Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Česká republika

Posledná úprava: 23-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Česká republika

 

OBSAH

1. SUDCOVIA 1.
2. ADVOKÁTI 2.
3. SÚDNI EXEKÚTORI 3.
4. NOTÁRI 4.
5. ŠTÁTNI ZÁSTUPCOVIA 5.

 

1. SUDCOVIA

Právne postavenie

Sudca je verejný činiteľ, štátny zamestnanec, ktorý sa podieľa na výkone súdnej moci. Hlavnými činnosťami sudcov sú prejednávanie sporov a rozhodovanie o nich v občianskoprávnych, správnych a trestných konaniach a rozhodovanie v ďalších veciach podaných na súdoch.

Za sudcu môže byť v Českej republike vymenovaná osoba za týchto podmienok: česká štátna príslušnosť, právna spôsobilosť, trestná bezúhonnosť, univerzitné právnické vzdelanie, osobné skúsenosti a morálne vlastnosti zaručujúce, že sudca bude riadne vykonávať svoju funkciu, úspešné vykonanie odbornej sudcovskej skúšky a zloženie sľubu sudcu pred prezidentom republiky.

Spôsob vymenovania a výkon funkcie

Sudca je po splnení všetkých potrebných podmienok vymenovaný do svojej funkcie prezidentom republiky a ujíma sa funkcie zložením sľubu.

Príprava na sudcovské povolanie zahŕňa tri roky služby vo funkcii justičného čakateľa vykonávanej na súdoch. Po uplynutí prípravnej služby vykonávajú čakatelia odbornú justičnú skúšku.

Vymenovanie sudcu do funkcie nie je časovo obmedzené; sudcovia však môžu pozastaviť svoju činnosť, ak ich minister spravodlivosti dočasne uvoľní z plnenia ich povinností. Výkon funkcie sudcu sa končí na konci roka, v ktorom sudca dosiahne vek 70 rokov, smrťou sudcu alebo oficiálnym prehlásením sudcu za mŕtveho, na základe rozhodnutia, že sudca nie je spôsobilý vykonávať funkciu alebo v prípade, že sa sudca vzdal svojej funkcie.

HoreHore

Sudcovská nezávislosť

Sudcovia nesmú byť zamestnaní v žiadnom inom platenom zamestnaní (okrem funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu), okrem správy svojho vlastného majetku a akademických, pedagogických, literárnych, publicistických a umeleckých činností alebo činností v poradenských orgánoch ministerstva alebo vlády alebo v parlamentných orgánoch.

Odmeňovanie

Hmotné zabezpečenie sudcov sa riadi právnymi predpismi.

Práva a povinnosti sudcov pri výkone ich funkcie

Základným právom a povinnosťou sudcov pri výkone ich funkcií je zachovávať nezávislosť a viazanosť výhradne zákonom, ktorý musia vykladať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; nesmú sa dať ovplyvniť, napríklad, záujmami politických strán, verejnou mienkou, ani médiami. Je zakázané porušovať alebo ohrozovať nezávislosť a nestrannosť sudcov.

Sudca musí vynášať rozsudky v primeraných lehotách bez prieťahov a dať účastníkom konania a ich zástupcom možnosť uplatniť ich práva; nesmú však s nimi diskutovať o obsahu prejednávaného prípadu, ani o procedurálnych otázkach, ktoré by mohli ovplyvniť prípad.

Sudcovia musia aj po zániku sudcovskej funkcie zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; tejto povinnosti môžu byť zbavení iba vo výnimočných prípadoch.

Zodpovednosť za výkon funkcie sudcu

Za akékoľvek škody spôsobené nezákonným rozhodnutím sudcu alebo súdnym rozhodnutím o väzbe, treste alebo ochrannom opatrení alebo za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom je zodpovedný štát; štát môže od sudcu vyžadovať regresívnu úhradu iba vtedy, ak bola vina sudcu potvrdená v disciplinárnom alebo trestnom konaní. Sudcovia sú pri výkone sudcovských povinností zodpovední za svoju odbornú úroveň.

HoreHore

Kategórie a špecializácie sudcov

Sudcovia môžu okrem svojej rozhodovacej činnosti vykonávať aj funkciu predsedov alebo podpredsedov súdov. Do tejto funkcie ich vymenúva prezident republiky (v prípade Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu) alebo ministrom spravodlivosti (v prípade vyšších, krajských a okresných súdov). Medzi osobitné úlohy týchto úradníkov patrí výkon štátnej správy súdov.

Sudcov možno vymenovať aj do predsedníctva kolégia Najvyššieho súdu alebo Najvyššieho správneho súdu alebo do predsedníctva senátu súdu.

Vnútorná organizácia okresných, krajských a vyšších súdov je založená na súdnych oddeleniach, ktoré sa špecializujú na konkrétne oblasti trestného, občianskoprávneho a administratívneho súdnictva pre jednotlivé druhy konaní.

Profesijné združenia

Sudcovia v Českej republike môžu vstúpiť do Sudcovskej únie Českej republiky (Soudcovská unie ČR), ktorá je dobrovoľným profesijným združením; na jej zhromaždení boli za mravné zásady sudcovskej činnosti prijaté Etické zásady chovania sudcov.

2. ADVOKÁTI

Právne postavenie

Advokáti sú odborníkmi v oblasti práva, ktorí sú oprávnení poskytovať právne služby, vrátane (bez obmedzenia) zastupovania v konaniach pred súdmi a inými orgánmi, právneho zastupovania v trestných veciach, právneho poradenstva, vypracovania právnych dokumentov, spracovania právnych analýz a iných foriem právnej pomoci poskytovanej sústavne a za úplatu. Advokáti sú samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých podnikateľskou činnosťou je vykonávanie advokátskej praxe a ktorých činnosť riadi štát.

HoreHore

Podmienky, ktoré musia byť splnené na výkon advokátskej praxe, sú: zápis do verejne prístupného zoznamu advokátov vedeného Českou advokátskou komorou (Česká advokátní komora), splnenie podmienok právnej spôsobilosti, univerzitné právnické vzdelanie, aspoň tri roky predchádzajúcej právnickej praxe advokátskeho koncipienta, trestná bezúhonnosť, úspešné vykonanie advokátskej skúšky a zloženie sľubu pred predsedom Českej advokátskej komory.

Spôsob vymenovania a výkon funkcie

Funkcia advokáta vzniká na základe zápisu do zoznamu advokátov.

Príprava na túto profesiu prebieha formou výkonu právnej praxe advokátskeho koncipienta v pracovnom pomere u iného advokáta.

Registrácia advokáta v zozname advokátov nie je časovo obmedzená; advokát však môže byť zbavený funkcie zo zákona alebo na základe rozhodnutia Českej advokátskej komory.

Oprávnenie vykonávať advokátsku prax zaniká vyškrtnutím zo zoznamu advokátov v súlade s právnymi predpismi. Medzi hlavné príčiny vyškrtnutia zo zoznamu advokátov patrí smrť advokáta, vyhlásenie advokáta za mŕtveho, zbavenie alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony, uloženie disciplinárneho opatrenia v prípadoch, keď je advokát vyškrtnutý zo zoznamu advokátov, vyhlásenie konkurzu voči advokátovi alebo žiadosť o vyškrtnutie zo zoznamu advokátov. O vyškrtnutí advokáta zo zoznamu advokátov môže rozhodnúť aj Česká advokátska komora.

Nezlučiteľnosť funkcií

Zákon stanovuje, že advokáti nemôžu byť pri výkone advokátskej praxe súčasne v zamestnaneckom pomere, ani inom obdobnom vzťahu (s výnimkou pracovného pomeru vysokoškolského učiteľa), a že nesmú vykonávať ani žiadne iné činnosti, ktoré nie sú zlučiteľné s výkonom advokátskej praxe.

HoreHore

Odmeňovanie

Advokáti spravidla poskytujú právne služby za odmenu, ktorú platí klient; advokáti sú oprávnení požadovať primeranú zálohu na odmenu. Spôsob používaný na stanovenie odmeny advokáta za poskytnutie právnych služieb, ako aj náhrady výdavkov v hotovosti a náhrady straty času, je stanovený vo všeobecne záväznom predpise. Odmena advokáta za poskytnutie právnych služieb sa v zásade riadi zmluvou advokáta s klientom (zmluvná odmena); ak zmluvná odmena nie je stanovená, odmena sa stanovuje v súlade s ustanoveniami sadzobníka mimozmluvných odmien. Ak advokáta na poskytovanie právnych služieb ustanoví štát, odmenu advokáta hradí štát.

Práva a povinnosti advokátov pri výkone advokátskej praxe

Pri poskytovaní právnych služieb sú advokáti viazaní právnymi predpismi a v medziach týchto predpisov pokynmi klienta, ktorého práva a oprávnené záujmy sú povinní chrániť všetkými prostriedkami, ktoré považujú za prospešné. Advokáti nie sú viazaní pokynmi klienta, ak sú tieto pokyny v rozpore so zákonom alebo profesijnými predpismi; sú o tom povinní klienta primerane poučiť.

Bez ohľadu na svoju špecializáciu sú advokáti povinní poskytovať právne služby vo všetkých veciach; majú však právo odmietnuť poskytnutie právnych služieb s výnimkou situácie, keď boli ustanovení alebo určení advokátskou komorou poskytovať právne služby. Advokáti sú povinní odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak už v konkrétnom prípade alebo súvisiacom prípade poskytli právne služby inému klientovi s odlišnými záujmami. Advokáti môžu za určitých okolností odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

HoreHore

Advokáti sú tiež povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb; túto povinnosť môže zrušiť iba klient alebo právny nástupca klienta a táto povinnosť platí dokonca aj po vyškrtnutí advokáta zo zoznamu advokátov. Táto povinnosť sa môže porušiť pri plnení právnej povinnosti prekaziť spáchanie trestného činu.

Advokáti musia tiež viesť primerané záznamy dokumentujúce poskytovanie právnych služieb.

Profesijná zodpovednosť

Advokát je voči klientovi zodpovedný za škodu, ktorú klientovi spôsobil on, jeho zamestnanec alebo zástupca v súvislosti s poskytnutím právnych služieb. Advokáti musia byť pre prípad takejto zodpovednosti poistení.

Advokáti sú tiež zodpovední za disciplinárne priestupky (závažné alebo opakované porušenie ich povinností).

Osobitné právne predpisy zaručujúce poskytovanie advokátskych služieb v rámci EÚ

Zákon o advokácii dáva fyzickým osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi akéhokoľvek členského štátu Európskej únie alebo členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore a ktoré získali povolenie v uvedenom štáte na poskytovanie právnych služieb (t. j. „domovský štát“), právo vykonávať právnu prax v Českej republike ako „európsky advokát“ na základe profesijného vymenovania udeleného advokátovi domovským štátom napísaného v jazyku daného štátu. Európsky právnik je oprávnený poskytovať právne služby, ktoré zahŕňajú zastupovanie v konaniach pred súdmi alebo inými orgánmi, vrátane právneho zastupovania v trestných konaniach, dokonca aj v prípadoch, v ktorých samostatný právny predpis stanovuje, že účastník konania musí byť zastúpený advokátom [ustanovenie českého advokáta], alebo že zástupca účastníka konania môže byť iba advokátom.

HoreHore

Európsky advokát môže vykonávať prax v Českej republike dočasne alebo príležitostne ako hosťujúci európsky advokát alebo ako stály európsky advokát zaregistrovaný v zozname európskych advokátov, ktorý vedie Česká advokátska komora. Európski advokáti sú povinní dodržiavať povinnosti stanovené pre domácich advokátov a povinnosti, ktoré im uložil ich domovský štát.

Profesijné združenia

Česká advokátska komora, ktorá má sídlo v Prahe a pobočku v Brne, je nezávislou profesijnou organizáciou všetkých advokátov; má svoje vlastné orgány a vydáva pre advokátov záväzné profesijné predpisy, ktoré sa uverejňujú vo Vestníku Českej advokátskej komory.

Jedným z týchto predpisov sú Pravidlá profesionálnej etiky a Pravidlá súťaže advokátov Českej republiky.

3. SÚDNI EXEKÚTORI

Právne postavenie

Súdni exekútori sú samostatne zárobkovo činné osoby poverené štátom vykonávať povinnosti súdneho exekútora; náplňou ich činnosti je realizácia núteného výkonu exekučných titulov v prospech osôb, ktoré poverili súdneho exekútora vykonať túto činnosť. Okrem toho môžu, napríklad, poskytovať právnu pomoc, vypracovávať dokumenty (najmä exekútorské zápisy), prijímať do úschovy hotovosť, listiny a iný hmotný majetok a doručovať súdne písomnosti.

Súdni exekútori majú v Českej republike postavenie verejného činiteľa a ich činnosti sa považujú za činnosti súdu. Exekútorom sa môže stať štátny príslušník Českej republiky, ktorý je spôsobilý na právne úkony, má univerzitné právnické vzdelanie, je trestne bezúhonný, má aspoň tri roky praxe v oblasti exekútorských činností a úspešne vykonal odbornú exekútorskú skúšku.

HoreHore

Spôsob vymenovania a výkon funkcie

Exekútori sú po zložení sľubu vymenovaní do funkcie ministrom spravodlivosti na základe oznámeného výberového konania. Ku dňu vymenovania sa stávajú členmi Exekútorskej komory (Exekutorská komora). Príprava na výkon funkcie exekútora prebieha formou výkonu praxe exekútorského koncipienta (ktorý je zamestnancom exekútora); osoby, ktoré dosahujú vyššiu úroveň prípravy, sú exekútorskí kandidáti, ktorí musia mať aspoň tri roky exekútorskej praxe a pred zapísaním so zoznamu exekútorov musia úspešne vykonať exekútorskú skúšku.

Vymenovanie nie je časovo obmedzené; minister spravodlivosti však môže exekútorovi pozastaviť činnosť. Exekútor nesmie v prípade pozastavenia činnosti vykonávať exekučné činnosti a namiesto neho je ustanovený zástupca; zástupca sa ustanovuje aj počas obdobia, keď exekútor nemôže vykonávať exekútorskú činnosť z iných dôvodov (napríklad, choroba, dovolenka).

Výkon exekútorskej funkcie zaniká, keď exekútor prestane byť členom Exekútorskej komory; dôvodom môže byť smrť exekútora, vyhlásenie exekútora za mŕtveho, povinný odchod exekútora do dôchodku, strata českého štátneho občianstva alebo nespôsobilosť alebo obmedzená spôsobilosť exekútora na právne úkony.

Nezlučiteľnosť funkcií

Činnosť exekútora nie je zlučiteľná so žiadnou inou zárobkovou činnosťou, s výnimkou správy vlastného majetku. Exekútor však môže za úplatu vykonávať vedeckú, publikačnú, pedagogickú, tlmočnícku, znaleckú alebo umeleckú činnosť.

Odmeňovanie

HoreHore

Exekútori vykonávajú exekučné a iné činnosti za úplatu, ktorá sa skladá najmä z odmeny exekútora, náhrady výdavkov v hotovosti, náhrady straty času pri vykonávaní exekúcie a náhrady za doručenie písomností. Odmena exekútora môže byť stanovená dohodou medzi exekútorom a oprávnenou osobou; ak takáto dohoda neexistuje, výška odmeny sa stanovuje v súlade so všeobecne záväzným predpisom. Exekútor má právo požadovať od oprávnenej osoby primeranú zálohu na výdavky na exekučné konanie.

Práva a povinnosti exekútorov

Exekútori sú pri výkone exekučnej činnosti nezávislými; sú viazaní výhradne Ústavou Českej republiky, zákonmi, inými právnymi predpismi a rozhodnutiami súdu vydanými v konaní o výkone rozhodnutí a exekučnom konaní. Exekútor môže odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak by takýto úkon bol porušením zákona alebo právneho predpisu, alebo ak žiadateľ o vykonanie exekúcie neuhradil primeranú zálohu na výdavky exekúcie.

Exekútori sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone exekučnej alebo inej činnosti. Tejto povinnosti ich môže vo výnimočných prípadoch zbaviť orgán Exekútorskej komory.

Zákon nariaďuje exekútorom aj mnohé povinnosti týkajúce sa vedenia spisovej dokumentácie o ich exekučnej činnosti.

Dohľad

Štátny dohľad nad exekučnou činnosťou a činnosťou exekútorov vykonáva ministerstvo spravodlivosti; Exekútorská komora vykonáva dohľad nad činnosťou exekútorov a riadením exekútorských úradov.

Zodpovednosť

HoreHore

Exekútori zodpovedajú za škodu, ktorú počas exekučnej činnosti spôsobili sami alebo ich zamestnanci. Pre prípad spôsobenia škody musia byť poistení.

Exekútori a exekútorskí kandidáti podliehajú aj disciplinárnemu konaniu za porušenie zákonných povinností alebo za závažné alebo opakované porušenie dôstojnosti exekútorskej profesie.

Profesijné združenia

Profesijným združením exekútorov je Exekútorská komora Českej republiky (Exekutorská komora ČR), ktorá je nezávislou organizáciou zriadenou v súlade so zákonom a združuje všetkých exekútorov; je to právnická osoba, ktorá má svoje vlastné orgány a príjmy.

Exekútorská komora vypracovala a schválila Etická kódex exekútorov.

4. NOTÁRI

Právne postavenie

Notár je fyzická osoba poverená viesť notársky úrad. Medzi činnosti notára patrí príprava verejných a iných listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností a vyhlásení a prijímanie dokumentov a hotovosti do úschovy; notári môžu v súvislosti s notárskymi povinnosťami poskytovať aj právne poradenstvo, právne zastupovanie v konaní vo veciach, v ktorých rozhodujú administratívne orgány, alebo v dedičskom konaní vykonávať správu majetku alebo vykonávať funkciu správcu konkurznej podstaty.

Notárom sa môže stať český štátny príslušník, ktorý je plne spôsobilý vykonávať právne úkony, je bezúhonný, má vysokoškolské právnické vzdelanie, má aspoň päťročnú notársku prax v oblasti notárskych činností a úspešne zložil odbornú notársku skúšku.

HoreHore

Spôsob vymenovania a výkon funkcie

Do uvoľneného notárskeho úradu vymenúva notárov na návrh notárskej komory minister spravodlivosti na základe uverejneného konkurzného konania. Funkcia notára vzniká zápisom do zoznamu notárov, ktorý vedie Notárska komora Českej republiky (Notářská komora ČR).

Notársky koncipient sa pripravuje na budúce povolanie získavaním notárskych skúseností v zamestnaneckom pomere u notára. V nasledujúcom štádiu prípravy majú status notárskych kandidátov, ktorí musia mať aspoň tri roky notárskej praxe a úspešne zloženú notársku skúšku.

Po vymenovaní nie je výkon notárskeho úradu časovo obmedzený, hoci činnosť notára sa môže pozastaviť. Funkcia notára zaniká dosiahnutím veku 70 rokov, smrťou alebo úradným vyhlásením notára za mŕtveho, odvolaním notára z úradu, stratou českého štátneho občianstva, v prípade nespôsobilosti na právne úkony alebo ak vymenovaný notár odmietne zložiť sľub alebo ak mu zdravotný stav bráni riadne vykonávať notárske povinnosti.

Nezlučiteľnosť funkcií

Funkcia notára nie je zlučiteľná so žiadnou inou zárobkovou činnosťou, s výnimkou správy vlastného majetku notára; notári však môžu za úplatu vykonávať vedeckú, publikačnú, pedagogickú, tlmočnícku, znaleckú alebo umeleckú činnosť.

Odmeňovanie

Notársky poriadok stanovuje, že notár vykonáva činnosti za úplatu, ktorá zahŕňa najmä odmenu, náhradu straty času a náhrada výdavkov v hotovosti. Náklady platí strana, ktorá žiada o vykonanie notárskeho úkonu; notári majú právo vyžadovať primeranú zálohu na odmenu a na náhradu výdavkov v hotovosti. Podrobnosti o odmene notárov sú stanovené v samostatnom právnom predpise.

HoreHore

Práva a povinnosti notárov

Notári majú právo vykonávať notársku činnosť; sú povinní dodržiavať zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a pri poskytovaní právnej pomoci sú viazaní aj pokynmi klienta. Majú právo odmietnuť vykonanie notárskeho úkonu iba vtedy, ak by sa takýmto úkonom porušili všeobecne záväzné predpisy, ak by notár alebo príbuzný notára bol účastníkom konkrétneho prípadu, ak notár už poskytol právnu pomoc inej osobe s odporujúcimi záujmami alebo ak žiadateľ nezaplatí bez závažného dôvodu zálohu na odmenu notára. Notári môžu odstúpiť od zmluvy s klientom alebo žiadosti o právnu pomoc, ak došlo k porušeniu vzájomnej dôvery.

Notári sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti so svojou činnosťou a ktoré by mohli ovplyvniť oprávnené záujmy klienta alebo žiadateľa o právnu pomoc; tejto povinnosti ich môžu zbaviť iba osoby, ktorých sa úkony týkajú.

Notári sú viazaní aj mnohými povinnosťami týkajúcimi sa vedenia spisovej dokumentácie.

Zodpovednosť

Notári sú voči žiadateľom, klientom alebo iným stranám zodpovední za škody, ktoré im spôsobili pri výkone notárskej činnosti a voči svojim pracovníkom za akékoľvek škody, ktoré títo pracovníci spôsobili pri výkone svojich pracovných povinností. Vzhľadom na túto skutočnosť musia mať notári uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody.

Notári môžu podliehať aj disciplinárnemu konaniu.

Štátny dohľad nad činnosťou notárov vykonáva ministerstvo spravodlivosti, Notárska komora Českej republiky a notárske komory.

HoreHore

Profesijné združenia

Notárske komory zriadené zákonom v obvode každého krajského súdu a v obvode mestského súdu v Prahe existujú pre všetkých notárov, ktorí majú sídlo v príslušnom obvode. Notárska komora je právnickou osobou, ktorá má svoje vlastné orgány a vytvára príjmy.

Notárska komora Českej republiky (Notářská komora ČR) je nezávislá profesijná organizácia zložená z notárskych komôr, ktorá je právnickou osobou s vlastnými príjmami a orgánmi. Jednou z jej úloh je vedenie a správa registra závetov; je to súkromný elektronický zoznam závetov, listín o vydedení a dokumentov o odvolaní týchto úkonov, dokumentov o ustanovení a vyškrtnutí vykonávateľov v dedičskom konaní, atď. Notárska komora Českej republiky vedie aj register záložných práv.

5. ŠTÁTNI ZÁSTUPCOVIA

Právne postavenie

Štátni zástupcovia sú verejnými činiteľmi, ktorých úlohou je zastupovať štát pri ochrane verejného záujmu, najmä podaním verejných žalôb v trestnom konaní, dohľadom nad dodržiavaním právnych predpisov na miestach výkonu väzby alebo trestu odňatia slobody, ochranného liečenia alebo ústavnej starostlivosti, vykonávaním činností obmedzujúcich trestnú činnosť a poskytovaním pomoci obetiam trestných činov.

Predpokladom ustanovenia štátneho zástupcu je české štátne občianstvo, úplná spôsobilosť na právne úkony, trestná bezúhonnosť, vysokoškolské právnické vzdelanie, morálne vlastnosti zaručujúce, že štátny zástupca bude riadne plniť svoje povinnosti.

HoreHore

Spôsob vymenovania a výkon funkcie

Štátni zástupcovia sú po vykonaní odbornej skúšky vymenovaní do funkcie ministrom spravodlivosti; ku dňu vymenovania musia dosiahnuť vek aspoň 25 rokov a musia vysloviť svoj súhlas s vymenovaním za štátneho zástupcu a s pridelením ku konkrétnemu úradu štátneho zástupcu. Potom zložia pred ministrom spravodlivosti sľub štátneho zástupcu.

Štátni zástupcovia sa pripravujú na svoje povolanie získavaním trojročnej praxe ako právni čakatelia, ktorí sú zamestnancami úradu štátneho zástupcu.

Štátni zástupcovia sa vymenovávajú na neobmedzené obdobie; môžu byť však dočasne zbavení svojich povinností rozhodnutím ministra spravodlivosti. Funkcia štátneho zástupcu zaniká dosiahnutím veku 70 rokov, ak štátny zástupca zomrie alebo ak je oficiálne vyhlásený za mŕtveho, v prípade úplnej alebo čiastočnej nespôsobilosti na právne úkony, ak odmietne zložiť sľub, ak stratí české štátne občianstvo, ak prijal funkciu, ktorá je nezlučiteľná s postavením štátneho zástupcu, ak bol odsúdený za trestný čin, ak sa zistí, že je nespôsobilý na výkon svojej funkcie alebo ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo neumožňuje plniť si povinnosti. Štátny zástupca môže byť zbavený svojej funkcie aj v disciplinárnom konaní alebo sa svojej funkcie môže vzdať.

Nezlučiteľnosť funkcií

Štátni zástupcovia nesmú až na zákonom stanovené výnimky pôsobiť ako rozhodcovia alebo sprostredkovatelia pri riešení právnych sporov, zastupovať účastníkov súdneho konania, ani pôsobiť ako sprostredkovatelia poškodeného alebo účastníka súdneho alebo správneho konania. Okrem výkonu funkcie štátneho zástupcu, vedúceho štátneho zástupcu alebo zástupcu vedúceho štátneho zástupcu, alebo činností spojených s dočasným pridelením na ministerstvo alebo Justičnú akadémiu, nesmú štátni zástupcovia okrem toho zastávať žiadnu inú platenú funkciu, ani vykonávať žiadnu inú zárobkovú činnosť, s výnimkou správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej, publicistickej a umeleckej činnosti a činnosti v rámci vlády, poradenských orgánov ministerstva alebo orgánov parlamentu.

HoreHore

Odmeňovanie

Odmeňovanie sa riadi právnym predpisom; príjmy štátnych zástupcov hradí štát.

Práva a povinnosti štátnych zástupcov

Štátni zástupcovia sú pri výkone svojich úloh povinní dodržiavať pokyny svojho nadriadeného, okrem situácií, keď takýto pokyn by bol v konkrétnom prípade porušením zákona.

Štátni zástupcovia sú zo zákona povinní plniť svoje úlohy zodpovedne a postupovať odborne, svedomito, nestranne a spravodlivo bez prieťahov; musia odmietnuť akýkoľvek vonkajší zásah alebo iný vplyv, ktorý by mohol viesť k porušeniu niektorej z týchto povinností.

Štátni zástupcovia sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej činnosti; tejto povinnosti ich môže zo závažných dôvodov zbaviť generálny prokurátor; generálneho prokurátora môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti minister spravodlivosti.

Kategórie a špecializácie štátnych zástupcov

V rámci hierarchickej štruktúry úradov štátnych zástupcov sú vymedzené funkcie vedúcich štátnych zástupcov, t. j. generálneho prokurátora a vyšších, krajských, mestských a okresných štátnych zástupcov.

Špecializácia štátnych zástupcov sa riadi pokynmi generálneho prokurátora; v podstate ide o špecializáciu v trestných a netrestných veciach.

Profesijné združenia

Únia štátnych zástupcov Českej republiky (Unie státních zástupců ČR) je dobrovoľnou profesijnou organizáciou, ktorej cieľom je poskytovať pomoc pri plnení úloh úradu štátneho zástupcu a podporovať zákonnosť pri rozhodovaní bez akéhokoľvek vplyvu. Únia prispieva aj k odbornej príprave štátnych zástupcov a právnych čakateľov a zastupuje záujmy štátnych zástupcov.

Profesijným predpisom je Kódex profesionálnej etiky štátneho zástupcu.

Dohľad nad činnosťou štátnych zástupcov

Dohľad nad činnosťou štátnych zástupcov sa vykonáva v rámci zabezpečenia riadiacich a kontrolných vzťahov medzi rôznymi úrovňami úradov štátneho zástupcu a v rámci jednotlivých úradov štátneho zástupcu pri výkone ich činností.

Cieľom správy úradu štátneho zástupcu je vytvárať podmienky, v ktorých úrad štátneho zástupcu môže riadne vykonávať činnosti, najmä z personálneho, organizačného, ekonomického, finančného a výchovného hľadiska, a dohliadať na riadne plnenie úloh zverených úradu štátneho zástupcu. Ústredným orgánom pre správu úradu štátneho zástupcu je ministerstvo spravodlivosti; ďalšími orgánmi sú vedúci štátni zástupcovia a ich zástupcovia. Vedúci štátni zástupcovia sa za výkon správy ich úradu zodpovedajú ministerstvu spravodlivosti.

Profesijná zodpovednosť

Za škodu, ktorú štátny zástupca spôsobí nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, zodpovedá podľa osobitného predpisu štát.

Štátni zástupcovia sú zodpovední aj za disciplinárne porušenia.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo