Europese Commissie > EJN > Juridische beroepen > Cyprus

Laatste aanpassing: 18-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Juridische beroepen - Cyprus

 

INHOUDSOPGAVE

RECHTER RECHTER
PROCUREUR-GENERAAL VAN DE REPUBLIEK EN ADVOCAAT-GENERAAL VAN DE REPUBLIEK PROCUREUR-GENERAAL VAN DE REPUBLIEK EN ADVOCAAT-GENERAAL VAN DE REPUBLIEK
POLITIE-AANKLAGER POLITIE-AANKLAGER
ADVOCAAT ADVOCAAT

 

RECHTER

Universitair afgestudeerden met een graad in de rechten en op Cyprus ingeschreven advocaten kunnen tot rechter worden benoemd indien zij zes jaar als advocaat hebben gewerkt en met succes een mondeling examen voor de raadsheren van het hooggerechtshof van Cyprus hebben afgelegd. De beginrang is die van districtsrechter in de districtsrechtbanken van de verschillende districten, en hogere rangen zijn die van senior districtsrechter, president van een districtsrechtbank en raadsheer van het hooggerechtshof. Rechters in familierechtbanken, rechtbanken voor industriële geschillen, rechtbanken voor huurgeschillen en militaire rechtbanken vormen een bijzondere categorie. Zij worden benoemd volgens een carrièrelijn die vergelijkbaar is met die van districtsrechters, maar die eindigt bij de rang van president van die rechtbanken.

Raadsheren van het hooggerechtshof en de president van het hooggerechtshof worden benoemd door de president van de republiek krachtens zijn bevoegdheid die hem bij de grondwet is toegekend. Voorafgaande aan een benoeming en volgens de vaste praktijk ontvangt de president van de republiek de aanbevelingen van het hooggerechtshof. Raadsheren van het hooggerechtshof worden in het algemeen gekozen uit de presidenten van de districtsrechtbanken. Ook iemand van buiten de rechterlijke macht kan raadsheer van een hooggerechtshof worden, als hij 15 jaar als advocaat heeft gewerkt en van onbesproken gedrag is.

Krachtens de Cypriotische grondwet benoemt het hooggerechtshof de leden van de hoge raad voor de rechterlijke macht, die exclusieve bevoegdheid heeft voor de benoeming, bevordering en overplaatsing van rechters, de beëindiging van hun ambtsvervulling, disciplinaire maatregelen tegen rechters en hun ontslag.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het aantal rechters op Cyprus bedraagt op dit moment 96, waaronder 13 raadsheren van het hooggerechtshof. Alle rechters van rechtbanken van eerste aanleg mogen hun ambt vervullen tot hun 63e verjaardag, terwijl raadsheren van het hooggerechtshof (met inbegrip van de president) hun ambt tot hun 68e jaar kunnen vervullen.

PROCUREUR-GENERAAL VAN DE REPUBLIEK EN ADVOCAAT-GENERAAL VAN DE REPUBLIEK

Zij zijn onafhankelijke functionarissen die krachtens de grondwet worden benoemd door de president van de republiek en voldoen aan de aanstellingseisen voor raadsheren van het hooggerechtshof. De procureur-generaal is hoofd van het bureau juridische zaken van de republiek en de advocaat-generaal is plaatsvervangend hoofd. Het bureau juridische zaken van de republiek is een onafhankelijk bureau dat niet onder enig ministerie valt. De procureur-generaal, bijgestaan door de advocaat-generaal, is de juridisch adviseur van de republiek, de president van de republiek, de raad van ministers en de ministers. Hij is bevoegd om alle procedures in te stellen, te leiden, over nemen, voort- of stop te zetten of om de vervolging van enig persoon in de republiek ongeacht het strafbare feit in te stellen. Een dergelijke bevoegdheid wordt hetzij door hem persoonlijk uitgeoefend of door functionarissen die ondergeschikt zijn aan het bureau van de procureur-generaal (bureau juridische zaken) en die handelen op grond van en in overeenstemming met zijn aanwijzingen. (Zie hieronder: ook de politie kan strafrechtelijke vervolging leiden). Functionarissen van het bureau juridische zaken zijn ingeschreven advocaten die vallen onder de ambtenarenwet van 1990 (Wet 1/890), die hun aanstelling, rechtspositie, carrièrepad en taken regelt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

POLITIE-AANKLAGER

Zij zijn universitair afgestudeerden met een graad in de rechten en ingeschreven advocaten die benoemd zijn en in dienst zijn bij de Cypriotische politiemacht, die zij vertegenwoordigen voor de rechtbank als openbare aanklager in strafzaken, dat wil zeggen in zaken waarin de politie het strafproces kan initiëren. Politie-aanklagers worden aangesteld in alle vervolgingsunits van de politiemacht na een schriftelijk en mondeling examen. Hun rechtspositie wordt geregeld door de politiewet van 2004 (Wet 73(I)/2004). De wijze waarop de politie strafvervolgingen uitvoert en strafzaken voor de rechtbanken behandelt, is voorwerp van toezicht en leiding door de procureur-generaal van de republiek.

ADVOCAAT

Ze zijn universitair afgestudeerden met een graad in de rechten die wordt erkend door de raad voor de rechtspraak op grond van de advocatenwet (hoofdstuk 2). Ze worden ingeschreven als advocaat na voltooiing van 12 maanden praktijk en na het slagen voor een schriftelijk examen. Ze zijn georganiseerd in plaatselijke advocatenorden met een vestiging in elke districtsrechtbank, maar ze zijn ook allemaal lid van de advocatenorde van Cyprus. Hun toelating en inschrijving als advocaat, de uitoefening van hun beroep, disciplinaire aangelegenheden, pensioen en de toelagen die ze ontvangen worden geregeld door hoofdstuk 2 van de advocatenwet (zoals gewijzigd) en door de regelingen op grond van bovengenoemde wet en de wet op de rechtspleging van 1964. In eerste instantie kunnen ze zaken voor districtsrechtbanken verdedigen (met inbegrip van familierechtbanken, rechtbanken voor industriële geschillen, rechtbanken voor huurgeschillen en militaire rechtbanken) en in tweede instantie, afhankelijk van de duur van hun ervaring, voor de president van een districtsrechtbank, de juryrechtbank en het hooggerechtshof.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij Wet 180(Ι)/2002 is bepaald dat advocaten die staatsburger zijn van een EU-lidstaat, hun beroep op permanente basis op Cyprus mogen uitoefenen, hetzij als zelfstandige, hetzij in dienstverband. (Wet 180(Ι)/2002 wijzigt de advocatenwet met het oog op de harmonisatie met de Europese Richtlijn 98/5/EG ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven. Deze richtlijn trad in werking toen Cyprus op 1 mei 2004 toetrad tot de Europese Unie.) Alvorens advocaten hun beroep op Cyprus mogen uitoefenen, moeten zij hun beroepskwalificatie van de lidstaat waar zij deze verworven hebben, overleggen. Op Cyprus moeten ze worden ingeschreven in een speciaal deel van het register van advocaten die het beroep uitoefenen. Voor inschrijving in dit register vereist de raad voor de rechtspraak dat advocaten de volgende bescheiden overleggen:

 1. een bewijs van staatsburgerschap van een EU-lidstaat;
 2. bewijs van een blanco strafblad;
 3. bewijs van inschrijving in het register van het bevoegd gezag van de lidstaat van herkomst en verklaring dat de betreffende advocaat nog steeds zijn beroep uitoefent en dat zijn bevoegdheid om welke reden dan ook niet opgeschort of ingetrokken is. Dit bewijs en de verklaring dienen binnen de voorgaande drie maanden te zijn afgegeven.

De beroepskwalificatie dient duidelijk te zijn omschreven in de taal of een van de officiële talen van het land van herkomst.

Advocaten van wie het verzoek tot inschrijving is gehonoreerd door de raad voor de rechtspraak, zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen en hebben dezelfde rechten als Cypriotische advocaten. Ze kunnen echter pas dezelfde rechtspositie genieten als Cypriotische advocaten en integraal deel gaan uitmaken van deze juridische beroepsgroep na drie jaar daadwerkelijke en regelmatige uitoefening van professionele activiteiten op Cyprus op het gebied van Cypriotisch recht en Gemeenschapsrecht.

Tijdens deze periode van drie jaar dienen de advocaten voor het vertegenwoordigen en verdedigen van cliënten voor de rechtbanken samen te werken met advocaten die het beroep van advocaat op Cyprus uitoefenen en die bevoegd zijn tot handelingen voor de rechtbanken die over de zaak in kwestie oordelen. Advocaten kunnen ook op Cyprus, op grond van hun oorspronkelijke beroepskwalificatie, in samenwerking hun beroep uitoefenen (a) op dezelfde wijze als het beroep in samenwerking wordt uitgeoefend door Cypriotische advocaten, met (1) een Cypriotische advocaat, (2) een advocaat die staatsburger is van een lidstaat en die het beroep van advocaat op Cyprus uitoefent, en (b) met een advocaat die staatsburger is van een lidstaat, het beroep van advocaat permanent uitoefent in die staat en die in het bezit is van een beroepskwalificatie van die staat.

« Juridische beroepen - Algemene informatie | Cyprus - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk