Evropská komise > ESS > Právnické profese > Finsko

Poslední aktualizace: 08-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Finsko

 

OBSAH

1. Soudci 1.
2. Žalobci 2.
3. Doručovatelé v řízení 3.
4. Donucovací orgány 4.
5. Advokáti 5.
6. Veřejní právní zástupci pro poskytování právní pomoci 6.
7. Notáři 7.
8. Uznávání profesních kvalifikací občanů států EU/ETA 8.

 

1. Soudci

Soudci jsou členové nezávislého soudnictví. Na různých stupních soudnictví existují pracovní místa u nejvyššího soudu, odvolacího soudu a okresních soudů, nejvyššího správního soudu a správních soudů a také u soudu pro pojištění, pracovního soudu a soudu pro trh. Soudci jsou státní úředníci a nelze je odvolat z úřadu. Výkon úřadu soudce nelze přerušit s výjimkou na základě soudního rozhodnutí. Dále soudce nemůže být přeložen do jiného úřadu bez jeho souhlasu.

Žadatel musí být bezúhonný finský občan, který dosáhl magisterské hodnosti v oblasti práva (oikeustieteen kandidaatti) a který prokázal na základě své předchozí činnosti u soudu nebo jinde odbornou způsobilost a osobní vlastnosti nezbytné pro úspěšné plnění povinností, které toto pracovní místo vyžaduje. Předsedové a soudci nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu musí být významnými právními odborníky. Kromě toho musí mít předsedové nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu a vedoucí soudci jiných soudů vůdcovské dovednosti. Každý soudce musí sloužit přísahu soudce, než nastoupí do úřadu.

Odborná příprava u soudu je užitečná, ale není nutným požadavek pro právníky, kteří se chtějí stát soudci. Ti, kteří mají magisterský titul v oblasti práva (oikeustieteen kandidaatti), mohou požádat o odbornou přípravu u okresního soudu, kde budou působit jako praktikanti (notaari) po dobu jednoho roku. Soudní praktikanti ve Finsku vykonávají určité úkoly stálých soudců. Po absolvování odborné přípravy u soudu může osoba požádat o čestný titul varatuomari (magistr v oblasti práva s odbornou soudní přípravou).

NahoruNahoru

Jmenování soudců

Soudci jsou jmenováni do úřadu prezidentem republiky. Předtím připraví nezávislá komise pro jmenování v oblasti soudnictví odůvodněný návrh na jmenování na pracovní místo v oblasti soudnictví a doručí ho vládě k předložení prezidentovi republiky.

Rozsah působnosti komise pro jmenování v oblasti soudnictví zahrnuje například návrhy na jmenování na následující pracovní místa: předseda odvolacího soudu, vyšší soudce odvolacího soudu a soudce odvolacího soudu, hlavní soudce správního soudu a soudce správního soudu i hlavní soudce okresního soudu a soudce okresního soudu. Rozsah působnosti komise pro jmenování v oblasti soudnictví nezahrnuje návrhy jmenování na následující pracovní místa: předsedové a soudci nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu. Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud vydá odůvodněný návrh jmenování soudce nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu a doručí ho vládě k předložení prezidentovi republiky.

Komise pro jmenování v oblasti soudnictví je sestavena vládou vždy na období pěti let. Členové komise zastupují soudnictví, službu trestního stíhání, advokacii a výzkum a výuku v oblasti práva. Nejvyšší soud jmenuje předsedu a nejvyšší správní soud jmenuje místopředsedu. Na pracovní místo v oblasti soudnictví může být jmenován pouze finský občan.

Laičtí soudci

U okresních soudů ve Finsku soudní úřady nevykonávají jen soudci s právnickou kvalifikací, ale také laici, „laičtí soudci“. Laičtí soudci se účastní hlavně projednávání trestních případů. Složení s účastí laických soudců může být také použito u některých občanských věcí. Každý laický soudce má u soudu individuální hlas.

NahoruNahoru

Laický soudce musí být finský občan a mít bydliště v soudním okresu daného okresního soudu. Laický soudce nesmí být v úpadku nebo v poručnictví a musí být vhodný pro toto pracovní místo. Jako laický soudce nemůže být zvolena osoba mladší než 25 let nebo starší než 63 let. Laický soudce je nestranný laik. Proto žádná z následujících osob nemůže působit jako laický soudce: osoby vykonávající úřad u obecných soudů nebo vězeňské služby, veřejní žalobci, advokáti, úředníci donucovacích orgánů, vyšetřovatelé v trestních věcech nebo celní úředníci a policisté.

Obecní rady volí laické soudce na období, která odpovídají obdobím, na která jsou voleny rady, tj. na čtyři roky. Základním cílem je, aby laický soudce nemusel pracovat více než 12 dnů za rok. To také umožňuje osobám zaměstnaným na plný úvazek, aby také mohly působit jako laičtí soudci bez nepřiměřených obtíží pro všechny zúčastněné strany. Laický soudce má právo na řádnou odměnu. Ta zahrnuje odměnu per diem splatnou ze státních fondů i náhradu ušlého příjmu a cestovních výdajů.

Další informace

 • Lay Judges in District Courts English - suomi - svenska

2. Žalobci

Žalobci pracují na útvarech pro trestní stíhání. Žalobci jsou státní úředníci.

NahoruNahoru

Žalobci jsou právníci s odborným vzděláním s magisterským titulem v oblasti práva (oikeustieteen kandidaatti) . Kromě toho má většina žalobců čestný titul varatuomari, absolvovali tedy roční odbornou přípravu u okresního soudu. Ti, kteří usilují o dráhu žalobce, mohou získat cennou pracovní zkušenost, když se dostanou na pracovní místo nižšího žalobce. Tato pracovní místa jsou na pevně stanovené období jednoho roku, jsou to pracovní místa poskytující odbornou přípravu a praktickou zkušenost u různých útvarů pro trestní stíhání. Praktická příprava zahrnuje práci v oblasti trestního stíhání a závěrečnou zkoušku. Osoby, které prošly odbornou přípravou a složily zkoušku, jsou způsobilé žádat o pracovní místo okresních žalobců. Také osoby s jinou právní zkušeností se mohou stát žalobci a ve většině případů se požaduje pracovní zkušenost v délce několika let pro získání stálého pracovního místa státního zástupce.

Úkolem žalobce je zajistit, aby pachatel nesl zodpovědnost za trestný čin. Ve Finsku je šetření před soudním projednáním úkolem policie. Jakmile je šetření dokončeno, žalobce posoudí, zda byl spáchán trestný čin a zda existují dostatečné důkazy pro vedení trestního stíhání. Pokud existuje proti podezřelému evidentní právní případ, je třeba předložit obvinění. Žalobce však má právo nestíhat v zákonem zvláště stanovených situacích.

Žalobce musí být objektivní, musí také vyváženým způsobem zohlednit důkazy předložené ve prospěch osoby podezřelé z trestného činu. Žalobce je nezávislý ve svém rozhodování a nejedná v trestním případu ve vlastním zájmu, nýbrž za společnost a stará se o zájmy společnosti i žalované strany.

NahoruNahoru

Úřad nejvyššího žalobce

Úřad nejvyššího žalobce udržuje provozní podmínky celé služby trestního stíhání jako obvyklý ústřední správní úřad a slouží také jako útvar zaměstnanců nejvyššího žalobce. Na úřadu nejvyššího žalobce jsou státní žalobci, kteří se zabývají trestními věcmi velkého významu pro společnost. V jejich působnosti je vést stíhání v těchto případech po celé zemi. Státní žalobce stíhá také případy, které jsou řešeny u odvolacího soudu v prvním stupni.

Služba trestního stíhání je vedena nejvyšším žalobcem, který je nezávislý při posouzení obvinění, o jehož předložení uvažuje.

Nejvyšší žalobce řídí a rozvíjí službu trestního stíhání a vykonává dohled nad podřízenými žalobci, jmenuje žalobce a vydává obecné pokyny a směrnice pro žalobce. Nejvyšší žalobce může převzít případ podřízeného žalobce nebo přidělit podřízenému žalobci případ, u kterého nejvyšší žalobce vydal příkaz k předložení obvinění. Nejvyšší žalobce může také stíhat u vrchního soudu pro řízení proti veřejnému činiteli, jestliže se parlament rozhodne obvinit prezidenta republiky nebo člena vlády.

Zástupce nejvyššího žalobce rozhoduje věci ve své působnosti na základě stejné pravomoci jako nejvyšší žalobce a zastupuje nejvyššího žalobce.

Zvláštní žalobci, jako je parlamentní ombudsman a justiční kancléř dohlížející nad zákonností státních institucí, mohou předložit obvinění pouze v daných, jasně vymezených zvláštních případech.

Další informace:

 • Office of the Prosecutor-General English - suomi - svenska

3. Doručovatelé v řízení

Doručovatelé v řízení jednají ve spojení s okresními soudy. Nemusí mít a obvykle ani nemají právnické vzdělání. Doručovatelé v řízení jsou státní úředníci.

NahoruNahoru

Pokud není doručení oznámení úspěšné obvyklými prostředky, jako je doručení poštou obyčejného dopisu nebo dopisu s potvrzením o příjmu, doručovatelé v řízení doručí oznámení příjemci osobně.

Viz Service of documents - Finland

4. Donucovací orgány

Donucovací úkoly provádějí místní soudní úředníci, tedy okresní soudní úředníci, místní policejní náčelníci a soudní úředník oblasti Åland. Těmto úředníkům napomáhají zástupci soudních úředníků, kteří mají v praxi na starosti většinu donucovacích úkolů. Donucovací úřady mají také administrativní zaměstnance. Donucovací orgány jsou státní úředníci.

Ministerstvo spravedlnosti má na starosti všeobecné řízení, kontrolu a dohled nad donucovací službou. Také vedoucí soudní správy ve státních oblastních úřadech vykonávají funkce kontroly a dohledu související s donucením. Například řeší stížnosti týkající se chování donucovacích orgánů. Ani ministerstvo spravedlnosti, ani vedoucí právní správy však nemají pravomoc zvrátit nebo změnit donucovací opatření nebo jiné opatření.

Ve Finsku je donucení nejčastěji věcí vymáhání dluhů na základě soudního rozhodnutí a je tedy úzce spjato se soudním řízením. V řízení je prošetřena platnost nároku věřitele a dlužníkovi je příkazem udělen závazek platby. Pokud není rozhodnutí vyhověno dobrovolně, provede se nuceným způsobem pomocí donucení. Některé pohledávky, jako jsou daně a určité typy pojistného, mohou být vynuceny i bez soudního rozhodnutí.

NahoruNahoru

Pomocí vynucení jsou také vymáhány trestní postihy peněžního charakteru, jako jsou pokuty a penále. Kromě toho mají donucovací orgány za úkol provádět vystěhování, zabavování majetku na základě soudních rozhodnutí, soudní příkazy o svěření dítěte do péče a právu přístupu.

Donucovací orgány mají chránit zájmy věřitelů i dlužníků. Cílem donucovacích orgánů je dobrovolná platba po zaslání dopisu o výběru platby. Pokud žádná platba nepřijde, je obstavena mzda, plat, důchod nebo příjem z podnikání nebo je zadržen majetek. Zadržený majetek může být prodán v aukci soudního úředníka English - suomi - svenska.

Další informace:

 • Enforcement English - suomi - svenska

5. Advokáti

Ve Finsku je advokacie řízena zákonem o advokátech. Pouze právníci, kteří byli přijati za členy finské advokátní komory a kteří splňují určitá kritéria způsobilosti, mohou používat profesní titul asianajaja nebo advokat. Finská advokátní komora má přibližně 1600 advokátů.

NahoruNahoru

Ve finské advokacii neexistuje monopol, což znamená, že právní služby mohou poskytovat také jiné osoby než profesně řízení právníci. Advokát je vázán profesním utajením.

Finská advokátní komora má na starosti profesní kontrolu advokátů, jiných právníků zaměstnaných v advokátní kanceláři i veřejných právních zástupců pro poskytování právní pomoci. Jiní poskytovatelé právní pomoci nepodléhají kontrole ze zákona. Advokát, který se neřídí pravidly řádného profesionálního chování advokátů, může být v krajním případě vyloučen z advokátní komory. Advokátní komora musí udržovat seznam advokátů a takzvaný rejstřík EU a tyto seznamy musí být k dispozici pro veřejnou kontrolu.

Kvalifikační požadavky advokáta

Občan Finska nebo jiného státu v rámci Evropského hospodářského prostoru, který dosáhl věku 25 let, může být přijat za advokáta, pokud je o takové osobě známo, že je čestná a z hlediska jejích jiných vlastností a způsobu života vhodná pro povolání advokáta. Musela vyhovět akademickým požadavkům stanoveným ve Finsku pro úřad v oblasti soudnictví a musela si osvojit dovednosti požadované pro práci advokáta a pracovní zkušenosti u úkolů z oblasti advokacie. Nesmí být v úpadku a musí mít plnou způsobilost k právním úkonům.

V souladu s mezinárodními závazky, které vstoupily v platnost ve Finsku, osoba, která nevyhověla akademickým požadavkům, ani nezískala požadované pracovní zkušenosti ve Finsku, ale která má profesní kvalifikaci jako advokát v jednom ze států Evropského hospodářského prostoru, může být přijata za advokáta. V takových případech musí žadatel u zkoušky pořádané advokátní komorou prokázat, že má dostatečné znalosti finských právních předpisů a uplatňování práva ve Finsku.

NahoruNahoru

Dále může být osoba, která má profesionální kvalifikaci advokáta v členském státu Evropské unie, přijata za advokáta bez zkoušky. Přijetí advokáta bez zkoušky je podmíněno tím, aby byl žadatel registrován nejméně po dobu tří let v rejstříku spravovaném advokátní komorou při použití profesního titulu domácího členského státu a kvalifikován k výkonu práce advokáta v jiném členském státu (rejstřík EU). Dále musí taková osoba prokázat soustavný výkon povolání advokáta ve Finsku alespoň po stejně dlouhé období.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES o usnadnění stálého výkonu povolání právníka v členském státu jiném, než ve kterém bylo dosaženo kvalifikace, byla ve Finsku zavedena zákonem pozměňujícím zákon o advokátech (1249/1999).

Pravidla řádného profesionálního chování advokátů

Advokát bude čestně a svědomitě plnit svěřené úkoly a bude neustále dodržovat pravidla profesionálního chování advokátů. Etický kodex chování zavedený těmito pravidly je založen na osobních zkušenostech advokátů. Na jedné straně vyjadřují současnou etiku společnosti a pohled občanů na dobrou justiční správu a na druhé straně pohled advokacie na význam a hodnotu jejích úkolů a na její povinnosti. Kodex chování ukazuje, co se očekává od dobrého advokáta.

Další informace:

 • Finnish Bar Association suomi

6. Veřejní právní zástupci pro poskytování právní pomoci

Veřejní právní zástupci pro poskytování právní pomoci jsou právníci nebo advokáti zaměstnaní ve veřejných úřadech pro právní pomoc. Veřejní právní zástupci pro poskytování právní pomoci jsou státní úředníci. Do úřadu je jmenuje ministr spravedlnosti Veřejné úřady pro právní pomoc jsou řízeny ministerstvem spravedlnosti.

NahoruNahoru

Požadavky způsobilosti pro úřad veřejného právního zástupce pro poskytování právní pomoci jsou magisterský titul v oblasti práva (oikeustieteen kandidaatti) a přiměřené zkušenosti z advokacie nebo soudní praxe. Mnozí veřejní právní zástupci pro poskytování právní pomoci mají také čestný titul varatuomari (magistr v oblasti práva s odbornou přípravou u soudu).

Veřejní právní zástupci pro poskytování právní pomoci jsou zapojeni do advokacie před soudy, mají povinnost dodržovat při své činnosti pravidla profesionálního chování advokátů. V tomto ohledu podléhají disciplinárním pravomocím finské advokátní komory. Více než polovina veřejných právních zástupců pro poskytování právní pomoci ve Finsku je členy advokátní komory. Veřejní právní zástupci pro poskytování právní pomoci jsou při výkonu svého pověření nezávislí na jakýchkoli jiných účastnících.

Další informace:

 • Public Legal Aid Attorney English - suomi - svenska

7. Notáři

Ve Finsku jsou úkoly notářů řízeny zákonem. Notáři jsou zaměstnáváni místními rejstříkovými úřady a okresními úřady v oblasti působnosti soudu. Požadavkem způsobilosti pro úřad notáře je magisterský titul v oblasti práva (oikeustieteen kandidaatti).

NahoruNahoru

Bez ohledu na mnoho podobností se povinnosti notářů ve Finsku značně liší od povinností notářů ve zbytku Evropy a Spojených státech. Ve Finsku je notář vždy státní úředník. Notáři však nejsou notáři na plný úvazek, většina úředníků vykonávajících úkoly notářů jsou úředníci na okresních rejstříkových úřadech. Díky svobodě v uzavírání smluv v občanských věcech není ve Finsku nutným předpokladem platnosti smluv ověření notáře. Jediná smlouva v občanském právu, která ve Finsku vyžaduje ověření notáře, je převod nemovitého majetku.

Notáři ověřují mezi jiným podpisy a kopie listin a pravosti životopisů. Notář může také potvrdit takzvané potvrzení s apostilou, tedy že osoba podepsaná na daném dokumentu je v postavení uvedeném v tomto dokumentu a že má pravomoc takový dokument vydat.

Další informace:

 • Local Register Offices English - suomi - svenska

8. Uznávání profesních kvalifikací občanů států EU/ETA

Směrnice Rady 89/48/EHS o všeobecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených při dokončení profesního vzdělávání a přípravy v délce nejméně tří let byla ve Finsku provedena Zákonem o zavedení všeobecného systému pro uznávání kvalifikací v Evropské společenství (1597/1992) a Nařízením vlády o zavedení všeobecného systému pro uznávání kvalifikací v Evropském Společenství (520/1997).

NahoruNahoru

Zákon obsahuje ustanovení o kvalifikaci pro pracovní místo nebo úkol, kterou poskytují diplomy, certifikáty a jiné důkazy formální kvalifikace uváděné v ustanoveních Společenství o uznávání a právu na výkon povolání ve Finsku .

Hlavním pravidlem je, že když je ve Finsku uložen určitý stupeň vzdělání jako požadavek pro pracovní místo nebo úkol nebo jako podmínka práva na výkon povolání, pak důkaz kvalifikace udělený v jiné zemi rovněž znamená stejnou kvalifikaci za předpokladu, že byla definována jako rovnocenná v ustanoveních Společenství o uznávání.

V případech, kde se vzdělání a úkoly povolání v jiné zemi značně liší od odpovídajícího vzdělání a povolání ve Finsku, může být od žadatele požadována práce nebo profesní zkušenost získaná v členském státu EU nebo lhůta pro přizpůsobení nebo zkouška způsobilosti.

Kde se žádost týká kvalifikace pro pracovní místo nebo úkol vyžadující magisterský titul v oblasti práva (oikeustieteen kandidaatti) nebo bakalářský titul v oblasti práva, musí žadatel podstoupit povinnou zkoušku způsobilosti. Zkoušku způsobilosti zajišťuje Helsinská univerzita.

Rozhodnutí o způsobilosti vydává Státní vzdělávací komise na základě žádosti.

Další informace

 • National Board of Education: International Comparability of Qualifications English - suomi - svenska

« Právnické profese - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 08-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království