Europese Commissie > EJN > Juridische beroepen > Finland

Laatste aanpassing: 17-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Juridische beroepen - Finland

 

INHOUDSOPGAVE

1. Rechters 1.
2. Openbare aanklagers 2.
3. Gerechtsdienaren 3.
4. Tenuitvoerleggingsinstanties 4.
5. Advocaten 5.
6. Rechtsbijstandsadvocaten 6.
7. Openbare notarissen 7.
8. Erkenning van diploma’s van burgers van de EU/EER 8.

 

1. Rechters

Rechters behoren tot de onafhankelijke rechterlijke macht. Zij zijn verbonden aan het hooggerechtshof, de hoven van beroep en rechtbanken, het administratieve hooggerechtshof en de administratieve rechtbanken, en aan de sociale-verzekeringsrechtbank, de arbeidsrechtbank en de rechtbank voor consumenten- en mededingingszaken. Rechters zijn ambtenaren die niet kunnen worden ontslagen. Zij kunnen alleen door een rechtelijke beslissing uit hun functie worden ontheven. Evenmin kunnen zij tegen hun wil worden overgeplaatst.

Tot rechter kan iedere Finse staatsburger van onbesproken gedrag met een graad van meester in de rechten (oikeustieteen kandidaatti/juris kandidai) worden benoemd, die door eerdere werkzaamheden bij een gerecht of door een andere activiteit heeft aangetoond dat hij over de vereiste kennis en persoonlijke vaardigheden voor deze functie beschikt. Voor de functie van president of lid van de hooggerechtshoven is een uitstekende juridische kennis vereist. Bovendien moet de president van een hooggerechtshof of een ander gerecht leidinggevende capaciteiten hebben. Iedere rechter moet bij zijn indiensttreding een eed afleggen.

Een stage bij een gerecht levert nuttige ervaring op voor degenen die een benoeming tot rechter ambiëren, maar is hiervoor geen absolute voorwaarde. Iedere afgestudeerde jurist kan een aanvraag bij een rechtbank indienen om een jaar lang als stagiair te werken. In Finland behandelen deze stagiairs (notaar/notarie) bepaalde zaken voor de rechters in vaste dienst. Oud-stagiairs kunnen de titel van reserverechter/notarie (varatuomari/vicehäradshövding) aanvragen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Benoeming van rechters

De rechters worden benoemd door de president van de republiek, nadat een onafhankelijke selectiecommissie voor rechters ten behoeve van de ministerraad een met redenen omkleed benoemingsvoorstel heeft opgesteld dat aan de president moet worden voorgelegd.

De selectiecommissie voor rechters doet voorstellen voor de benoeming van presidenten en raadsheren/rechters bij de hoven van beroep, administratieve rechtbanken en rechtbanken. Zij is niet bevoegd voor de benoeming van de president en de leden van het hooggerechtshof en het administratieve hooggerechtshof. Deze dienen zelf een met redenen omkleed voorstel tot benoeming van hun leden in, dat aan de ministerraad wordt gestuurd om aan de president van de republiek te worden voorgelegd.

De ministerraad benoemt de selectiecommissie voor rechters voor een periode van vijf jaar. De commissie bestaat uit de leden van de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de balie en de universitaire wereld. Het hooggerechtshof kiest de president en het administratieve hooggerechtshof de vice‑president. Alleen Finse staatsburgers komen voor een benoeming tot rechter in aanmerking.

Lekenrechters

In de Finse rechtbanken hebben naast de rechters ook leken zitting. Zij treden vooral op bij strafzaken, maar kunnen bijvoorbeeld ook bij bepaalde familierechtelijke kwesties worden ingezet. Elke lekenrechter heeft een individueel stemrecht.

Lekenrechters moeten Fins staatsburger zijn en in een gemeente binnen het ressort van de rechtbank wonen. Zij mogen niet failliet zijn verklaard of onder voogdij zijn gesteld en moeten geschikt zijn om de functie uit te oefenen. Personen jonger dan 25 jaar of ouder dan 63 jaar komen niet voor benoeming in aanmerking. De lekenrechter moet een onpartijdige leek zijn; daarom mogen degenen die bij een algemeen gerecht of een penitentiaire instelling werken, openbaar aanklager of advocaat zijn, niet worden benoemd. De lekenrechter mag evenmin werkzaam zijn op het gebied van de douane of de politie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De gemeenteraad benoemt de lekenrechters voor dezelfde termijn als zijn eigen zittingstermijn, namelijk vier jaar. In de regel heeft iedere lekenrechter maximaal twaalf zittingsdagen per jaar. Hierdoor kunnen zelfs personen met een werkkring zonder grote problemen de taak van lekenrechter uitoefenen. Lekenrechters hebben recht op een schadeloosstelling. Zij ontvangen uit openbare middelen een bedrag per dag, plus een vergoeding voor de inkomstenderving en vervoerskosten.

Aanvullende informatie

 •  Lekenrechters bij gerechten van eerste aanleg English - suomi - svenska

2. Openbare aanklagers

Openbare aanklagers maken deel uit van het college van openbare aanklagers. Zij zijn staatsambtenaar.

Openbare aanklagers moeten meester in de rechten zijn. Meestal zijn zij ook reserverechter. Dit betekent dat zij een stage van een jaar bij een rechtbank hebben gelopen. Als voorbereiding op het ambt van openbaar aanklager kan een benoeming tot assistent-openbare aanklager nuttig zijn. Deze benoeming is beperkt tot een jaar; het betreft een stage- en opleidingsperiode bij de colleges van openbare aanklagers. De stage omvat werkzaamheden als openbaar aanklager en een eindexamen. Na een succesvolle afsluiting van de stage en het eindexamen kan een kandidaat verzoeken om een benoeming tot openbaar aanklager in een rechtbank. Ook juristen met andere ervaring kunnen verzoeken om benoeming tot openbaar aanklager. In de meeste gevallen wordt voor een vaste benoeming tot openbaar aanklager een ervaring van enkele jaren vereist.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De openbare aanklager zorgt ervoor dat daders van misdrijven ter verantwoording worden geroepen. In Finland wordt het vooronderzoek door de politie verricht. Na afloop daarvan beslist de openbare aanklager of er sprake is van een strafbaar feit en of er voldoende bewijzen zijn om tot vervolging over te gaan. Vervolging vindt plaats wanneer er duidelijke aanwijzingen voor de schuld van de verdachte zijn. De openbare aanklager kan echter van vervolging afzien wanneer zich bepaalde in de wet genoemde omstandigheden voordoen.

De openbare aanklager moet objectief zijn; hij moet ook rekening houden met aanwijzingen die de verdachte ontlasten. Hij moet zijn beslissingen volledig onafhankelijk maken en indien een misdrijf is gepleegd, mag hij niet aan zijn eigenbelang denken, maar moet hij handelen in het belang van de maatschappij.

Dienst van de procureur-generaal

De Dienst van de procureur-generaal is een regeringsinstantie die zich met de arbeidsomstandigheden van alle openbare aanklagers bezighoudt en als staf van de procureur-generaal fungeert. Bij de dienst werken nationale openbare aanklagers die grote strafzaken behandelen. Zij zijn bevoegd om deze zaken in het hele land te vervolgen. In zaken die in eerste aanleg door het hof van beroep worden behandeld, wordt de rol van openbare aanklager door de nationale openbare aanklager vervuld.

Aan het hoofd van de dienst staat de procureur-generaal, die onafhankelijk is bij zijn beslissingen tot vervolging.

De procureur-generaal leidt en ontwikkelt de activiteiten van de openbare aanklagers en houdt hierop toezicht; hij benoemt hen en geeft hun algemene instructies en richtsnoeren. De procureur-generaal mag een zaak van een ondergeschikte aanklager overnemen of een zaak waarin hij tot vervolging heeft besloten, toewijzen aan een ondergeschikte openbare aanklager. De procureur-generaal kan ook vervolging bij het hooggerechtshof instellen wanneer het parlement heeft besloten een procedure tegen de president van de republiek of een minister in te leiden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De plaatsvervangend procureur-generaal heeft dezelfde beslissingsbevoegdheid in zaken die onder zijn bevoegdheid vallen en vervangt de procureur-generaal.

Bijzondere openbare aanklagers, zoals de parlementaire ombudsman en de kanselier van justitie kunnen slechts in specifieke gevallen tot vervolging overgaan.

Aanvullende informatie:

 • Dienst van de Procureur-generaal English - suomi - svenska

3. Gerechtsdienaren

Gerechtsdienaren zijn werkzaam bij de rechtbanken. Zij zijn doorgaans geen jurist, en zij zijn staatsambtenaar.

Indien een betekening niet mogelijk is met de conventionele middelen zoals een brief, al dan niet met ontvangstbevestiging, overhandigt de deurwaarder het document persoonlijk aan de betrokkene.

Zie eveneens: Betekening en kennisgeving van stukken

4. Tenuitvoerleggingsinstanties

Gedwongen tenuitvoerlegging gebeurt door plaatselijke gerechtsdeurwaarders, namelijk de deurwaarder van het district, de plaatselijke politiechef of de “drost” (landkapsfogde) van de provincie Åland. Zij worden bijgestaan door assistent-deurwaarders die in de praktijk het grootste deel van de gedwongen tenuitvoerleggingen voor hun rekening nemen. Bovendien hebben deze instanties personeel in dienst. Gerechtsdeurwaarders (die met gedwongen tenuitvoerlegging zijn belast) zijn staatsambtenaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het ministerie van Justitie is belast met de algemene leiding over en het toezicht op de deurwaardersdiensten. Ook het hoofd van de justitieafdeling van het provinciebestuur oefent controle en toezicht op de tenuitvoerlegging uit. Hij beslist onder andere over bezwaren tegen de wijze van tenuitvoerlegging. Het ministerie van Justitie en de hoofden van de justitieafdelingen zijn echter niet bevoegd om een beslaglegging of een andere maatregel in te trekken.

In Finland is een gedwongen tenuitvoerlegging gewoonlijk gericht op de invordering van schulden en deze is dan ook nauw verbonden met een gerechtelijke procedure. Tijdens deze procedure wordt de geldigheid van de vordering onderzocht en wordt de betalingsverplichting van de debiteur onderzocht. Indien rechterlijke beslissingen niet vrijwillig worden nagekomen, worden zij gedwongen ten uitvoer legt. Bepaalde vorderingen, zoals belastingen en sociale premies, kunnen zonder rechterlijke beslissing worden geïnd.

Geldboetes worden door middel van een beslaglegging geïnd. De tenuitvoerleggingsintanties voeren ook uitzettingen, conservatoire beslagen op rechterlijk bevel en beslissingen met betrekking tot de voogdij over kinderen en het omgangsrecht uit.

De tenuitvoerleggingsintanties zien toe op de belangen van zowel de schuldeiser als schuldenaar. Zij streven er dus naar dat de schuldenaar zijn schuld vrijwillig betaalt. Indien er geen enkele betaling wordt verricht, leggen zij beslag op het salaris, het pensioen, beroepsinkomsten of goederen. De in beslag genomen goederen kunnen worden verkocht. Zie Openbare veilingen English - suomi - svenska.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Aanvullende informatie:

 • Gedwongen tenuitvoerlegging English - suomi - svenska

5. Advocaten

Het beroep van advocaat is in Finland wettelijk geregeld. Alleen juristen die door de Finse orde van advocaten zijn toegelaten en aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen, mogen de titel van asianajaja of advokat voeren. De orde van advocaten telt ongeveer 1600 leden.

Advocaten hebben in Finland geen monopoliepositie; ook andere personen dan juristen op wie uit hoofde van hun beroep toezicht wordt uitgeoefend, mogen hun diensten aanbieden. Advocaten hebben een geheimhoudingsplicht.

De orde van advocaten houdt professioneel toezicht op de advocaten, op andere juristen die op advocatenkantoren werkzaam zijn en op rechtsbijstandsadvocaten. Andere personen die juridische hulp aanbieden, vallen niet onder het wettelijk voorgeschreven toezicht. Advocaten die zich niet aan de wetgeving en de gedragsregels houden, kunnen uiteindelijk worden uitgesloten van de orde van advocaten. Het bestuur van de orde van advocaten houdt een register van advocaten en een zogenaamd EU-register bij, die voor het publiek toegankelijk moeten zijn.

Beroepskwalificaties voor advocaten

Een onderdaan van Finland of van een andere staat binnen de Europese Economische Ruimte die de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt, mag worden toegelaten als advocaat indien hij van onbesproken gedrag is en wat zijn overige eigenschappen en levenswijze betreft geschikt is voor het beroep. Hij moet voldoen aan de academische eisen die in Finland voor het beroep worden gesteld, en de vaardigheden en werkervaring hebben die voor de werkzaamheden van advocaat noodzakelijk zijn. Hij mag niet failliet zijn verklaard en moet volledig handelingsbekwaam zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Overeenkomstig internationale verplichtingen die in Finland van toepassing zijn, kan eenieder die niet over de vereiste ervaring beschikt maar aan de eisen voldoet om in een ander land van de Europese Economische Ruimte het beroep van advocaat uit te oefenen, eveneens als advocaat worden toegelaten. De gegadigde moet er dan in een door de orde van advocaten georganiseerd examen blijk van geven dat hij voldoende kennis van de Finse wetgeving en van de werkzaamheden van de advocaat in Finland heeft.

Bovendien kan degene die in een andere lidstaat van de Europese Unie aan de beroepsvereisten voor advocaat voldoet, zonder examen worden toegelaten. Deze gegadigde moet dan ten minste drie jaar onder de titel van zijn land van oorsprong zijn opgenomen in het EU-register dat door de orde van advocaten wordt bijgehouden, en bevoegd zijn om in een andere lidstaat als advocaat te praktiseren. Bovendien moet de betrokkene aantonen dat hij het beroep van advocaat ten minste gedurende die periode regelmatig in Finland heeft uitgeoefend.

Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven, is in Finland ten uitvoer gelegd door de Wet tot wijziging van de Advocatenwet (1249/1999).

De gedragscode voor advocaten

Een advocaat moet de aan hem toevertrouwde taken eerlijk en gewetensvol vervullen en hij moet zich daarbij aan de gedragscode voor advocaten houden. Deze gedragscode is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van advocaten. Enerzijds omvat deze de geldende ethische maatschappelijke regels en de visie van de burgers op een goed rechtsstelsel, en anderzijds de visie van de advocatuur op het belang en de waarde van haar functie en haar plichtsopvatting. De gedragscode geeft weer wat van een goede advocaat mag worden verwacht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Aanvullende informatie:

 • Finse orde van advocaten suomi

6. Rechtsbijstandsadvocaten

Rechtsbijstandsadvocaten zijn advocaten of andere juristen die in dienst zijn bij bureaus voor rechtsbijstand. Zij zijn staatsambtenaar en worden door de minister van Justitie benoemd. De bureaus voor rechtsbijstand staan onder leiding van het ministerie van Justitie.

De vereisten voor een betrekking als rechtsbijstandsadvocaat zijn een graad van meester in de rechten (oikeustieteen kandidaatti) en voldoende ervaring in de advocatuur of de rechterlijke macht. Veel rechtsbijstandsadvocaten zijn ook varatuomari (reserverechter).

De taak van rechtsbijstandsadvocaten is dezelfde als die van advocaten en zij moeten zich dus ook de aan de gedragscode houden. Zij vallen dan ook onder het toezicht van de orde van advocaten. Meer dan de helft van hen is ook lid van de orde. Rechtsbijstandsadvocaten zijn bij het vervullen van hun taak volledig onafhankelijk.

Aanvullende informatie:

 • Rechtsbijstandsadvocaten English - suomi - svenska

7. Openbare notarissen

Het beroep van openbare notaris is in Finland wettelijk geregeld. Openbare notarissen zijn in dienst bij een gemeente of een district. Zij moeten meester in de rechten (oikeustieteen kandidaatti) zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Ondanks de overeenkomsten verschillen de taken van de openbare notaris in Finland sterk van die van notarissen in de rest van Europa en de Verenigde Staten. In Finland zijn openbare notarissen altijd staatsambtenaar. Zij vervullen deze functie echter niet voltijds; de meeste ambtenaren die de taak van openbaar notaris vervullen, zijn ambtenaar bij een van de plaatselijke registratiekantoren (maistraatti). Aangezien de vorm van civielrechtelijke overeenkomsten in Finland vrij is, is de tussenkomst van een notaris geen vereiste voor de geldigheid ervan. Alleen bij de eigendomsoverdracht van een onroerende zaak is een notariële akte noodzakelijk.

Openbare notarissen legaliseren handtekeningen en waarmerken kopieën en uittreksels uit personenregisters. Een openbare notaris kan ook een verklaring afgeven dat de ondertekenaar van een bepaald document de in het document genoemde functie vervult en bevoegd is dit document af te geven.

Aanvullende informatie:

 • Plaatselijke registratiekantoren English - suomi - svenska

8. Erkenning van diploma’s van burgers van de EU/EER

Richtlijn 89/48/EEG van de Raad betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, is in Finland ten uitvoer gelegd door de Wet tot invoering van het algemene systeem voor de erkenning van kwalificaties in de Europese Gemeenschap (1597/1992) en door de verordening van de raad van ministers tot invoering van het algemene systeem voor de erkenning van kwalificaties in de Europese Gemeenschap (520/1997).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De wet bevat bepalingen over de kwalificaties voor een functie of een taak en het recht om in Finland een beroep uit te oefenen op grond van de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels overeenkomstig de communautaire bepalingen.

De hoofdregel is dat indien in Finland een bepaald opleidingsniveau wordt vereist voor een functie of een taak of als voorwaarde om een beroep uit te oefenen, een document dat in een ander land is afgegeven dezelfde kwalificatie biedt, mits dit in de communautaire bepalingen betreffende erkenning als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Indien de opleiding of de inhoud van een beroep in een ander land aanzienlijk van de opleiding en de voorwaarden voor de beroepsuitoefening in Finland verschilt, mag van de aanvrager worden verlangd dat hij werk- of beroepservaring in een EU-lidstaat heeft opgedaan, een aanpassingsstage van maximaal drie jaar volbrengt of een bekwaamheidstest aflegt.

Indien de aanvraag betrekking heeft op de kwalificatie voor een functie of een taak waarvoor een graad van meester in de rechten (oikeustieteen kandidaatti) of kandidaat in de rechten (oikeusnotaari) vereist is, moet de aanvrager een verplichte bekwaamheidstest afleggen. Deze test wordt afgenomen door de Universiteit van Helsinki.

De beslissing over de geschiktheid wordt op aanvraag genomen door de Nationale Onderwijsraad.

Aanvullende informatie

 • Nationale Onderwijsraad: Internationale vergelijking van diploma's English - suomi - svenska

« Juridische beroepen - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 17-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk