Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Kipra

Pēdējo reizi atjaunots: 08-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Kipra

 

SATURS

TIESNEŠI TIESNEŠI
REPUBLIKAS ĢENERĀLPROKURORS UN REPUBLIKAS ĢENERĀLPROKURORA VIETNIEKS REPUBLIKAS ĢENERĀLPROKURORS UN REPUBLIKAS ĢENERĀLPROKURORA VIETNIEKS
POLICIJAS PROKURORI POLICIJAS PROKURORI
JURISTI JURISTI

 

TIESNEŠI

Universitāšu absolventus, kas ieguvuši jurista grādu, un Kiprā reģistrētus juristus var iecelt par tiesnešiem, ja viņi sešus gadus ir praktizējušies kā juristi un veiksmīgi nokārto mutisko eksāmenu, ko pieņem Kipras Augstākās tiesas tiesneši. Tiesnesi vispirms var iecelt amatā rajona tiesā un pēc tam paaugstināt par rajona tiesas vecāko tiesnesi, rajona tiesas priekšsēdētāju un Augstākās tiesas tiesnesi. Tiesneši ģimenes lietu tiesās, rūpniecisko strīdu tiesās, īres uzraudzības tiesās un kara tiesās ir īpaša kategorija, kurā uzņemšana un karjeras virzība ir līdzīga kā rajona tiesas tiesnešiem, taču iespējamais augstākais amats ir attiecīgās tiesas priekšsēdētāja amats.

Augstākās tiesas tiesnešus un priekšsēdētāju ieceļ Republikas prezidents atbilstoši pilnvarām, ko viņam piešķir Konstitūcija. Pirms tiesnešu iecelšanas atbilstoši vispāratzītajai praksei Republikas prezidents saņem Augstākās tiesas ieteikumus. Augstākās tiesas tiesnešus galvenokārt izvēlas no rajona tiesu priekšsēdētājiem. Augstākās tiesas tiesnesis var būt arī persona, kura nav strādājusi par tiesnesi, bet kura 15 gadus ir praktizējošs jurists un ievēro visaugstākos morāles standartus.

Saskaņā ar Kipras Konstitūciju Augstākā tiesa ir arī Augstākā tieslietu padome, kam ir ekskluzīva kompetence iecelt, paaugstināt amatā, pārcelt citā amatā, veikt tiesnešu disciplināro uzraudzību, pensionēt un atlaist viņus no darba.

Pašlaik Kiprā ir 96 tiesneši, tostarp 13 Augstākās tiesas tiesneši. Visi tiesneši pirmās instances tiesās var veikt savus pienākumus līdz 63 gadu vecumam, bet Augstākās tiesas tiesneši (tostarp priekšsēdētājs) var strādāt savā amatā līdz 68 gadu vecumam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

REPUBLIKAS ĢENERĀLPROKURORS UN REPUBLIKAS ĢENERĀLPROKURORA VIETNIEKS

Abas minētās personas ir neatkarīgas valsts amatpersonas, kuras ieceļ Republikas prezidents atbilstoši Konstitūcijai. Šīm personām ir jāatbilst prasībām, kādas tiek izvirzītas Augstākās tiesas tiesnešu kandidātiem. Ģenerālprokurors ir Republikas Advokātu biroja vadītājs, bet ģenerālprokurora vietnieks – vadītāja vietnieks. Republikas Advokātu birojs ir neatkarīgs birojs, kas nav saistīts ar kādu no ministrijām. Ģenerālprokurors, kuram palīdz ģenerālprokurora vietnieks, ir Republikas, Republikas prezidenta, Ministru padomes un ministru juriskonsults, kuram ir pilnvaras uzsākt, vadīt, pārņemt un turpināt vai pārtraukt ikvienu tiesvedību vai izdot rīkojumu par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret ikvienu personu valstī par jebkuru likumpārkāpumu. Šādas pilnvaras viņš īsteno pats personīgi, vai tās īsteno amatpersonas, kas pakļautas Republikas Ģenerālprokuratūrai (Advokātu birojam) un kas rīkojas atbilstoši ģenerālprokurora norādījumiem. (Sk. turpmāk: kriminālprocesu var veikt arī policija). Advokātu biroja darbinieki ir reģistrēti juristi, kuru darbību reglamentē 1990. gada Civildienesta likums (Likums Nr. 1/890), kas nosaka viņu darbības uzsākšanu, statusu, paaugstināšanu amatā un pienākumus.

POLICIJAS PROKURORI

Policijas prokurori ir universitāšu absolventi, kuri ieguvuši jurista grādu, un reģistrēti juristi, ko ieceļ Kipras Policija, kuras labā viņi strādā un kuru viņi pārstāv tiesās kā prokurori krimināllietās, t. i., lietās, kurās policija var uzsākt kriminālprocesu. Policijas prokurori tiek pieņemti darbā visās policijas kriminālvajāšanas vienībās pēc rakstiska un mutiska eksāmena nokārtošanas, un viņu statusu reglamentē 2004. gada Policijas likums (Likums Nr. 73(I)/2004). To, kā policija veic kriminālprocesu un ierosina krimināllietas tiesās, kontrolē un vada Republikas ģenerālprokurors.

Lapas augšmalaLapas augšmala

JURISTI

Juristi ir universitāšu absolventi, kuri ieguvuši jurista grādu, ko atzīst Juridiskā padome, pamatojoties uz Juristu likumu (2. nodaļu). Viņi tiek reģistrēti kā juristi pēc tam, kad ir nostrādājuši 12 mēnešus un nokārtojuši rakstisku eksāmenu. Viņi ir apvienoti vietējās advokātu kolēģijās, kuru mītne ir attiecīgā rajona tiesā, savukārt visi kopā viņi ir arī Kipras Advokātu kolēģiju apvienības biedri. Viņu jurista darbības uzsākšanu un reģistrēšanu, profesionālo darbību, disciplināro uzraudzību, pensijas un pabalstus, ko viņi saņem, reglamentē Juristu likuma (grozīts) 2. nodaļa un noteikumi, ko publicē atbilstoši iepriekš minētajam likumam un 1964. gada Tiesvedības likumam. Sākotnēji viņi drīkst pārstāvēt un īstenot aizstāvību lietās rajonu tiesās (tostarp ģimenes lietu tiesās, darba strīdu tiesās, īres uzraudzības tiesās un kara tiesās), un tad atkarībā no praktizēšanas ilguma - pie rajona tiesas priekšsēdētāja, Zvērināto tiesā un Augstākajā tiesā.

Kad Kipra pievienojās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā, stājās spēkā Eiropas Direktīva 98/5/EK par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija. Lai pielāgotu Juristu likumu minētai direktīvai, Juristu likums tika grozīts ar Likumu Nr. 180(I)/2002, kas paredz, ka juristi, kuri ir ES dalībvalstu pilsoņi, var pastāvīgi praktizēt Kiprā kā pašnodarbinātas personas vai darbinieka statusā. Pirms uzsākt profesionālo darbību Kiprā, juristiem jāuzrāda apliecinājums par profesionālo kvalifikāciju no dalībvalsts, kurā viņi kvalifikāciju ieguvuši. Kiprā viņiem jāreģistrējas šajā profesijā praktizējošo juristu reģistra īpašā sadaļā. Lai reģistrētu juristus šajā reģistrā, viņi iesniedz Juridiskai padomei šādus dokumentus:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. apliecība par ES dalībvalsts pilsonību;
 2. pierādījumi par to, ka viņi nav krimināli sodīti;
 3. apliecība par viņu reģistrēšanu izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes reģistrā un apstiprinājums par to, ka konkrētais jurists joprojām praktizē savā profesijā un ka viņa atļauja nekādu iemeslu dēļ nav bijusi apturēta vai atsaukta. Apliecībai un apstiprinājumam jābūt izdotam pēdējo trīs mēnešu laikā.

Profesionālajai kvalifikācijai jābūt saprotami sagatavotai izcelsmes valsts valodā vai vienā no tās valodām.

Juristiem, kuru pieteikumus par reģistrēšanu pieņem Juridiskā padome, ir tādi paši pienākumi un tiesības kā Kipras juristiem. Tomēr tādu pašu statusu kā Kipras juristiem un tiesības pilnībā integrēties juridiskajā profesijā Kiprā viņi var iegūt tikai pēc tam, kad viņi ir trīs gadus faktiski un regulāri veikuši profesionālo darbību Kiprā Kipras tiesību un Kopienas tiesību jomā.

Šo trīs gadu laikā, lai pārstāvētu un aizstāvētu klientus tiesās, juristiem jāsadarbojas ar juristiem, kuri strādā jurista profesijā Kiprā un kuri ir tiesīgi pārstāvēt tiesās, kurās tiek skatīta attiecīgā lieta. Pamatojoties uz savu sākotnējo profesionālo kvalifikāciju, juristi drīkst praktizēt Kiprā, sadarbojoties ar citiem juristiem a) tāpat kā Kipras juristi sadarbojas ar i) citiem Kipras juristiem, ii) juristu, kurš ir dalībvalsts pilsonis un strādā jurista profesijā, un b) ar juristu, kurš ir dalībvalsts pilsonis un kurš pastāvīgi strādā jurista profesijā attiecīgajā valstī, un kurš šajā valstī ir ieguvis profesionālo kvalifikācija.

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Kipra - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 08-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste