpiteistä, joihin asianosaisten olisi ryhdyttävä.

Virkamiehinä toimivien tuomioistuimen henkilökunnan jäsenten työnantaja on Gibraltarin hallitus, vaikka he kuuluvat Gibraltarin ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen presidentin määräysvaltaan.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

5. Seriffit

Kuten edellä on mainittu, ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen kirjaaja hoitaa seriffinä myös täytäntöönpanotehtäviä.

Seriffi suorittaa ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen antaman ulosmittausmääräyksen (täytäntöönpanomääräys velan maksamiseksi silloin, kun tuomiolla on vahvistettu velallisen maksuvelvollisuus) sekä irtaimen omaisuuden hallintaa ja palautusta koskevien määräysten täytäntöönpanon. Seriffit suorittavat myös ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisujen edellyttämät pakkotäytäntöönpanot.

Gibraltarin seriffi voi myös nimittää apulaisia toimimaan puolestaan.

6. Haastemiehet

Haastemies panee täytäntöön sekä ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamat ja rekisteröimät tuomiot ja/tai määräykset. Koska haastemiehen tointa hoidetaan virkamiehenä, virkaa voivat hakea kaikki Euroopan unionin kansalaiset. Haastemies toimeenpanee täytäntöönpanomääräyksiä, ottaa haltuun kiinteää omaisuutta hallintaa koskevien määräysten nojalla ja perii takaisin irtainta omaisuutta sitä koskevien palautusmääräysten nojalla. Täytäntöönpanomenettely on vahvistettu siviiliprosessia koskevassa säännöstössä (Civil Procedure Rules). Haastemies hoitaa myös muita tehtäviä, kuten vangitsemismääräysten ja muiden asiakirjojen toimittamisen asianomaisille henkilöille. Lisäksi haastemies panee täytäntöön pidättämismääräyksiä merioikeusasioissa.

Lisätietoja

 • Civil Procedure Rules English

7. Asianajajat

Oikeusalan ammattikuntaan kuuluu Gibraltarissa kahdenlaisia asianajajia – oikeudenkäynti- ja toimistoasianajajia. Heidän roolinsa ovat kuitenkin sekoittuneet, joten kukin asianajaja hoitaa käytännössä molempien asianajajaryhmien tehtäviä. Asianajajaliiton yleisneuvosto (General Council of the Bar) sääntelee oikeudellisen ammatin harjoittamista yksityisellä sektorilla.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Gibraltarissa ei ole velvollisuutta pyytää neuvoa asianajajalta tai käyttää tätä asiamiehenä. Yksinkertaisissa velkomisasioissa asianosainen voi katsoa, ettei neuvottelu asianajajan kanssa ole tarpeen. Yleisesti ottaen neuvottelu on kuitenkin suotavaa asianosaisen kannalta, jos kannevaatimus on yli 5 000 puntaa ja varsinkin, jos kanteeseen sisältyy vahingonkorvausvaade.

a) Oikeudenkäyntiasianajajat

Oikeudenkäyntiasianajaja on hyväksytty ajamaan asioita tuomioistuimessa. Tällä tarkoitetaan sitä, että neljästä oikeudenkäyntiasianajajien ammattikuntakillasta English(Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn ja Lincoln's Inn) yhden jäsenet (Benchers) ovat kutsuneet kyseisen henkilön asianajajaliiton jäseneksi ja että tämä on oikeutettu ajamaan päämiehensä asiaa tuomioistuimessa. Valmistuttuaan yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta tulevan oikeudenkäyntiasianajajan on käytävä Inns of Court School of Law English-oppilaitosta ja suoritettava oikeudenkäyntiasianajajan tutkinto. Englannissa ja Walesissa pakollinen yksivuotinen harjoittelu ei ole välttämätön Gibraltarissa.

Oikeudenkäyntiasianajajan tehtävät

Oikeudenkäyntiasianajajat toimivat lainopillisina neuvonantajina yksittäisissä asioissa ja avustajina oikeudenkäynneissä. He voivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia. Vaikka he työskentelevätkin Englannissa ja Walesissa useamman asianajajan muodostamassa oikeudenkäyntiasianajajien toimistossa (Chambers), Gibraltarissa he työskentelevät tilapäisesti myös toimistoasianajajina tehtävien sekoittumisen vuoksi. Kussakin toimistossa oikeudenkäyntiasianajaja osallistuu normaalisti kulujen kattamiseen.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeudenkäyntiasianajajat ovat suorittaneet yleensä asianajokoulutuksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että heidät on koulutettu edustamaan päämiehiään kaikissa tuomioistuimissa. Gibraltarissa he käyttävät kuitenkin suurimman osan ajastaan asiakasneuvotteluihin, joissa käsitellään oikeudenkäynnin kaikkia osa-alueita (oikeudenkäyntiä edeltävistä kirjelmistä kirjallisten vaatimusten ja väitteiden esittämiseen oikeudessa sekä siellä esiintymiseen), ja asioiden tutkimiseen. Oikeudenkäyntiasianajaja voi keskittyä oikeudenkäyntien sijasta esimerkiksi liiketapoihin valitsemansa erityisosaamisalueen mukaisesti.

Oikeudenkäyntiasianajajalta edellytettävät taidot

Oikeustieteen opiskelijoiden on Gibraltarissa edelleen läpäistävä Englannin ja Walesin asianajajatutkinto ja tultava hyväksytyksi asianajajaliittoon. Oikeudenkäyntiasianajajiksi aikovien opiskelijoiden on suoritettava asianajajan ammatillinen koulutus (Bar Vocational Course [BVC]). Kyseessä on yksivuotinen, pääasiassa käytännön koulutus, joka on suunniteltu erityisesti nuoremman oikeudenkäyntiasianajajan tehtävistä suoriutumiseksi. Kaksivuotinen, osa-aikaisesti tehtävä opiskelu voidaan nykyisin suorittaa vain Inns of Court Law School ‑oppilaitoksessa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan erilaisiin harjoituksiin (kuten harjoitusoikeudenkäynteihin, väittelyihin ja täydentävään lyhytkestoiseen harjoitteluun), jotka on tarkoitettu tarvittavien taitojen saavuttamiseen. Ammatillisella koulutuksella tuetaan myös valmistautumista 12 kuukauden pituiseen (ja tätä pidempään) harjoitteluun. Suurin osa taidoista opetetaan opiskelijoiden osallistumisen ja roolipelien avulla, suositusluonnosten laatimisella, neuvotteluratkaisujen etsimisellä oikeudellisiin ongelmiin ja käymällä läpi tuomioistuinmenettelyjä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeudenkäyntiasianajajien on kyettävä esiintymään yleisölle luotettavasti ja luonnollisesti. Heidän on myös kyettävä tekemään johtopäätöksiä nopeasti, ja heidän on tähdättävä menestymiseen. Asianajajaliiton neuvoston (Bar Council) mukaan seuraavat taidot ovat välttämättömiä:

 • akateeminen pätevyys (hyvät arvosanat koulun päättökokeissa (ylioppilastutkinto Englannissa ja Walesissa) ja vähintään Upper Second Class Honours Degree -tutkinto)
 • hyvä kirjallisen ja suullisen esittämisen taito
 • laskutaito
 • ryhmätyöskentelytaidot
 • kyky itsenäiseen tehokkaaseen työskentelyyn
 • ATK-taidot
 • ammatillinen vastuuntuntoisuus
 • sitoutuminen jatkuvaan ammattitaitojen kehittämiseen.
Asianajajaneuvos

Noin kymmenen prosenttia oikeudenkäyntiasianajajista on asianajajaneuvoksia (Queen’s Counsel, QC tai King’s Counsel, KC, jos hallitsijana on kuningas). Nimitys asianajajaneuvokseksi on perinteisesti merkinnyt arvostetun aseman saavuttamista asianajajajana. Asianajajaneuvokset hoitavat tärkeimpiä ja vaativimpia tuomioistuinasioita. Toimistoasianajajia on voitu nimittää asianajajaneuvoksiksi vuodesta 1996 lähtien.

Oikeudenkäyntiasianajajien palkkaus

Oikeudenkäyntiasianajajat saavat Gibraltarissa toimistoiltaan tavallisesti kiinteää palkkaa, mikä eroaa Englannin ja Walesin käytännöstä. Tilanne on kuitenkin toinen, jos oikeudenkäyntiasianajaja työskentelee yksin itsenäisenä ammatinharjoittajana. Jos oikeudenkäyntiasianajaja työskentelee useamman asianajajan toimistossa, hänen on normaalisti osallistuttava toimiston juoksevien kulujen kattamiseen. Maksuosuus vaihtelee tällöin toimiston mukaan, mutta yleissäännön mukaisesti oikeudenkäyntiasianajajan odotetaan tuottavan asiakaspalkkioina kolme kertaa kiinteän vuosipalkkansa määrä. Jos oikeudenkäyntiasianajaja ylittää tämän tavoitteen, hän voi odottaa saavansa bonuksen, joka vastaa esimerkiksi tiettyä osuutta tavoitteen ylittävästä määrästä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Euroopan unionin muista maista olevien asianajajien ammatin harjoittaminen Gibraltarissa

Asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY on voimassa Gibraltarissa.

b) Toimistoasianajajat
Toimistoasianajajan tehtävät

Toimistoasianajajan tehtävänä on antaa asiantuntevaa lainopillista neuvontaa. Toimisto- ja oikeudenkäyntiasianajajien työ kattaa Gibraltarissa pitkälti samoja tehtäviä niiden yhteensulautumisen vuoksi.

Yleisesti ottaen toimistoasianajajan tehtävänä on tarjota asiakkaille (esimerkiksi yksityishenkilöille, yrityksille sekä vapaaehtois- ja hyväntekeväisyysjärjestöille) asiantuntevaa lainopillista neuvontaa ja edustaa heitä muun muassa tuomioistuimessa. Useimmat toimistoasianajajat työskentelevät yksityisissä toimistoissa, jotka tarjoavat heidän ja oikeudenkäyntiasianajajien muodostamina yhtiöinä palveluitaan asiakkaille.

Toimistoasianajajat (tai tilapäisesti sellaisina toimivat, jos kyseessä on oikeudenkäyntiasianajaja) tarjoavat normaalisti lainopillista neuvontaa asiakkaille. Jos asiakkaat haluavat neuvonnan jälkeen asiamiehen edustamaan heitä Gibraltarin tuomioistuimissa, toimistoasianajaja voi edustaa heitä edelleen tai antaa oikeudenkäyntiasianajajalle toimeksiannon asian hoitamiseksi oikeudessa. Oikeudenkäyntiasianajajaa ei aina edellytetä, koska toimistoasianajajilla on sama oikeus asioiden ajamiseen (eli heillä on oikeus edustaa asiakkaita) ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Toimistoasianajajan ammatin harjoittamisessa voidaan erottaa eri osa-alueita:

 • Asianajotoiminta

  Gibraltarissa on useita asianajotoimistoja, joissa työskentelee hyväksyttyjä toimistoasianajajia ja (toimistoasianajajina toimivia) oikeudenkäyntiasianajajia. Toimistoasianajaja tai sellaisena toimiva oikeudenkäyntiasianjajaja on yleensä ensimmäinen henkilö, johon otetaan yhteyttä lainopillista neuvontaa haettaessa. Asianajotoimistot vaihtelevat suurista yrityksistä, joissa työskentelee 10–15 osakasta, pieniin yhden asianajajan toimistoihin. Toimistoasianajajat ja sellaisina toimivat oikeudenkäyntiasianajajat tarjoavat yleensä yleisjuridiikkaan liittyviä palveluja. He voivat laatia (talojen ja kiinteistöjen ostoa ja myymistä koskevia) kauppakirjoja, hoitaa vahingonkorvausvaatimuksia, neuvoa ja edustaa päämiehiään tuomioistuimessa käsiteltävissä rikosasioissa tai hoitaa perheoikeus-, lastenhuolto- ja avioeroasioita. He laativat myös testamentteja ja hoitavat kuolinpesiä.

  Toimistoasianajajat ja tilapäiset toimistoasianajajat antavat yrityksille usein neuvontaa muun muassa työ- ja sopimusoikeutta sekä yrityksen perustamista koskevista asioista.

 • Erikoistuneet asianajotoimistot

  Joillakin Gibraltarin suurimmista asianajotoimistoista voi olla tiettyihin aloihin erikoistuneita osastoja, joissa hoidetaan suurten ja monikansallisten yritysasiakkaiden toimeksiantoja. Osalla toimistoista voi olla myös sivutoimistoja suurimmissa liike-elämän keskuksissa eri puolilla maailmaa.

 • Oikeusapu

  Monissa toimistoissa työskentelee asianajajia, jotka ovat halukkaita edustamaan päämiehiään näille myönnettävän oikeusavun (legal assistance [siviiliasioissa] ja/tai legal aid [rikosasioissa]) pohjalta. Tällöin päämies ei kykene normaalisti suorittamaan toimistoasianajajan palkkiota. Oikeusavun antamiseen voi sisältyä hyvin erilaisia tehtäviä, jotka vaihtelevat avioeroasioista ja henkilövahingoista rikosasioihin.

 • Muut tehtävät

  Kaikki toimistoasianajajat eivät työskentele asianajotoimistoissa, vaan he voivat toimia lainopillisina neuvonantajina myös liikeyritysten tai teollisuuden palveluksessa, esimerkiksi pankeissa.
Pätevyysvaatimukset

Useimmat Gibraltarissa ammattiaan harjoittavista toimistoasianajajista ovat suorittaneet koulutuksensa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa Law Society ‑yhdistys laatii säännöt tarvittavasta oikeustieteellisestä opetuksesta ja ammattikoulutuksesta. Kyseisillä säännöillä pyritään varmistamaan, että ammattiin valmistuva saa perusteellisen ja monipuolisen koulutuksen.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Tulevalla toimistoasianajajalla ei tarvitse olla oikeustieteellistä loppututkintoa. Jos tehtävään pyrkivä on suorittanut jonkin muun loppututkinnon, hänen on suoritettava tämän lisäksi yhden vuoden kokopäiväinen (tai kaksivuotinen osa-aikainen) koulutus, joka johtaa Common Professional Examination (CPE) -ammattitutkinnon tai jatko-opintoina tehtävän oikeustieteellisen tutkinnon (Diploma in Law) suorittamiseen. Koulutuksella annetaan oikeustieteestä perustiedot, joita toimistoasianajajaksi pätevöityminen edellyttää. Oikeustieteellisen loppututkinnon tai jomman kumman edellä mainitun täydentävän tutkinnon jälkeen suoritetaan toimistoasianajajille tarkoitettu oikeustieteellinen ammattikoulutus Legal Practice Course (LPC), joka kestää yhden lukuvuoden tai kaksi lukuvuotta osa-aikaisesti suoritettuna. Kyseisessä koulutuksessa opetetaan lain soveltamista käytännössä päämiesten tarpeisiin. Useat yliopistot ja muut oppilaitokset järjestävät tätä koulutusta, jonka suorittamisen jälkeen tulevan toimistoasianajajan on tehtävä sopimus kaksivuotisesta harjoittelusta asianajotoimistossa tai muussa hyväksytyssä organisaatiossa (kuten paikallisviranomaisessa tai valtion syyttäjälaitoksessa) käytännön kokemuksen saamiseksi eri oikeusaloilta. Tässä vaiheessa toimistoasianajajaksi harjoitteleva saa myös palkkaa.

Harjoittelu on hyvin kilpailuhenkistä ja jokaisen toimistoasianajajaksi aikovan on tiedostettava toimen hoitamisen vaatima sitoutuminen.

Toimistoasianajajilta edellytetään monenlaisten viestintätaitojen, kuten kirjallisen ja suullisen viestinnän sekä ryhmäviestinnän, sujuvaa hallitsemista. Heidän olisi kyettävä päättelemään loogisesti ja tutkimaan tapauksia huolellisesti. Heidän olisi myös pystyttävä esittämään asioita selkeästi ja jäsennellysti.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Toimistoasianajajien palkkaus

Harjoittelevien tai hiljattain valmistuneiden toimistoasianajajien palkkaus voi vaihdella 12 000 – 18 000 punnan välillä.

Euroopan unionin muista maista olevien asianajajien ammatin harjoittaminen Gibraltarissa

Asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY on voimassa Gibraltarissa.

Gibraltarin ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen presidentin on pidettävä rekisteriä Euroopan unionin jäsenvaltiosta olevista asianajajista, jotka haluavat harjoittaa pysyvästi ammattiaan Gibraltarissa alkuperäistä ammattinimikettään käyttäen.

Lisätietoja

 • The Bar Council English
 • The Law Society English

8. Julkiset notaarit

Notaarien ammattiryhmällä on pitkät perinteet, ja se kuuluukin kolmanteen ja vanhimpaan oikeusalan ammattilajiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Notaarina työskentelee yleensä Canterburyn arkkipiispan nimittämä lakimies, jonka toimintaan sovelletaan yhden Englannin vanhimman tuomioistuimen (Court of Faculties) säännöstöä. Ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen kirjaaja pitää rekisteriä kaikista (julkisista) notaareista Gibraltarissa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Julkisiin notaareihin sovelletaan samanlaisia ammatinharjoittamista koskevia sääntöjä kuin toimistoasianajajiin, ja heidän on uusittava toimilupansa vuosittain. Toimilupa voidaan uusia vain, jos he ovat noudattaneet sääntöjä. Notariaattitehtäviin nimittäminen on henkilökohtainen nimitys, joka myönnetään kullekin julkiselle notaarille.

Julkisten notaarien tehtävät lisääntyvät Gibraltarissa. Heidän palvelujaan käytetään yhä enemmän sekä liiketoiminnan että yksityishenkilöiden tarpeisiin. Tämä johtuu Euroopan ja maailman laajuisen kaupan kasvusta sekä ihmisten liikkuvuuden lisääntymisestä.

Notaarin pätevyysvaatimukset

Julkiseksi notaariksi voivat hakeutua myös muut kuin lakimiehet. Canterburyn arkkipiispan on nimitettävä kukin tuleva julkinen notaari ennen tämän merkitsemistä ylemmän muutoksenhakutuomioistuimen kirjaajan pitämään rekisteriin.

Kansainvälisesti tunnustettu oikeusasema

Notaarilla on käytössään virallinen sinetti. Useimmissa maissa notaarin allekirjoituksen ja virallisen sinetin katsotaan olevan osoitus vastuullisen oikeusviranomaisen käsittelemästä asiakirjasta.

Notaarin tehtävät

Notaarit suorittavat

 • (kaikkialla maailmassa käytettävien) kauppakirjojen ja muiden asiakirjojen valmistelun, vahvistamisen, oikeaksi todentamisen ja todistaminen. Kyseiset asiakirjat vahvistetaan notaarin allekirjoituksella ja virallisella sinetillä. Näin osoitetaan sen maan kansalaisille tai oikeusviranomaisille, jossa asiakirjoja käytetään, että niistä ilmenevät seikat ovat notaarin vahvistamia tai todistamia;
 • oikeaksi todistettujen kopioiden antamisen virallisesti laatimistaan asiakirjoista;
 • valojen ja lakimääräisten ilmoitusten vastaanottamisen Gibraltarissa ja muualla järjestettäviä käsittelyjä varten;
 • siirrettäviin asiakirjoihin liittyvien oikeustoimien merkitsemisen tai todistamisen sekä laivaliikennettä ja laivarahtia koskevien virallisten asiakirjojen laatimisen.

Lisätietoja

 • The Notaries Society English

9. Avustavat lakimiehet

Avustaviksi lakimiehiksi aikovien on suoritettava Institute of Legal Executives (ILEX) -oppilaitoksessa Professional Qualification in Law -niminen oikeudellinen ammattitutkinto. Tutkinto suoritetaan oikeudellisen ammatinharjoittamisen alalta toimistoasianajajilta edellytettävään tasoon asti. Kyseisiin tehtäviin aikovilla on myös oltava vähintään viiden vuoden kokemus oikeudellisen ammatin harjoittamisesta toimistosianajajan ohjauksessa, yksityisen yrityksen lakiasiainosastolla tai paikallis-/valtionhallinnossa. Tutkinnon suorittaneille myönnetään vuosittain toimilupa, ja ainoastaan edellä mainitussa ILEX-oppilaitoksessa opiskelleet voivat käyttää avustavan lakimiehen nimitystä (Legal Executive).

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

ILEX on ammatillinen elin, joka edustaa avustavia lakimiehiä ja niiksi harjoittelevia ja ajaa heidän asemaansa oikeusalan ammattien joukossa. Se on johtava kattavan oikeudellisen koulutuksen tarjoaja, jolla on vaikutusvaltaa myös lainsäädäntöä uudistettaessa. ILEX perustettiin vuonna 1963 Law Societyn tuella. Hallintosihteereiden yhdistyksessä (Managing Clerks' Association), josta ILEX kehittyi, huomattiin, että monet muut kuin asianajajat työskentelivät palkkioperusteisesti yhtiöiden hallintotehtävissä. Kyseiset henkilöt tarvitsivat ja halusivat koulutusjärjestelmän, jolla parannettaisiin standardeja sekä heidän taitojensa ja kykyjensä tunnustamista. ILEXin tarjoamat koulutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet siinä määrin, että ILEX kykenee tarjoamaan ammattiin valmistavan oikeusalan koulutuksen, joka on kaikille avoin.

Avustavien lakimiesten tehtävät

Avustavien lakimiesten päivittäinen työ, jossa keskitytään tiettyyn oikeudenalaan, vastaa toimistoasianajajan työtä. Heillä ei ole oikeutta harjoittaa ammattiaan itsenäisesti.

Heidän ansaitsemansa palkkiot – yksityisissä toimistoissa työ veloitetaan suoraan asiakkailta – kerryttävät suoraan asianajotoimiston tuloja. Tämä on merkittävä ero avustavien lakimiesten ja muun avustavan, enemmän rutiinitehtäviä suorittavan, lainopillisen henkilökunnan välillä.

ILEX-oppilaitoksesta valmistuneiden toimiston osakkaiden nimi ja asema voi esiintyä kyseisessä toimistossa työskentelevien toimistoasianajajien käyttämissä lomakkeissa.

ILEX-oppilaitoksessa opiskelevat saavat koulutuksen useiden erityistehtävien hoitamiseen.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeudenkäynti

Avustavat lakimiehet voivat nykyisin avustaa Gibraltarissa siviili-, rikos- ja avioliitto-oikeudellisten oikeudenkäyntiasioiden valmistelussa, mutta – toisin kuin Englannissa ja Walesissa – heillä ei ole oikeutta esiintyä tuomioistuimessa.

He voivat myös oikeudenkäyntimenettelyn aikana vastaanottaa todistajina olevien asiantuntijoiden lausuntoja ja valmistella oikeudenkäyntikirjelmiä, haasteasiakirjoja ja valaehtoisia todistuksia, antaa ohjeita oikeudenkäyntiavustajalle sekä koota tarvittavia asiakirjoja, todisteita ja tietoja, jotka koskevat oikeudenkäynnissä käsiteltäviä asioita.

Erityistuomioistuimessa (tribunal), välimiesoikeudessa (arbitration) ja julkisessa tutkintamenettelyssä (public inquiries) he voivat tehdä tosiseikoista, oikeusperusteista ja menettelystä havaintoja, joiden perusteella asianosaisen ajama juttu voidaan saattaa yleiseen tai erityiseen tuomioistuimeen.

Työn vastuullisuus lisääntyy kokemuksen myötä, ja lainopillisissa kysymyksissä neuvoja tarvitsevat asiakkaat ottavat usein yhteyttä juuri ILEX-oppilaitoksessa tutkintonsa suorittaneisiin. Heille myönnettyihin ammatillisiin oikeuksiin kuuluvat seuraavat alat:

 • Luovutustoimet

  Avustavat lakimiehet voivat antaa neuvoja kiinteistön kaupassa ja valmistella siihen liittyviä asiakirjoja, kuten kauppakirjoja, vuokrasopimuksia ja muita sopimuksia sekä vakuuksia. He voivat neuvoa myös kysymyksissä, jotka koskevat omistusoikeutta, rasitteita, vakuuksia, rajoja sekä ojitus- ja tieoikeuksia. Lisäksi he työskentelevät yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, mukaan luettuna hyväksytyt katselmusmiehet ja arkkitehdit.

 • Omaisuuden hoito, testamentin toimeenpano ja kuolinpesien selvitys

  Avustavat lakimiehet voivat avustaa myös testamenttien ja muiden sellaisten asiakirjojen valmistelussa, joilla määrätään omaisuuden hoidosta (trusts); he voivat perehtyä myös testamentin toimeenpanomääräyksiin (grants of probate) ja edustajamääräyksiin (grants of representation) sekä hankkia kokemusta toimeenpanorekistereitä (Probate Registries) koskevista menettelyistä selvittäessään kuolinpesiä.

 • Yhtiö- ja kauppaoikeus

  Jotkut avustavat lakimiehet antavat neuvoja yhtiöiden perustamiseen ja hallintoon liittyvissä asioissa, valmistelevat perustamiskirjoja ja yhtiöjärjestyksiä sekä neuvovat johtajia, sihteereitä ja muita yhtiön työntekijöitä hallinto- ja valvontahenkilökunnan tehtäviä koskevissa kysymyksissä. He voivat antaa neuvontaa myös henkilöyhtiöiden perustamista ja hallintoa koskevasta lainsäädännöstä sekä konkurssi- ja maksukyvyttömyysasioista.

 • Paikallis- ja julkishallinto

  Jotkut avustavat lakimiehet ovat perehtyneet julkisten viranomaisten toimintaa tai asumista, koulutusta, suunnittelua, kansanterveyttä, hyvinvointia ja hallinto-oikeutta koskevaan lainsäädäntöön.
Palkkaus

Palkkaus vaihtelee työnantajaryhmän, työpaikan sijainnin, työn luonteen ja sen mukaan, kuinka paljon avustavat lakimiehet voivat työskennellä itsenäisesti.

Lisätietoja

 • Institute of Legal Executives English

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Yhdistynyt kuningaskunta - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 30-10-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta