Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Kipras

Naujausia redakcija: 28-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Kipras

 

TURINIO LENTELE

TEISĖJAI TEISĖJAI
RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS IR RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJAS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS IR RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJAS
POLICIJOS PROKURORAI POLICIJOS PROKURORAI
ADVOKATAI ADVOKATAI

 

TEISĖJAI

Universiteto absolventai, turintys teisės laipsnį, ir registruoti teisininkai Kipre gali būti paskirti teisėjais, jeigu jie turi šešerių metų teisinio darbo patirtį ir sėkmingai išlaikė egzaminą žodžiu, egzaminuojami Kipro Aukščiausiojo Teismo teisėjų. Pradedančiojo teisėjo pareigybė yra apskrities teisėjas įvairių apskričių teismuose, jis yra paaukštinamas paskyrus jį vyresniuoju apskrities teisėju, po to – apskrities teismo pirmininku ir Aukščiausiojo Teismo teisėju. Šeimos teismų, pramoninių ginčų teismų, nuomos kontrolės teismų ir karo teismų teisėjai yra specialioji teisėjų kategorija, kuriai jie priskiriami nustatyta tvarka ir kildami karjeros laiptais, kurie yra panašūs kaip apskričių teisėjų, tačiau pasibaigia paaukštinus juos iki šių teismų pirmininko pareigybės.

Aukščiausiojo Teismo teisėjus ir šio teismo pirmininką skiria Respublikos Prezidentas, kuriam tokius įgaliojimus suteikia Konstitucija. Prieš paskirdamas teisėjus Respublikos Prezidentas pagal nusistovėjusią tvarką gauna Aukščiausiojo Teismo rekomendaciją. Aukščiausiojo Teismo teisėjai paprastai renkami iš apskričių teismų pirmininkų. Aukščiausiojo Teismo teisėju taip pat gali būti teisinio išsilavinimo neturintis asmuo, kuris dirbo teisininku 15 metų ir laikosi aukščiausių moralinių normų.

Pagal Kipro Konstituciją Aukščiausiasis Teismas sudaro Aukščiausiąją teismų tarybą, kuri turi išimtinę kompetenciją paskirti, paaukštinti, perkelti, drausminti teisėjus, nutraukti jų tarnybą ir atleisti juos iš pareigų.

viršųviršų

Šiuo metu Kipre yra 96 teisėjai, įskaitant 13 Aukščiausiojo Teismo teisėjų. Visi pirmosios instancijos teismų teisėjai gali eiti pareigas iki jiems sukanka 63 metai, tuo tarpu Aukščiausiojo Teismo teisėjai (įskaitant ir pirmininką) gali eiti teisėjo pareigas iki jiems sukanka 68 metai.

RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS IR RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJAS

Jie yra nepriklausomi valstybės pareigūnai, kuriuos pagal Konstituciją paskiria Respublikos Prezidentas. Jie yra asmenys, atitinkantys Aukščiausiojo Teismo teisėjams keliamus reikalavimus. Generalinis prokuroras yra Respublikos prokuratūros vadovas, o generalinio prokuroro pavaduotojas yra pavaduojantis vadovas. Respublikos prokuratūra yra nepriklausoma įstaiga, nepavaldi jokiai ministerijai. Generalinis prokuroras, kuriam padeda jo pavaduotojas, yra teisinis valstybės, Respublikos Prezidento, Ministrų Tarybos bei ministrų patarėjas ir turi įgaliojimus pradėti, vadovauti, perimti ir tęsti ar nutraukti bet kokią bylą arba priimti nutarimą pradėti bet kurio Respublikoje esančio asmens baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimo padarymą. Šiuos įgaliojimus jis įgyvendina asmeniškai arba juos atlieka Respublikos generalinio prokuroro įstaigai (prokuratūrai) pavaldūs pareigūnai, kurie veiksmus atlieka remdamiesi generalinio prokuroro nurodymais. (Žr. toliau: policija taip pat gali vadovauti baudžiamosios bylos nagrinėjimui.) Prokuratūros pareigūnai yra registruoti teisininkai, kurių veiklą reglamentuoja 1990 m. Civilinės tarnybos įstatymas (Įstatymas Nr. 1/890), nustatantis jų priėmimo į darbą taisykles, statusą, pareigų paaukštinimą ir tarnybines pareigas.

viršųviršų

POLICIJOS PROKURORAI

Tai – universiteto absolventai, turintys teisės laipsnį, ir registruoti teisininkai, paskirti į Kipro policijos pajėgas, kurioms jie atstovauja teismuose kaip baudžiamųjų bylų prokurorai, t. y. bylų, kurias gali pradėti policija, prokurorai. Policijos prokurorai yra priimami į visus policijos pajėgų baudžiamojo persekiojimo skyrius, kai jie išlaiko egzaminus raštu ir žodžiu, ir jų statusą reglamentuoja 2004 m. Policijos įstatymas (Įstatymas Nr. 73(I)/2004). Respublikos generalinis prokuroras kontroliuoja, kaip policija vadovauja baudžiamajam procesui, ir prižiūri, kaip teismuose yra nagrinėjamos baudžiamosios bylos.

ADVOKATAI

Jie yra universiteto absolventai, turintys teisės laipsnį, kurį pagal Advokatų įstatymą (2 skyrių) pripažino Teisės taryba. Jie yra įrašomi į advokatų sąrašą, kai išdirba 12 mėnesių ir išlaiko egzaminą raštu. Jie sudaro vietos advokatų asociacijas, kurių būstinės yra kiekviename apskrities teisme, visi jie taip pat yra Kipro advokatų asociacijos nariai. Jų priėmimo į advokatūrą ir įrašymo į advokatų sąrašą tvarką, profesinės veiklos vykdymą, drausmę, pensijas ir gaunamas išmokas reglamentuoja Advokatų įstatymo 2 skyrius (su daliniais pakeitimais), pagal šį įstatymą priimtos taisyklės ir 1964 m. Teisingumo vykdymo įstatymas. Pirmiausia jie pradeda dirbti gynėjais nagrinėjant bylas apskričių teismuose (įskaitant ir šeimos teismus, darbo ginčų teismus, nuomos kontrolės teismus ir karo teismus), vėliau, atsižvelgiant į jų praktinį stažą, jie gali dalyvauti bylose, kurias nagrinėja apskrities teismo, asizų teismo arba Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

viršųviršų

Įstatymas Nr. 180(Ι)/2002, iš dalies keičiantis Advokatų įstatymą siekiant suderinti jį su Europos direktyva 98/05/EB ir padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įgyta kvalifikacija, Kiprui įsigaliojęs 2004 m. gegužės 1 d. įstojus į Europos Sąjungą, nustato, kad teisininkai, kurie yra ES valstybės narės piliečiai, gali Kipre verstis nuolatine advokato praktika arba dirbti šį darbą už atlyginimą. Prieš pradėdami dirbti Kipre teisininkai privalo turėti savo gimtojoje valstybėje narėje gautą profesinę kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Kipre jie turi būti įrašomi į atskirą praktikuojančių advokatų sąrašo dalį. Norėdami būti įrašyti į šį sąrašą, teisininkai pagal Teisės tarybos reikalavimus turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. pažymą, patvirtinančią, kad asmuo turi ES valstybės narės pilietybę;
 2. teistumo neturėjimą patvirtinančius įrodymus;
 3. pažymą apie įrašymą į kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos sąrašą ir patvirtinimą, kad atitinkamas advokatas vis dar verčiasi profesine praktika ir ji dėl jokių priežasčių nebuvo sustabdyta arba nutraukta. Pažyma ir patvirtinimas turi būti priimti ne vėliau kaip per paskutinius tris mėnesius.

Profesinę kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas turi būti aiškiai surašytas kilmės valstybės kalba arba viena iš oficialiųjų tos valstybės kalbų.

Advokatams, kurių prašymą įrašyti juos į sąrašą Teisės taryba priėmė, taikomos tokios pat pareigos ir jie turi tokias pat teises kaip ir Kipro advokatai. Tačiau jiems toks pat statusas kaip ir Kipro advokatams suteikiamas ir jie į Kipro teisinę profesiją integruojasi trejus metus nuosekliai ir reguliariai vertęsi profesine praktika Kipro teisės ir Bendrijos teisės srityse.

Per šiuos trejus metus, siekdami atstovauti klientams ir ginti juos teismuose, advokatai turi dirbti kartu su advokatais, Kipre besiverčiančiais advokato profesine praktika ir turinčiais teisę dalyvauti teismams konkrečioje byloje priimant sprendimus. Advokatai taip pat gali Kipre verstis praktika pagal savo tikrąją profesinę kvalifikaciją bendradarbiaudami: a) tokiu pat būdu, kaip savo profesine veikla besiverčiantys Kipro advokatai bendradarbiauja su i) Kipro advokatu, ii) kitos valstybės narės advokatu, kuris Kipre verčiasi advokato profesine praktika, ir b) bendradarbiaudami su advokatu, kuris yra valstybės narės pilietis, nuolat besiverčiantis advokato profesine praktika toje valstybėje ir turintis toje valstybėje suteiktą profesinę kvalifikaciją.

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Kipras - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė