Evropska komisija > EPM > Pravni poklici > Ciper

Zadnja sprememba: 18-10-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Ciper

 

KAZALO

SODNIKI SODNIKI
GENERALNI REPUBLIŠKI TOŽILEC IN NAMESTNIK GENERALNEGA REPUBLIŠKEGA TOŽILCA GENERALNI REPUBLIŠKI TOŽILEC IN NAMESTNIK GENERALNEGA REPUBLIŠKEGA TOŽILCA
POLICIJSKI TOŽILCI POLICIJSKI TOŽILCI
ODVETNIKI ODVETNIKI

 

SODNIKI

Za sodnike na Cipru so lahko imenovani univerzitetni diplomirani pravniki in registrirani odvetniki, če imajo šest let delovnih izkušenj kot odvetniki in uspešno opravijo ustni izpit pred sodniki na vrhovnem sodišču Cipra. Na prvi stopnji so okrožni sodniki na različnih okrožnih sodiščih, potem pa višji okrožni sodniki, predsedniki okrožnega sodišča in vrhovni sodniki. Sodniki na družinskih sodiščih, delovnih sodiščih, sodiščih za nadzor nad najemninami in vojaških sodiščih so posebna skupina, v katero so sodniki imenovani v skladu z ustrezno ureditvijo in glede na poklicne izkušnje, podobno kot okrožni sodniki, vendar lahko dosežejo najvišjo stopnjo predsednika teh sodišč.

Vrhovne sodnike in predsednika vrhovnega sodišča imenuje predsednik republike, za kar je pristojen v skladu z ustavo. Pred imenovanjem in v skladu z ustaljeno prakso predsednik republike prejme priporočila vrhovnega sodišča. Vrhovni sodniki so običajno izbrani med predsedniki okrožnih sodišč. Vrhovni sodnik pa je lahko tudi oseba, ki ni sodnik, vendar ima 15 let izkušenj kot odvetnik in najvišja moralna merila.

V skladu z ustavo Cipra je vrhovno sodišče vrhovni sodni svet, ki je izključno pristojen za imenovanje, napredovanje, premestitev sodnikov, disciplinski nadzor nad njimi ter prenehanje sodniške službe in razrešitev sodnikov.

Zdaj je na Cipru 96 sodnikov, vključno s 13 vrhovnimi sodniki. Vsi sodniki na prvostopenjskih sodiščih lahko opravljajo sodniško službo do 63. leta starosti, vrhovni sodniki (vključno s predsednikom) pa do 68. leta starosti.

Na vrh straniNa vrh strani

GENERALNI REPUBLIŠKI TOŽILEC IN NAMESTNIK GENERALNEGA REPUBLIŠKEGA TOŽILCA

Generalni republiški tožilec in njegov namestnik sta neodvisna državna uradnika, imenuje pa ju predsednik republike v skladu z ustavo. Izpolnjevati morata pogoje za imenovanje za vrhovnega sodnika. Generalni republiški tožilec vodi Republiški pravni urad, namestnik generalnega republiškega tožilca pa je namestnik vodje. Republiški pravni urad je neodvisen in ne spada pod nobeno ministrstvo. Generalni tožilec, ki mu pomaga namestnik generalnega tožilca, je pravni svetovalec republike, predsednika republike, sveta ministrov in ministrov ter lahko začne, vodi, prevzame in nadaljuje ali ustavi kakršen koli postopek, na njegovo zahtevo pa se začne tudi pregon katere koli osebe v Republiki Ciper, ki je storila kaznivo dejanje. To pristojnost lahko izvrši sam ali pa jo izvršijo uradniki, ki so podrejeni generalnemu republiškemu tožilstvu (Pravni urad) ter ravnajo na podlagi njegovih navodil in v skladu z njimi. (Glej spodaj: kazenski postopek lahko vodi tudi policija). Uradniki Pravnega urada so registrirani odvetniki, za katere velja Zakon o javni službi iz leta 1990 (Zakon 1/890), ki ureja njihovo zaposlovanje, status, napredovanje in naloge.

POLICIJSKI TOŽILCI

Policijski tožilci so univerzitetni diplomirani pravniki in registrirani odvetniki, ki so imenovani v ciprsko policijo in pri njej služijo, poleg tega jo zastopajo pred sodišči kot državni tožilci v kazenskih zadevah, tj. v zadevah, v katerih lahko policija začne kazenski postopek. Policijski tožilci so vključeni v vse tožilske enote policije, potem ko opravijo pisni in ustni izpit, njihov status pa ureja Zakon o policiji iz leta 2004 (Zakon 73(I)/2004). Vodenje kazenskih postopkov s strani policije in obravnavanje kazenskih zadev na sodiščih nadzoruje in usmerja generalni republiški tožilec.

Na vrh straniNa vrh strani

ODVETNIKI

Odvetniki so univerzitetni diplomirani pravniki, ki jih potrdi Pravni svet na podlagi Zakona o odvetništvu (poglavje 2). V register odvetnikov se vpišejo po 12 mesecih zaposlitve in opravljenem pisnem izpitu. Organizirani so v lokalne odvetniške zbornice s sedežem pri posameznem okrožnem sodišču, hkrati pa so vsi tudi člani Odvetniške zbornice Cipra. Njihovo priznanje in vpis v register odvetnikov, opravljanje poklica, disciplina, pokojnine in prejemki so urejeni v poglavju 2 Zakona o odvetništvu (kakor je bil spremenjen) in predpisih, sprejetih na podlagi navedenega zakona in Zakona o pravosodju iz leta 1964. Odvetnik lahko najprej zastopa in zagovarja stranke v zadevah pred okrožnimi sodišči (vključno z družinskimi sodišči, delovnimi sodišči, sodišči za nadzor nad najemninami in vojaškimi sodišči), potem pa jih lahko glede na delovno dobo zastopa in zagovarja tudi pred predsednikom okrožnega sodišča, glavnim kazenskim sodiščem in vrhovnim sodiščem.

Zakon 180(Ι)/2002, s katerim je bil spremenjen Zakon o odvetništvu zaradi uskladitve z evropsko Direktivo 98/05/ΕS za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena, ki je začela veljati ob vstopu Cipra v Evropsko unijo 1. maja 2004, določa, da lahko odvetniki, ki so državljani države članice EU, trajno opravljajo ta poklic na Cipru s samozaposlitvijo ali redno zaposlitvijo. Preden začnejo opravljati poklic odvetnika na Cipru, morajo predložiti poklicno kvalifikacijo iz države članice, v kateri so jo pridobili. Na Cipru se morajo vpisati v poseben razdelek v registru odvetnikov, ki opravljajo ta poklic. Če se želijo vpisati v ta register, morajo v skladu z zahtevami Pravnega sveta predložiti naslednje listine:

 1. potrdilo o državljanstvu države članice EU;
 2. dokazilo o nekaznovanosti;
 3. potrdilo o vpisu v register pristojnega organa države članice izvora in potrdilo, da zadevni odvetnik še vedno opravlja odvetniški poklic in mu ni bilo zaradi kakršnega koli razloga začasno ali trajno odvzeto dovoljenje za opravljanje poklica. Obe potrdili ne smeta biti starejši od treh mesecev.

Poklicna kvalifikacija mora biti jasno sestavljena v jeziku ali enem od uradnih jezikov države izvora.

Odvetniki, katerih prošnjo odobri Pravni svet, imajo enake obveznosti in pravice kot ciprski odvetniki. Vendar se lahko po statusu izenačijo s ciprskimi odvetniki in popolnoma vključijo v pravni poklic na Cipru šele, ko tri leta dejansko in redno opravljajo odvetniški poklic na Cipru na področju ciprskega prava in prava Skupnosti.

V teh treh letih morajo, če želijo zastopati in zagovarjati stranke pred sodiščem, sodelovati z odvetniki, ki opravljajo odvetniški poklic na Cipru in lahko zastopajo pred sodišči, ki odločajo o posamezni zadevi. Odvetniki lahko opravljajo poklic na Cipru tudi na podlagi izvirne poklicne kvalifikacije skupaj (a) na enak način, kot ga skupaj opravljajo ciprski odvetniki, s (i) ciprskim odvetnikom, (ii) odvetnikom, ki je državljan države članice in opravlja odvetniški poklic na Cipru, in (b) z odvetnikom, ki je državljan države članice in trajno opravlja odvetniški poklic v tej državi ter ima poklicno kvalifikacijo iz te države.

« Pravni poklici - Splošne informacije | Ciper - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-10-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo