Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Tjeckien

Senaste uppdatering: 13-01-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Tjeckien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. DOMARE 1.
2. ADVOKATER 2.
3. EXEKUTIONSTJÄNSTEMÄN 3.
4. NOTARIER 4.
5. ÅKLAGARE 5.

 

1. DOMARE

Rättslig ställning

Domare är statsanställda tjänstemän inom domstolsväsendet. Deras arbete handlar främst om att handlägga och avgöra i tvistemål, förvaltningsmål och brottmål samt avgöra i andra ärenden som föreläggs domstolar.

För att bli domare i Tjeckien krävs tjeckiskt medborgarskap, rättskapacitet, straffrihet, juridisk högskoleutbildning, personlig erfarenhet och en yrkesetik som säkerställer korrekt tjänsteutövning. Vidare ska man ha godkänts i ett särskilt domarprov och ha avlagt domared inför Tjeckiens president.

Tillsättning och karriär

De som uppfyller de nödvändiga villkoren kan utses till domare av Tjeckiens president och blir domare genom att avlägga domareden.

Kandidater ska genomgå en treårig förberedande praktik vid en domstol. Efter praktiken får kandidaterna delta i ett särskilt domarprov.

Domartjänsten har ingen tidsbegränsning, men domares yrkesutövning kan avbrytas om de entledigas av justitieministern. Domare skiljs från tjänsten när de fyllt 70 år eller om de avlider, dödförklaras, förklaras olämpliga eller avgår.

Opartiskhet

Domare får inte utöva annan förvärvsverksamhet. Undantag från detta är arbete som ordförande eller vice ordförande i domstol, vidare förvaltning av personlig egendom eller vetenskaplig, pedagogisk, litterär, publicistisk och konstnärlig verksamhet. Hit hör även rådgivande verksamhet på ministerier eller inom regerings- och parlamentsorgan.

Lön eller arvode

Domares ersättningar regleras i lag.

Till börjanTill början

Domares rättigheter och skyldigheter i yrket

Det är domares grundläggande rätt och skyldighet att vara opartiska i sitt arbete och bara låta sig vägledas av lagen, som de ska uttolka efter bästa förstånd och samvete. De får därvid inte påverkas av exempelvis partiintressen, den allmänna meningen eller massmedia. Det är förbjudet att inkräkta på eller hota domares oberoende och opartiskhet.

Domare måste vidare fatta beslut i rimlig tid och utan dröjsmål. De måste också ge förfarandets parter och dessas ombud möjlighet att utöva sina rättigheter, utan att diskutera ärendets innehåll eller processuella frågor på sätt som kan påverka ärendet.

Även när de lämnat sin tjänst har domare tystnadsplikt om vad de erfarit i tjänsten. Endast i undantagsfall får deras plikt hävas.

Domares yrkesansvar

Staten ansvarar för skador till följd av domares olagliga avgöranden, till följd av beslut om häktning, straff eller skyddsåtgärd samt skador till följd av tjänstefel. Berörd domare kan endast tvingas till skadeersättning, om dennes skuld kan fastställas i disciplin- eller brottmål. Domare svarar för sin skicklighet som domare.

Specialisering inom domaryrket

Frånsett verksamheten med rättsliga avgöranden kan domare även vara ordförande eller vice ordförande i domstol. Till detta utnämns de av Tjeckiens president (för högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen) eller av justitieministern (för över-, läns- och distriktsdomstolar). En särskild uppgift för dessa tjänstemän är domstolsförvaltning.

Domare kan även vara ledamöter i högsta domstolens eller högsta förvaltningsdomstolens presidium och ingå i presidiet för domstolens senat.

Till börjanTill början

Principen för distrikts-, läns- och överdomstolars inre organisation är uppdelningen i de olika enheter som arbetar med brottmål, privaträttsliga mål respektive förvaltningsmål. 

Yrkesorganisationer

Tjeckiska domare kan ansluta sig till domarförbundet, som är en frivillig yrkesorganisation. Förbundet har antagit etiska regler för domare samt moraliska principer för domstolsarbete.

2. ADVOKATER

Rättslig ställning

Advokater är jurister vars arbetsuppgift är att ge juridisk hjälp. I synnerhet handlar detta om att vara ombud i domstolar och andra organ, vara försvarare i brottmål, stå för juridisk rådgivning, upprätta rättsliga dokument, göra juridiska analyser och ge annan juridisk hjälp. Advokater utför arbetet systematiskt och mot arvode. De utövar yrket som egenföretagare och verksamheten är statligt reglerad.

Ett villkor för att bli advokat är att man registreras i det offentliga advokatregister som Tjeckiska advokatsamfundet ansvarar för. Andra villkor är juridisk kompetens, avslutad juridisk högskoleutbildning, minst tre års praktik som biträdande jurist hos advokat och straffrihet. Man ska också ha genomgått särskilt advokatprov och avlagt ed inför ordföranden för Tjeckiska advokatsamfundet.

Tillsättning och karriär

Man blir advokat genom registrering i advokatregistret.

Praktiken består av arbete som anställd biträdande jurist hos en advokat.

Det finns ingen tidsbegränsning för registreringen som advokat. Yrkesutövningen kan dock avbrytas, antingen på rättslig väg eller genom beslut av Tjeckiska advokatsamfundet.

Till börjanTill början

Stryks man ur advokatregistret, förlorar man rätten att arbeta som advokat. Enligt lagen sker detta till följd av att en advokat avlider eller dödförklaras, helt eller delvis förlorar sin rättskapacitet, stryks ur advokatregistret som disciplinstraff, försätts i konkurs eller på advokatens egen begäran. Även Tjeckiska advokatsamfundet kan besluta om strykning.

Opartiskhet

Enligt lag får en advokat inte samtidigt vara anställd eller liknande, utom som högskolelärare, och får heller inte utöva annan verksamhet som är oförenlig med advokatyrket.

Lön eller arvode

Advokatarbetet ersätts normalt genom att klienten betalar arvode, på vilket advokaten kan kräva ett skäligt förskott. Det finns bindande föreskrifter för arvoderingen och för hur utlägg och förlorad arbetsförtjänst ska ersättas. Advokatens arvode för juridisk hjälp regleras i princip av dennes avtal med klienten. Saknas avtal, regleras arvodet av föreskriven advokattaxa för arvodering utan avtal. Har advokaten förordnats till rättsligt ombud, står staten för ersättningen.

Advokaters rättigheter och skyldigheter

Advokaters arbete regleras av rättsliga föreskrifter och konkret av klientens uppdrag. Advokaten ska värna om klientens rättigheter och intressen, som denne ska skydda med alla lämpliga medel. Emellertid är advokaten inte bunden av klientens instruktioner, om dessa strider mot lagen eller kårens föreskrifter. Är så fallet, ska advokaten upplysa klienten om detta.

Oberoende av sin specialisering ska en advokat lämna juridisk hjälp i alla ärenden. Denne har dock även rätt att vägra göra detta, utom när vederbörande har förordnats till ombud eller utsetts av advokatsamfundet. En advokat ska vägra lämna juridisk hjälp, om denne i samma eller i ett anknutet ärende redan har lämnat juridisk hjälp till en motpart. Under vissa omständigheter kan en advokat också frånträda avtal om juridisk hjälp.

Till börjanTill början

Andra förpliktelser för en advokat är tystnadsplikten om alla sakförhållanden som de erfar i tjänsten. Bara klienten eller dennes rättsliga ombud kan häva tystnadsplikten, som advokaten för övrigt är bunden av även om denne har strukits ur advokatregistret. En advokat får bryta mot tystnadsplikten för att förhindra brott.

En advokat ska också på lämpligt sätt dokumentera sin juridiska hjälp.

Advokaters yrkesansvar

En advokat svarar gentemot klienten för sådana skador som denne, dennes anställda eller företrädare i tjänsten har åsamkat klienten. För detta fall måste advokaten ha en ansvarsförsäkring.

En advokat kan också ställas till ansvar för disciplinbrott i form av allvarliga eller upprepade överträdelser av sina skyldigheter.

Särskild rättslig reglering för liberalisering av advokattjänster inom EU

Enligt lagen om advokattjänster får en advokat arbeta i Tjeckien som så kallad europeisk advokat, om denne är en fysisk person som är medborgare i en EU- eller EES-medlemsstat och där fått rätt att utöva advokatyrket (nedan kallad ”hemland”). Denne ska då använda hemlandets yrkesbeteckning på denna stats språk. En europeisk advokat har rätt att lämna juridisk hjälp som ombud inför domstolar eller andra organ, inklusive som försvarare i brottmål. Så får ske även i de fall då det i lagen föreskrivs att parten ska företrädas eller bara får företrädas av advokat.

Man kan i Tjeckien arbeta som europeisk advokat på temporär basis eller som gästande europeisk advokat. Man kan också vara fast europeisk advokat, registrerad i Tjeckiska advokatsamfundets register över europeiska advokater. Advokaten måste då både iaktta de inhemska advokaternas skyldigheter och följa hemlandets föreskrifter.

Till börjanTill början

Yrkesorganisationer

Tjeckiska advokatsamfundet har sitt huvudkontor i Prag och ett lokalkontor i Brno. Det är en fristående yrkesorganisation för alla advokater och har olika organ. Den ger också ut bindande föreskrifter för advokater i tidningen Věstník České advokátní komory.

En av dessa föreskrifter är Yrkesetiska principer och konkurrensregler för tjeckiska advokater.

3. EXEKUTIONSTJÄNSTEMÄN

Rättslig ställning

Exekutionstjänstemän är egenföretagare som staten anlitar för exekutionskontorens arbete. Verksamheten går ut på att verkställa exekutionstitlar åt de personer som bemyndigat exekutionstjänstemän att göra detta. Förutom detta kan de exempelvis lämna juridisk hjälp, upprätta rättsliga dokument (särskilt exekutionsdokument), förvara pengar, dokument och andra rörliga tillgångar samt delge domstolshandlingar.

Exekutionstjänstemän är i Tjeckien myndighetspersoner och deras arbete ingår i domstolsarbetet. För att kunna bli exekutionstjänsteman måste man vara ostraffad tjeckisk medborgare, med full rättskapacitet och juridisk högskoleutbildning. Man ska dessutom ha treårig praktik som exekutionstjänsteman och ha genomgått ett särskilt prov för exekutionstjänstemän.

Tillsättning och karriär

Det är justitieministern som utser exekutionstjänstemän på de exekutionskontor som utlyst sådana tjänster. Efter avlagd ed blir man sedan medlem av exekutionskammaren. För att bli exekutionstjänsteman krävs först praktik som biträdande exekutionstjänsteman, anställd hos en exekutionstjänsteman, följt av arbete som kandiderande exekutionstjänsteman. För registrering krävs treårig praktik som exekutionstjänsteman och genomgånget prov för exekutionstjänstemän.

Till börjanTill början

Tjänsten är inte tidsbegränsad, men justitieministern kan skilja en exekutionstjänsteman från tjänsten. Om så sker, får exekutionstjänstemannen inte utöva sitt arbete. En ersättare utses då, vilket också sker om en exekutionstjänsteman en längre tid är förhindrad att arbeta (exempelvis på grund av sjukdom, tjänstledighet).

Tjänsten vid ett exekutionskontor upphör så fort en exekutionstjänsteman upphör att vara medlem i sin exekutionskammare. Detta sker om denne avlider eller dödförklaras, entledigas, förlorar sitt tjeckiska medborgarskap eller helt eller delvis förlorar sin rättskapacitet.

Opartiskhet

Arbetet som exekutionstjänsteman är oförenligt med annan förvärvsverksamhet, med undantag av förvaltning av personlig egendom. Exekutionstjänstemän får dock mot ersättning utöva vetenskaplig, publicistisk, pedagogisk eller konstnärlig verksamhet och arbeta som tolk eller sakkunnig.

Lön eller arvode

Exekutionstjänstemän utför verkställighetsåtgärder och andra arbetsuppgifter mot ersättning, främst i form av arvoden, ersättning för utlägg och förlorad arbetsförtjänst vid exekution samt ersättning för delgivning. Lönen kan regleras i avtal mellan exekutionstjänstemannen och behörig tjänsteman. Finns inget sådant, regleras lönen normalt av bindande rättslig föreskrift. Exekutionstjänstemän har rätt att kräva skäligt förskott på utlägg i samband med exekution.

Rättigheter och skyldigheter i yrket

I sitt arbete har exekutionstjänstemän en självständig ställning som bara regleras av Tjeckiens författning, lagar och andra rättsregler samt domstolsbeslut om verkställighet. En exekutionstjänsteman kan vägra utföra arbetet, om genomförandet strider mot lagen eller andra rättsregler, eller om den som söker verkställighet inte har lämnat skäligt förskott på kostnaderna.

Till börjanTill början

Exekutionstjänstemän har tystnadsplikt om alla sakförhållanden som de erfar i tjänsten. I undantagsfall kan exekutionskammaren häva deras tystnadsplikt.

Exekutionstjänstemän har också laglig skyldighet att dokumentera sin verksamhet.

Tillsyn

Justitieministeriet utövar statlig tillsyn över exekutionsverksamheten och exekutionstjänstemännens verksamhet. På lägre nivå utövar exekutionskammaren tillsyn över exekutionstjänstemännens arbete och exekutionskontorens verksamhet.

Exekutionstjänstemäns ansvar

Exekutionstjänstemän är ansvariga för skador till följd av eget eller anställdas exekutionsarbete. För detta fall måste försäkring finnas.

Exekutionstjänstemän och kandiderande exekutionstjänstemän kan också ställas till svars för lagöverträdelser eller allvarliga eller upprepade brott mot yrkeshedern.

Yrkesorganisationer

Exekutionstjänstemän tillhör Tjeckiens exekutionskammare, som enligt lag är en självständig yrkesorganisation. Den är en juridisk person med egen ekonomi och organisation.

Den har utarbetat och antagit Etiska regler för exekutionstjänstemän.

4. NOTARIER

Rättslig ställning

Notarier är fysiska personer som anförtrotts att driva ett notariekontor. Verksamheten består i att upprätta offentliga och andra dokument avseende rättshandlingar, bestyrkande av juridiskt väsentliga omständigheter eller förklaringar, förvaring av handlingar och pengar. Notarier kan också ge juridisk rådgivning, vara ombud i förvaltningsärenden, vara ombud i arvsärenden, förvalta egendom eller vara konkursförvaltare.

Till börjanTill början

För att bli notarie måste man vara ostraffad tjeckisk medborgare, med full rättskapacitet och avslutad juridisk högskoleutbildning. Man måste också ha genomgått särskilt notarieprov.

Tillsättning och karriär

Efter offentligt ansökningsförfarande bemannas notariekontor genom beslut av justitieministern på förslag av notariekammaren. Man blir notarie genom att registreras i tjeckiska notariekammarens notarieregister.

Man kan som notarieelev (notariebiträde) förbereda sig för notarietjänsten, vilket innebär notariepraktik hos notarie. En ytterligare förberedelsefas är arbete som notariekandidat, efter minst treårig praktik och genomgånget notarieprov.

Notariekontorens verksamhet är inte tidsbegränsad men kan avbrytas. Notarier skiljs från tjänsten när de fyllt 70 år, avlider eller dödförklaras, entledigas, förlorar sitt tjeckiska medborgarskap eller sin rättskapacitet. Detsamma sker om de exempelvis vägrar avlägga ed eller om deras hälsotillstånd på ett bestående sätt förhindrar en normal verksamhet som notarie.

Opartiskhet

Arbetet som notarie är oförenligt med annan förvärvsverksamhet, med undantag av förvaltning av personlig egendom. Notarier får dock mot ersättning utöva vetenskaplig, publicistisk, pedagogisk eller konstnärlig verksamhet och arbeta som tolk eller sakkunnig.

Lön eller arvode

Enligt notarielagen ska notarieverksamheten utövas mot ersättning, som främst består av arvoden och ersättningar för utlägg och förlorad arbetsförtjänst. Utläggen betalas av den som anlitar en notarie, som också har rätt att kräva skäligt förskott på arvode och utlägg. Notariearvoderingen regleras närmare i en särskild rättslig föreskrift.

Till börjanTill början

Rättigheter och skyldigheter i yrket

Notarier har rätt att utöva notarieverksamhet, men måste samtidigt följa lagar och andra rättsliga föreskrifter. Lämnar de juridisk hjälp, är de samtidigt också bundna av klientens instruktioner. Dessa har en notarie dock rätt att vägra följa, om instruktionerna är lagstridiga, om notarien eller denne närstående person hamnar i en intressekonflikt eller om notarien i det berörda ärendet redan lämnat juridisk hjälp till en motpart. Detsamma gäller om den som anlitar en notarie utan vägande skäl inte lämnar förskott på dennes arvode. En notarie har rätt att bryta avtalet med klienten eller den som söker juridisk hjälp, om det ömsesidiga förtroendet urholkats.

En notarie har vidare tystnadsplikt om alla sakförhållanden som denne erfar i tjänsten och som kan beröra en klient eller person som sökt juridisk hjälp. Bara sådana berörda personer kan häva en notaries tystnadsplikt.

Notarier har också ett antal skyldigheter att skriftligt dokumentera sin verksamhet.

Notariers yrkesansvar

Notarier ansvarar för skador som de i tjänsten åsamkar sökande, klienter eller andra parter. De ansvarar för sina anställdas skador som dessa kan vålla i tjänsten. För detta fall måste ansvarsförsäkring finnas.

För sin yrkesutövning kan notarier också ställas till svars disciplinmässigt.

Den statliga tillsynen över notarierna utövas av justitieministeriet. Även Tjeckiska notariekammaren och notariekamrarna utövar tillsyn.

Yrkesorganisationer

Lagstadgade notariekamrar finns i varje länsrätts domkrets och stadsdomstolens domkrets i Prag. Den organiserar alla notarier i domkretsen. Notariekamrarna är juridiska personer med egen ekonomi och organisation.

Till börjanTill början

Tjeckiska notariekammaren är en självständig nationell yrkesorganisation för notariekamrar. Den är en juridisk person med egen ekonomi och organisation och har bland annat till uppgift att förvalta det centrala testamentsregistret, som är ett icke offentligt dataregister över testamenten, urkunder om arvlöshet eller upphävande av sådana, förordnade och entledigande av förvaltare av dödsbon etc. Tjeckiska notariekammaren ansvarar också för pantregistret.

5. ÅKLAGARE

Rättslig ställning

Åklagare är offentliganställda tjänstemän, vars uppgift är att företräda staten vid väckande av åtal i brottmål. Åklagarväsendet utövar också rättslig tillsyn över häkten, fängelser, slutna inrättningar för vård eller behandling, slutna och öppna ungdomshem och familjehem, brottsförebyggande verksamhet och hjälp till brottsoffer.

För att bli åklagare måste man vara ostraffad tjeckisk medborgare, med full rättskapacitet och juridisk högskoleutbildning. Man måste dessutom ha moraliska egenskaper som motsvarar tjänstens krav.

Tillsättning och karriär

Åklagare utnämns av justitieministern, sedan de har genomgått ett särskilt prov. En förutsättning är att de vid utnämningstillfället är minst 25 år, har samtyckt till uppdraget och knytning till viss åklagarmyndighet. De avlägger sedan ed inför justitieministern.

I förberedelserna ingår treårig aspirantpraktik som anställd på en åklagarmyndighet.

Åklagare utnämns inte på viss tid, men justitieministern kan entlediga dem. Åklagare skiljs från tjänsten när de fyllt 70 år eller om de avlider, dödförklaras, helt eller delvis förlorar sin rättskapacitet, bryter mot avlagd ed eller förlorar sitt tjeckiska medborgarskap. Andra skäl är om en åklagare åtar sig uppdrag som är oförenliga med åklagartjänsten, döms för brott, befinns vara olämplig eller av hälsoskäl länge inte kan fullgöra sitt arbete. Detsamma gäller om en åklagare avgår eller genom disciplinstraff skiljs från tjänsten.

Till börjanTill början

Opartiskhet

Utom i vissa lagstadgade undantagsfall får en åklagare inte arbeta som skiljeman eller förlikningsman i rättsliga tvister, företräda parter i domstolsförfaranden eller vara ombud för parter i domstols- eller förvaltningsförfaranden. Utöver sin tjänst som åklagare, chefsåklagare eller dennes biträde, eller tillfällig knytning till ett ministerium eller justitieakademin, får en åklagare inte inneha annan avlönad tjänst eller utöva annan förvärvsverksamhet. Undantag från detta är förvaltning av personlig egendom eller vetenskaplig, pedagogisk, litterär, publicistisk och konstnärlig verksamhet eller verksamhet i rådgivande organ till ministerier, regering och parlament.

Lön eller arvode

Staten avlönar åklagare i enlighet med rättslig föreskrift.

Rättigheter och skyldigheter i yrket

Åklagare skall i tjänsten följa anvisningarna från sina överordnade, såvitt dessa inte i konkreta fall strider mot lagen.

Enligt lagen ska åklagare också arbeta pliktmedvetet, professionellt, samvetsgrant, opartiskt, rättvist och utan onödiga dröjsmål. De ska även avvisa yttre inblandning eller påtryckningar, när detta kan äventyra deras uppdrag.

Åklagare har tystnadsplikt om alla sakförhållanden som de erfar i tjänsten, men statsåklagaren kan om allvarliga skäl föreligger häva deras tystnadsplikt. Den senares tystnadsplikt kan i sin tur bara hävas av justitieministern.

Specialisering inom åklagaryrket

I åklagarväsendets hierarki finns ledande tjänster som statsåklagare eller som chefsåklagare på läns-, stads-, distrikts- och kretsnivå.

Specialiseringen regleras i statsåklagarens föreskrifter och handlar i princip om straffrättslig respektive annan inriktning.

Yrkesorganisationer

Tjeckiska åklagarföreningen är en frivillig sammanslutning av åklagare. Den arbetar för att underlätta åklagararbetet och för lagenliga och opartiska beslut. Föreningen intresserar sig också för åklagarnas och åklagaraspiranternas utbildning och företräder deras intressen.

Yrkesregler för åklagare är dessas yrkesetiska kodex.

Tillsyn

Tillsynen över åklagarnas verksamhet utövas internt av åklagarväsendets ledande och kontrollerande organ på olika nivåer samt vid de enskilda åklagarmyndigheterna.

Syftet med åklagarmyndigheternas förvaltning är att ge myndigheten möjlighet att utföra sitt uppdrag, särskilt när det gäller personal, organisation, ekonomi, finanser och utbildning och se till att dess uppgifter utförs. På nationell nivå är det justitieministeriet som ansvarar för förvaltningen, på lägre nivå chefsåklagare eller dessas biträden. Chefsåklagarna svarar inför justitieministeriet för respektive åklagarmyndighets förvaltning.

Ansvar vid yrkesutövning

För skador som åklagare förorsakar genom olagliga beslut eller i form av tjänstefel ansvarar staten enligt särskild föreskrift.

Åklagare är också ansvariga för disciplinbrott.

« Juridiska yrken - Allmän information | Tjeckien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-01-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket