Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Cyprus

Posledná úprava: 08-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Cyprus

 

OBSAH

SUDCOVIA SUDCOVIA
GENERÁLNY PROKURÁTOR REPUBLIKY A ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA REPUBLIKY GENERÁLNY PROKURÁTOR REPUBLIKY A ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA REPUBLIKY 
POLICAJNÍ PROKURÁTORI POLICAJNÍ PROKURÁTORI
ADVOKÁTI ADVOKÁTI

 

SUDCOVIA

Za sudcov môžu byť na Cypre vymenovaní absolventi univerzity s právnickým diplomom a zaregistrovaní advokáti, ktorí majú šesťročnú advokátsku prax a úspešne zložili ústnu skúšku pred sudcami Najvyššieho súdu Cypru. Prvým stupňom sudcovskej profesie je funkcia okresného sudcu na okresnom súde v niektorom z okresov, ktorá pokračuje funkciou vyššieho okresného sudcu, predsedom okresného súdu až po funkciou sudcu najvyššieho súdu. Sudcovia rodinných súdov, súdov pre pracovnoprávne spory, súdov pre reguláciu nájomného a vojenské súdy tvoria osobitnú kategóriu a vymenúvajú sa na základe podobného systému a kariérnej cesty, ako sudcovia okresných sudcov, ale ich postup sa končí funkciou predsedu týchto súdov.

Sudcov najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho súdu vymenúva prezident republiky na základe právomoci, ktorú mu udeľuje ústava. V súlade so zavedenou praxou dostáva prezident republiky pred vymenovaním odporúčania Najvyššieho súdu. Sudcovia najvyššieho súdu sa obvykle vyberajú spomedzi predsedov okresných súdov. Sudcom najvyššieho súdu sa môže stať aj osoba, ktorá nevykonáva profesiu sudcu a ktorá 15 rokov vykonávala právnickú prax a spĺňa najvyššie morálne kritériá.

Najvyšší súd ustanovuje na základe cyperskej ústavy Najvyššiu sudcovskú radu, ktorá má výlučnú právomoc vymenovať, povýšiť, preložiť, potrestať, odvolať a prepustiť sudcu. 

V súčasnosti pôsobí na Cypre 96 sudcov, vrátane 13 sudcov najvyššieho súdu. Všetci sudcovia na súdoch prvého stupňa môžu pôsobiť vo svojej funkcii až do dosiahnutia veku 63 rokov, zatiaľ čo sudcovia najvyššieho súdu (vrátane predsedu) môžu pôsobiť vo svojej funkcii až do dosiahnutia veku 68 rokov.

HoreHore

GENERÁLNY PROKURÁTOR REPUBLIKY A ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA REPUBLIKY 

Sú to nezávislí štátni úradníci, ktorých na základe ústavy vymenúva prezident republiky. Sú to osoby, ktoré spĺňajú podmienky na vymenovanie za sudcov najvyššieho súdu. Generálny prokurátor je riaditeľom Právneho úradu republiky a zástupca generálneho prokurátora je zástupcom riaditeľa. Právny úrad republiky je nezávislým úradom, ktorý nie je súčasťou žiadneho ministerstva. Generálny prokurátor, ktorému pomáha zástupca generálneho prokurátora, je právnym poradcom republiky, prezidenta republiky, rady ministrov a ministrov a má právomoc začať, viesť, prevziať a pokračovať alebo prerušiť akékoľvek konanie alebo nariadiť trestné stíhanie akejkoľvek osoby na území republiky za akýkoľvek trestný čin. Takúto právomoc vykonáva buď osobne alebo prostredníctvom úradníkov podriadených Úradu generálneho prokurátora republiky (Právny úrad), ktorí konajú podľa jeho pokynov a v súlade s nimi. (Pozri ďalej v texte: Trestné konanie môže viesť aj polícia). Úradníci Právneho úradu sú registrovanými právnikmi, ktorí podliehajú zákonu o štátnej službe z roku 1990 (zákon 1/890), ktorý upravuje ich pracovný pomer, postavenie, profesijný postup a povinnosti.

POLICAJNÍ PROKURÁTORI

Sú to absolventi univerzity s právnickým diplomom a registrovaní právnici, ktorí sú vymenovaní a pôsobia v rámci cyperskej polície, ktorú zastupujú na súdoch ako štátni zástupcovia v trestných veciach, t. j. vo veciach, v ktorých môže polícia začať trestné konanie. Policajných prokurátorov prijímajú všetky oddelenia trestného stíhania polície po úspešnom zložení písomnej a ústnej skúšky a ich postavenie sa riadi zákonom o polícii z roku 2004 (zákon 73(I)/2004). Vedenie trestného konania a prejednávanie trestných vecí políciou na súdoch podlieha kontrole a pokynom generálneho prokurátora republiky.

HoreHore

ADVOKÁTI

Sú to absolventi univerzity s právnickým diplomom, ktorých na základe zákona o advokácii (kapitola 2) uznala Rada pre právne záležitosti. Do zoznamu advokátov sa zapisujú po dokončení zamestnaneckého pomeru v dĺžke 12 mesiacov a zložení písomnej skúšky. Advokáti sú organizovaní v miestnych advokátskych komorách so sídlom v mieste každého okresného súdu, ale sú aj členmi Cyperskej advokátskej komory. Ich prijatie a registrácia za advokátov, výkon profesie, disciplína, dôchodok a odmeny, ktoré dostávajú, sa riadia kapitolou 2 zákona o advokácii (v platnom znení) a predpismi vydanými podľa uvedeného zákona a zákona o výkone súdnictva z roku 1964. Spočiatku môžu vystupovať a obhajovať klientov pred okresnými súdmi (vrátane rodinných súdov, súdov pre pracovnoprávne spory, súdov pre reguláciu nájomného a vojenských súdov) a neskôr, v závislosti od dĺžky praxe, aj pred predsedom okresného súdu, porotným súdom a Najvyšším súdom.

Zákon č. 180(Ι)/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii za účelom harmonizácie s európskou smernicou 98/05/ΕS na uľahčenie trvalého výkonu profesie advokáta v inom členskom štáte, v ktorom bola kvalifikácia získaná, ktorý nadobudol platnosť po pristúpení Cypru k Európskej únii 1. mája 2004, stanovuje, že advokáti, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ môžu trvalo vykonávať svoju profesiu na Cypre, buď ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo osoby v pracovnom pomere. Pred začatím činnosti na Cypre musia advokáti predložiť doklad o odbornej kvalifikácii z členského štátu, v ktorom kvalifikáciu získali. Na Cypre musia byť zapísaní do osobitného oddielu registra advokátov vykonávajúcich túto profesiu. Rada pre právne záležitosti vyžaduje, aby advokáti na účely zápisu do tohto registra predložili tieto dokumenty:

HoreHore

 1. osvedčenie o štátnej príslušnosti členského štátu EÚ;
 2. doklad o tom, že advokát nemá záznam v registri trestov;
 3. osvedčenie o zápise v registri príslušného orgánu členského štátu pôvodu a potvrdenie, že príslušný advokát stále vykonáva svoju profesiu a že povolenie k výkonu povolania mu nebolo zo žiadneho dôvodu pozastavené ani odobraté. Vydané osvedčenie a potvrdenie nesmú byť staršie ako tri mesiace.

Doklad o odbornej kvalifikácii musí byť vyhotovený v zrozumiteľnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov krajiny pôvodu.

Advokáti, ktorých žiadosť o registráciu Rada pre právne záležitosti schválila, majú rovnaké povinnosti a rovnaké práva ako cyperskí advokáti. Rovnaké postavenie ako cyperskí advokáti a úplné zaradenie do právnickej profesie na Cypre však môžu využívať až po troch rokoch skutočného a pravidelného vykonávania praxe na Cypre v oblasti cyperského práva a práva Spoločenstva.

Počas tohto trojročného obdobia musia títo advokáti pri zastupovaní klientov pred súdmi vystupovať v spojení s advokátmi vykonávajúcimi profesiu advokáta na Cypre, ktorí sú oprávnení vystupovať pre súdom, ktorý rozhoduje o danej veci. Advokáti môžu na Cypre vykonávať činnosť aj na základe svojej pôvodnej odbornej kvalifikácie v rámci spolupráce (a) rovnakým spôsobom ako svoju profesiu vykonávajú v spolupráci cyperskí advokáti (i) s cyperským advokátom (ii) s advokátom, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu a vykonáva profesiu advokáta na Cypre a (b) s advokátom, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu a trvalo vykonáva profesiu advokáta v uvedenom štáte, v ktorom získal odbornú kvalifikáciu.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Cyprus - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 08-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo