Evropská komise > ESS > Právnické profese > Gibraltar

Poslední aktualizace: 30-10-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Gibraltar

 

OBSAH

1. Soudci 1.
2. Laičtí magistrátní soudci 2.
3. Prokurátoři 3.
4. Soudní úředníci 4.
5. Soudci hrabství 5.
6. Soudní vykonavatelé (Bailiffs) 6.
7. Advokáti 7.
a) Baristeři a)
b) Solicitoři b)
8. Notáři 8.
9. Advokátní koncipienti 9.

 

1. Soudci

Způsobilost k výkonu funkce

Narozdíl od řady evropských států musí uchazeči o funkci soudce nejprve působit jako advokáti, a to buď solicitoři nebo baristeři. Aby se mohli ucházet o místo soudce, musí být žadatelé občany Gibraltaru, Spojeného království, Irské republiky nebo některého ze států Commonwealthu a musí absolvovat advokátní praxi v minimální délce stanovené zákonem pro každou soudcovskou funkci. Uchazeči o místo předsedy Nejvyššího soudu Gibraltaru, soudce Odvolacího soudu nebo předsedy Odvolacího soudu musí vykonávat advokátní praxi po dobu nejméně deseti let. Ve skutečnosti jsou však do funkce soudce jmenováni advokáti s přibližně dvacetiletou praxí. Advokáti se tudíž zpravidla stávají soudci uprostřed (nebo ke konci) své kariéry.  

Uchazeči o funkci předsedy Nejvyššího soudu Gibraltaru, soudce Odvolacího soudu nebo předsedy Odvolacího soudu musí v době jmenování nebo předtím působit jako soudci u soudu s neomezenou příslušností v občanskoprávních a trestněprávních věcech, a to na území některého ze států Commonwealthu nebo v Irské republice, nebo u soudu příslušného k projednávaní odvolání proti rozhodnutím jakéhokoli takového soudu. Pro uchazeče o funkci soudce Nejvyššího soudu Gibraltaru platí mírnější podmínky, požadují se však rozsáhlé zkušenosti v oblasti občanského a trestního práva.

Proces jmenování

Podle gibraltarské ústavy jmenuje soudce Guvernér Gibraltaru. Jakákoli uvolněná místa se obvykle oznamují. Vzhledem k velikosti státu je vedle předsedy Nejvyššího soudu vytvořeno pouze jedno místo soudce Nejvyššího soudu.

back

NahoruNahoru

Nezávislost soudců

Soudcovská nezávislost vyžaduje, aby soudci rozhodovali podle svého vlastního uvážení bez jakéhokoli vnějšího vlivu. V zájmu spravedlnosti je zejména nezbytné, aby byli soudci ve své práci nezávislí na názorech a kontrole vlády a nepodléhali názorům ani kontrole vlády. Žádný soudce nesmí být ředitelem obchodní společnosti ani být ovlivňován nátlakem ze strany jednotlivců nebo skupin zaujatých na výsledku případu. V každém případě musí soudce vykonávat spravedlnost v souladu s platným právem a podle okolností daného případu, bez ohledu na to, zda je jeho rozhodnutí v souladu s veřejným míněním či nikoli.  

Soudcovská nezávislost však neznamená pouze nezávislost na vnějších vlivech, ale rovněž ve vztahu mezi jednotlivými soudci. Žádný soudce, jakkoli vysoko postavený, není oprávněn udělovat jiným soudcům pokyny, jak má v určitém případě rozhodovat. Soudci mohou své kolegy žádat o radu a přihlédnou ke stanoviskům ostatních soudců vyjádřeným v jiných případech. Musí se však řídit rozsudky vyšších soudů, které jsou závazné.

Odměna

Stávající čistá mzda soudce Nejvyššího soudu Gibraltaru činní 72 091 £ ročně. Současná čistá mzda předsedy Nejvyššího soudu Gibraltaru činí 78 528 £ ročně.

Druhy soudců

Jednotlivé druhy soudů na Gibraltaru jsou popsány v kapitole „Organizace soudnictví – Gibraltar”.

Předseda Odvolacího soudu Gibraltaru – předsedá Odvolacímu soudu Gibraltaru v občanskoprávních i trestněprávních věcech.

back

NahoruNahoru

Soudci Odvolacího soudu – tvoří součást Odvolacího soudu Gibraltaru. Na Odvolacím soudu zasedají spolu s předsedou dva soudci Odvolacího soudu.

Předseda Nejvyššího soudu Gibraltaru – je nejvyšším profesionálním soudcem Gibraltaru a předsedá všem řízením, k jejichž vedení je příslušný Nejvyšší soud. Z moci úřední je rovněž členem Odvolacího soudu Gibraltaru.

Soudce Nejvyššího soudu – může předsedat všem řízením, k jejichž vedení je příslušný Nejvyšší soud. V případě nepřítomnosti předsedy Nejvyššího soudu vykonává rovněž jeho povinnosti.

Honorovaný soudce – zasedá na Magistrátním soudu a řeší stejné druhy případů jako laičtí magistrátní soudci (viz níže), mohou však asistovat zejména při projednávání delších a složitějších případů.

Registrátor Nejvyššího soudu – Přijímá žádosti v případě, že se uvolní místo soudce. Žadatelé musí být baristeři nebo solicitoři s nejméně pětiletou praxí. Registráror vykonává povinnosti přísedícího, registrátora a soudce rozhodujícího o nákladech a v daňových věcech („Costs Judge“). Registrátor je dále komisařem pro přísahy, registrátorem Odvolacího soudu Gibraltaru, soudcem hrabství Gibraltaru, maršálem Námořního soudu, zástupcem koronera a generálním správcem pozůstalosti.

Jmenování do dalších funkcí:

Vedle soudů působí na Gibraltaru řada dalších tribunálů, které se zabývají různými otázkami, např. duševního zdraví, sociálního zabezpečení, sociálních dávek, dopravy a zaměstnanosti. Členy tribunálu mohou být specialisté nebo odborníci, kteří nejsou právníky, např. doktoři, a laici, přestože předseda má téměř vždy právnické vzdělání.

back

NahoruNahoru

Další informace

 • Výbor pro vzdělávání soudců (Judicial Studies Board) English (zajišťuje vzdělávání soudců):

2. Laičtí magistrátní soudci

Na Gibralatru řeší laičtí magistrátní soudci, označovaní rovněž jako smírčí soudci, jednodušší případy, např. trestné činy v dopravě. Nemusí mít právnické vzdělání a nepobírají mzdu.  

Laičtí soudci zasedají na částečný úvazek, obvykle jako tříčlenný „sbor soudců“, z nichž jeden je vyškolen jako předseda, který vede sbor soudců při projednávání případu a působí jako jeho mluvčí. Soudnímu sboru pomáhá soudní úředník poskytující poradenství ve věci práva a soudního řízení. Posuzují důkazy předložené v každém případě a vydávají rozsudek. Je-li žalovaný shledán vinným, nebo se k činu dozná, rozhodují o nejvhodnějším trestu. Laičtí soudci řeší poměrně méně závažné trestné činy, např. drobné krádeže, škody zakládající trestný čin, rušení veřejného pořádku a trestné činy v dopravě. Mohou rovněž projednávat řadu záležitostí týkajících se rodiny a dětí nebo žádostí o udělení licence předložených bary, pohostinskými zařízeními, nočními kluby a hernami.  

3. Prokurátoři

Kancelář Generálního prokurátora Gibraltaru provádí vyšetřování a, případně, soudně stíhá trestné činy na základě policejního vyšetřování. Radí rovněž policii v otázkách souvisejících s trestními případy. Vedle Generálního prokurátora působí v současnosti jeden vrchní státní prokurátor a šest státních prokurátorů. Veškeré soudní stíhání je vedeno jménem Generálního prokurátora.

back

NahoruNahoru

Státní prokurátoři jsou klasifikováni jako státní zaměstnanci. Uchazeči o tuto funkci musí být baristeři přijatí za členy Advokátní komory Anglie a Walesu, nebo solitoři uznaní v Anglii a Walesu. Před výkonem tohoto povolání musí být rovněž přijati za členy Advokátní komory Gibraltaru. Musí být též občany Evropské unie nebo Commonwealthu. 

Kodex státních prokurátorů

Přestože Kodex státních prokurátorů v Anglii a Walesu není přísně použitelný na Gibraltaru, řídí se Kancelář Generálního prokurátora při rozhodování projednávaného případu zpravidla pokyny uvedenými v tomto kodexu.

Při rozhodování, zda má být vedeno soudní stíhání či nikoli, se posuzují dva aspekty: dostatek důkazů a veřejný zájem.

Generální prokurátor musí uspokojivě zjistit, že existuje dostatek důkazů, aby bylo možné realisticky předpokládat, že každý obžalovaný, na kterého byla podána obžaloba, bude odsouzen. Musí zvážit, jaký bude pravděpodobný postup obhajoby a jak může v daném případě ovlivnit soudní stíhání. Realistický předpoklad odsouzení je objektivním testem.  To znamená, že je pravděpodobnější, že porota nebo sbor magistrátních soudců, řídící se platným právem, obžalovaného odsoudí za trestný čin, který údajně spáchal, než že jej zprostí obžaloby.  

Při rozhodování, zda existuje dostatek důkazů odůvodňujících soudní stíhání, musí generální prokurátor zvážit, zda jsou důkazy použitelné a spolehlivé. V řadě případů nebudou důkazy vyvolávat žádné pochyby. Jindy však nemusí být důkazy tak silné, jak se na první pohled zdá. Generální prokurátor musí zvážit, zda je možné použít důkazy u soudu – některé důkazy budou například vyloučeny z důvodu způsobu, jakým byly získány, nebo proto, že podle platných předpisů nelze jako důkaz použít svědeckou výpověď o skutečnosti, kterou zná svědek pouze z doslechu (tzv. „hearsay“). Musí rovněž posoudit, zda jsou důkazy věrohodné.

back

NahoruNahoru

Veřejný zájem je třeba posoudit v každém případě, kdy existuje dostatek důkazů, aby bylo realisticky možné předpokládat, že obžalovaný bude odsouzen. K soudnímu stíhání obvykle dojde, pokud faktory veřejného zájmu svědčící proti soudnímu stíhání jednoznačně nepřevažují nad faktory svědčícími ve prospěch soudního stíhání. Přestože se mohou v určitém případu vyskytnout faktory veřejného zájmu svědčící proti soudnímu stíhání, bude soudní stíhání přesto zahájeno, s tím, že dotčené skutečnosti budou předloženy soudu ke zvážení při vydávání rozsudku.

Generální prokurátor musí pečlivě a spravedlivě zvážit skutečnosti svědčící pro i proti soudnímu stíhání. Faktory veřejného zájmu, které mohou ovlivnit rozhodnutí o soudním stíhání, obvykle závisí na závažnosti trestného činu nebo na okolnostech týkajících se osoby podezřelé ze spáchání trestního činu. Některé faktory mohou posilovat potřebu vést soudní stíhání, jiné však mohou nasvědčovat, že by byl vhodný jiný postup.

Proces jmenování

Uvolněná místa na funkci státního prokurátora jsou běžně inzerována v místním tisku. Žadatelé vyplní příslušnou žádost a prokáží svou způsobilost nebo splnění klíčových kritérií pro výkon dané funkce. Uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat stanovená kritéria, budou pozváni na pohovor, kde bude dále posouzena jejich vhodnost pro výkon daného povolání.

Druhy prokurátorů

Vedle státních prokurátorů působí jeden vrchní státní prokurátor. Podle příslušných ustanovení gibraltarské ústavy odpovídá generální prokurátor Gibraltaru za veškeré soudní stíhání. Vrchní státní prokurátor a státní prokurátoři mohou zastupovat generálního prokurátora při všech soudních stíháních. V některých případech může soudní stíhání vést přímo generální prokurátor.

back

NahoruNahoru

V současnosti se plat státních prokurátorů pohybuje v rozmezí od 26 012 £ do 35 333 £.

4. Soudní úředníci

Soudní úředníci a další zaměstnanci soudů na Gibraltaru jsou státní zaměstnanci bez právního vzdělání, kteří vyřizují správní záležitosti. Soudní úředníci zajišťují, aby měli soudci správné podklady k vedení soudního řízení a poskytují jim jakoukoli další požadovanou správní podporu.

Další pracovníci soudu vykonávají zvláštní povinnosti, které jsou jim přiděleny. Někteří zaznamenávají nebo plánují případy, jiní vykonávají kancelářské práce či zajišťují styk s uživateli soudů. Pracovníci soudu mohou uživatelům radit ve věci soudních řízení, nemohou však poskytovat právní poradenství ani doporučovat. jak mají strany sporu postupovat.

Jako státní zaměstnance zaměstnává všechny pracovníky soudu gibraltarská vláda, přestože podléhají jakýmkoli pokynům předsedy Nejvyššího soudu Gibraltaru.

5. Soudci hrabství

Jak je uvedeno výše, zastává funkci soudce hrabství jako jednu ze svých povinností registrátor Nejvyššího soudu.

Soudce hrabství vykonává příkazy Nejvyššího soudu zvané „writs of fieri facias“ (soudní příkaz nařizující úhradu dlužné částky z majetku dlužníka, proti němuž byl vydán rozsudek) a rovněž soudních příkazů k obnovení držby půdy a navrácení zboží. Je-li k výkonu rozhodnutí Nejvyššího soudu požadována exekuce, provádějí ji soudci hrabství.

back

NahoruNahoru

Soudce hrabství Gibraltaru může rovněž jmenovat své zástupce, aby jednali jeho jménem.

6. Soudní vykonavatelé (Bailiffs)

Soudní vykonavatel je státní zaměstnance, který zajišťuje výkon rozhodnutí a/nebo soudních příkazů vydaných a registrovaných Nejvyšším soudem a Soudem prvního stupně. Vzhledem k tomu, že se jedná o státního zaměstnance, mohou tuto funkci zastávat všichni občané Evropské unie. Provádí výkon rozhodnutí, přebírá zpět půdu na základě příkazu k obnovení držby půdy a přejímá zboží na základě příkazu k navrácení zboží. Postup při výkonu rozhodnutí je upraven občanským soudním řádem. Soudní vykonavatel plní též další povinnosti, včetně osobního doručování písemností a příkazů k uvalení vazby. Soudní vykonavatel rovněž provádí zatykač v námořním soudním řízení.

Další informace

 • Občanský soudní řád (Civil Procedure Rules) English

7. Advokáti

Advokáti se na Gibraltaru dělí na dva různé druhy - baristery a solicitory. Jejich role se však prolínají a v důsledku tak každý advokát působí jako solicitor i barister. V soukromém sektoru řídí výkon povolání advokáta Advokátní komora.

Žádná osoba není povinna vyhledat právní pomoc ani být zastoupena advokátem. V jednoduchých sporech týkajících se dluhu nemusí strany sporu považovat za nutné konzultovat advokáta. Obecně však platí, že přesahuje-li hodnota sporu 5000 £, a zejména je-li požadována náhrada škody, je vhodné, aby se strany sporu přinejmenším poradily s advokátem.

back

NahoruNahoru

a) Baristeři

Baristerem se rozumí právník, který je oprávněn vystupovat u soudu. To znamená, že byl k soudu (resp. na vyhrazené místo u soudu, za přepážku, tzv. „bar“) přizván předsedou jednoho ze čtyř sdružení baristerů - Inns of Court English(Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn and Lincoln's Inn- nezapsaná sdružení povahy kolejních domů se sídlem v Londýně) a je oprávněn vystupovat u soudu a hájit svého mandanta. Po absolvování právnické fakulty na univerzitě musí budoucí barister studovat na právnické škole Inns of Court - Inns of Court School of Law Englisha složit závěrečnou zkoušku pro baristery. Jednoleté studium na této škole, které je povinné v Anglii a Walesu, není na Gibraltaru vyžadováno.

Činnost baristera

Baristeři působí jako samostatní specializovaní právní poradci a soudní advokáti. Mohou být samostatně výdělečně činnými osobami, a zatímco v Anglii a Walesu pracují ve skupinách v kancelářích zvaných komory, na Gibraltaru pracují baristeři, vzhledem ke sloučení profesí, v advokátních kanceláří jako praktikující solicitoři. V běžné praxi přispívají soudní obhájci na náklady firmy.

back

NahoruNahoru

Baristeři jsou vyškoleni zejména v oblasti advokacie; jinými slovy, zaměřují se na zastupování klientů u všech soudů. Na Gibraltaru však tvoří pracovní náplň baristerů především schůzky s klienty a poskytování poradenství klientům, přičemž se zabývají veškerými aspekty soudního řízení (od dopisů před podáním žaloby po podání a účast na soudním jednání) a šetření jednotlivých případů. V závislosti na zvolené oblasti se může barister zaměřit například na obchodní právo, místo na soudní řízení.

Znalosti nezbytné k výkonu povolání baristera

Studenti práva na Gibraltaru musí složit zkoušky pro baristery v Anglii a Walesu a být přijati za členy Advokátní komory. Všichni uchazeči o povolání baristera musí absolvovat odbornou přípravu v odborném kursu pořádaném Advokátní komorou. Jedná se o jednoletý, převážně praktický kurs zaměřený na získání znalostí potřebných pro začínající baristery. Dvouletý dálkový kurs nabízí v současnosti pouze právní škola Inns of Court. Studenti jsou povzbuzován k účasti na řadě aktivit (včetně vzorových soudních procesů, diskusí a krátké mimoškolní praxe), které jim umožní získat nezbytné znalosti, s tím, že tento kurs je přípravou na dvanáctiměsíční (a další) praxi. Většinu znalostí získávají studenti prostřednictvím účasti na diskusích a hraní rolí, vypracovávání návrhů doporučení, vyjednávání ohledně řešení právních problémů a probírání jednotlivých soudních procesů.

Baristeři musí být schopni vystupovat na veřejnosti, rychle a pohotově uvažovat a mít zájem na úspěchu. Advokátní komora uvádí jako nezbytné tyto schopnosti:

back

NahoruNahoru

 • Akademické znalosti (dobré výsledky u závěrečných zkoušek (stupeň „A“ v Anglii a Walesu) a přinejmenším hodnocení známkou výborně (Upper Second Class Honours Degree )
 • Dobré komunikační schopnosti - písemný a ústní projev
 • Numerické schopnosti
 • Interpersonální schopnosti
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Znalosti informačních technologií
 • Profesní odpovědnost
 • Závazek stálého odborného vzdělávání
Královnin rada

Přibližně 10% praktikujících baristerů zastává funkci Královnina rady, který se v případě, že je monarchou král, nazývá královský rada. Hodnost královnina rady je tradičním označením advokáta. Královnin rada projednává nejvýznamnější a nejsložitější případy. Solicitoři mohou zastávat funkci Královnina rady od roku 1996.

Plat baristerů

Na rozdíl od baristerů v Anglii a Walesu dostávají baristeři na Gibraltaru zpravidla pevný plat ve své advokátní kanceláři. Neplatí to v případě baristerů vykonávajících samostatnou praxi. Od baristerů zaměstnaných v advokátních kancelářích se obvykle očekává, že budou přispívat na provoz firmy; výše příspěvků se u jednotlivých kanceláří liší. Běžný příklad z praxe: předpokládá se, že barister s pevně stanoveným ročním platem vydělá ročně trojnásobek svého platu na právních poplatcích účtovaných klientům. Pokud příjmy baristera tuto „mezní“ částku překročí, může získat příplatek stanovený jako procento z částky přesahující stanovenou „mezní“ částku.

back

NahoruNahoru

Advokáti z jiných členských států Evropské unie vykonávající praxi na Gibraltaru

Na Gibraltaru platí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace.

b) Solicitoři
Úloha solicitora

Úkolem solicitora je poskytovat specializované právní poradenství a pomoc. Vzhledem k prolínání obou povolání na Gibraltaru se však práce baristerů a solicitorů ve velké míře  překrývá.

Obecně poskytuje solicitor svým klientům (veřejnosti, podnikům, dobrovolným družením, charitativním organizacím, atd.) odborné právní poradenství a zastoupení, včetně zastupování u soudu. Většina solicitorů vykonává soukromou praxi v rámci partnerské společnosti sdružující solicitory a baristery, která nabízí své služby klientům.

Solicitoři (nebo praktikující solicitoři, pokud je advokát baristerem) obvykle poskytují právní poradenství klientům. Pokud následně tito klienti požadují zastupování před příslušným gibraltarským soudem, může solocitor vystupovat jejich jménem u soudu nebo pověřit baristera, aby vedl případ u soudu. Přítomnost baristera není vždy nezbytná, neboť solicitoři mají na Gibraltaru stejné právo na slyšení (tj. mohou zastupovat své klienty) u soudů vyššího stupně.

Solicitoři se v rámci svého povolání zabývají řadou různých oblastí:

back

NahoruNahoru

 • Soukromá praxe

  Na Gibraltaru působí řada advokátních kanceláří, v nichž působí kvalifikovaní solicitoři a baristeři (jako praktikující solicitoři). Solicitor nebo praktikující solicitor jsou obvykle prvními osobami, které kontaktují žadatelé o právní pomoc. Advokátní kanceláře mohou být velké organizace s deseti až patnácti partnery, nebo malé firmy jediného advokáta vykonávajícího praxi. Solicitoři a praktikující solicitoři obvykle poskytují všeobecné právní poradenství. Mohou provádět majetkové převody (nákup a prodej budov a pozemků), vyšetřovat nároky vyplývající ze vzniklé újmy, radit svým klientům a vystupovat jejich jménem u soudu v trestním řízení, nebo řešit případy týkající se rodinného práva, opatrovnictví dětí a rozvodů. Sepisují rovněž závěti a spravují pozůstalosti.

Solicitoři a praktikující solicitoři často radí podnikům např. v otázkách pracovního práva, smluv a zakládání společností.

 • Specializované praxe

  Některé větší advokátní kanceláře na Gibraltaru mohou mít specializovaná oddělení zaměřující se na klienty, kterými jsou velké nebo nadnárodní společnosti. Některé advokátní kanceláře mohou mít rovněž své pobočky v největších finančních a obchodních střediscích na celém světě.

 • Právní pomoc

  V řadě advokátních kanceláří působí advokáti, kteří jsou ochotní zastupovat klienty na základě právní pomoci (v občanskoprávních a trestněprávních případech) – tj. klienty, kteří si jinak nemohou dovolit platit palmáre. Právní pomoc je poskytována v řadě různých oblastí, od rozvodového práva a újmy na zdraví po trestné činy.

 • Další druhy praxe

  Ne všichni solicitoři pracují v advokátních kancelářích. Mohou pracovat jako podnikoví právníci v obchodních nebo odvětvových organizacích, např. bankách.
Kvalifikace

Většina solicitorů vykonávajících své povolání na Gibraltaru získala právní vzdělání ve Spojeném království. Předpisy týkající se požadovaného právního vzdělání a odborné přípravy tam stanoví Právní společnost (Law Society), která zajišťuje, že studenti získají důkladné a obsáhlé vědomosti.

back

NahoruNahoru

Budoucí solicitoři nemusí mít vysokoškolský titul v oboru právo. Uchazeči, kteří získali titul v jiném oboru, musí absolvovat jednoletý prezenční (nebo dvouletý dálkový) kurs ukončený Jednotnou profesionální zkouškou (Common Professional Examination - CPE) nebo postgraduální diplom v oboru právo. V těchto kurzech získají studenti základní právní znalosti nezbytné k výkonu povolání solicitora. Po úspěšném získání vysokoškolského titulu v oboru právo, složení Jednotné profesionální zkoušky nebo získání postgraduálního diplomu v oboru právo absolvují uchazeči praktický právnický kurs (Legal Practice Course), který je odbornou přípravou na výkon povolání solicitora. Tento kurs trvá jeden školní rok, nebo dva roky, pokud jej uchazeč studuje dálkově. Studenti se v něm naučí uplatňovat právo v praxi ve prospěch klientů a nabízí jej řada různých vysokých škol a univerzit. Po úspěšném absolvování praktického právního kursu musí budoucí solicitor uzavřít smlouvu o dvouleté praxi s advokátní kanceláří nebo jinou schválenou organizací (např. orgánem místní správy nebo Státní prokuraturou), při které získají praktické zkušenosti v řadě oborů práva. V této fázi pobírá čekatel na funkci solicitora mzdu.

V rámci odborné přípravy si čekatelé navzájem konkurují a každý, kdo se hodlá stát solicitorem, si musí být vědom požadovaného úsilí, které bude muset přípravě věnovat.

Solicitoři musí mít dobré univerzální komunikační schopnosti, a to písemné, ústní i interpersonální. Měli by ovládat logické myšlení a být schopni pečlivě prošetřit jednotlivá témata a předkládat informace jasně a strukturovaně.

back

NahoruNahoru

Příjmy solicitorů

Plat čekatele nebo nově kvalifikovaného solicitora se pohybují v rozmezí od 12 000 £ do 18 000 £.

Advokáti z jiných členských států Evropské unie vykonávající praxi na Gibraltaru

Na Gibraltaru platí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace.

Advokát z Evropské unie, který hodlá na Gibraltaru trvale vykonávat své povolání pod profesionálním titulem svého domovského státu, musí být zaregistrován předsedou Nejvyššího soudu.

Další informace

 • Advokátní komora (The Bar Council) English
 • Právní společnost (The Law Society) English

8. Notáři

Povolání notáře má dlouhou tradici a je třetím a nejstarším odvětvím právní profese ve Spojeném království. Notář je obvykle advokát jmenovaný Arcibiskupem z Canterbury a podléhá předpisům Soudu pro dispens, který je jedním z nejstarších soudů v Anglii. Na Gibraltaru registruje všechny notáře registrátor Nejvyššího soudu.

Notáři se řídí obdobnými profesními předpisy jako solicitoři a jsou povinni každý rok obnovovat své notářské oprávnění. Mohou tak učinit pouze pokud dodržují příslušné předpisy. Notáři jsou do své funkce jmenováni osobně a držitelem notářského oprávnění je každý jednotlivý notář.

back

NahoruNahoru

Význam povolání notáře na Gibraltaru se zvyšuje. Jejich služby jsou stále více žádány pro obchodní i soukromé účely. Je to způsobeno zvyšující se evropskou a celosvětovou tržní a osobní mobilitou.

Kvalifikace notáře

Notářem se může stát každý, nikoli jen právníci. Všichni budoucí notáři musí být jmenováni Arcibiskupem z Canterbury, než mohou být zaregistrováni Registrátorem Nejvyššího soudu.

Mezinárodně uznávaný právní status

Notář je držitelem úředního razítka/pečeti. Podepsané dokumenty opatřené razítkem/pečetí notáře jsou ve většině států uznávány jako důkazní prostředek vydaný příslušným soudním úředníkem.

Povinnosti notáře

Notáři vykonávají tyto povinnosti:

 • Vypracovávají, osvědčují, ověřují a potvrzují (za účelem užití po celém světě) právní listiny a jiné dokumenty a připojují k nim podpis a úřední razítko notáře. Díky tomu mohou být předmětné dokumenty uznány orgány veřejné moci nebo soudními orgány ve státě, kde mají být užity, jako důkaz o skutečnostech ověřených nebo potvrzených notářem.
 • Vydávají notářsky ověřené kopie dokumentů, které vyhotovují na veřejnosti.
 • Spravují přísežné sliby a prohlášení, které mají být užity v řízení na Gibraltaru a v jiných státech.
 • Zaznamenávají nebo potvrzují transakce týkající se vyjednávání a vyhotovují úřední dokumenty týkající se událostí při plavbě lodí a jejich navigaci a přepravě nákladů na lodích.

Další informace

 • Notářská komora (The Notaries Society) English

9. Advokátní koncipienti

Advokátní koncipienti musí složit odbornou zkoušku v oboru právní praxe, organizovanou Institutem advokátních koncipientů (ILEX), a to na stejné úrovni jako solicitoři. Musí rovněž pracovat nejméně pět let pod dohledem solicitora v advokátní kanceláři nebo v místní pobočce obchodní společnosti nebo orgánu místní samosprávy/národní vlády. Členům je každoročně vydáváno osvědčení o praxi a pouze členové ILEX se mohou označovat za „advokátní koncipienty“.

back

NahoruNahoru

ILEX je profesním orgánem zastupujícím advokátní koncipienty a čekatele na místo právního koncipienta, který posiluje jejich roli a postavení v rámci právní profese. Je hlavním poskytovatelem komplexního právního vzdělání a ovlivňuje reformu práva. ILEX byl založen v roce 1963 za podpory Právní společnosti. Asociace řídících soudních úředníků, z níž se Institut advokátních koncipientů vyvinul, zjistila, že řada zaměstnanců, kteří nejsou solicitory, avšak vykonávají práci, za níž jsou účtovány poplatky, nebo pracují ve vedení advokátních kanceláří, potřebuje a má zájem o odbornou přípravu, jež by jim pomohla zkvalitnit jejich práci a získat uznání za dosažené znalosti a schopnosti. ILEX rozšířil svou nabídku vzdělávacích programů a odborné přípravy co do rozsahu a počtu, takže je schopen zajistit přípravu na výkon právního povolání otevřenou pro všechny uchazeče.

Práce advokátních koncipientů

Zaměřením na určitou oblast práva je každodenní práce advokátních koncipientů obdobná práci solicitorů. Advokátní koncipienti nemohou vykonávat samostatnou praxi.

Za práci, kterou vykonávají, se účtují poplatky - v soukromé praxi jsou poplatky za jejich služby účtovány přímo klientům – čímž přímo přispívají k příjmům dané advokátní kanceláře. Tím se advokátní koncipienti významně liší od ostatních zaměstnanců advokátních kanceláří, kteří vykonávají spíše rutinní práci.

Jména a status společníků mohou být uvedeny na hlavičkovém papíru solicitorů, kteří je zaměstnávají.

Členové ILEX jsou na základě své odborné přípravy schopni vykonávat řadu specializovaných činností.

back

NahoruNahoru

Soudní řízení

V současné době se mohou advokátní koncipienti na Gibraltaru podílet na přípravě občanskoprávních a trestněprávních řízení a řízení v oblasti manželského práva, narozdíl od Anglie a Walesu však nemají právo na slyšení.

Mohou rovněž přijímat znalecké posudky, připravovat procesní materiály, soudní předvolání a přísežná prohlášení v průběhu soudního řízení a shromažďovat příslušné dokumenty, důkazní prostředky a informace v žalobách, které jsou předmětem soudního řízení.

V řízení před tribunály, v rozhodčím řízení a při veřejném šetření mohou vznášet připomínky ke skutkovým a právním poznatkům a soudnímu řízení, aby bylo možné předložit klientův případ soudu nebo tribunálu.

Profesní odpovědnost se s nabytými zkušenostmi zvyšuje a členové ILEX se často stávají jedním z hlavních kontaktních bodů pro klienty, kteří mají zájem o právní radu. Profesní práva udělená členům ILEX zahrnují tyto oblasti:  

 • Majetkové převody

  Advokátní koncipienti mohou poskytovat poradenství a vyhotovovat dokumenty o prodeji nebo koupi pozemků, včetně smluv, majetkových převodů, nájmů a poplatků. Mohou rovněž radit v otázkách právního titulu, věcných břemen, poplatků, hranic, práv spojených s odvodňováním a práva průchodu, a spolupracovat s ostatními odborníky, včetně autorizovaných odhadců a architektů.

 • Svěřenská správa, pozůstalosti a správa nemovitostí

  Mohou rovněž poskytovat pomoc při sepisování závětí a jiných nástrojů zakládajících svěřenskou správu, specializovat se na zajištění soudního potvrzení závěti a práva zastupování a být obeznámeni s postupy rejstříků pozůstalostí při správě nemovitostí.

 • Právo obchodních společností a obchodní právo

  Někteří advokátní koncipienti poskytují poradenství v oblasti zakládání a řízení společností, vyhotovují návrhy společenských smluv a stanov a radí ředitelům, administrativním pracovníkům a dalším zaměstnancům v otázkách týkajících se povinností při řízení a kontrole podniku. Mohou též poskytovat poradenství ve věci práva týkajícího se zakládání a řízení partnerských společností a konkurzního řízení a úpadku.

 • Samospráva a státní správa

  Jiní se specializují a fungování orgánů veřejné moci nebo na právo týkající se bydlení, vzdělávání, plánování, veřejného zdraví, sociálního zabezpečení a na správní právo.
Odměna

Výše platu se liší podle druhu zaměstnavatele, pracovního místa, povahy vykonávané práce a míře schopnosti koncipienta pracovat samostatně.

Bližší informace

 • Institut advokátních koncipientů (Institute of Legal Executives) English

« Právnické profese - Obecné informace | Spojené království - Obecné informace »

back

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-10-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království