Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Gibraltar

Seneste opdatering : 30-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Gibraltar

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Dommere 1.
2. Lægdommere 2.
3. Anklagemyndighed 3.
4. Domstolenes kontorpersonale 4.
5. Sheriff (Overfoged) 5.
6. Fogeder 6.
7. Advokater 7.
a) Barristers a)
b) Solicitors b)
8. Notarius publicus 8.
9. Legal Executives (advokatassistenter) 9.

 

1. Dommere

Betingelser for at blive udnævnt

I modsætning til systemet i mange andre europæiske lande skal man i Gibraltar først være advokat, dvs. enten solicitor eller barrister, før man kan blive dommer. En ansøger skal for at kunne komme i betragtning til en stilling som dommer være borger enten i Gibraltar, Det Forenede Kongerige, Irland eller et Commonwealth-land og have praktiseret som advokat i den minimumsperiode, der er fastsat for det pågældende dommerembede. For at blive Chief Justice of Gibraltar (ledende dommer), Justice of Appeal (menig dommer i appelretten) eller President of the Court of Appeal (retspræsident for appelretten) skal ansøgeren have praktiseret som advokat i mindst 10 år. I praksis har de udnævnte dommere dog som regel været advokater i ca. 20 år. Det betyder, at advokater oftest bliver dommere i midten eller slutningen af deres karriere.

For at blive ledende dommer, retspræsident for appelretten eller menig dommer i appelretten skal ansøgeren desuden være eller have været dommer ved en domstol med ubegrænset jurisdiktion i civil- og strafferetlige sager i et Commonwealth-område eller i Irland eller ved en domstol med jurisdiktion i appelsager fra disse domstole. Betingelserne for at blive menig dommer i Supreme Court of Gibraltar er mindre strenge, selvom der stadig er krav om stor erfaring i civilret og strafferet.

Udnævnelsesprocedure

I henhold til Gibraltars forfatning udnævnes dommere af Gibraltars guvernør. Normalt offentliggøres alle ledige stillinger. På grund af retskredsens størrelse er der i dag kun én stilling som menig appeldommer udover stillingen som ledende dommer.

Igen

TopTop

Dommernes uafhængighed

Uafhængighed betyder, at en dommer afgør sager på grundlag af sin egen vurdering og ikke er under andres indflydelse. Det er især vigtigt, at dommerne arbejder uafhængigt af regeringen og ikke er underlagt dennes holdning eller kontrol. En dommer kan ikke være direktør for et kommercielt firma eller være under indflydelse af enkeltpersoner eller grupper med interesse i sagens afgørelse. En dommer skal i hver sag træffe retsafgørelser i overensstemmelse med loven og under hensyntagen til sagens omstændigheder, hvad enten afgørelsen er populær eller ej.

Uafhængighed betyder ikke blot, at en dommer er uafhængig af ekstern indflydelse, men også at han er uafhængig af andre dommere. En dommer må ikke, uanset hvor anerkendt han er, fortælle en anden dommer, hvordan han skal dømme i en enkeltsag. En dommer kan søge vejledning hos sine kollegaer og tage hensyn til synspunkter, som andre dommere har fremsat i tidligere sager. En dommer skal dog tage hensyn til bindende domme, der er afsagt af overordnede domstole.

Hvis man er utilfreds med dommerens afgørelse eller adfærd, kan man normalt appellere til en domstol i højere instans.

Løn

En menig dommer i Gibraltars Supreme Court tjener p.t. 72 091 GBP brutto pr. år. En ledende dommer i Gibraltar tjener p.t. 78 528 GBP brutto pr. år.

Forskellige dommerembeder

De forskellige domstole i Gibraltar er beskrevet under “Retssystemets opbygning”.

The President of the Court of Appeal for Gibraltar (retspræsident for appelretten) – leder appelretten i Gibraltar inden for både dens civilretlige og strafferetlige jurisdiktion.

Igen

TopTop

The Justices of Appeal (menige dommere i appelretten) – er en del af Gibraltars appelret. Der sidder to menige dommere i appelretten sammen med retspræsidenten.

The Chief Justice of the Supreme Court of Gibraltar – er ledende dommer i Gibraltar (svarende til landsretsniveau) og leder alle Supreme Courts forskellige jurisdiktioner. Han er i kraft af sin stilling desuden medlem af Gibraltars appelret.

Additional Judge – menig dommer, der kan lede Supreme Courts forskellige jurisdiktioner. Hvis den ledende dommer er fraværende, udfører den menige dommer dennes opgaver.

Stipendiary Magistrate (underretsdommer) – sidder i Magistrates’ court og behandler samme slags sager som lægdommerne (se nedenfor), men arbejder især med de længere og mere komplekse sager.

Registrar of the Supreme Court (dommerfuldmægtig med administrative opgaver) – Ledige stillinger slås op. Ansøgere skal være barrister eller solicitor med mindst 5 års erfaring. Registerkontoret varetager forberedelse af retssager og fastsættelse af sagsomkostninger. Derudover foretager det kontrol af skriftlige erklæringer afgivet under ed, ligesom det varetager registreringsopgaver for appelretten, overfogeden, Admiralty Marshal (fogeden i søretten), Deputy Coroner (forestår retslægeligt ligsyn) og Administrator General (bobestyrer).

Andre udnævnelser:

Udover domstolene findes der en række retter og nævn i Gibraltar, som behandler sager inden for forskellige områder såsom psykisk sundhed, social sikring, bistandshjælp, transport og beskæftigelse. Medlemmer af disse kan være specialister og eksperter uden juridisk baggrund, såsom læger og lægmænd, mens formanden som regel har en juridisk uddannelse.

Igen

TopTop

Yderligere oplysninger

 • Judicial Studies Board English(som er ansvarlig for uddannelse af dommerstanden):

2. Lægdommere

I Gibraltar behandler lægdommere, også kaldet fredsdommere, mindre sager såsom overtrædelse af færdselsloven. De behøver ikke at være jurister og er ulønnede.

Lægdommere arbejder på deltid og indgår normalt i et dommerkollegium på tre, hvoraf én fungerer som formand, leder dommerkollegiet i arbejdet og udtaler sig på dommerkollegiets vegne. Dommerkollegiet bistås af en domstolsmedarbejder, som vejleder om jura og procedure. Dommerne behandler bevismaterialet i den enkelte sag og afsiger dom. Hvis den anklagede findes skyldig eller erklærer sig skyldig, fastsætter de en passende straf. Lægdommere behandler de forholdsvis mindre alvorlige forbrydelser, såsom simpelt tyveri, hærværk, forstyrrelse af den offentlige orden og overtrædelse af færdselsloven. Lægdommere behandler også en række sager vedrørende familier og børn eller bevillingsansøgninger fra værtshuse, natklubber og spillesteder.

3. Anklagemyndighed

Attorney General’s Chambers (svarer her til rigsadvokatens kontor) gennemgår og rejser om nødvendigt straffesager i Gibraltar på grundlag af politiets efterforskning. Kontoret vejleder også politiet i spørgsmål vedrørende straffesager. Udover rigsadvokaten er der i dag en Senior Crown Counsel (senioranklager) og seks Crown Counsels (anklagere). Alle anklager rejses i rigsadvokatens navn.

Igen

TopTop

Anklagerne er embedsmænd. For at blive anklager skal man være barrister med møderet i England og Wales eller være solicitor med bestalling i England og Wales. Man skal også have arbejdet ved retten i Gibraltar, før man kan arbejde som anklager. Endelig skal man være statsborger i et EU-land eller et Commonwealth-land.

Code for Crown Prosecutors (adfærdskodeksen for anklagere)

Selv om adfærdskodeksen for anklagere i England og Wales strengt taget ikke gælder for Gibraltar, følger rigsadvokaten normalt retningslinjerne, når han skal træffe afgørelser.

Der er to ting, der er afgørende for, om det besluttes at rejse tiltale: bevismaterialet og offentlighedens interesse.

Rigsadvokaten skal sikre sig, at der er tilstrækkeligt bevismateriale til at kunne få den mistænkte dømt for hver anklage. Han skal forestille sig, hvad forsvaret bliver, og hvordan det vil påvirke sagen. Man kan foretage en objektiv test af, hvorvidt muligheden for domsfældelse er realistisk. Dette betyder, at der er større sandsynlighed for, at en jury eller et dommerkollegium, der er ordentligt vejledt i overensstemmelse med loven, erklærer den tiltalte skyldig i den rejste anklage.

Når rigsadvokaten skal afgøre, om der er tilstrækkeligt bevismateriale til at retsforfølge, skal han vurdere, om bevismaterialet er brugbart, og om det er pålideligt. I mange tilfælde giver bevismaterialet ikke anledning til bekymring. Der vil dog også være tilfælde, hvor bevismaterialet ikke er så holdbart, som det umiddelbart ser ud. Det er op til rigsadvokaten at vurdere, om bevismaterialet kan bruges i retten – noget bevismateriale må f.eks. afvises på grund af den måde, hvorpå det er indhentet, eller fordi det ikke er tilladt at benytte rygter som bevisførelse. Han skal også afgøre, om bevismaterialet er pålideligt.

Igen

TopTop

Offentlighedens interesse skal tages i betragtning hver gang, man mener at have tilstrækkeligt bevismateriale til at få den mistænkte dømt. Normalt vil man retsforfølge, medmindre der er faktorer, der direkte taler imod, og som tydeligt opvejer dem, der taler for. Selv om der kan være faktorer i offentlighedens interesse, der taler imod retsforfølgning i en bestemt sag, vil man oftest retsforfølge alligevel og gøre retten opmærksom på disse faktorer ved domsafsigelsen.

Rigsadvokaten skal nøje afveje fordele mod ulemper ved en retsforfølgning. Det er normalt overtrædelsens alvor og omstændighederne omkring den mistænkte, der afgør, om det er i offentlighedens interesse at retsforfølge. Visse forhold taler for at retsforfølge, mens det i andre tilfælde vil være mere hensigtsmæssig at træffe andre foranstaltninger.

Udnævnelsesproces

Ledige stillinger som anklager (Crown Counsel) slås normalt op i den lokale avis. Ansøgere udfylder et ansøgningsskema og vedlægger dokumentation for, at de har de nødvendige færdigheder og opfylder betingelserne for at beklæde stillingen. De ansøgere, som lever bedst op til kravene, inviteres til samtale, hvor deres egnethed testes yderligere.

Anklagere

Der findes udover anklagerne (Crown Counsel) en senioranklager (Senior Crown Counsel). Anklagemyndigheden ledes i henhold til Gibraltars forfatning af Gibraltars rigsadvokat. Senioranklageren og anklagerne kan repræsentere rigsadvokaten i alle retssager. Rigsadvokaten fører selv visse sager.

Som anklager får man p.t. mellem 26 012 GBP og 35 333 GBP i løn.

4. Domstolenes kontorpersonale

Kontorpersonalet og andet personale ved domstolene i Gibraltar er tjenestemænd uden juridisk uddannelse, der tager sig af administrative opgaver. Kontorpersonalet sørger for, at dommerne har de nødvendige papirer til at lede retssager, og yder enhver anden form for administrativ bistand, som dommerne måtte have brug for.

Igen

TopTop

Andet personale ved domstolene varetager specifikke opgaver. Nogle udarbejder retslister og berammer sager, andre udfører kontorarbejde, mens andre igen har kontakt med de mennesker, der benytter sig af domstolene. Personalet ved domstolene kan vejlede folk om domstolsprocedurerne, men de kan ikke give juridisk vejledning eller komme med anbefalinger til, hvad sagens parter bør gøre.

Som tjenestemænd er personalet ved domstolene ansat af den gibraltariske stat, selv om de er underlagt ordrer fra Chief Justice of Gibraltar.

5. Sheriff (Overfoged)

Som nævnt tidligere er overfogedens arbejde en af de opgaver, der varetages af Registrar of the Supreme Court.

Overfogeden fuldbyrder udlægskendelser fra Supreme Court (en kendelse som pålægger fogeden at beslaglægge en skyldners ejendele som betaling for en gæld, der skyldes i henhold til en dom), udsættelseskendelser og indsættelseskendelser. Når Supreme Court har afsagt domme, der skal tvangsfuldbyrdes, fuldbyrdes de af overfogeden.

Overfogeden i Gibraltar kan også udpege stedfortrædere, der handler på hans vegne.

6. Fogeder

Fogeden er en tjenestemand, der står for tvangsfuldbyrdelsen af domme og/eller kendelser, der er afsagt og registreret i både Supreme Court og Court of First Instance. Der er tale om en tjenestemandsstilling, som kan søges af EU-borgere. Fogeden fuldbyrder udlægskendelser (warrants of execution), tager land i besiddelse med udsættelseskendelser (warrants of possession) og overgiver varer til den retmæssige ejer på grundlag af indsættelseskendelser (warrants for return of goods). Fuldbyrdelsesprocedurerne er fastsat i den civile retsplejelov (Civil Procedure Rules). Fogeden varetager desuden andre opgaver, herunder forkyndelse af dokumenter og retsafgørelser (warrants of committal). Fogeden fuldbyrder også arrestkendelser (warrants of arrest) i sager i søretten.

Igen

TopTop

Yderligere oplysninger

 • Civil Procedure Rules English

7. Advokater

Advokatbranchen i Gibraltar består i princippet af to adskilte advokatgrupper - barristers og solicitors. I praksis er de to grupper dog sammensmeltet, og i realiteten kan enhver advokat praktisere som solicitor og barrister. I den private sektor er advokaterhvervet reguleret af The General Council of the Bar.

Der er ikke noget krav om, at en person skal søge advokatbistand eller lade sig repræsentere af en advokat. I enkle sager om gæld finder en procederende part det måske ikke nødvendigt at konsultere en advokat. Den procederende part tilrådes dog normalt at søge advokatbistand, hvis der er tale om et krav på over 5 000 GBP, navnlig erstatningskrav.

a) Barristers

En barrister er en advokat med 'møderet'. Det betyder at vedkommende får advokatbestalling af dommerne i en af de fire Inns of Court English (Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn og Lincoln's Inn) og kan føre klienters sager i retten. En barrister skal efter sin juridiske embedseksamen gå på Inns of Court School of Law Englishog bestå den endelig eksamen, før vedkommende får sin bestalling. I modsætning til advokater i England og Wales er et års praktik ikke obligatorisk i Gibraltar.

Igen

TopTop

En barristers arbejde

Barristers er selvstændige juridiske specialister, der kan yde bistand og føre sager i retten. De kan arbejde som selvstændige, og selv om de i England og Wales arbejder i grupper på kontorer, der går under navnet 'chamber', arbejder de i Gibraltar på grund af sammensmeltningen mellem solicitors og barristers i firmaer som solicitors. Praksis er normalt den, at en barrister bidrager til dækning af firmaets omkostninger.

Udannelsen af Barristers fokuserer normalt på fremlæggelsen af sager; dvs. at denne form for advokater uddannes til at repræsentere deres klienter i retten. I Gibraltar bruger barristers størstedelen af deres tid på møder og vejledning af klienter, og de behandler alle procesaspekter (fra indledende breve til processkrifter til møder i retten) og efterforskningssager. En barrister kan afhængigt af sit specialområde vælge at specialisere sig i kutyme og sædvaner frem for at føre retssager.

Uddannelsen til Barrister

Jurastuderende i Gibraltar skal bestå deres eksamen i England og Wales, hvor de får deres bestalling. Bar Vocational Course (BVC) er en form for praktik, som alle, der ønsker at blive barrister skal gennemføre. Uddannelsen varer et år og er hovedsageligt en praktisk uddannelse, der specifikt skal oplære juristen i arbejdet som junior barrister. Et toårigt halvtidskursus tilbydes i øjeblikket kun på Inns of Court Law School. De studerende opfordres til at deltage i en række aktiviteter (herunder iscenesatte retssager, diskussioner og en form for mini-læretid), som skal give dem de nødvendige færdigheder. Bar Vocational Course forbereder de studerende på den 12 måneders praktik (og tiden derefter). De fleste færdigheder opøves gennem de studerendes aktive deltagelse og rollespil, hvor de udarbejder udkast til anbefalinger, forhandler løsninger på juridiske problemer og gennemgår retsprocedurerne.

Igen

TopTop

Barristers skal have selvtillid og kunne lide at tale offentligt, de skal være hurtige til at improvisere og være resultatorienterede. Ifølge Bar Council skal man, for at være en god barrister:

 • have gode akademiske evner (gode eksamensresultater ("A-levels" i England og Wales) og mindst én Upper Second Class Honours Degree)
 • have gode skriftlige og mundtlige udtryksfærdigheder
 • have gode regnefærdigheder
 • have gode interpersonelle færdigheder
 • være effektiv
 • have godt it-kendskab
 • være ansvarsbevidst
 • holde sig fagligt ajour
Queen’s Counsel

Ca. 10 % af de praktiserende barristers bærer titlen Queen’s Counsel, som, når statsoverhovedet er en konge, kaldes King’s Counsel. Titlen Queen’s Counsel tildeles traditionelt særligt dygtige advokater. Advokater med denne titel behandler de vigtigste og mest komplekse sager. Solicitors har siden 1996 kunne få titel af Queen’s Counsel.

Aflønning af Barristers

I modsætning til barristers i England og Wales får barristers i Gibraltar normalt udbetalt en fast løn af deres firma. Dette er ikke tilfældet, hvis en barrister er selvstændig. Barristers forventes normalt at bidrage til firmaets løbende udgifter; beløbets størrelse afhænger af det enkelte firma. Generelt forventes en barrister med en fast årlig indtægt at indtjene tre gange sin egen løn i honorar om året. Hvis en barrister tjener mere end dette mål, kan han forvente at få en vis procent af den ekstra indtjening udbetalt som bonus.

Igen

TopTop

Advokater fra andre EU-lande, som praktiserer i Gibraltar

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået, er trådt i kraft i Gibraltar.

b) Solicitors
En solicitor's rolle

En solicitor skal yde specialiseret juridisk vejledning og bistand. Da de to professioner solicitor og barrister imidlertid er mere eller mindre smeltet sammen i Gibraltar, overlapper de to advokattypers arbejde hinanden en del.

En solicitor yder normalt klienter (borgere, forretningsfolk, frivillige organisationer, velgørende organisationer mv.) kvalificeret juridisk bistand og repræsenterer dem om nødvendigt i retten. De fleste solicitors arbejder i en privat praksis i partnerskab med andre solicitors og barristers, hvor de tilbyder klienter bistand.

Solicitors (eller barristers, der optræder som solicitors) yder normalt klienter juridisk bistand. Hvis klienterne skal repræsenteres i retten i Gibraltar, kan en solicitor stadig repræsentere dem eller bede en barrister om at føre deres sag i retten. Det er ikke altid nødvendigt at benytte en barrister, da solicitors i Gibraltar har samme ret til repræsentere klienter i de overordnede domstole.

En solicitor kan drive praksis inden for forskellige områder:

 • Privat praksis

  Der er et stort antal advokatfirmaer i Gibraltar, som består af uddannede solicitors og barristers (der fungerer som solicitors). En solicitor eller en fungerende solicitor er som regel den første, man som klient får kontakt med, hvis man ønsker juridisk bistand. Advokatfirmaer kan variere i størrelse fra store firmaer med 10-15 partnere til små firmaer med én advokat. Solicitors og advokater, der fungerer som sådan, driver normalt en almen praksis. De kan stå for overdragelsen af fast ejendom, behandle erstatningskrav, vejlede og fremstille folk i retten på deres klients vegne i straffesager eller behandle familieretlige sager, børneforsorgssager og skilsmissesager. De kan også udfærdige testamenter og administrere ejendomme efter afdøde.

Solicitors og fungerende solicitors yder ofte virksomheder vejledning i spørgsmål om arbejdsretlige forhold, kontrakter og virksomhedsdannelser.

Igen

TopTop

 • Specialiseret praksis

  Nogle af de større advokatfirmaer i Gibraltar har specialiserede afdelinger, som tager sig af store virksomheder og multinationale klienter. Nogle har også repræsentationskontorer i finans- og forretningscentre forskellige steder i verden.

 • Retshjælp og fri proces

  Mange advokatfirmaer har advokater, der er villige til at yde retshjælp og repræsentere klienter ved fri proces (både ved civile sager og straffesager) – dvs. klienter, der normalt ikke har råd til at betale en advokat. Der kan være tale om sager af meget forskellig art fra skilsmissesager, til sager om personlig erstatning og straffesager.

 • Andre former for praksis

  Det er ikke alle solicitors, der arbejder i en privat praksis. De kan også være ansat som juridiske vejledere i en kommerciel eller industriel organisation, såsom banker.
Kvalifikationer

De fleste solicitors, der praktiserer i Gibraltar, har fået deres uddannelse i Det Forenede Kongerige. Her fastsætter Law Society (advokatsamfundet) kravene til den juridiske uddannelse og praktik, som tilsammen skal give den studerende en både dybdegående og vidtspændende uddannelse.

En kommende solicitor behøver ikke at have en juridisk embedseksamen. Hvis vedkommende har en grad i et andet emne, kan han følge et etårigt kursus på fuld tid (eller et toårigt kursus på deltid), der giver adgang til Common Professional Examination (CPE) eller til et eksamensbevis for videregående uddannelse i jura. Disse eksamener giver det juridiske grundlag, der er nødvendigt for at arbejde som solicitor. Efter at have bestået den juridiske embedseksamen, Common Professional Examination, eller have fået eksamensbevis for videregående uddannelse i jura gennemføres et praktisk juridisk kursus, som er den faglige uddannelse af solicitors. Kurset varer et akademisk år eller to, hvis det gennemføres på deltid. Kurset, hvor der undervises i den praktiske anvendelse af loven på klientens behov, udbydes af en række forskellige skoler og universiteter. Når en kommende solicitor har fuldendt Legal Practice Course, skal vedkommende indgå en toårig kontrakt med et advokatfirma eller en anden godkendt organisation (såsom en lokal myndighed eller den offentlige anklagemyndighed) for at få praktisk erfaring inden for en række forskellige områder. På dette stadium aflønnes den kommende solicitor.

Igen

TopTop

Uddannelsen er meget konkurrencepræget, og ønsker man at blive solicitor, skal man være opmærksom på, at det kræver en stor indsats.

Solicitors skal være gode til at kommunikere skriftligt og mundtligt og have gode interpersonelle evner. De skal helst være logisk tænkende og i stand til at undersøge et spørgsmål til bunds og videregive oplysninger på en klar og velstruktureret måde.

Solicitors indtægt

En solicitor i praktik eller en nyuddannet solicitor tjener mellem 12 000 GBP og 18 000 GBP.

Advokater fra andre EU-lande, som praktiserer i Gibraltar

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/5/EF om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået, er trådt i kraft i Gibraltar.

En advokat fra et EU-land, som ønsker at arbejde permanent som advokat i Gibraltar med en titel, han har erhvervet i sit hjemland, skal registreres af den ledende dommer.

Yderligere oplysninger

 • The Bar Council English
 • The Law Society English

8. Notarius publicus

Erhvervet som notarius publicus er det ældste inden for den juridiske sektor i Det Forenede Kongerige. Notaren er normalt en advokat, der udpeges af ærkebiskoppen af Canterbury, og som er underlagt de regler, som Court of Faculties, en af de ældste domstole i England, har fastsat. I Gibraltar registreres alle notarer (notarius publicus) af Registrar of the Supreme Court.

Igen

TopTop

Notarius publicus er underlagt regler, der svarer til reglerne for solicitors, og skal hvert år have fornyet sin tilladelse til at praktisere. Den fornys kun, hvis han har overholdt reglerne. Udnævnelsen til notarius publicus er personlig.

Notarius publicus spiller en stadig større rolle i Gibraltar. Der er stigende efterspørgsel efter notarens ydelser både fra erhvervslivet og den enkelte borger. Dette skyldes, at samhandlen er steget i Europa og på verdensplan, og at borgernes mobilitet er blevet større.

Kvalifikationer

Det er ikke kun advokater, der kan blive notarius publicus. Alle, der ønsker at blive notarius publicus, skal udnævnes af ærkebiskoppen af Canterbury, før de kan registreres af Registrar of the Supreme Court.

Internationalt anerkendt juridisk status

Notaren har et officielt segl. Notardokumenter, der er underskrevet og forsynet med notarsegl, anerkendes som retsgyldige i de fleste lande i verden.

Notarens opgaver

Notaren varetager følgende opgaver:

 • oprettelse, attestering, bekræftelse af gyldigheden af og certificering (til brug i resten af verden) af beseglede dokumenter og andre dokumenter, der underskrives og besegles af notaren. Dette skal sikre, at dokumenterne kan bruges som bevis på det anliggende, der er attesteret eller bekræftet af notaren, over for offentlige myndigheder eller domstolene i det land, hvor de skal bruges 
 • udstedelse af autentiske kopier af officielle dokumenter, som er oprettet af en notar
 • varetagelse af edsaflæggelse og erklæringer til brug for retssager i Gibraltar og andre steder
 • notering eller certificering af transaktioner af aftalemæssig art og udfærdigelse af officielle dokumenter vedrørende skibssejlads og skibstransport.

Yderligere oplysninger

 • The Notaries Society English

9. Legal Executives (advokatassistenter)

Advokatassistenter skal bestå en juridisk eksamen på Institute of Legal Executives (ILEX), hvor der stilles krav svarende til kravene for at blive solicitor. De skal også have arbejdet i mindst fem år på advokatkontor under ledelse af en solicitor eller i en juridisk afdeling i et privat firma eller hos lokale/nationale myndigheder. Medlemmer får hvert år et certifikat, der giver dem lov til at praktisere, og kun medlemmer af ILEX kan kalde sig Legal Executives.

Igen

TopTop

ILEX er det faglige organ, der repræsenterer advokatassistenter og advokatassistenter i praktik og styrker deres rolle og position i advokatbranchen. ILEX er en ledende udbyder af omfattende juridisk uddannelse og har indflydelse på lovreformer. ILEX blev oprettet i 1963 med støtte fra advokatsamfundet. Managing Clerks' Association, som ILEX udsprang af, anerkendte, at personale uden titel af solicitors, som blev aflønnet med honorar eller beskæftigede sig med virksomhedsledelse, ofte havde brug for og efterspurgte et uddannelsesforløb, der kunne højne standarden og give anerkendelse af deres viden og færdigheder. ILEX tilbyder i dag mange og forskellige uddannelsesmuligheder, der giver alle mulighed for at skabe sig en karriere inden for jura.

Advokatassistenternes opgaver

Advokatassistenter specialiserer sig i et bestemt område, og deres daglige arbejde minder derfor meget om en solicitors. De har ikke lov til at drive selvstændig praksis.

De får honorar – i en privat praksis opkræves deres honorar direkte hos klienten – og bidrager direkte til advokatfirmaets indtægt. Dette er en væsentlig forskel mellem advokatassistenter og andre former for assistenter, som oftest udfører mere rutineprægede opgaver.

Medlemmernes navn og stilling kan figurere på advokatfirmaets brevpapir.

Medlemmer af ILEX er uddannet til at varetage en lang række specialiserede opgaver.

Retstvister

I Gibraltar kan advokatassistenter bistå med forberedelsen af civile sager, straffesager og ægteskabssager, men på nuværende tidspunkt har de ikke møderet ved domstolen som i England og Wales.

Igen

TopTop

De kan også indhente rapporter fra eksperter, forberede indlæg, indkalde vidner og beedigede erklæringer i løbet af retssager, orientere den barrister, som fører sagen, og indsamle de nødvendige dokumenter, beviser og oplysninger i forbindelse med retssager.

I forbindelse med retssager, voldgiftssager og forundersøgelser kan de fremsætte bemærkninger til faktuelle, retlige og processuelle forhold, inden klientens sag bringes for retten.

Det faglige ansvar stiger med erfaringen, og medlemmer af ILEX bliver ofte en af de vigtigste kontakter for klienter, der søger professionel vejledning om juridiske anliggender. Medlemmer har i kraft af deres profession ret til at virke inden for følgende områder:

 • Overdragelse af fast ejendom

  Advokatassistenter kan give vejledning og udarbejde dokumenter vedrørende salg og køb af jord, herunder kontrakter, skøder, forpagtning og behæftelser. De kan også vejlede i spørgsmål om adkomst, servitutter, behæftelser, skel, afløbsrettigheder og ret til færdsel, og samarbejder med andre fageksperter, herunder landinspektører og autoriserede arkitekter.

 • Trustfonde, eksekutorbevilling og ejendomsforvaltning

  De kan ligeledes bistå med udarbejdelse af testamenter og andre instrumenter, hvorved trustfonde oprettes, have erfaring i at opnå eksekutorbevilling og repræsentationsret og have kendskab til procedurerne i Probate Registries med henblik på ejendomsadministration.

 • Selskabsret & handelsret

  Nogle advokatassistenter vejleder om stiftelse og drift af selskaber, udarbejdelse af overenskomster og vedtægter og vejleder direktører, sekretærer og andre om pligter i tilknytning til ledelse og kontrol. De kan også rådgive om love vedrørende etablering og ledelse af partnerskaber og om konkurs og insolvens.

 • Lokale myndigheder & offentlig administration

  Andre har kendskab til de offentlige myndigheders arbejde eller til love om bolig, uddannelse, byggearbejder, offentlig sundhed, velfærd og forvaltning.
Aflønning

Lønniveauet varierer afhængigt af, hvem der er arbejdsgiver, hvor man er ansat, arbejdets art og graden af selvstændighed.

Yderligere oplysninger

 • Institute of Legal Executives English

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 30-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige