Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Somija

 

SATURS

1. Tiesneši 1.
2. Prokurori 2.
3. Tiesas kurjeri 3.
4. Tiesu izpildītāji 4.
5. Advokāti 5.
6. Juridiskās palīdzības biroju advokāti 6.
7. Notāri 7.
8. ES/EEZ valstu pilsoņu profesionālās kvalifikācijas atzīšana 8.

 

1. Tiesneši

Tiesneši ir neatkarīgas tiesu varas locekļi. Tiesneši ieņem amatus dažādās tiesu sistēmas instancēs Augstākajā tiesā, Apelācijas tiesās un rajona tiesās, Augstākajā administratīvajā tiesā un administratīvajās tiesās, kā arī Apdrošināšanas tiesā, Darba tiesā un Tirgus tiesā. Tiesneši ir valsts amatpersonas, un tos nevar atcelt no amata. Tiesnesi var atcelt no amata tikai ar tiesas lēmumu. Turklāt tiesnešus nevar pārcelt citā amatā bez viņu piekrišanas.

Tiesneša amata kandidātam jābūt pilntiesīgam Somijas pilsonim, kas ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs (oikeustieteen kandidaatti) un ar savu iepriekšējo darbību tiesā vai citur ir pierādījis profesionālo kompetenci un personiskās īpašības, kādas vajadzīgas, lai veiksmīgi pildītu ar tiesneša amatu saistītos pienākumus. Augstākās tiesas un Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētājiem un tiesnešiem jābūt izciliem tieslietu ekspertiem. Turklāt Augstākās tiesas un Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētājiem, kā arī citu tiesu priekšsēdētājiem jāpiemīt vadības prasmēm. Pirms stāšanās amatā visiem tiesnešiem jānodod tiesneša zvērests.

Prakse tiesu darbā ir priekšrocība, taču tas nav priekšnoteikums tam, lai jurists varētu kļūt par tiesnesi. Personas ar maģistra grādu tiesību zinātnēs (oikeustieteen kandidaatti) var pieteikties apmācībai rajona tiesās, kur tie vienu gadu strādā kā praktikanti (notaari). Somijā tiesu praktikanti izpilda noteiktus pastāvīgo tiesnešu uzdevumus. Pēc prakses tiesā persona var pieteikties goda titulam varatuomari (Tieslietu maģistrs, kas izgājis praksi tiesā).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesnešu iecelšana

Tiesnešus amatā ieceļ Somijas Republikas prezidents. Pirms iecelšanas neatkarīga Tiesnešu iecelšanas padome sagatavo un iesniedz valdībai pamatotu priekšlikumu par iecelšanu, lai to nodotu tālāk republikas prezidentam.

Tiesnešu iecelšanas padomes kompetencē ietilpst, piemēram, priekšlikumi par iecelšanu šādos amatos: Apelācijas tiesas priekšsēdētājs, Apelācijas tiesas vecākais tiesnesis un Apelācijas tiesas tiesnesis, administratīvās tiesas priekšsēdētājs, kā arī rajona tiesu priekšsēdētāji un tiesneši. Tiesnešu iecelšanas padomes kompetencē neietilpst priekšlikumi par iecelšanu šādos amatos: Augstākās tiesas un Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētājs un tiesneši. Augstākās tiesa un Augstākā administratīvās tiesa sagatavo pamatotus priekšlikumus par Augstākās tiesas un Augstākās administratīvās tiesas tiesnešu iecelšanu un iesniedz tos valdībā, lai tos nodotu tālāk republikas prezidentam.

Tiesnešu iecelšanas padomi ieceļ valdība uz piecu gadu termiņu. Padomes locekļi ir tiesu sistēmas, prokuratūras, advokatūras un tiesību zinātņu pētījumu un apmācības iestāžu pārstāvji. Augstākā tiesa izvirza priekšsēdētāju un Augstākā administratīvā tiesa izvirza priekšsēdētāja vietnieku. Tikai Somijas pilsoņus var iecelt amatā Somijas tiesu sistēmā.

Tiesas piesēdētāji

Somijas rajonu tiesās tiesneša amatā var būt ne tikai juridiski kvalificēti tiesneši, bet arī nespeciālisti - tiesas piesēdētāji. Piesēdētāji galvenokārt piedalās krimināllietu izskatīšanā. Tiesas sastāvā var būt piesēdētāji arī, piemēram, dažās civillietās. Katram piesēdētājam tiesā ir viena balss.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesas piesēdētājam jābūt Somijas pilsonim un attiecīgās rajona tiesas jurisdikcijas apgabala iedzīvotājam. Tiesas piesēdētājs nedrīkst būt bankrotējis vai aizbildnībā, kā arī piesēdētājam jābūt piemērotam šim amatam. Par tiesas piesēdētāju nevar izvēlēt personas, kas jaunākas par 25 un vecākas par 63 gadiem. Tiesas piesēdētājs ir objektīvs nespeciālists. Tādējādi par tiesas piesēdētājiem nedrīkst strādāt: tiesu darbinieki, cietumu darbinieki, prokurori, tiesu izpildītāji, izmeklētāji, kā arī policijas un muitas darbinieki.

Pašvaldību padomes ievēl tiesu piesēdētājus uz attiecīgo padomes pilnvaru laiku, t.i., uz četriem gadiem. Grafiku sastāda tā, lai tiesu piesēdētāji pildītu savus pienākumus ne biežāk kā 12 dienas gadā. Tas ir tāpēc, lai arī pilna laika darbinieki varētu pildīt piesēdētāju pienākumus, un nevienam nerastos liekas neērtības. Tiesu piesēdētājiem ir tiesības uz pienācīgu atalgojumu. Atalgojumā ietilpst no valsts līdzekļiem izmaksājama dienasnauda, kā arī kompensācija par ienākumu zudumu un transporta izmaksām.

Papildu informācija

 • Tiesu piesēdētāji rajonu tiesās English - suomi - svenska

2. Prokurori

Prokurori strādā prokuratūrās. Prokurori ir valsts amatpersonas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prokurori ir apmācīti juristi, kam ir maģistra grāds tiesību zinātnēs (oikeustieteen kandidaatti) . Turklāt lielākai daļai prokuroru ir goda tituls varatuomari, t.i., viņi ir izgājuši viena gada praksi rajona tiesā. Personas, kas vēlas veidot prokurora karjeru, var iegūt vērtīgu darba pieredzi, kļūstot par jaunāko prokuroru. Par jaunāko prokuroru ieceļ uz noteiktu viena gada termiņu; jaunākie prokurori tiek apmācīti un strādā dažādās prokuratūras struktūrvienībās. Apmācībā iekļauts prokurora praktiskais darbs un gala eksāmens. Personas, kas pabeigušas mācības un nolikušas eksāmenu, var pieteikties rajona prokuroru amatam. Arī personas ar citādu pieredzi tieslietās var kļūt par prokuroriem, un parasti, lai varētu kļūt par pastāvīgu prokuroru, ir vajadzīga vairāku gadu pieredze.

Prokurora uzdevums ir nodrošināt, ka likumpārkāpēji uzņemas atbildību par kriminālnozieguma izdarīšanu. Somijā pirmstiesas izmeklēšana ir policijas uzdevums. Kad izmeklēšana pabeigta, prokurors izvērtē, vai ir ticis izdarīts kriminālnoziegums un vai ir pietiekami pierādījumi krimināllietas ierosināšanai. Apsūdzība jāceļ, ja aizdomās turēto personu var izvirzīt sākotnēji šķietami pamatotu lietu. Taču prokuroriem ir tiesības neierosināt lietu gadījumos, kas īpaši paredzēti tiesību aktos.

Prokuroram jābūt objektīvam; prokuroram līdzsvaroti jāizvērtē arī pierādījumi aizdomās turētā labā. Prokurors pieņem lēmumus neatkarīgi un krimināllietās nedarbojas savās interesēs, bet gan sabiedrības vārdā, ievērojot gan sabiedrības, gan apsūdzētā intereses.

Ģenerālprokuratūra

Ģenerālprokuratūra kā regulējoša centrālā administratīvā aģentūra nodrošina visa prokuratūras dienesta darbības apstākļus, kā arī darbojas kā ģenerālprokurora personāls. Ģenerālprokuratūrā ir valsts prokurori, kas nodarbojas ar sabiedrībai nozīmīgākām krimināllietām. Viņu jurisdikcijā ir apsūdzības uzturēšana krimināllietās visā valstī. Valsts prokurori arī uztur apsūdzību lietās, ko kā pirmās instances tiesa izskatījusi apelācijas tiesa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prokuratūras dienestu vada augstākais prokurors - ģenerālprokurors, kurš neatkarīgi izvērtē viņa izskatītās apsūdzības.

Ģenerālprokurors vada un attīsta prokuratūras dienestu, pārrauga pakļautos prokurorus, ieceļ prokurorus, izdod vispārējās instrukcijas un vadlīnijas prokuroriem. Ģenerālprokurors var pārņemt sev pakļauta prokurora izskatāmo lietu vai nodot sev pakļautam prokuroram lietu, kurā ģenerālprokurors nolēmis celt apsūdzību. Ģenerālprokurors var arī uzturēt apsūdzību Atstādināšanas augstajā tiesā, ja parlaments nolēmis, ka jāceļ apsūdzību pret Somijas Republikas prezidentu vai valdības locekli.

Ģenerālprokurora vietnieks lemj lietām, kas ir viņa kompetencē, ar tādām pašām pilnvarām kā ģenerālprokurors un aizvieto ģenerālprokuroru.

Īpaši prokurori, piemēram, parlamenta ombuds un tieslietu kanclers var celt apsūdzību tikai īpašās, skaidri noteiktās lietās.

Papildu informācija

 • Ģenerālprokuratūra English - suomi - svenska

3. Tiesas kurjeri

Tiesas kurjeri darbojas saistībā ar rajona tiesām. Viņiem nav jābūt apmācītiem juristiem un viņi parasti tādi arī nav. Tiesas kurjeri ir valsts amatpersonas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja paziņojumus nevar veiksmīgi nogādāt ar parastajiem līdzekļiem, piemēram, parastā vēstulē vai vēstulē ar saņemšanas apstiprinājumu pa pastu, tiesas kurjers piegādā paziņojumu saņēmējam personīgi.

Skatīt Dokumentu nodošana - Somija

4. Tiesu izpildītāji

Piedziņu veic vietējie tiesu izpildītāji, t.i., rajona tiesu izpildītāji, lauku policijas priekšnieki un Ālandu provinces tiesu izpildītājs. Šīm amatpersonām palīdz tiesu izpildītāju vietnieki, kas praktiski atbild par lielāko daļu piedziņas uzdevumu. Tiesu izpildītāju kantoros strādā arī lietvedības darbinieki. Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas.

Tieslietu ministrija ir atbildīga par tiesu izpildītāju dienesta vispārējo vadību, kontroli un pārraudzību. Arī tiesu administrācijas vadītāji rajonu iestādēs pilda kontroles un pārraudzības funkcijas saistībā ar piedziņas lietām. Piemēram, viņi nodarbojas ar sūdzībām par tiesas izpildītāju darbību. Tomēr ne Tieslietu ministrijai, ne tiesu administrācijas vadītājiem nav pilnvaru atcelt vai grozīt kādu atsevišķu piedziņas pasākumu vai citu pasākumu.

Somijā piedziņa visbiežāk notiek, pamatojoties uz tiesas spriedumu par parādu iekasēšanu, tādējādi tā cieši saistīta ar tiesvedību. Tiesas procesā izskata kreditora prasības pamatotību un ar spriedumu nosaka parādnieka pienākumu samaksāt parādu. Ja spriedums netiek pildīts labprātīgi, to izpilda piespiedu kārtā, veicot piedziņu. Dažus piedziņas objektus, piemēram, nodokļus un noteiktas apdrošināšanas prēmijas, var piedzīt pat bez sprieduma par piedziņu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiek piedzītas arī kriminālas sankcijas naudas izteiksmē, piemēram, naudas sodi un administratīvie sodi. Piedziņas iestāžu uzdevumos ietilpst arī izlikšanas, īpašuma atsavināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu, kā arī tiesas spriedumu par bērnu aizbildniecību un satikšanās tiesībām izpilde.

Tiesu izpildītājiem jāaizstāv gan kreditoru, gan parādnieku intereses. Tiesu izpildītāji cenšas panākt labprātīgu samaksu pēc tam, kad nosūtīta brīdinājuma vēstule par piedziņu. Ja netiek saņemts maksājums, tiek ieturētas algas, pensijas, uzņēmējdarbības ienākumi vai aprakstīts īpašums. Aprakstītos īpašumus var pārdot tiesu izpildītāju izsolēs English - suomi - svenska.

Papildu informācija

 • Piedziņa English - suomi - svenska

5. Advokāti

Somijā advokatūru reglamentē Likums par advokātiem. Tikai juristi, kas uzņemti Somijas Advokātu kolēģijā un atbilst noteiktiem atbilstības kritērijiem, drīkst izmantot profesionālo nosaukumu asianajaja vai advokat. Somijas Advokātu kolēģijā ir apmēram 1 600 advokātu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Somijā nepastāv advokātu monopols, kas nozīmē, ka juridiskus pakalpojumus var sniegt arī personas, kas nav profesionāli kontrolēti advokāti. Advokātiem ir saistošs profesionālais noslēpums.

Somijas Advokātu kolēģija atbild par advokātu un citu advokātu birojā strādājošo juristu, kā arī juridiskās palīdzības biroju advokātu profesionālo kontroli. Citi juridiskie padomdevēji nav pakļauti ar likumu noteiktai kontrolei. Advokātus, kas neievēro Likumu par advokātiem vai noteikumus par advokātu profesionālo ētiku, var galējā gadījumā izslēgt no Somijas Advokātu kolēģijas. Advokātu kolēģijas valde kārto advokātu reģistru un tā saukto ES reģistru, un šiem reģistriem jābūt publiski pieejamiem.

Kvalifikācijas prasības advokātiem

Par advokātu var kļūt Somijas vai citas Eiropas Ekonomiskās zonas valsts pilsonis, kas sasniedzis 25 gadu vecumu, ja zināms, ka viņš ir godprātīga persona un piemērots advokāta amatam rakstura un dzīvesveida ziņā. Personai jābūt ieguvušai attiecīgo izglītību, kas Somijā noteikta amatiem tiesu sistēmā, un apguvušai tās prasmes, kas nepieciešamas, lai praktizētu kā advokāts, kā arī advokatūras darba pieredzei. Persona nedrīkst būt bankrotējusi, un tai jābūt pilnībā rīcībspējīgai.

Saskaņā ar Somijā spēkā esošajām starptautiskajām saistībām par advokātu var kļūt persona, kas nav ieguvusi attiecīgo izglītību un Somijā noteikto darba pieredzi, bet kam ir advokāta profesionālā kvalifikācija kādā no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. Tādos gadījumos pretendentam Somijas Advokātu kolēģijas sarīkotā pārbaudē jāpierāda, ka viņam ir pietiekamas zināšanas par Somijas likumiem un Somijas tieslietu praksi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Turklāt personas, kam ir profesionālā advokāta kvalifikācija kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, var kļūt par advokātu bez eksāmena. Lai varētu kļūt par advokātu bez eksāmena, pretendentam ar savā mītnes dalībvalstī iegūto profesionālo nosaukumu jābūt bijušam reģistrētam Somijas Advokātu kolēģijas kārtotajā reģistrā vismaz trīs gadus un jābūt kvalificētam advokāta praksei citā dalībvalstī (ES reģistrs). Turklāt personai jāpierāda, ka tā regulāri praktizējusi advokāta darbu Somijā vismaz šajā laika posmā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/5/EK par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija, Somijā ir īstenota ar Likumu par labojumiem Likumā par advokātiem (1249/1999).

Advokātu profesionālās ētikas normas

Advokāts godprātīgi un apzinīgi pilda viņam uzticētos pienākumus un vienmēr ievēro advokātu profesionālās ētikas normas. Profesionālās ētikas kodekss, ko nosaka šie noteikumi, ir balstīts uz advokātu personīgo pieredzi. No vienas puses, tie ataino sabiedrībā pastāvošos ētikas principus un pilsoņu uzskatus par labu tiesu varas administrāciju, bet no otras puses – advokātu uzskatus par to uzdevumu un pienākumu nozīmību un vērtību. Ētikas kodekss nosaka īpašības, kādām jāpiemīt labam advokātam.

Papildu informācija

 • Somijas Advokātu kolēģija suomi

6. Juridiskās palīdzības biroju advokāti

Juridiskās palīdzības biroju advokāti ir juristi vai advokāti, ko algo Valsts juridiskās palīdzības biroji. Juridiskās palīdzības biroju advokāti ir valsts amatpersonas. Amatā viņus ieceļ tieslietu ministrs. Valsts juridiskās palīdzības birojus pārzina Tieslietu ministrija.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lai varētu strādāt juridiskās palīdzības biroju advokāta amatā, vajadzīgs maģistra grāds tiesību zinātnēs (oikeustieteen kandidaatti) un atbilstoša advokāta vai tiesvedības darba pieredze. Daudziem juridiskās palīdzības biroju advokātiem arī ir goda tituls varatuomari (tiesību zinātņu maģistrs, kas izgājis praksi tiesā).

Juridiskās palīdzības biroju advokāti darbojas kā advokāti tiesās; savā darbībā viņu pienākums ir ievērot advokātu profesionālās ētikas normas, tādēļ viņi ir disciplināri pakļauti Somijas Advokātu kolēģijai. Vairāk nekā puse Somijas juridiskās palīdzības biroju advokātu ir Advokātu kolēģijas biedri. Juridiskās palīdzības biroju advokāti ir neatkarīgi savu pienākumu pildīšanā.

Papildu informācija

 • Juridiskās palīdzības biroju advokāti English - suomi - svenska

7. Notāri

Somijā notāru darbu reglamentē tiesību akti. Notāri strādā pašvaldības reģistros un apriņķu pārvaldēs. Lai varētu strādāt par notāru, personai jābūt ieguvušai maģistra grādu tiesību zinātnēs (oikeustieteen kandidaatti).

Kaut arī pastāv daudzas līdzības, notāra pienākumi Somijā ievērojami atšķiras no notāru pienākumiem citās Eiropas valstīs un ASV. Somijā notārs vienmēr ir valsts amatpersona. Tomēr notāri nestrādā par notāriem uz pilnu slodzi, un lielākā daļa amatpersonu, kas veic notāra pienākumus, ir rajona reģistratori pašvaldības reģistros. Tā kā līguma veids civiltiesiskās attiecībās nav noteikts, Somijā līgums ir derīgs arī bez notariāla apstiprinājuma. Vienīgais civiltiesisko attiecību līguma veids, kas Somijā notariāli jāapstiprina, ir nekustamā īpašuma nodošanas līgums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Notāri veic, cita starpā, parakstu un dokumentu kopiju notariālu apliecināšanu, kā arī apstiprina dzīves aprakstus (curricula vitae). Notāri var arī apliecināt ar tā saukto Apostille apliecinājumu, ka konkrēta dokumenta parakstītājs ieņem dokumentā norādīto amatu un ka viņam ir pilnvaras izdot tādu dokumentu.

Papildu informācija

 • Pašvaldību reģistri English - suomi - svenska

8. ES/EEZ valstu pilsoņu profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Padomes Direktīva 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību, Somijā ir īstenota ar Likumu par vispārējas sistēmas ieviešanu kvalifikācijas atzīšanai Eiropas Kopienā (1597/1992) un ar Valdības Dekrētu par vispārējas sistēmas ieviešanu kvalifikācijas atzīšanai Eiropas Kopienā (520/1997).

Likumā paredzēti noteikumi par kvalificēšanos noteiktam amatam vai pienākumam, ko nodrošina diplomi, apliecības un cita veida formālās kvalifikācijas apliecinājumi, kas minēti Kopienas noteikumos par atzīšanu, kā arī noteikumi par tiesībām praktizēt profesiju Somijā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Galvenais noteikums ir, ka, ja Somijā ir noteikts izglītības līmenis, kāds vajadzīgs, lai ieņemtu noteiktu amatu vai pildītu noteiktus pienākumus, vai praktizētu profesiju, tad citā valstī izsniegti apliecinoši dokumenti arī piešķir tādu pašu kvalifikāciju, ja Kopienas noteikumos par atzīšanu tie ir noteikti kā līdzvērtīgi.

Gadījumā, ja izglītība un profesionālie uzdevumi ievērojami atšķiras no attiecīgās izglītības un profesijas Somijā, pretendentam var būt vajadzīga darba vai profesionālā pieredze kādā ES dalībvalstī vai jānostrādā adaptācijas laiks vai jānokārto zināšanu kvalifikācijas pārbaude.

Ja pieteikums attiecas uz amatu vai pienākumiem, kuru pildīšanai vajadzīgs maģistra grāds tiesību zinātnēs (oikeustieteen kandidaatti) vai bakalaura grāds tiesību zinātnēs (oikeusnotaari), pretendentam obligāti jānokārto zināšanu kvalifikācijas pārbaude. Zināšanu kvalifikācijas pārbaudi var nokārtot Helsinku Universitātē.

Lēmumu par atbilstību pieņem Valsts izglītības padome, pamatojoties uz pieteikumu.

Papildu informācija

 • Valsts izglītības padome: Kvalifikāciju starptautiskā salīdzināšana English - suomi - svenska

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste