Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Fínsko

Posledná úprava: 17-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Fínsko

 

OBSAH

1. Sudcovia 1.
2. Prokurátori 2.
3. Súdni doručovatelia 3.
4. Súdni vymáhatelia 4.
5. Obhajcovia 5.
6. Verejní poskytovatelia právnej pomoci 6.
7. Verejní notári 7.
8. Uznávanie profesijnej kvalifikácie štátnych príslušníkov krajín EÚ/EHS 8.

 

1. Sudcovia

Sudcovia sú členmi nezávislého súdnictva. Existujú pozície v rôznych inštanciách súdnictva na najvyššom súde, odvolacích súdoch a okresných súdoch, najvyššom správnom súde a správnych súdoch ako aj na poisťovacom súde, pracovnom súde a trhovom súde. Sudcovia sú štátnymi úradníkmi a nemôžu byť zo svojej funkcie odvolaní. Sudcu nie je možné zbaviť úradu inak než rozsudkom súdneho dvora. Sudca navyše nemôže byť bez svojho súhlasu preložený na iné miesto.

Žiadateľ musí byť riadnym štátnym príslušníkom Fínska s magisterským titulom v odbore práva (oikeustieteen kandidaatti) a svojou predchádzajúcou činnosťou na súdnom dvore alebo inde prejaviť profesijnú spôsobilosť a osobnostné vlastnosti potrebné pri úspešnom plnení povinností spojených s pozíciou. Predsedovia a sudcovia najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu musia byť poprední právni experti. Okrem toho musia mať predsedovia najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu ako aj hlavní sudcovia iných súdnych dvorov vodcovské schopnosti. Každý sudca musí pred nastúpením do úradu zložiť sudcovskú prísahu.

Príprava na súde je pre právnych zástupcov ašpirujúcich na pozíciu sudcu užitočnou výhodou, no nie podmienkou. Držitelia magisterského titulu v práve (oikeustieteen kandidaatti) môžu požiadať o prípravu na súde na okresnom súde, kde budú počas jedného roka pôsobiť ako praktikanti (notaari). Vo Fínsku môžu praktikanti na súde vykonávať určité úlohy stálych sudcov. Po zácviku je možné požiadať o čestný titul varatuomari (magister práv s prípravou na súde).

HoreHore

Vymenovanie sudcov

Sudcovia sú do úradu vymenovaní prezidentom republiky. Predtým vypracuje a predloží nezávislý výbor pre vymenovávanie do funkcií v súdnictve odôvodnený návrh na vymenovanie kandidáta do pozície v súdnictve a doručí ho vláde na predloženie prezidentovi republiky.

V kompetencii výboru pre vymenovávanie do funkcií v súdnictve je napríklad predkladanie návrhov na vymenovanie do nasledujúcich pozícií: predseda odvolacieho súdu, vrchný sudca odvolacieho súdu a sudca odvolacieho súdu, hlavný sudca správneho súdu a sudca správneho súdu ako aj hlavný sudca okresného súdu a sudca okresného súdu. Medzi kompetencie výboru pre vymenovávanie do funkcií v súdnictve nespadá predkladanie návrhov na vymenovanie do nasledujúcich pozícií: predsedovia a sudcovia najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu. Najvyšší súd a najvyšší správny súd by mali podať odôvodnený návrh na menovanie sudcu najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu v danom poradí, a doručiť ho vláde na predloženie prezidentovi republiky.

Výbor pre vymenovávanie do funkcií v súdnictve je vládou zostavený na nepretržité obdobie piatich rokov. Členovia výboru zastupujú súdnictvo, verejnú prokuratúru, advokáciu, výskum a výučbu práva. Najvyšší súd nominuje jeho predsedu a najvyšší správny súd nominuje podpredsedu. Do pozície v súdnictve môže byť vymenovaný iba občan Fínska.

Sudcovia z ľudu

Na okresných súdoch vo Fínsku zastávajú sudcovský úrad nielen sudcovia s právnou kvalifikáciou, ale aj laici, ”sudcovia z ľudu”. Sudcovia z ľudu sa podieľajú na prejednávaní trestných prípadov. Zloženie sudcov z ľudu je možné využiť napríklad aj pri niektorých občianskych záležitostiach. Každý sudca z ľudu má na súde individuálny hlas.

HoreHore

Sudca z ľudu musí byť občan Fínska s trvalým pobytom v súdnom okrese okresného súdu. Sudca z ľudu nesmie byť v konkurze alebo v správe a musí sa na danú pozíciu hodiť. Za sudcu z ľudu nemôže byť zvolená osoba mladšia než 25 a staršia než 63 rokov. Sudca z ľudu je nestranná osoba, preto funkciu sudcu z ľudu nesmú vykonávať osoby s nasledujúcimi povolaniami: držitelia úradu na všeobecných súdoch alebo vo vezeniach, verejní prokurátori, obhajcovia, súdni vymáhatelia, trestní vyšetrovatelia alebo colní alebo policajní dôstojníci.

Mestské rady volia sudcov z ľudu na obdobie zodpovedajúce úradnému obdobiu rady, t.j. na štyri roky. Cieľom rozpisu služieb je, aby sudca z ľudu nemusel zastupovať svoju funkciu po viac než 12 dní v roku. Takto môžu ako sudcovia z ľudu pôsobiť aj osoby so stálym zamestnaním bez zbytočných nepríjemnosti. Sudca z ľudu je oprávnený poberať náležitú odmenu. Tá zahŕňa dennú výplatu zo štátnych fondov ako aj náhradu ušlého príjmu a cestovných nákladov.

Ďalšie informácie

 • Sudcovia z ľudu na okresných súdoch English - suomi - svenska

2. Prokurátori

Prokurátori pôsobia na útvaroch prokuratúry. Prokurátori sú štátnymi úradníkmi.

HoreHore

Prokurátori sú vyškolení právni zástupcovia s magisterským titulom z práva (oikeustieteen kandidaatti). Na dôvažok, väčšina prokurátorov má čestný titul varatuomari, čo znamená, že ukončili jednoročnú prípravu na okresnom súde. Záujemcovia o kariéru prokurátora môžu získať hodnotné pracovné skúsenosti vstúpením do pozície nižší prokurátor. Tieto pozície sú stanovené na pevné obdobie jedného roka; sú to pozície pre prípravu a prax rozmiestnené v rôznych útvaroch prokuratúry. Príprava zahŕňa praktické súdne stíhanie a koncové skúšky. Osoby po príprave a ukončení sú kvalifikované žiadať o pozíciu okresného prokurátora. Prokurátormi sa môžu stať aj osoby s inými právnickými skúsenosťami a vo väčšine prípadov sa na stály výkon funkcie prokurátora vyžadujú niekoľkoročné pracovné skúsenosti.

Úlohou prokurátora je dohliadnuť na to, aby páchateľ niesol zodpovednosť za trestný čin. Vo Fínsku má vyšetrovanie pred procesom na starosti polícia. Po ukončení vyšetrovania prokurátor zhodnotí, či bol spáchaný trestný čin a či existujú dostatočné dôkazy na vydanie príkazu na trestné stíhanie. V prípade, že voči podozrivému existuje evidentný právny prípad, musí byť proti nemu vznesená obžaloba. Prokurátor má však právo nezačať trestné stíhanie v situáciách zvlášť stanovených zákonom.

Prokurátor musí byť objektívny a brať na vedomie aj dôkazy predložené v prospech podozrivého páchateľa. Prokurátor sa rozhoduje nezávisle a nekoná počas trestného prípadu vo vlastnom záujme, ale v záujme spoločnosti, pričom dozerá na záujmy spoločnosti i obžalovaného.

HoreHore

Úrad generálneho prokurátora

Úrad generálneho prokurátora zaručuje pracovné podmienky celej prokuratúry ako bežnej kancelárie ústrednej správy, a riadi funkcie a personál generálneho prokurátora. Na úrade generálneho prokurátora pôsobia štátni prokurátori, ktorí sa zaoberajú trestnými záležitosťami vysokého spoločenského významu. Majú jurisdikciu súdne stíhať prípady v rámci celého štátu. Štátny prokurátor stíha tiež prípady prejednávané na odvolacom súde prvého stupňa.

Prokuratúru riadi najvyšší prokurátor, generálny prokurátor, ktorý koná nezávisle pri hodnotení každého obvinenia, ktoré zvažuje.

Generálny prokurátor riadi a rozvíja prokuratúru a vykonáva dohľad nad podriadenými prokurátormi menuje prokurátorov a vydáva všeobecné inštrukcie a pokyny pre prokurátorov. Generálny prokurátor môže prebrať prípad od podradeného prokurátora alebo mu prideliť prípad, v ktorom generálny prokurátor nariadil vznesenie obžaloby. Generálny prokurátor môže súdne stíhať na vrchnom súde pre stíhanie vládnych predstaviteľov v prípade, že sa parlament rozhodne, že je potrebné vzniesť obvinenie voči prezidentovi republiky alebo členovi vlády.

Zástupca generálneho prokurátora rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa nachádzajú v jeho kompetencii na základe rovnakej právomoci, akú má generálny prokurátor a zastupuje generálneho prokurátora.

Zvláštni prokurátori, ako parlamentný Ombudsman a minister spravodlivosti, sú kompetentní vznášať obvinenia iba v daných, jasne definovaných zvláštnych prípadoch.

Ďalšie informácie:

 • Úrad generálneho prokurátora English - suomi - svenska

3. Súdni doručovatelia

Súdni doručovatelia konajú v spojení okresnými súdmi. Nemusia byť a zvyčajne ani nie sú vyškolenými právnikmi. Súdni doručovatelia sú štátnymi úradníkmi.

HoreHore

Ak doručenie oznámenia nie je možné úspešne vykonať bežnými prostriedkami, napríklad poštou vo forme bežného listu alebo doporučeného listu, súdny doručovateľ doručí príjemcovi oznámenie osobne.

Viď Doručovanie dokumentov - Fínsko

4. Súdni vymáhatelia

Vymáhanie vykonávajú miestni súdni vykonávatelia to znamená okresní súdni vykonávatelia, šéfovia vidieckej polície a súdni vykonávatelia z provincie Åland. Títo úradníci majú pomocných zastupujúcich súdnych vykonávateľov, ktorí v praxi riadia väčšinu individuálnych prípadov vymáhania. Úrady súdnych vymáhateľov zamestnávajú administratívnych pracovníkov. Súdni vymáhatelia sú štátnymi úradníkmi.

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za generálny manažment, kontrolu a dohľad nad vymáhaním. Vedúci predstavitelia právnej správy v oblastných úradoch majú kontrolu a dohľad nad funkciami vzťahujúcimi sa na vymáhanie. Riešia napríklad sťažnosti týkajúce sa postupovania súdnych vymáhateľov. Avšak ani ministerstvo spravodlivosti ani hlavní predstavitelia právnej správy nemajú právomoc zamietnuť alebo meniť vymáhacie opatrenie alebo iné opatrenie.

Vo Fínsku je vymáhanie najčastejšie vecou vyberania vykonateľných dlhov, a preto je úzko spojené so súdnym konaním. Počas konania sa skúma platnosť nároku veriteľa a platobný záväzok uložený dlžníkovi. Ak sa na rozsudok dobrovoľne nedbá, vykoná sa povinne formou vymáhania. Niektoré pohľadávky, ako sú dane a určité poistné prémie je možné vymáhať i pri absencii rozsudku.

HoreHore

Trestné sankcie peňažného charakteru ako sú pokuty a sumárne trestné poplatky, sa vyberajú formou vymáhania. Súdni vymáhatelia sú naviac poverení vykonávaním súdnych vysťahovaní, súdnych nariadených zabavenia majetku a súdnych nariadení týkajúcich sa opatery dieťaťa a práva stýkať sa s dieťaťom.

Súdni vymáhatelia majú chrániť záujmy veriteľov aj dlžníkov. Snažia sa o dobrovoľné vyrovnanie po zaslaní inkasného listu. V prípade, že sa platba neuskutoční, dochádza k zrážaniu mzdy, platu, dôchodku či obchodného príjmu alebo zabaveniu majetku. Zabavený majetok je možné predať na aukcii súdneho vymáhateľa English - suomi - svenska.

Ďalšie informácie:

 • Vymáhanie English - suomi - svenska

5. Obhajcovia

Vo Fínsku sa obhajoba riadi zákonom o advokátoch. Iba právni zástupcovia, ktorí boli prijatí za členov fínskej advokátskej komory a spĺňajú určité kritériá oprávnenosti môžu používať profesijný titul asianajaja alebo advokat. Fínska advokátska komora združuje približne 1 600 obhajcov.

HoreHore

Na advokáciu vo Fínsku neexistuje monopol, čo znamená že právnické služby môžu poskytovať aj osoby iné než profesijne riadení právnici. Advokát je viazaný služobným tajomstvom.

Fínska advokátska komora má na starosti profesijnú kontrolu obhajcov, iných právnych zástupcov zamestnaných v advokátskom úrade ako aj verejných poskytovateľov právnej pomoci. Iní poskytovatelia právnickej pomoci nepodliehajú štatutárnej kontrole. Obhajca, ktorý sa neriadi zákonom o advokátoch alebo pravidlami riadneho výkonu povolania advokáta môže byť v krajnom prípade vylúčený z advokátskej komory. Výbor advokátskej komory vedie zoznam advokátov a takzvaný register EÚ a tieto záznamy musia byť prístupné verejnej kontrole.

Kvalifikačné požiadavky na advokáta

Občan Fínska alebo iného štátu, ktorý sa nachádza v európskom hospodárskom priestore, ktorý dosiahol vek 25 rokov môže byť prijatý za advokáta, ak sa na základe svojej čestnosti, iných osobnostných charakteristík a spôsobu života preukazuje zdá byť vhodný na výkon advokátskeho povolania. Musí spĺňať akademické požiadavky stanovené vo Fínsku na úrad v oblasti súdnictva, musí mať nadobudnuté schopnosti potrebné v advokátskej praxi a pracovné skúsenosti s úlohami advokáta. Nesmie byť v konkurze a musí mať plnú právnu spôsobilosť.

Podľa medzinárodných záväzkov ktoré vstúpili do platnosti vo Fínsku môže byť za advokáta prijatá osoba, ktorá nesplnila akademické požiadavky a nezískala pracovné skúsenosti požadované vo Fínsku, no je držiteľom profesijnej kvalifikácie advokáta v jednom zo štátov európskej hospodárskej oblasti. V takýchto prípadoch musí žiadateľ počas skúšok zostavených advokátskou komorou preukázať dostatočné znalosti v oblasti fínskej legislatívy a právnickú prax vo Fínsku.

HoreHore

Okrem toho môže byť osoba, ktorá je držiteľom profesijnej kvalifikácie advokáta v členskom štáte Európskej únie prijatá za advokáta bez absolvovania skúšok. Prijatie za advokáta bez absolvovania skúšok je podmienené minimálne trojročnou registráciou žiadateľa v advokátskom registri spravovanom advokátskou komorou pri používaní profesijného titulu svojho štátu a kvalifikáciou na výkon advokátskeho povolania v inom členskom štáte (register EÚ). Ďalej musí táto osoba preukázať stály výkon advokátskeho povolania vo Fínsku najmenej počas daného obdobia.

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES o uľahčení stáleho výkonu právnického povolania v inom členskom štáte, než v ktorom bola získaná kvalifikácia Fínsko implementovalo zákonom doplňujúcim a pozmeňujúcim zákon o advokátoch (1249/1999).

Pravidlá riadneho výkonu povolania advokátov

Advokát má čestne a svedomite plniť zverené úlohy a má sa vždy riadiť pravidlami riadneho výkonu povolania advokátov. Etický kódex výkonu povolania tvorený týmito pravidlami je založený na osobných skúsenostiach advokátov. Na jednej strane odráža momentálnu etiku spoločnosti a názory občanov na dobrú správu justície a na druhej strane pohľad advokátov na dôležitosť a hodnotu úloh a povinností tohto povolania. Pravidlá výkonu povolania poukazujú na to, čo sa vyžaduje od dobrého advokáta.

Ďalšie informácie:

 • Fínska advokátska komora suomi

6. Verejní poskytovatelia právnej pomoci

Verejní poskytovatelia právnej pomoci sú právni zástupcovia alebo obhajcovia zamestnaní verejnými kanceláriami právnej pomoci. Verejní poskytovatelia právnej pomoci sú štátni úradníci. Do úradu sú menovaní ministrom spravodlivosti. Kancelárie verejnej právnej pomoci sú riadení ministerstvom spravodlivosti.

HoreHore

Požiadavky oprávnenosti na úrad verejného poskytovateľa právnej pomoci sú magisterský titul z práva (oikeustieteen kandidaatti) a adekvátne skúsenosti s výkonom advokátskeho povolania alebo vydávaním súdnych rozhodnutí. Mnohí verejní poskytovatelia právnej pomoci sú držiteľmi čestného titulu varatuomari (magister práv s praxou na súde).

Verejní poskytovatelia právnej pomoci sa do výkonu advokátskeho povolania zapájajú pred súdnymi dvormi; podliehajú povinnosti riadiť sa pri ich činnostiach pravidlami riadneho výkonu povolania advokáta. Z tohto hľadiska podliehajú disciplinárnym právomociam fínskej advokátskej komory. Viac ako polovica verejných poskytovateľov právnej pomoci vo Fínsku je členmi advokátskej komory. Verejní poskytovatelia právnej pomoci sú pri vykonávaní svojich poverení nezávislí od ostatných aktérov.

Ďalšie informácie:

 • Verejný poskytovateľ právnej pomoci English - suomi - svenska

7. Verejní notári

Vo Fínsku sa úlohy verejných notárov riadia zákonom. Verejní notári sú zamestnancami miestnych matrík a okresných jurisdikčných úradov. Požiadavkou na oprávnenosť zastupovať úrad verejného notára je magisterský titul z práva (oikeustieteen kandidaatti) .

HoreHore

Napriek mnohým podobnostiam sa povinnosti verejných notárov vo Fínsku značne odlišujú od povinností notárov v ostatných európskych krajinách a Spojených štátoch. Vo fínsku je verejný notár vždy štátnym úradníkom. Verejní notári však nie sú verejnými notármi na plný úväzok; väčšina úradníkov vykonávajúcich úlohy verejného notára sú okresnými matrikármi na miestnych matrikách. Na základe slobody formy zmluvy v občianskoprávnych otázkach, potvrdenie od verejného notára vo Fínsku nie je podmienkou platnosti zmlúv. Jediná občianskoprávna zmluva vyžadujúca notárske overenie vo Fínsku je prevod nehnuteľného majetku.

Verejní notári poskytujú okrem iného notárske overovanie podpisov a kópií osvedčení a overovanie životopisov. Verejní notári môžu takzvaným apostilom potvrdiť, že signatár daného dokumentu zaujíma pozíciu uvedenú v dokumente a že je oprávnený vydať dokument.

Ďalšie informácie:

 • Miestne matriky English - suomi - svenska 

8. Uznávanie profesijnej kvalifikácie štátnych príslušníkov krajín EÚ/EHS

Smernica Rady 89/48/EHS o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených po ukončení odborného vzdelania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov bola vo Fínsku implementovaná zákonom o implementácii všeobecného systému uznávania kvalifikácií v Európskom spoločenstve (1597/1992) a uznesením vlády o implementácii všeobecného systému uznávania kvalifikácií v Európskom spoločenstve (520/1997).

HoreHore

Zákon stanovuje ustanovenia týkajúce sa kvalifikácie na pozíciu alebo úlohu poskytované diplomami, osvedčeniami, a iných dokladov formálnej kvalifikácie uvedených v ustanoveniach Spoločenstva o uznávaní ako aj práve na výkon povolania vo Fínsku.

Hlavným pravidlom je, že ak je určitá úroveň vzdelania požadovaná vo Fínsku stanovená ako podmienka na pozíciu alebo úlohu alebo podmienka práva vykonávať určité povolanie, doklady vydané v inom členskom štáte poskytujú rovnakú kvalifikáciu za podmienky, že bola definovaná ako ekvivalentná v ustanoveniach Spoločenstva o uznávaní.

V prípadoch kedy sa dosiahnuté vzdelanie a úlohy povolania v inej krajine podstatne odlišujú od zodpovedajúceho vzdelania a povolania vo Fínsku, môžu byť od žiadateľa vyžadované pracovné a profesionálne skúsenosti získané v členskom štáte EÚ, adaptačné obdobie alebo kvalifikačný test.

V prípadoch, kedy sa žiadosť týka kvalifikácie na pozíciu alebo úlohu, pri ktorej sa vyžaduje magisterský titul z práva (oikeustieteen kandidaatti) alebo bakalársky titul z práva (oikeusnotaari) musí kandidát absolvovať povinný kvalifikačný test. Kvalifikačný test zariadi Helsinská univerzita.

Rozhodnutie o oprávnenosti vydáva vnútroštátny vzdelávací výbor na základe žiadosti.

Ďalšie informácie

 • Vnútroštátny vzdelávací výbor: Medzinárodná porovnateľnosť kvalifikácií English - suomi - svenska

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo