Európai Bizottság > EIH > Jogi hivatások > Ciprus

Utolsó frissítés: 18-10-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogi hivatások - Ciprus

 

TARTALOMJEGYZÉK

BÍRÁK BÍRÁK
LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZ HELYETTESE LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZ HELYETTESE
RENDŐRSÉGI ÜGYÉSZEK RENDŐRSÉGI ÜGYÉSZEK
ÜGYVÉDEK ÜGYVÉDEK

 

BÍRÁK

Jogi egyetemi végzettséggel rendelkező, Cipruson jogászként bejegyzett személyek nevezhetők ki bíróvá, ha jogi területen legalább hat év gyakorlattal rendelkeznek, és letették a Ciprusi Legfelsőbb Bíróság bírái előtt zajló szóbeli vizsgát. A legalsó bírói fokozat a különféle kerületek kerületi bíróságain dolgozó kerületi bíráké, ennél magasabb a rangidős kerületi bírói tisztség, majd a kerületi bíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság bírája következik. A családügyi bíróságokon, az ipari jogviták rendezésével, illetve a bérlet ellenőrzésével foglalkozó bíróságokon, valamint a katonai bíróságokon dolgozó bírák külön kategóriába tartoznak; kinevezésük a kerületi bírákéhoz hasonló rendszer és előmeneteli pálya szerint történik, azonban legmagasabb rangjuk az említett bíróságok elnöki tisztsége lehet.

A Legfelsőbb Bíróság bíráit és a Legfelsőbb Bíróság elnökét a köztársasági elnök nevezi ki az alkotmány által ráruházott hatáskörben. A fennálló gyakorlatnak megfelelően a kinevezés előtt a köztársasági elnökhöz beérkeznek a Legfelsőbb Bíróság ajánlásai. A Legfelsőbb Bíróság bíráit általában a kerületi bírósági elnökök közül választják ki. A Legfelsőbb Bíróság bírája olyan személy is lehet, aki ugyan nem bírói testület tagja, jogászként azonban legalább 15 éves gyakorlattal rendelkezik, és megfelel a legmagasabb etikai követelményeknek.

A ciprusi Alkotmány értelmében a Legfelsőbb Bíróság az a legfőbb bírói tanács, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik a bírák kinevezése, előléptetése, áthelyezése, fegyelmi ügyeik, valamint szolgálati jogviszonyuk megszüntetése és elbocsátása.

Lap tetejeLap teteje

Ma 96 bíró dolgozik Cipruson, a 13 legfelsőbb bírósági bírót is ideértve. Az első fokú bíróságok valamennyi bírája 63. életévének betöltéséig, míg a legfelsőbb bírósági bírák (az elnököt is ideértve) 68. életévük betöltéséig dolgozhatnak bíróként.

LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZ HELYETTESE

A Legfőbb Ügyész és a Legfőbb Ügyész helyettese független állami tisztviselők, akiket az Alkotmány értelmében a köztársasági elnök nevez ki. Kinevezésük feltételei megegyeznek a legfelsőbb bírósági bírákéval. A Legfőbb Ügyész a Legfőbb Ügyész Hivatalának vezetője, a Legfőbb Ügyész helyettese pedig a Legfőbb Ügyész Hivatalának helyettes vezetője. A Legfőbb Ügyész Hivatala minisztérium alá nem tartozó, független hivatal. A Legfőbb Ügyész - a Legfőbb Ügyész helyettesének támogatásával - a Köztársaság, a köztársasági elnök, a miniszterek tanácsa és a miniszterek jogi tanácsadója; hatáskörébe tartozik bármely eljárás megindítása, vezetése, átvétele, folytatása, megszüntetése, valamint büntetőeljárás elrendelése bármilyen bűncselekmény miatt bármely személy ellen a Köztársaságban. A fenti hatáskört saját maga vagy a Köztársaság Legfőbb Ügyészi Hivatalának (Hivatal) alárendelt tisztségviselők útján is gyakorolhatja, akik utasításai alapján és azoknak megfelelően járnak el. (Ld. alább: a rendőrség szintén lefolytathat büntetőeljárást). A Hivatal tisztségviselői az 1990. évi Közszolgálati Törvény (1/890. törvény) hatálya alá tartozó bejegyzett jogászok; e törvény szabályozza munkaviszonyukat, jogállásukat, előmenetelüket és feladataikat.

Lap tetejeLap teteje

RENDŐRSÉGI ÜGYÉSZEK

A rendőrnyomozók jogi egyetemi végzettséggel rendelkező bejegyzett jogászok, akiket a Ciprusi Rendőrség nevez ki, és akik a Ciprusi Rendőrség állományában teljesítenek szolgálatot, amelyet mint közvádlók képviselnek a bíróságokon büntetőügyben, azaz olyan ügyekben, amelyekben a rendőrség büntetőeljárást indíthat. Rendőrségi ügyészeket - szóbeli és írásbeli vizsgát követően - minden rendőrségi ügyészi hivatal alkalmaz, jogállásukat a 2004. évi rendőrségi törvény (73(I)/2004. törvény) szabályozza. A rendőrség büntetőeljárás vezetésére és büntetőügyek bíróság előtt történő lefolytatására irányuló tevékenysége a Legfőbb Ügyész felügyelete mellett és iránymutatásával történik.

ÜGYVÉDEK

Az ügyvédek a Jogi Tanács által az ügyvédi törvény (2. fejezet) alapján elismert jogi egyetemi végzettséggel rendelkező személyek. 12 havi munkaviszony teljesítését, valamint írásbeli vizsgát követően jegyzik be őket ügyvédként. Helyi ügyvédi kamarákba szerveződnek, amelyek székhelye az egyes kerületi bíróságokon található, de valamennyien tagjai a Ciprusi Ügyvédi Kamarának is. A kamarába való felvételüket és ügyvédként történő bejegyzésüket, szakmai tevékenységüket, fegyelmi előírásaikat, nyugdíjukat és díjazásukat a (módosított) ügyvédi törvény 2. fejezete, valamint a fenti törvény és az 1964. évi igazságszolgáltatási törvény alapján kibocsátott rendeletek szabályozzák. Kezdetben az ügyvéd a kerületi bíróságon (a családügyi bíróságot, a munkaügyi bíróságot, a bérlet ellenőrzésével foglalkozó bíróságot és a katonai bíróságot is ideértve), majd gyakorlati idejétől függően a kerületi bíróság elnöke, az Esküdtbíróság, illetve a Legfelsőbb Bíróság előtt jelenhet meg és láthat el védelmet.

Lap tetejeLap teteje

Az ügyvédi törvényt az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló 98/05/EK európai irányelvvel történő összehangolás céljából módosító, Ciprus Európai Unióhoz történő csatlakozásának napján, 2004. május 1-én hatályba lépett 180(Ι)/2002. törvény előírja, hogy az Európai Unió valamely tagállamában állampolgársággal rendelkező ügyvédek állandó jelleggel működhetnek Cipruson - önálló vagy alkalmazott ügyvédként. A Cipruson történő működés megkezdése előtt az ügyvéd köteles beszerezni szakképesítését az azt kiállító tagállamból. Az ügyvédnek Cipruson be kell jegyeztetnie magát a gyakorló ügyvédek nyilvántartásának egyik külön csoportjába. A nyilvántartásba vételhez a Jogi Tanács a következő dokumentumok benyújtását írja elő az ügyvédek számára:

 1. valamely európai uniós tagállam állampolgárságát igazoló okirat;
 2. büntetlen előélet igazolása;
 3. a származási tagállam illetékes hatóságának nyilvántartásába történő bejegyzés igazolása, továbbá annak megerősítése, hogy az adott személy ügyvédként működik, és működési engedélyét semmiféle okból nem függesztették fel vagy vonták vissza. Az igazolás és a megerősítés három hónapnál nem lehet régebbi.

A szakképesítést egyértelműen a származási ország nyelvén vagy valamelyik hivatalos nyelvén kell kiállítani.

Ha az ügyvéd nyilvántartásba vételi kérelmét a Jogi Tanács elfogadta, ettől kezdődően az ügyvéd jogai és kötelezettségei megegyeznek a ciprusi ügyvédekével. Jogállásuk azonban csak azt követően egyezik meg a ciprusi ügyvédekével, továbbá csak azt követően integrálódnak be teljes körűen a ciprusi jogi foglalkozásúak körébe, hogy három évig valóban rendszeresen gyakorolták szakmai tevékenységüket a ciprusi jog és a közösségi jog területén.

Az említett három év alatt az ügyvédek ügyfeleik bíróságon történő képviseletének és védelmének ellátása során kötelesek együttműködni a jogi hivatásukat Cipruson gyakorló, az adott ügyben ítélkező bíróság előtt eljárni jogosult ügyvédekkel. Ügyvédek eredeti szakképesítésük erejénél fogva is működhetnek Cipruson - mással együttműködve: a) ugyanúgy, mint ahogyan a ciprusi ügyvédek együttműködve gyakorolják hivatásukat i. egy ciprusi ügyvéddel, ii. egy Cipruson működő, valamelyik európai uniós tagállam állampolgárságával rendelkező ügyvéddel, és b) az adott államban folyamatosan ügyvédként működő, valamely tagállam állampolgárságával rendelkező és az adott államban szakképesítéssel rendelkező ügyvéddel.

« Jogi hivatások - Általános információk | Ciprus - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 18-10-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság