Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Englanti ja Wales

Uusin päivitys: 25-05-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Englanti ja Wales

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuomarit 1.
2. Maallikkotuomarit 2.
3. Syyttäjät 3.
4. Oikeuden sihteerit 4.
5. Magistrates’ Courts 5.
6. Ulosottomiehet 6.
7. Asianajajat 7.
a) Oikeudenkäyntiasianajajat a)
b) Toimistoasianajajat b)
8. Notaarit 8.
9. Avustavat lakimiehet 9.

 

1. Tuomarit

Nimityskelpoisuus

Tuomarin uraa tavoittelevilta edellytetään Englannissa ja Walesissa monista muista Euroopan maista poiketen toimimista asianajajana, joko toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajajana. Jotta hakija voitaisiin nimittää tuomariksi, hänen on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin tasavallan tai kansainyhteisöön kuuluvan maan kansalainen. Lisäksi hakijan on tullut toimia asianajajana Englannissa ja Walesissa tietty vähimmäisaika, joka on määritelty lainsäädännössä kunkin virkatyypin osalta. Tämä vähimmäisaika on yleensä seitsemän tai kymmenen vuotta. Virkoihin nimitettävät tuomarit ovat kuitenkin käytännössä toimineet asianajotehtävissä noin kaksikymmentä vuotta, jolloin nimitys tapahtuu heidän uransa puolivälissä tai loppupuolella.

Ennen nimittämistä kokoaikaiseen tuomarin virkaan asianajajan on toimittava pääsääntöisesti osa-aikaisena tuomarina. Näin ollen tuomarit nimitetään aluksi osa-aikaisiin virkoihin, jotka edellyttävät tuomarin tehtävien hoitoa tietyn määrän (yleensä noin kaksikymmentä päivää) vuodessa. Nimitettävät henkilöt jatkavat tällöin myös toimimista oikeudenkäynti- tai toimistoasianajajina. Työskenneltyään kaksi tai kolme vuotta osa-aikaisesti tuomari voi hakea toimensa muuttamista kokoaikaiseksi. Kokoaikaiset tuomarit voivat yleensä toimia tehtävässään siihen asti, kunnes he täyttävät 70 vuotta.

Nimitysmenettely

Tuomarin nimitysmenettelyä on uudistettu Englannissa ja Walesissa. Hallituksen ministerinä toimiva Lord Chancellor suorittaa nykyisin nimityksen joko itse tai antaa siitä lausunnon Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin tuomarilaitoksen kaikkien jäsenten osalta (sekä joidenkin Skotlannin tuomioistuinlaitoksessa työskentelevien henkilöiden osalta). Ylemmät tuomarit nimittää kuningatar pääministerin esityksestä sen jälkeen, kun tämä on pyytänyt asiasta Lord Chancellorin lausunnon.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Tärkeimmät tuomarinvirat täytetään kutsumalla tehtävään siihen sopivin henkilö; muut tuomarinvirat täytetään hakemusten perusteella. Hakemukset käsitellään virkoja koskevien julkaistujen erityisedellytysten perusteella. Edellytykset parhaiten täyttävät hakijat kutsutaan joko haastatteluun tai arviointikeskuksen järjestämään menettelyyn, jossa heidän soveltuvuutensa testataan tarkemmin. Valintamenettelyyn osallistuu tuomioistuinlaitoksen nykyisiä jäseniä, Lord Chancellorille raportoivia ylempiä virkamiehiä sekä erityisissä menettelyissä valittuja ja koulutettuja maallikoita (eli henkilöitä, joilla ei ole lainopillista koulutusta).

Oikeudellinen riippumattomuus

Oikeudellinen riippumattomuus edellyttää, että tuomarit ratkaisevat oikeudenkäyntiasiat oman harkintansa perusteella eikä päätöksenteossa ole mukana ulkopuolista vaikutusta. Oikeuden toteutuminen edellyttää, että tuomarit ovat työssään riippumattomia hallituksen näkemyksistä tai valvonnasta. Tuomarit eivät voi toimia liikeyritysten johtajina, eikä heihin saa myöskään vaikuttaa niiden yksittäisten henkilöiden tai ryhmien painostus, joiden etuun asian ratkaisulla on merkitystä. Tuomarin on kaikissa tapauksissa jaettava oikeutta lainsäädännön ja asiaa koskevien olosuhteiden mukaisesti, oli hänen ratkaisunsa yleisön mieleen tai ei.

Oikeudellinen riippumattomuus ei merkitse ainoastaan riippumattomuutta ulkoisista vaikutteista vaan myös toisen tuomarin vaikutuksesta. Yksikään tuomari, oli hän kuinka korkea-arvoinen tahansa, ei ole oikeutettu määräämään toisen tuomarin harkintavallan käytöstä yksittäisessä asiassa. Tuomarit voivat pyytää neuvoja muilta tuomareilta ja ottaa huomioon heidän muissa asioissa ilmaisemiaan näkemyksiä. Tuomareiden on kuitenkin otettava huomioon ylempien tuomioistuimien sitovat ratkaisut.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Lord Chancellor ei voi ottaa kantaa tai puuttua tuomioistuimen ratkaisuihin taikka tuomarin tapaan johtaa oikeudellista menettelyä. Tuomareiden ratkaisuihin tai menettelyyn tyytymättömät henkilöt voivat normaalisti tehdä valituksen muutoksenhakutuomioistuimeen.

Korvaukset

Senior Salaries Review Body on riippumaton elin, joka antaa hallitukselle suosituksia useiden palkansaajaryhmien ansiotuloista, mukaan luettuna tuomarikunta. Hallitus tarkastelee suosituksia vuosittain, ennen kuin se tekee palkkoja koskevia päätöksiä. Uudet palkkataulukot tulevat voimaan kunakin vuonna 1. päivänä huhtikuuta. Voimassa olevat palkkataulukot ovat saatavilla seuraavasta www-osoitteesta: English

Tuomarit

Englannin ja Walesin erityyppiset tuomioistuimet on kuvattu tietosivulla ”Tuomioistuinlaitos – Englanti ja Wales” seuraavassa www-osoitteessa: http://www.ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_eng_fi.htm. Eriasteiset ja monimutkaisuudeltaan eritasoisia asioita käsittelevät tuomioistuimet ovat muotoutuneet ajan myötä; myös eri asemassa olevien koko- ja osa-aikaisten tuomareiden tehtävät kyseisissä tuomioistuimissa ovat kehittyneet tuomioistuinten rakenteen myötä.

Ylimmät tuomarinvirat muodostuvat neljästä osastopäälliköstä:

 • Lord Chief Justice of England and Wales – on Englannin ja Walesin tuomarikunnan korkea-arvoisin ammattituomari. Hän toimii puheenjohtajana Court of Appealin (alempi muutoksenhakutuomioistuin) Criminal Division -osastossa sekä High Courtin (korkein oikeus) Queen’s Bench Division -osastossa.
 • Master of the Rolls – on tuomioistuimen hierarkiassa seuraavaksi korkea-arvoisin henkilö, joka toimii puheenjohtajana Court of Appealin Civil Division -osastossa.
 • Vice-ChancellorLord Chancellor toimii High Courtin Chancery Division -osaston puheenjohtajana, mutta käytännössä Vice-Chancellor toimii kyseisen osaston päällikkönä.
 • President of the Family Division – toimii ylituomarina High Courtin Family Division -osastossa.
Tärkeimmät kokoaikaiset tuomarit

Lords of Appeal in Ordinary - tunnetaan myös nimellä Law Lords; he käsittelevät asioita House of Lordsissa, joka toimii ylimpänä muutoksenhakutuomioistuimena Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vaikka Law Lords -tuomarit ovat House of Lordsin jäseniä, he osallistuvat siellä lainsäädäntömenettelyyn yleensä vain silloin, kun menettely koskee oikeusasioita.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Lords Justices of Appeal – toimivat tuomareina Court of Appealissa, jossa käsitellään sekä rikos- että riita-asioita.

High Court Judges – toimivat tuomareina High Courtissa, jossa käsitellään monimutkaisimmat riita-asiat; he voivat käsitellä myös vakavimpia ja arkaluontoisimpia rikosasioita (kuten murhia) Crown Courtissa.

Circuit Judges – ovat seuraavina hierarkiassa High Courtin tuomareiden jälkeen; heidät nimitetään pääsääntöisesti käsittelemään rikos- ja riita-asioita sekä perheoikeudellisia asioita.

District Judges – käsittelevät siviilioikeudellisia asioita pääosin kansliatyönä (ei siis avoimessa tuomioistuinkäsittelyssä). He voivat tutkia county courtissa esille tulevat asiat tiettyyn rahamäärään asti. Kyseistä rahamäärää tarkistetaan ajoittain, ja suuruudeltaan rajan ylittävät asiat käsittelee yleensä piirituomari (Circuit Judge). District Judges -tuomarit ratkaisevat yli 80 prosenttia riita-asioista Englannissa ja Walesissa.

District Judges (Magistrates’ Courts) – lainoppineet piirioikeuden (Magistrates’ Court) tuomarit, jotka tunnettiin aiemmin nimellä Stipendiary Magistrates. He työskentelevät piirioikeudessa samantyyppisten asioiden parissa kuin maallikkotuomarit (ks. jäljempänä). Lainoppinut piirioikeuden tuomari voi kuitenkin toimia avustajana pidempien ja vaikeimpien asioiden käsittelyssä.

Masters ja Registrars of the Supreme Court – ovat Supreme Courtin (ylin tuomioistuin) virkamiehiä, jotka käsittelevät joitakin High Courtin antamia ratkaisuja. Queen’s Bench, Chancery Master ja Bankruptcy Registrar käsittelevät suurimman osan toimivaltaansa kuuluvista ennakkokysymyksistä ja tietyissä tapauksissa myös kanteita. Taxing Master (tunnetaan myös nimellä Costs Judge) antaa ratkaisun oikeudenkäyntikuluista Supreme Courtissa ja käsittelee valitukset Crown Courtissa tehdyistä oikeudenkäyntikulupäätöksistä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Osa-aikaiset tuomarit nimitetään yleensä vähintään viideksi vuodeksi; tällöin otetaan kuitenkin huomioon tuomareihin sovellettava yläikäraja. Tärkeimmät osa-aikaiset tuomarit ovat:

Deputy High Court Judges voidaan nimittää tuomariksi High Courtiin, jossa käsittelevät ajoittain asioita yhdessä tai useammassa osastossa.

Recorders – omaavat samanlaisen toimivallan kuin piirituomarit, vaikka heidän käsittelemänsä asiat eivät ole yleensä yhtä vaativia.

Deputy District Judges – toimivat tuomareina county courtissa ja High Courtin alueellisissa kirjaamoissa (district registries). He käsittelevät piirituomareiden toimivaltaan kuuluvat yksinkertaisimmat asiat.

Deputy District Judges (Magistrates’ Courts) – tunnettiin aiemmin nimellä Acting Stipendiary Magistrates; näiden tuomareiden työ vastaa heidän kokoaikaisten virkaveljiensä tehtäviä.

Deputy Masters ja Registrars of the Supreme Court – näiden tuomareiden työ vastaa heidän kokoaikaisten virkaveljiensä tehtäviä.

Muut nimitykset:

Tuomioistuinten lisäksi Englannissa ja Walesissa sijaitsee muita oikeusistuimia, joissa käsitellään muun muassa maahanmuuttoa, verotusta, mielenterveyttä, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, sosiaaliturvaa ja -etuja, kuljetusta sekä työsuhdetta koskevia asioita. Kyseisten oikeusistuinten jäseninä voi olla maallikkoasiantuntijoita, esimerkiksi lääkäreitä, mutta niiden puheenjohtajana toimii yleensä aina lainoppinut henkilö. Nämä oikeusistuinten jäsenet ja puheenjohtajat nimittää myös Lord Chancellor. Kuten muiden tuomioistuinlaitosta koskevien nimitysten osalta, kokoaikaista virkaa hakevilta edellytetään pääsääntöisesti riittävää, osa-aikaisista tehtävistä kertynyttä kokemusta.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Lisätietoja

 • Department for Constitutional Affairs English:
 • Judicial Studies Board (tuomareiden koulutuksesta vastaava elin)

2. Maallikkotuomarit

Englannissa ja Walesissa maallikkotuomarit, joista käytetään myös nimitystä rauhantuomarit (Justice of Peace, JP), käsittelevät yli 95 prosenttia kaikista rikosasioista. Heiltä ei edellytetä lainopillista koulutusta, eikä heille makseta palkkaa. Muiden maiden kansalaiset voivat pyrkiä maallikkotuomareiksi, jos he asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Maallikkotuomarit työskentelevät osa-aikaisesti. He käsittelevät asioita yleensä kolmen tuomarin kokoonpanossa, jossa yhdellä tuomarilla on puheenjohtajakoulutus. Kyseinen tuomari opastaa muita tuomioistuimen jäseniä asian käsittelyssä ja johtaa puhetta. Lainopillinen sihteeri avustaa maallikkotuomareita lain soveltamis- ja menettelykysymyksissä. Paikallisesti tehtäviään hoitavia maallikkotuomareita on yli 30 000. Maallikkotuomarit käsittelevät suhteellisen vähäisiä rikosasioita, kuten näpistyksiä, vahingontekoja, järjestyshäiriöitä ja liikennerikkomuksia. He voivat myös käsitellä erilaisia perhe-elämää tai lapsia koskevia asioita taikka lupahakemuksia. Maallikkotuomareiden kokoonpanon olisi kuvastettava heidän edustamaansa yhteisöä, ja heidän edellytetään kokoontuvan käsittelemään asioita vähintään 26 puolipäivän verran vuodessa.

Maallikkotuomareiden nimitys- ja koulutusjärjestelmä poikkeaa ammattituomareita koskevasta järjestelmästä. Lord Chancellor nimittää maallikkotuomarit paikallisten neuvoa-antavien komiteoiden esityksestä. Lain mukaan maallikkotuomareiden on jäätävä eläkkeelle täytettyään 70 vuotta. Maallikkotuomarin tehtäviin hakevien on oltava 18–65-vuotiaita.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Lisätietoja

 • Department for Constitutional Affairs English
 • The Magistrates’ Association English

3. Syyttäjät

Valtion syyttäjälaitoksen (Crown Prosecution Service, CPS) tehtävänä on rikosasioiden tutkiminen ja tarvittaessa syytteen nostaminen Englannissa ja Walesissa poliisitutkinnan jälkeen. Syyttäjät antavat myös neuvoja poliisille rikosasioissa.

Syyttäjät ovat virkamiehiä, ja heidät otetaan palvelukseen avoimen kilpailun kautta. Hakijan on oltava Englannissa ja Walesissa hyväksytty toimistoasianajaja, jolla on voimassa oleva toimilupa, tai Englannin asianajajaliittoon hyväksytty oikeudenkäyntiasianajaja, joka on suorittanut harjoittelun. Heidän on oltava myös Euroopan unionin tai kansainyhteisön kansalaisia. Englannin ja Walesin ulkopuolella kouluttautuneiden asianajajien on suoritettava kelpoisuuskoe ennen viran vastaanottamista.

Valtion syyttäjiä koskeva säännöstö (Code for Crown Prosecutors)

Valtion syyttäjiä koskevassa säännöstössä (ks. http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/code.html English) asetetaan perusperiaatteet, joita syyttäjien on noudatettava päätöksenteossaan.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Syyttämis- tai syyttämättäjättämispäätös perustuu kahteen testiin, jotka koskevat näyttöseikkoja ja yleistä etua.

Syyttäjien on varmistauduttava siitä, että näyttö riittää realistisesti ajatellen syytetyn tuomitsemiseen jokaisesta syytteen perusteena olevasta teosta. Yleinen etu on otettava huomioon kaikissa tapauksissa, joissa on realistisesti ajatellen olemassa riittävästi todisteita tuomitsemiskynnyksen ylittymiseksi.

Syyttäjien on punnittava syytteen nostamista tukevia ja sitä vastaan olevia seikkoja huolellisesti ja oikeudenmukaisesti. Syyttämispäätökseen mahdollisesti vaikuttavat yleistä etua koskevat seikat riippuvat yleensä teon vakavuudesta tai rikoksesta epäillyn olosuhteista.

Syyttäjien tehtäväjako

Valtion syyttäjälaitoksen päällikkönä toimii Director of Public Prosecutions. Syyttäjälaitoksen päällikkö käsittelee ainoastaan vaativimpia ja arkaluontoisimpia asioita, joiden tutkinta on siirtynyt laitokselle poliisilta. Hänen työskentelyään ohjaa ylin valvontaviranomainen (Attorney General), joka on vastuussa parlamentille laitoksen toiminnasta.

Valtion syyttäjälaitoksen keskuspaikat sijaitsevat Lontoossa, Yorkissa ja Birminghamissa, ja se toimii 42 maantieteelliseen alueeseen jakautuneena Englannissa ja Walesissa. Nämä alueet vastaavat poliisin toimivallan alueellista jakoa. Jokaisen alueen päällikkönä toimii Chief Crown Prosecutor (CCP), joka vastaa syyttäjäviraston toiminnasta kyseisellä alueella. Lontoossa CCP saa tukea syyttäjäviraston avustavilta päälliköiltä (Assistant Chief Crown Prosecutor). Vaikka CCP on välittömässä vastuussa alueestaan, suurin osa alueen tehokkaan hallinnon järjestämisestä kuuluu toimintojen johtajan (Area Business Manager) tehtäviin.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Tarkempia tietoja valtion syyttäjien palkkauksesta on saatavilla puhelinnumerosta +44 20 7710 6093 (tai 020 7710 6093 soitettaessa Yhdistyneestä kuningaskunnasta).

Lisätietoja

 • The Crown Prosecution Service English

4. Oikeuden sihteerit

Piirituomioistuimia lukuun ottamatta oikeuden sihteereiltä ja muulta tuomioistuimen henkilöstöltä ei edellytetä useimmissa Englannin ja Walesin tuomioistuimissa lainopillista koulutusta. He ovat virkamiehiä, jotka käsittelevät hallinnollisia asioita ja avustavat tuomareita. He eivät saa antaa lainopillista neuvontaa.

Tuomioistuimen henkilöstöön kuuluvat ovat oikeusviraston (Her Majesty’s Court Service) palveluksessa olevia virkamiehiä. Virkaa voivat hakea kaikki Euroopan unionin kansalaiset.

5. Magistrates’ Courts

Oikeuden sihteereillä on eri asema magistrates’ courts -tuomioistuimissa. Kuten tuomareita käsittelevässä kappaleessa mainittiin, maallikkotuomareilla ei ole lainopillista koulutusta. Heidän työskentelynsä nojautuu lainopillisten sihteereiden neuvoihin. Lainopillisista sihteereistä voidaan erottaa kaksi eri ryhmää.

Justices’ Clerks

Justices’ Clerks -sihteerit ovat maallikkotuomareiden tärkeimpiä lainopillisia neuvonantajia. He ovat lakimiehiä (joko oikeudenkäynti- tai toimistoasianajajia), jotka ovat suorittaneet vähintään viiden vuoden pituisen koulutuksen. He neuvovat maallikkotuomareita lain tulkintaa sekä tuomioistuinmenettelyä ja sen ulkopuolista menettelyä koskevissa kysymyksissä. He vastaavat lainopillisten neuvonantajien (Legal Advisers) ohjauksesta ja koulutuksesta, lainopillisten palvelujen laadusta sekä neuvojen antamisesta hallinnollisella alallaan. Heidän nimitystensä osalta ei sovelleta kansalaisuusvaatimuksia.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Legal Advisers (tunnetaan myös nimellä court clerks)

Nämä lainopilliset neuvonantajat ovat mukana oikeuden istunnossa ja avustavat maallikkotuomareita lain soveltamiseen, oikeuskäytäntöön ja menettelyyn liittyvissä kysymyksissä. Myös he ovat lakimiehiä (yleensä toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajajia). Heidän nimitystensä osalta ei myöskään sovelleta kansalaisuusvaatimuksia.

Lisätietoja

 • Her Majesty’s Court Service: http://www.hmcourts-service.gov.uk/ English
 • Department for Constitutional Affairs English
 • Justices’ Clerks’ Society English

6. Ulosottomiehet

Ulosottomiesten (bailiffs) osalta voidaan erottaa seuraavat ryhmät:
Korkeimman oikeuden täytäntöönpanovirkamiehet (High Court enforcement officers)

Ennen huhtikuun 1. päivää 2004 Sheriff-nimikkeellä oleva virkamies pani High Courtin tuomiot täytäntöön ulosoton valvojan (High Sheriff) puolesta tietyllä alueella. High Courtin määräysten täytäntöönpanosta huolehtivien ulosottoviranomaisten virkanimikkeenä on ollut kyseisestä päivämäärästä lähtien High Court Enforcement Officer. Lord Chancellor tai tämän valtuuttama henkilö nimittää heidät tehtäviinsä ja määrää heidän toimialueensa. He panevat tuomioistuimen päätökset täytäntöön perimällä rahamäärän, joka on velvoitettu maksettavaksi High Courtin tai siihen siirretyssä county courtin tuomiossa. He voivat ulosmitata ja myydä irtainta omaisuutta velan suorittamiseksi. Lisäksi he valvovat omaisuuden hallintaa ja suorittavat tarvittaessa hallinnan palautuksen.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Paikalliset ulosottomiehet (county court bailiffs)

Paikallinen ulosottomies on oikeusviraston palveluksessa oleva virkamies, joka huolehtii county courtin antamien ja rekisteröimien tuomioiden ja määräysten täytäntöönpanosta. Koska ulosottomiehen tointa hoidetaan virkamiehenä, virkaa voivat hakea kaikki Euroopan unionin kansalaiset. Paikallisen ulosottomiehen tehtävänä on panna täytäntöön ulosottoa ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden takavarikkoa koskevia määräyksiä. Ulosottomiesten suorittamasta määräysten täytäntöönpanosta säädetään county courteista vuonna 1984 annetun lain 85–111 pykälässä. Täytäntöönpanomenettelyistä säädetään siviiliprosessisäännöissä (Civil Procedure Rules English). Lisäksi paikallinen ulosottomies suorittaa muita täytäntöönpanotehtäviä (mm. asiakirjojen tiedoksianto ja eräiden pidätysmääräysten täytäntöönpano). Säännökset pidätysmääräyksestä on vahvistettu county courtia koskevan lain 118–122 pykälässä.

Valtuutetut ulosottomiehet (certificated bailiffs)

Valtuutetut ulosottomiehet ovat yksityisiä ulosottomiehiä, jotka county courtin piirituomari on vuokrarästien ulosottoa koskevien sääntöjen (Distress for Rent Rules English) nojalla valtuuttanut ulosmittaamaan vuokralaisen omaisuutta vuokrarästien maksamisen vakuudeksi ilman asian viemistä tuomioistuimeen. Valtuutetuilla ulosottomiehillä on useiden muiden säännösten nojalla toimivalta ulosmitata myös joitakin muita velkasaatavia, kuten talonomistajien ja yksityishenkilöiden kunnallisverorästejä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Yksityiset ulosottomiehet (non-certificated bailiffs)

Yksityiset ulosottomiehet voivat periä useita erilaisia velkasaatavia ulosmittaamalla ja myymällä irtainta omaisuutta, mutta he eivät voi ulosmitata vuokrarästejä, tieliikennemaksuja taikka talonomistajien tai yksityishenkilöiden kunnallisverorästejä. He eivät voi myöskään panna täytäntöön High Courtin tai county courtin antamaa määräystä velkasaatavan suorittamisesta.

Lisätietoja

 • Her Majesty’s Court Service English
 • Civil Procedure Rules English
 • White Paper on Effective Enforcement English
 • Enforcement Services Association : http://www.ensas.org.uk/ English
 • Association of High Sheriffs English of England and Wales
 • High Court Enforcement Officers Association English

7. Asianajajat

Oikeusalan ammattikuntaan kuuluu Englannissa ja Walesissa kahdenlaisia asianajajia – oikeudenkäynti- ja toimistoasianajajia. Heidän määritellyt tehtävänsä erottuvat selvästi toisistaan. Kaikki oikeusalan ammatit ovat itsesäänneltyjä. Asianajajaliiton neuvosto (Bar Council) sääntelee oikeudenkäyntiasianajajien ammattia ja asianajajayhdistys (Law Society) sääntelee toimistoasianajajien ammattia.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Vaikka joidenkin toimien suorittaminen edellyttää asianajajan käyttöä (ks. esimerkiksi toimistoasianajajista vuonna 1974 annetun lain (Solicitors Act) 20–25 pykälä), yleistä asianajajapakkoa ei sovelleta neuvonnan hakemisen tai tuomioistuimessa edustamisen osalta. Yksinkertaisissa velkomisasioissa asianosainen voi katsoa, ettei neuvottelu asianajajan kanssa ole tarpeen. Yleisesti ottaen neuvottelu on kuitenkin suotavaa asianosaisen kannalta, jos kannevaatimus on yli 5 000 puntaa ja varsinkin, jos kanteeseen sisältyy vahingonkorvausvaade.

a) Oikeudenkäyntiasianajajat

Oikeudenkäyntiasianajaja on hyväksytty asianajajaliiton jäseneksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että neljästä oikeudenkäyntiasianajajien ammattikuntakillasta English (Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn ja Lincoln's Inn) yhden jäsenet (Benchers) ovat kutsuneet kyseisen henkilön asianajajaliiton jäseneksi ja että tämä on oikeutettu ajamaan päämiehensä asiaa tuomioistuimessa. Oikeudenkäyntiasianajajana toimiminen muistuttaa toimistoasianajajan työtä siinä suhteessa, että molemmat voivat valita erikoistumisalansa useista oikeudenaloista.

Oikeudenkäyntiasianajajan tehtävät

Oikeudenkäyntiasianajajat toimivat lainopillisina neuvonantajina yksittäisissä asioissa ja avustajina oikeudenkäynneissä. He ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja työskentelevät useamman asianajajan muodostamissa oikeudenkäyntiasianajajien toimistoissa (chambers), joissa heitä kutsutaan myös toimiston ”vuokralaisiksi”. Oikeudenkäyntiasianajajan edellytetään osallistuvan toimiston kulujen kattamiseen. Kutakin toimistoa johtaa kokenut oikeudenkäyntiasianajaja, joka jakaa tehtävät asianajajille. Kukin oikeudenkäyntiasianajaja työskentelee itsenäisesti, ja heidän on hankittava itse oma asiakaskuntansa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeudenkäyntiasianajajat ovat suorittaneet yleensä asianajokoulutuksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että heidät on koulutettu edustamaan päämiehiään ylemmissä tuomioistuimissa. Asianajo tuomioistuimissa ei ole kuitenkaan ainoa oikeudenkäyntiasianajajien tehtävä, vaan heidän työnsä vaihtelee huomattavasti erikoistumisalan mukaan. Kun oikeudenkäyntiasianajajat eivät ole edustamassa päämiestään oikeudessa, he käyttävät suuren osan ajastaan toimistoasianajajien tapaan asiakasneuvotteluihin ja asioiden valmisteluun sekä erikoistumisalaa koskevan osaamiseensa syventämiseen. Oikeudenkäyntiasianajajan rooli on muuttunut yhä enemmän tietyn alan asiantuntijaksi.  He ovat kyseisen oikeudenalan erikoisosaajia, jolloin heitä pyydetään usein neuvomaan toimistoasianajajia ja antamaan asiantuntijalausuntoja vaativissa asioissa.

Oikeudenkäyntiasianajajalta edellytettävät taidot

Oikeudenkäyntiasianajajiksi aikovien opiskelijoiden on suoritettava asianajajan ammatillinen koulutus (Bar Vocational Course [BVC]).

Oikeudenkäyntiasianajajien on kyettävä esiintymään yleisölle luotettavasti ja luonnollisesti. Heidän on myös kyettävä tekemään johtopäätöksiä nopeasti, ja heidän on tähdättävä menestymiseen. Asianajajaliiton neuvoston mukaan seuraavat taidot ovat välttämättömiä:

 • akateeminen pätevyys (hyvät arvosanat koulun päättökokeissa (ylioppilastutkinto Englannissa ja Walesissa) ja vähintään Upper Second Class Honours Degree -tutkinto)
 • hyvä kirjallisen ja suullisen esittämisen taito
 • laskutaito
 • ryhmätyöskentelytaidot
 • kyky itsenäiseen tehokkaaseen työskentelyyn
 • ATK-taidot
 • ammatillinen vastuuntuntoisuus
 • sitoutuminen jatkuvaan ammattitaitojen kehittämiseen.
Asianajajaneuvos

Noin kymmenen prosenttia oikeudenkäyntiasianajajista on asianajajaneuvoksia (Queen’s Counsel, QC tai King’s Counsel, KC, jos hallitsijana on kuningas). Nimitys asianajajaneuvokseksi on perinteisesti merkinnyt arvostetun aseman saavuttamista asianajajajana. Asianajajaneuvokset hoitavat tärkeimpiä ja vaativimpia tuomioistuinasioita. Toimistoasianajajia on voitu nimittää asianajajaneuvoksiksi vuodesta 1996 lähtien.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Euroopan unionin muista maista olevien asianajajien ammatin harjoittaminen Englannissa ja Walesissa

Euroopan unionin muista maista olevien asianajajien, jotka haluavat harjoittaa ammattiaan Englannissa ja Walesissa, on toimitettava ammatillisen pätevyyden osoittava hakemus asianajajaliiton komitealle (Bar Council’s Joint Regulations Committee). Tämän jälkeen heidän on osallistuttava soveltuvuustestiin ja useisiin koulutustilaisuuksiin. Ennen kuin soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut hakija voi ryhtyä toimimaan oikeudenkäyntiasianajajana, oikeudenkäyntiasianajajien ammattikuntakillan on kutsuttava hänet asianajajaliiton jäseneksi (ks. edellä). Ammattikuntakillat päättävät koulutustavasta ja -määrästä kunkin asianajajan yksilöllisen tilanteen mukaan.

b) Toimistoasianajajat
Toimistoasianajajan tehtävät

Toimistoasianajajan tehtävänä on antaa asiantuntevaa lainopillista neuvontaa.

Englannissa ja Walesissa on yli 60 000 toimistoasianajajaa, joiden työ vaihtelee suuresti. Toimistoasianajajan tehtävänä on tarjota asiakkaille (esimerkiksi yksityishenkilöille, yrityksille sekä vapaaehtois- ja hyväntekeväisyysjärjestöille) asiantuntevaa lainopillista neuvontaa ja edustaa heitä muun muassa tuomioistuimessa. Useimmat toimistoasianajajat työskentelevät yksityisissä toimistoissa, jotka tarjoavat toimistoasianajajien muodostamina yhtiöinä palveluitaan asiakkaille. Toimisto voi tarjota yleisesti palveluja, jotka kattavat useita oikeudenaloja, tai ne voivat erikoistua tiettyyn alaan. Muut toimistoasianajajat työskentelevät keskus- tai paikallishallinnossa, valtion syyttäjälaitoksessa, magistrates’ courts -tuomioistuimissa, kauppa- tai teollisuusjärjestöissä taikka muissa elimissä. Toimistoasianajaja voi valita itselleen sopivimman työskentely-ympäristön.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Yleensä ottaen toimistoasianajajat tarjoavat lainopillista neuvontaa asiakkaille. Jos asiakkaat haluavat neuvonnan jälkeen asiamiehen edustamaan heitä Englannin ja Walesin ylemmissä tuomioistuimissa, toimistoasianajaja voi antaa oikeudenkäyntiasianajajalle toimeksiannon asian hoitamiseksi oikeudessa. Oikeudenkäyntiasianajajaa ei aina edellytetä, koska pätevöityneillä toimistoasianajajilla on oikeus asioiden ajamiseen (eli heillä on oikeus edustaa asiakkaita) ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa.

Pätevyysvaatimukset

Asianajajayhdistys laatii säännöt tarvittavasta oikeustieteellisestä opetuksesta ja ammattikoulutuksesta. Kyseisillä säännöillä pyritään varmistamaan, että ammattiin valmistuva saa perusteellisen ja monipuolisen koulutuksen. Harjoittelu on hyvin kilpailuhenkistä ja jokaisen toimistoasianajajaksi aikovan on tiedostettava toimen hoitamisen vaatima sitoutuminen. Tällä hetkellä opiskelijoiden määrä ylittää selvästi harjoittelupaikkojen määrän, jolloin suuret yritykset voivat valita parhaat ehdokkaat.

Toimistoasianajajilta edellytetään monenlaisten viestintätaitojen, kuten kirjallisen ja suullisen viestinnän sekä ryhmäviestinnän, sujuvaa hallitsemista. Heidän olisi kyettävä päättelemään loogisesti ja tutkimaan tapauksia huolellisesti. Heidän olisi myös pystyttävä esittämään asioita selkeästi ja jäsennellysti.

Euroopan unionin muista maista olevien asianajajien ammatin harjoittaminen Englannissa ja Walesissa

Asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu, annetun direktiivin 98/5/EY mukaan asianajaja, joka on Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen ja joka on harjoittanut ammattiaan ja merkitty luetteloon toisessa jäsenvaltiossa, voi hakea ilman soveltuvuustestin suorittamista pääsyä toimistoasianajajan ammattiin Englannissa ja Walesissa toimittuaan vähintään kolmen vuoden ajan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden parissa (mukaan luettuna yhteisöoikeus). Kyseisen oikeuden parissa alle kolme vuotta toimineet asianajajat voivat myös hakea pääsyä toimistoasianajajan ammattiin, jos heidät merkitty asianajajayhdistyksen pitämään luetteloon ja jos he ovat työskennelleet Yhdistyneessä kuningaskunnassa vähintään kolme vuotta. Muut asianajajat voivat pyrkiä suorittamaan kelpoisuuskokeen (Qualified Lawyers’ Transfer Test).

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Asianajajat, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia ja jotka harjoittavat ammattiaan pysyvästi Englannissa ja Walesissa, voivat kirjautua joko kyseisen yhdistyksen tai asianajajaliiton pitämään luetteloon ja heidän on täytettävä valitsemansa organisaation säännöissä esitetyt vaatimukset. Irlantilaisten toimistoasianajajien on kuitenkin kirjauduttava asianajajayhdistyksen English pitämään luetteloon ja oikeudenkäyntiasianajajien asianajajaliiton neuvoston pitämään luetteloon.

Lisätietoja

 • The Bar Council English
 • The Law Society English

8. Notaarit

Notaarien ammattiryhmällä on pitkät perinteet, ja se kuuluukin kolmanteen ja vanhimpaan oikeusalan ammattilajiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Notaarina työskentelee Canterburyn arkkipiispan nimittämä ammattiin pätevöitynyt lakimies, yleensä toimistoasianajaja, jonka toimintaan sovelletaan yhden Englannin vanhimman tuomioistuimen (Court of Faculties) säännöstöä.

Notaareihin sovelletaan samanlaisia ammatinharjoittamista koskevia sääntöjä kuin toimistoasianajajiin, ja heidän on uusittava toimilupansa vuosittain. Toimilupa voidaan uusia vain, jos he ovat noudattaneet sääntöjä. Notaarin tehtäviin nimittäminen on henkilökohtainen nimitys, joka myönnetään kullekin notaarille.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Notaarin pätevyysvaatimukset

Notaariksi voivat hakeutua myös muut kuin lainopillisen tutkinnon suorittaneet. Kunkin tulevan notaarin on suoritettava Diploma in Notarial Practice -tutkinto. Tuomioistuimista ja oikeuspalveluista vuonna 1990 annetun lain (Courts and Legal Services Act) mukaan Master of Faculties English vahvistaa tarvittavat pätevyysvaatimukset.

Erityissäännöksiä on annettu niiden EU:n jäsenvaltioista kotoisin olevien lakimiesten osalta, jotka haluavat harjoittaa notaarin ammattia Englannissa ja Walesissa. Heidän on haettava notaarien pätevyyttä arvioivalta elimeltä (Notarial Qualifications Board) vapautusta Englannissa ja Walesissa edellytettävistä pätevyysvaatimuksista. Sen jälkeen heidän on suoritettava kelpoisuuskoe, jolla osoitetaan siinä jäsenvaltiossa, josta lakimies on kotoisin, hankitun pätevyyden riittävyys.

Kansainvälisesti tunnustettu oikeusasema

Notaarilla on käytössään virallinen sinetti. Useimmissa maissa notaarin allekirjoituksen ja virallisen sinetin katsotaan olevan osoitus vastuullisen oikeusviranomaisen käsittelemästä asiakirjasta.

Notaarin tehtävät

Notaarit suorittavat

 • (kaikkialla maailmassa käytettävien) kauppakirjojen ja muiden asiakirjojen valmistelun, vahvistamisen, oikeaksi todentamisen ja todistaminen. Kyseiset asiakirjat vahvistetaan notaarin allekirjoituksella ja virallisella sinetillä;
 • oikeaksi todistettujen kopioiden antamisen virallisesti laatimistaan asiakirjoista;
 • valojen ja lakimääräisten ilmoitusten vastaanottamisen Englannissa ja Walesissa sekä muualla järjestettäviä käsittelyjä varten;
 • siirrettäviin asiakirjoihin liittyvien oikeustoimien merkitsemisen tai todistamisen sekä laivaliikennettä ja laivarahtia koskevien virallisten asiakirjojen laatimisen.

Lisätietoja

  • The Notaries Society English
  • The Faculty Office English

9. Avustavat lakimiehet

Avustavat lakimiehet ovat koulutuksen suorittaneita lakimiehiä, jotka erikoistuvat tiettyyn oikeudenalaan. Heidän on suoritettava Institute of (ILEX) -oppilaitoksessa Professional Qualification in Law -niminen oikeudellinen ammattitutkinto. Tutkinto suoritetaan oikeudellisen ammatinharjoittamisen alalta toimistoasianajajilta edellytettävään tasoon asti. Kyseisiin tehtäviin aikovilla on myös oltava vähintään viiden vuoden kokemus oikeudellisen ammatin harjoittamisesta toimistosianajajan ohjauksessa, yksityisen yrityksen lakiasiainosastolla taikka paikallis- tai valtionhallinnossa. Tutkinnon suorittaneille myönnetään vuosittain toimilupa, ja ainoastaan edellä mainitussa ILEX-oppilaitoksessa opiskelleet voivat käyttää avustavan lakimiehen nimitystä (Legal Executive).

Avustavien lakimiesten tehtävät

Avustavien lakimiesten päivittäinen työ, jossa keskitytään tiettyyn oikeudenalaan, vastaa toimistoasianajajan työtä. Avustavat lakimiehet eivät voi harjoittaa itsenäisesti asianajotoimintaa, mutta he voivat hoitaa siviili-, rikos- ja avioliitto-oikeudellisia oikeudenkäyntiasioita.

Heidän ansaitsemansa palkkiot – yksityisissä toimistoissa työ veloitetaan suoraan asiakkailta – kerryttävät suoraan asianajotoimiston tuloja. Tämä on merkittävä ero avustavien lakimiesten ja muun avustavan, enemmän rutiinitehtäviä suorittavan, lainopillisen henkilökunnan välillä.

Avustava lakimies on yksityisessä työsuhteessa työnantajana olevaan yritykseen nähden, mutta valtion palveluksessa ollessaan hän työskentelee virkamiehenä. ILEX-oppilaitoksessa opiskelevat saavat koulutuksen useiden erityistehtävien hoitamiseen.

EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset voivat hakea ILEX-oppilaitokselta vapautusta koulutuksesta. Vapautuksen myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja

 • Institute of Legal Executives English

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Yhdistynyt kuningaskunta - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-05-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta