Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > England og Wales

Seneste opdatering : 18-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - England og Wales

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Dommere (judges) 1.
2. Lægdommere (lay magistrates) 2.
3. Anklagere (prosecutors) 3.
4. Justitssekretærer (clerks of the court) 4.
5. Byretter (Magistrates' Courts) 5.
6. Fogeder (bailiffs) 6.
7. Advokater 7.
a) Procederende advokater (barristers) a)
b) Praktiserende advokater (solicitors) b)
8. Notarer 8.
9. Kontorfuldmægtige (legal executives) 9.

 

1. Dommere (judges)

Hvem kan udnævnes?

I modsætning til systemet i mange andre europæiske lande skal personer, der gerne vil være dommere i England og Wales, først være advokater, enten procederende advokater, barristers, eller praktiserende advokater, solicitors. For at komme i betragtning som dommer skal ansøgere være statsborgere i Det Forenede Kongerige, Irland eller et Commonwealth-land og have været advokat i England eller Wales i et bestemt tidsrum, der fastsættes i lovgivningen for de enkelte stillingstyper. Disse tidsrum er generelt mindst syv eller 10 år. I praksis har dommerne imidlertid typisk været advokater i omkring 20 år. Der er således en tendens til, at advokater bliver dommere i midten (eller slutningen) af deres karriere.

Før advokaterne kan komme i betragtning til en fuldtidsstilling, skal de som regel have været deltidsdommere. Det betyder, at advokater indledningsvist udnævnes til en deltidsstilling, hvor de skal være dommere i et bestemt antal dage om året (normalt omkring 20), samtidig med at de fortsætter i deres stilling som barrister eller solicitor. Efter to til tre år kan en deltidsdommer søge om at blive fuldtidsdommer. Fuldtidsdommere er normalt berettiget til at være dommere, indtil de fylder 70 år.

Udnævnelse

Udnævnelsesprocessen i forbindelse med de juridiske erhverv i England og Wales er i øjeblikket genstand for en gennemgang. Den britiske Lord Chancellor, som også er justitsminister, er personligt ansvarlig for at udnævne eller rådgive om udnævnelse af alle personer, der beklæder juridiske stillinger i England og Wales og Nordirland (samt udnævnelse til visse særdomstole i Skotland). Højerestående udnævnelser foretages af dronningen på anbefaling af premierministeren, men også her rådfører premierministeren sig med Lord Chancellor.

Igen

TopTop

Udnævnelse til de højeste juridiske erhverv sker kun på opfordring, men for alle andre juridiske stillinger skal kandidaterne ansøge om stillingen. Deres ansøgninger behandles ud fra specifikke offentliggjorte udnævnelseskriterier. De kandidater, der bedst opfylder kriterierne, inviteres til en samtale eller en vurdering, hvor deres udnævnelsesegnethed afprøves yderligere i forhold til kriterierne. Nuværende indehavere af de juridiske stillinger, højtstående embedsmænd, der rapporterer til Lord Chancellor, samt særligt udvalgte og uddannede lægpersoner (dvs. ikke-advokater) deltager alle i udvælgelsesprocessen.

Juridisk uafhængighed

Juridisk uafhængighed betyder, at dommerne selv afgør sagerne uden ekstern påvirkning. Navnlig er det i retfærdighedens interesse et krav, at dommerne i deres arbejde er uafhængige af og ikke underlagt regeringens holdninger eller kontrol. Ingen dommer kan være medlem af bestyrelsen i et selskab og må heller ikke lade sig påvirke af pres fra privatpersoner eller grupper, der har en interesse i sagens udfald. I hver enkelt sag skal dommeren øve ret og skel i overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til sagens omstændigheder, uanset om hans eller hendes afgørelse er populær eller ej.

Juridisk uafhængighed betyder imidlertid ikke blot uafhængighed af ekstern indflydelse, men også uafhængighed de enkelte dommere imellem. Ingen dommer, uanset hvor dygtig han eller hun måtte være, må fortælle en anden dommer, hvordan han eller hun skal dømme i de enkelte sager. Dommere kan søge rådgivning hos andre dommere og vil tage højde for synspunkter, som andre dommere har givet udtryk for i andre sager. De skal imidlertid mærke sig domme fra overordnede domstole, da de er bindende.

Igen

TopTop

Lord Chancellor kan ikke kommentere eller blande sig i en dommers juridiske afgørelser, eller hvordan han eller hun fører en sag. Personer, der er utilfredse med en dommers afgørelser eller den måde, hvorpå han eller hun fører en sag, kan normalt appellere til en overordnet retsinstans.

Løn

"Senior Salaries Review Body" er et uafhængigt organ, der retter henstillinger til regeringen om løn til en række grupper, herunder de juridiske erhverv. Regeringen behandler henstillingerne en gang om året, inden den træffer beslutning om lønningerne. Nye lønninger træder i kraft den 1. april hvert år. Nuværende lønninger kan ses på adressen: http://www.dca.gov.uk/judicial/2004salfr.htm#part2 English

Dommere

De forskellige typer domstole i England og Wales beskrives på siden "Retssystemets opbygning – England og Wales" på adressen http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_eng_da.htm. Da praksis har udviklet sig over mange år, hvor domstole på forskellige niveauer har ført sager med forskellig sværhedsgrad, er det også dommere med forskellig juridisk status, både fuldtids- og deltidsdommere, der sidder i disse domstole.

De højeste juridiske erhverv udgøres af lederne af de fire afdelinger:

 • Lord Chief Justice of England and Wales – er den øverste dommer i England og Wales og leder af den strafferetlige afdeling, Criminal Division, under appeldomstolen, Court of Appeal, samt den civilretlige afdeling Queen's Bench Division under landsretten, High Court.
 • Master of the Rolls – er den næste i det juridiske hierarki og leder af den civilretlige afdeling, Civil Division, under Court of Appeal.
 • Vice-ChancellorLord Chancellor er præsident for Chancery Division under High Court, men i praksis er det Vice-Chancellor, der er leder af afdelingen.
 • President of the Family Division – er den øverste dommer i den familieretlige afdeling, Family Division, under High Court.
De vigtigste fuldtidsdommere er:

Lords of Appeal in Ordinary – også kendt som Law Lords, der sidder i Overhuset, House of Lords, som sidste appelinstans i Det Forenede Kongerige. Selv om disse Law Lords i praksis er medlemmer af Overhuset, deltager de sædvanligvis kun i Overhusets lovgivningsarbejde, når det vedrører retlige anliggender.

Igen

TopTop

Lords Justices of Appeal – sidder i appeldomstolen, Court of Appeal, som behandler både strafferetlige og civilretlige sager.

High Court Judges – dommere i High Court, hvor de mest komplekse civilretlige sager behandles, men de kan også behandle de alvorligste og mest omtålelige straffesager i Crown Court (f.eks. mord).

Circuit Judges – er de næste dommere på den juridiske rangstige efter High Court-dommere og behandler normalt straffe-, civil-, og familieretlige sager.

District Judges – er dommere, der behandler civilretlige sager. Det meste af deres arbejde foregår for lukkede døre (dvs. ikke i åbne retssager). De har beføjelser til at behandle alle sager i byretten, County Court, under en fastsat økonomisk grænse, som løbende revideres. Sager, der overstiger denne grænse, behandles af en Circuit Judge. Endelig råder District Judges over mere end 80 % af alle bestridte civilprocessager i England og Wales.

District Judges (Magistrates' Courts) – disse dommere var tidligere kendt som Stipendiary Magistrates. De sidder i Magistrates' Courts og behandler samme type sager som lægdommere, lay magistrates (se nedenfor), men de kan navnlig hjælpe med at behandle længere og mere komplekse sager.

Masters and Registrars of the Supreme Court – er embedsmænd under Supreme Court og behandler noget af arbejdet under High Court. Queen's Bench og Chancery Masters and Bankruptcy Registrars behandler det meste af det arbejde, der opstår under sagens gang inden for deres jurisdiktion, og kan i visse tilfælde også behandle sager. Taxing Masters (også kaldet Costs Judges) har beføjelse til at fastsætte størrelsen af sagsomkostningerne for alle sager i Supreme Court og behandle appeller over fastsættelser i Crown Court.

Igen

TopTop

Deltidsdommere udnævnes som regel for mindst fem år ad gangen under hensyntagen til den øverste aldersgrænse. De vigtigste typer deltidsdommere er:

Deputy High Court Judges – er kvalificerede til at blive dommere i High Court og er ligeledes bemyndiget til fra tid til anden at sidde i en eller flere afdelinger under High Court.

Recorders – har samme kompetencer som Circuit Judges, men behandler generelt mindre komplekse eller alvorlige sager, der indbringes for domstolen.

Deputy District Judges – sidder i County Courts og i de lokale justitskontorer under High Court og behandler de mindst komplekse sager, der hører under District Judges' kompetence.

Deputy District Judges (Magistrates' Courts) – disse dommere var tidligere kendt som Acting Stipendiary Magistrates og tager sig af samme type arbejde som deres fuldtidskolleger.

Deputy Masters and Registrars of the Supreme Court tager sig af samme type arbejde som deres fuldtidskolleger.

Andre udnævnelser:

Ud over de almindelige domstole findes der mange særdomstole i England og Wales, der behandler forskellige emner som f.eks. indvandring, skat, mental sundhed, fast ejendom, sociale ydelser, transport og beskæftigelse. Dommere ved særdomstole kan omfatte ikke-juridiske specialister eller eksperter som f.eks. doktorer og lægpersoner, selv om formanden næsten altid har en juridisk uddannelse. Lord Chancellor er også ansvarlig for at udnævne dommere til og formænd for særdomstolene. Som ved andre juridiske stillinger forventes det normalt, at ansøgere til fuldtidsstillinger har erhvervet tilstrækkelig erfaring i en deltidsstilling.

Igen

TopTop

Yderligere oplysninger

2. Lægdommere (lay magistrates)

Lægdommere, lay magistrates, også kaldet Justices of the Peace eller JPs, behandler over 95 % af alle strafferetlige sager i England og Wales. De behøver ikke have en juridisk uddannelse og er ulønnede. Udenlandske statsborgere kan ansøge om at blive lægdommere, hvis de er bosiddende i Det Forenede Kongerige.

Lægdommere er deltidsdommere i et "dommerkollegium", der normalt består af tre dommere, hvoraf den ene er uddannet i at fungere som formand og hjælper med at føre kollegiet gennem sagen og taler på dets vegne. Et dommerkollegium bistås altid af en juridisk uddannet sekretær, der rådgiver om lovgivning og retspleje. Der findes over 30 000 lægdommere, der udfører deres opgaver lokalt. De behandler relativt mindre alvorlige sager som f.eks. tyveri, hærværk, gadeuorden og trafikforseelser samt en række emner vedrørende familier og børn eller ansøgninger om licenser. Det er et krav, at lægdommerkollegier skal afspejle det samfund, de repræsenterer, og det forventes, at de sidder som dommere mindst 26 halve dage om året.

Igen

TopTop

Udnævnelse og uddannelse af lægdommere adskiller sig fra den professionelle del af de juridiske erhverv. Lord Chancellor udnævner lægdommere i samråd med lokale rådgivende udvalg, Advisory Committees. I henhold til lovgivningen skal lægdommere pensioneres, når de bliver 70, og personer mellem 18 og 65 år kan søge om at blive lægdommere.

Yderligere oplysninger

 • Department for Constitutional Affairs English
 • The Magistrates' Association English 

3. Anklagere (prosecutors)

Anklagemyndigheden, the Crown Prosecution Service (CPS), er ansvarlig for at gennemgå og evt. føre strafferetlige sager i England og Wales, når politiet har afsluttet sin efterforskning. Anklagemyndigheden rådgiver endvidere politiet om forhold i forbindelse med strafferetlige sager.

Crown Prosecutors er klassificeret som embedsmænd og ansættes efter en almindelig udvælgelsesprøve. For at blive taget i betragtning skal en ansøger være solicitor i England og Wales med en fuldgyldig bestalling eller barrister med beskikkelse i England og en gennemført fuldmægtigtid. Ansøgere skal ligeledes være statsborgere i Den Europæiske Union eller Commonwealth. Advokater, der er uddannet uden for England og Wales, skal gennemgå og bestå en overførselstest, inden de kan blive ansat.

Igen

TopTop

Anklagemyndighedens kodeks

Anklagemyndighedens kodeks, http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/code.html English, indeholder de grundlæggende principper, som Crown Prosecutors skal følge, når de træffer afgørelse i deres sager.

Afgørelsen om, hvorvidt de skal gå videre med behandlingen af en sag, afhænger af to kriterier: beviserne og offentlighedens interesse.

Anklagemyndigheden skal forvisse sig om, at der er tilstrækkelige beviser til, at der er en realistisk mulighed for domfældelse af alle sagsøgte i forbindelse med alle anklager. Offentlighedens interesse skal tages i betragtning i alle sager, hvor der er tilstrækkelige beviser til at give en realistisk mulighed for domfældelse.

Anklagemyndigheden skal grundigt og retfærdigt afveje faktorer for og imod domfældelse. Faktorer i forbindelse med offentlighedens interesse, der kan påvirke beslutningen om at retsforfølge sagen, afhænger sædvanligvis af forseelsens alvor eller forhold vedrørende den mistænkte.

Anklagere

Den øverste inden for anklagemyndigheden er rigsadvokaten, Director of Public Prosecutions. Han inddrages kun i de sværeste og mest følsomme sager, der henvises til anklagemyndigheden af politiet. Hans overordnede er kammeradvokaten, Attorney General, som er ansvarlig over for Parlamentet.

Anklagemyndigheden har hovedkvarter i London, York og Birmingham og har en struktur med 42 geografiske områder i England og Wales. Disse områder svarer til politistyrkens opdeling i England og Wales. Hvert område ledes af en Chief Crown Prosecutor (CCP), som er ansvarlig for retsforfølgning i området. I London støttes CCP af Assistant Chief Crown Prosecutors. Selv om CCP'erne er direkte ansvarlige for deres områder, ligger det største ansvar for effektiv forvaltning af området hos Area Business Managers.

Igen

TopTop

Yderligere oplysninger om de forskellige niveauer af Crown Prosecutors kan fås på tlf. +44 20 7710 6093 (020 7710 6093, hvis der ringes fra Det Forenede Kongerige).

Yderligere oplysninger

 • The Crown Prosecution Service English

4. Justitssekretærer (clerks of the court)

Med undtagelse af Magistrates' Courts er der ikke krav om, at justitssekretærer og andet personale ved de fleste domstole i England og Wales skal have en juridisk uddannelse. De er embedsmænd, som løser administrative opgaver og bistår dommerne. De kan ikke yde juridisk rådgivning.

Som embedsmænd ansættes alle medarbejdere ved domstolene af Her Majesty's Court Service, og alle borgere i Den Europæiske Union kan søge om stillingerne.

5. Byretter (Magistrates' Courts)

Justitssekretærernes rolle er anderledes i Magistrates' Courts. Som nævnt i afsnittet om dommere er lægdommere ikke juridisk uddannede. De rådfører sig med juridisk uddannede sekretærer, som omfatter to typer:

Justices' Clerks

Justices' Clerks er de vigtigste juridiske rådgivere i Magistrates' Courts. De er advokater (enten barristers eller solicitors) med mindst fem års relevant uddannelse. De rådgiver lægdommere om lovgivning og retspleje både i og uden for domstolen og er ansvarlige for forvaltning og uddannelse af juridiske rådgivere, kvaliteten af de juridiske tjenester, og at der ydes konsekvent juridisk rådgivning inden for hele deres forvaltningsområde. Der er ingen krav om nationalitet for at blive udnævnt.

Igen

TopTop

Legal advisers (også kaldet court clerks)

Legal advisers, juridiske rådgivere, rådgiver lægdommerne om lovgivning, retspraksis og retspleje. De har også en juridisk uddannelse (normalt barristers eller solicitors). Heller ikke her er der krav om nationalitet for at blive udnævnt.

Yderligere oplysninger

 • Her Majesty's Court Service: http://www.hmcourts-service.gov.uk/ English
 • Department for Constitutional Affairs English
 • Justices' Clerks' Society English

6. Fogeder (bailiffs)

Der findes tre typer fogeder:
High Court Enforcement Officers

Før den 1. april 2004 blev High Court-afgørelser fuldbyrdet af fogeder, sheriffs, på vegne af en High Sheriff for et bestemt område. Siden den 1. april 2004 er High Court-afgørelser blevet håndhævet af High Court Enforcement Officers, der udnævnes og tildeles distrikter af Lord Chancellor eller dennes delegerede. De er ansvarlige for at tvangsfuldbyrde rettens afgørelser ved at opkræve skyldige beløb i henhold til en High Court-dom eller en County Court-dom, der er overført til High Court. De kan beslaglægge og sælge varer for at dække det skyldige beløb. De fuldbyrder og overvåger endvidere besiddelse af ejendom og returnering af varer.

Igen

TopTop

County Court-fogeder

Disse fogeder er embedsmænd, der er ansat af Her Majesty's Court Service, og som tager sig af fuldbyrdelsen af County Court-domme og/eller -kendelser. Som embedsmænd kan deres stillinger søges af alle borgere i Den Europæiske Union. De tvangsfuldbyrder udlægskendelser, tilbagetager fast ejendom med udsættelseskendelser og inddriver varer med kendelser om tilbagelevering af varer. Reglerne for fogeder, der tvangsfuldbyrder kendelser, er fastlagt i §§ 85-111 i loven om County Courts, County Courts Act 1984. Proceduren for tvangsfuldbyrdelse er fastlagt i de civile retsplejeregler, Civil Procedure Rules English. Derudover udfører County Court bailiffs andet arbejde, herunder personlig forkyndelse af dokumenter og fængslingskendelser. Reglerne om fængsling er fastlagt i §§ 118-122 i County Courts Act.

Autoriserede fogeder

Disse er private fogeder, der i henhold til reglerne om udlæg i forbindelse med huslejerestancer, Distress for Rent Rules English, har fået autorisation fra en Circuit Judge i en County Court. Udlæg i forbindelse med huslejerestancer vedrører en udlejers beslaglæggelse af en lejers ejendele for at sikre betaling af skyldig leje uden rettens mellemkomst. Disse fogeder kan også i henhold til andre love tvangsfuldbyrde visse andre fordringer. bl.a. visse skatter, som husejere og privatpersoner skal betale til kommunen.

Igen

TopTop

Ikke-autoriserede fogeder

Disse fogeder kan inddrive skyldige beløb ved at beslaglægge og sælge varer, men kan ikke gøre udlæg i forbindelse med huslejerestancer, trafikforseelser og visse skatter, som husejere og privatpersoner skal betale til kommunen, eller tvangsfuldbyrde inddrivelse af skyldige beløb i henhold til High Court- eller County Court-kendelser.

Yderligere oplysninger

 • Her Majesty's Court Service:
  http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/enforcement/bailiffs/index.htm English
 • Civil Procedure Rules English
 • White Paper on Effective Enforcement English
 • Enforcement Services Association : http://www.ensas.org.uk/ English
 • Association of High Sheriffs English of England and Wales
 • High Court Enforcement Officers Association English

7. Advokater

De juridiske erhverv i England og Wales består af to særskilte typer advokater – procederende advokater, barristers, og praktiserende advokater, solicitors. De har hver især en klart afgrænset og defineret rolle. Alle de juridiske erhverv er selvregulerende. The Bar Council er regulerende organ for barristers, og the Law Society regulerer solicitors.

Igen

TopTop

Nogle funktioner kræver advokatbistand (se f.eks. §§ 20-25 i loven om solicitors af 1974, Solicitors Act 1974), men der er ikke krav om, at en person skal søge advokatbistand eller repræsenteres af en advokat i retten. I ukomplicerede gældssager er det ikke sikkert, at en procespart finder det nødvendigt at søge bistand hos en advokat. Generelt tilrådes det dog, at en sagsøger som minimum rådfører sig med en advokat, hvis fordringen er på over 5.000 engelske pund, og særligt hvis den omfatter et krav om erstatning (skadeserstatning).

a) Procederende advokater (barristers)

En barrister er en advokat, der "har møderet for domstolene". Det betyder, at han eller hun har fået beskikkelse af dommerkollegiet i en af de fire Inns of Court English (Middle Temple, Inner Temple, Gray's Inn og Lincoln's Inn) og må møde i retten og føre en klients sag. Barristers er meget lig solicitors, i og med at de har en lang række områder, inden for hvilke de kan specialisere sig.

Hvad laver en barrister?

Barristers er specialister inden for juridisk rådgivning og advokater i retten. De er selvstændige erhvervsdrivende og arbejder i grupper på kontorer eller kontorfællesskaber, der kaldes chambers, og de kaldes kontorets "lejere", tenants. Hver lejer forventes at bidrage til kontorets udgifter. Hvert kontorfællesskab ledes af en erfaren barrister, som forvalter lejernes arbejde. Hver barrister er uafhængig af de andre lejere og skal opbygge sit eget klientgrundlag.

Igen

TopTop

Barristers er fortrinsvist uddannet i procedure – de er med andre ord uddannet til at repræsentere deres klienter ved de overordnede domstole. Barristers kan dog andet end at procedere, og deres ansvarsområder varierer kolossalt, afhængigt af hvilket område de har specialiseret sig i. Så når en barrister ikke er i retten, bruger han eller hun ligesom solicitors meget af deres tid på at rådgive klienter, lave research på sager samt holde sig opdateret inden for deres valgte område. I dag bevæger barristers sig mere og mere i retning af at være eksperter inden for et bestemt område. Barristers har specialviden og ekspertise inden for et bestemt område i lovgivningen og vil derfor ofte blive anmodet om at rådgive solicitors og give ekspertudtalelser om komplekse sager.

Påkrævede færdigheder for at blive barrister

Uddannelsen Bar Vocational Course (BVC) skal gennemføres af alle, der gerne vil være barristers.

En barrister skal føle sig godt tilpas ved at tale offentligt, kunne tænke hurtigt på stående fod og have handlekraft. The Bar Council angiver følgende krav som nødvendige:

 • Akademiske evner (et godt eksamensresultat ved studentereksamen, A-levels, i England og Wales) og som minimum karakteren Upper Second Class Honours Degree fra universitetet)
 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsfærdigheder
 • God talforståelse
 • Gode samarbejdsevner
 • Personlig effektivitet
 • It-færdigheder
 • Professionel ansvarsfølelse
 • Vilje til at fortsætte sin faglige udvikling
Queen's Counsel

Omkring 10 % af alle barristers er Queen's Counsel eller QC, svarende til senioradvokat. Når monarken er en konge, omtales en sådan senioradvokat som King's Counsel (eller KC). Udnævnelse til Queen's Counsel har traditionelt været en udmærkelse for en advokat. Disse senioradvokater behandler de vigtigste og mest komplekse sager. Solicitors har kunnet blive Queen's Counsel siden 1996.

Igen

TopTop

Advokater fra andre EU-medlemsstater, der udøver advokatvirksomhed i England og Wales

Advokater fra andre EU-medlemsstater, som ønsker at udøve virksomhed i England og Wales, skal sende en ansøgning til et udvalg, Joint Regulations Committee, under the Bar Council med dokumentation for deres juridiske kvalifikationer. De skal derefter bestå en egnethedsprøve og deltage i en række kompetencegivende møder. Inden de får lov til at udøve virksomhed som barrister, skal de advokater, der har bestået egnethedsprøven, have beskikkelse fra en af ovennævnte Inns of Court. Afhængigt af den enkelte advokats omstændigheder beslutter disse Inns, hvilke og hvor mange kompetencegivende møder advokaten skal deltage i.

b) Praktiserende advokater (solicitors)
Solicitors' rolle

En solicitor skal yde juridisk rådgivning og bistand.

Der findes over 60 000 solicitors i England og Wales, og deres arbejde varierer meget. En solicitor skal give klienterne (medlemmer af befolkningen, erhvervslivet samt frivillige og velgørende organisationer) juridisk rådgivning og repræsentation, herunder repræsentere dem i retten. De fleste solicitors indgår i et privat partnerskab sammen med andre solicitors og tilbyder deres ydelser til klienter. De kan dække mange forskellige områder af lovgivningen eller specialisere sig inden for et bestemt område. Andre solicitors arbejder i central- og lokalforvaltningen for anklagemyndigheden, Magistrates' Courts Service, en kommerciel eller industriel organisation eller andre organer. Solicitors kan vælge at arbejde i det miljø, der passer dem bedst.

Igen

TopTop

Generelt yder solicitors juridisk rådgivning til deres klienter. Hvis klienterne derefter kræver at blive repræsenteret ved de overordnede domstole i England og Wales, anmoder den pågældende solicitor en barrister om at føre sagen i retten. Der er dog ikke altid behov for en barrister, idet tilstrækkeligt kvalificerede solicitors har møderet (dvs. de er berettiget til at repræsentere klienter) for de overordnede domstole.

Kvalifikationer

The Law Society fastsætter regler for den påkrævede juridiske uddannelse og fuldmægtiguddannelse, og disse regler skal sikre, at den studerende får en uddannelse, der er både dybdegående og bred. Fuldmægtiguddannelsen er meget konkurrencepræget, og alle, der gerne vil være solicitors, skal være klar over, hvor stor en indsats det kræver. I dag er der mange flere studerende, end der er fuldmægtigstillinger, og de store firmaer kan vælge og vrage mellem de bedste kandidater.

Solicitors skal have gode kommunikationsfærdigheder, både skriftlige og mundtlige, og gode samarbejdsevner. De skal helst tænke logisk, være grundige i deres research og kunne fremlægge oplysninger på en tydelig og struktureret måde.

Advokater fra andre EU-medlemsstater, der praktiserer i England og Wales

I henhold til direktiv 98/5/EF om udøvelse af advokathvervet kan en advokat i Den Europæiske Union, der udøver advokatvirksomhed og er registreret i en anden medlemsstat, søge om adgang til advokathvervet i England og Wales, når han eller hun har beskæftiget sig med Det Forenede Kongeriges retssystem (herunder fællesskabslovgivningen) i tre år, og behøver således ikke bestå en egnethedsprøve. Advokater, der har praktiseret inden for Det Forenede Kongeriges lovgivning i mindre end tre år, kan også søge om adgang, hvis de er registreret hos the Law Society og har udøvet advokatvirksomhed i Det Forenede Kongerige i mindst tre år. Andre advokater kan søge om at bestå overførselsprøven for uddannede advokater, Qualified Lawyers' Transfer Test.

Igen

TopTop

Advokater i Den Europæiske Union, der varigt udøver virksomhed i England og Wales, kan vælge mellem at blive registreret hos the Law Society eller the Bar Council og skal overholde det valgte regulerende organs regler. Irske advokater skal imidlertid registreres hos the Law Society English, hvis de er solicitors, og hos the Bar Council, hvis de er barristers.

Yderligere oplysninger

 • The Bar Council English
 • The Law Society English

8. Notarer

Notarer tilhører en meget gammel, etableret gruppe, der er medlem af den tredje og ældste del af de juridiske erhverv i Det Forenede Kongerige. En notar er en uddannet advokat, sædvanligvis solicitor, som er udnævnt af Ærkebiskoppen af Canterbury og underlagt reglerne under Court of Faculties, en af de ældste domstole i England.

Notarer er underlagt professionelle regler svarende til dem, der gælder for solicitors, og skal forny deres beskikkelse en gang om året. Det kan de kun gøre, hvis de har overholdt reglerne. En udnævnelse til notar er en personlig udnævnelse, der gælder den enkelte notar.

Igen

TopTop

Uddannelse til notar

Alle universitetsuddannede kan uddanne sig til notar, ikke kun jurister. Alle, der ønsker beskæftigelse som notarer, skal bestå en notareksamen, Diploma in Notarial Practice. I henhold til den engelske lov om domstole og juridiske ydelser fra 1990, Courts and Legal Services Act 1990, har Master of Faculties English beføjelse til at fastlægge de nødvendige kvalifikationer.

Der fastlægges særlige regler for advokater fra EU, som ønsker at udøve virksomhed i England og Wales. De skal sende en ansøgning til notaruddannelsesnævnet, Notarial Qualifications Board, om dispensation i forhold til den uddannelse, der kræves i England og Wales. Derefter skal de bestå en kompetenceprøve for at få overført uddannelsen fra deres oprindelsesland.

Internationalt anerkendt juridisk status

En notar har et officielt segl. Dokumenter med notarens segl og underskrift anerkendes over det meste af verden som dokumenter fra en kompetent juridisk embedsmand.

Notarens forpligtelser

Notarer skal:

 • Udarbejde, attestere, godkende og certificere (til brug overalt i verden) skøder og andre dokumenter med notarens officielle segl og underskrift.
 • Udstede autentiske eksemplarer af instrumenter, som en notar udarbejder offentligt.
 • Administrere beedigede erklæringer og andre erklæringer til brug i retssager i England og Wales og andetsteds.
 • Notere eller certificere transaktioner vedrørende retsforhandlinger og udarbejde formelle dokumenter vedrørende hændelser om bord på skibe og disses navigation samt fragt af skibslast.

Yderligere oplysninger

  • The Notaries Society English
  • The Faculty Office English

9. Kontorfuldmægtige (legal executives)

Kontorfuldmægtige, legal executives, er advokater, der er uddannet inden for et særligt område af lovgivningen. De skal bestå en eksamen for kontorfuldmægtige, Institute of Legal Executives (ILEX) Professional Qualification in Law, inden for et område i retspraksis svarende til det niveau, der kræves for solicitors. De skal endvidere have mindst fem års erhvervserfaring, hvor de har arbejdet under en praktiserende solicitor eller i den juridiske afdeling i en privat virksomhed eller i lokal- eller nationalforvaltningen. De, der består, får en årlig tilladelse til at udøve virksomhed, og kun hvis de er uddannet fra ILEX, kan de kalde sig legal executives.

Kontorfuldmægtiges arbejde

Kontorfuldmægtige er specialiseret i et bestemt område inden for lovgivningen, og deres daglige arbejde ligner dermed en solicitors arbejde. De har ikke ret til at udøve selvstændig advokatvirksomhed, men de kan påtage sig procesførelse inden for civil-, straffe- og ægteskabsret.

De er en del af det juridiske personale, og i private advokatfirmaer debiteres deres arbejde klienterne, så de bidrager direkte til advokatfirmaets indtægter. Dette er en vigtig forskel mellem kontorfuldmægtige og andre typer juridisk hjælpepersonale, som tager sig af det mere rutineprægede arbejde.

Kontorfuldmægtige betragtes som private repræsentanter for de virksomheder, de arbejder for, men hvis de arbejder for et ministerium, er de embedsmænd. Kontorfuldmægtige fra ILEX er specialister inden for en lang række områder.

Personer fra andre EU-medlemsstater kan søge ILEX om dispensation for deres uddannelser. Ansøgninger om dispensation overvejes fra tilfælde til tilfælde.

Yderligere oplysninger

 • Institute of Legal Executives English

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 18-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige