Euroopa Komisjon > EGV > Juristid > Küpros

Viimati muudetud: 18-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Juristid - Küpros

 

SISUKORD

KOHTUNIKUD KOHTUNIKUD
VABARIIGI PEAPROKURÖR JA VABARIIGI ASEPEAPROKURÖR VABARIIGI PEAPROKURÖR JA VABARIIGI ASEPEAPROKURÖR
POLITSEIPROKURÖRID POLITSEIPROKURÖRID
ADVOKAADID ADVOKAADID

 

KOHTUNIKUD

Küprosel võib kohtunikuks saada juriidilise kõrgharidusega isik, kellel on kuueaastane juriidilise töö kogemus ja kes on edukalt sooritanud suulise eksami Küprose ülemkohtu kohtunike ees. Madalaima astme kohtunik on piirkonnakohtunik, kes võib saada vanem piirkonnakohtunikuks, piirkonnakohtu esimeheks ja ülemkohtu kohtunikuks. Perekonnakohtu, töövaidluskohtu, rendilepingute kohtu ja sõjakohtu kohtunikud kuuluvad eraldi kategooriasse ning nad nimetatakse ametisse vastavalt korrale ja karjääriastmestikule, mis sarnaneb piirkonnakohtunike omaga, kuid lõpeb kõnealuste kohtute esimehe ametikohaga.

Ülemkohtu kohtunikud ja ülemkohtu esimehe nimetab ametisse Vabariigi President vastavalt talle põhiseadusega antud volitustele. Enne ametisse nimetamist ja vastavalt väljakujunenud tavale võtab president vastu ülemkohtu soovitused. Ülemkohtu kohtunikud valitakse tavaliselt piirkonnakohtute esimeeste hulgast. Ülemkohtu kohtunikuks võib saada ka isik, kes ei ole kohtunik, kuid kes on tegutsenud juristina 15 aastat ning kellel on parimad kõlbelised omadused.

Küprose põhiseaduse kohaselt kuulub ülemkohtu koosseisu kõrgeim kohtunõukogu, kelle ainupädevuses on kohtunike ametisse nimetamine, edutamine, üleviimine, karistamine ning ametist vabastamine ja töölt kõrvaldamine.

Praegu on Küprosel 96 kohtunikku, sh 13 ülemkohtu kohtunikku. Kõik esimese astme kohtu kohtunikud võivad ametisse jääda kuni 63. eluaastani, ülemkohtu kohtunikud (sh esimees) võivad ametisse jääda kuni 68. eluaastani.

VABARIIGI PEAPROKURÖR JA VABARIIGI ASEPEAPROKURÖR

Vabariigi peaprokurör ja asepeaprokurör on sõltumatud riigiametnikud, kelle nimetab põhiseaduse kohaselt ametisse Vabariigi President. Need on isikud, kes vastavad ülemkohtu kohtunikuks nimetamise tingimustele. Peaprokurör on vabariigi peaprokuratuuri juhataja ja asepeaprokurör tema asetäitja. Vabariigi peaprokuratuur on sõltumatu asutus, mis ei kuulu ühegi ministeeriumi juurde. Peaprokurör, keda abistab asepeaprokurör, on vabariigi, Vabariigi Presidendi, ministrite nõukogu ja ministrite õigusnõunik ning tal on õigus algatada, teostada, üle võtta ja jätkata või lõpetada mis tahes menetlusi või anda korraldus mis tahes isikule süüdistuse esitamiseks mis tahes õigusrikkumise eest vabariigis. Kõnealust õigust kasutab ta ise või kasutavad vabariigi peaprokuratuurile alluvad ametnikud, kes tegutsevad peaprokuröri juhiste kohaselt. (Vt allpool: kriminaalmenetlusi võib teostada ka politsei). Peaprokuratuuri ametnikud on registreeritud juristid, kelle tegevust reguleerib 1990. aasta avaliku teenistuse seadus (seadus 1/890), milles on sätestatud nende töölevõtmine, seisund, edutamine ning tööülesanded.

ÜlesÜles

POLITSEIPROKURÖRID

Politseiprokurör on juriidilise kõrgharidusega registreeritud jurist, kelle nimetab ametisse Küprose Politseiamet, mida ta esindab kohtus riigiprokurörina kriminaalasjades, st asjades, mille puhul politsei võib algatada kriminaalmenetluse. Politseiprokurörid asuvad tööle politseiameti uurimisosakondades pärast kirjaliku ja suulise eksami sooritamist ning nende seisundit reguleerib 2004. aasta politseiseadus (seadus 73(I)/2004). Politsei poolt kriminaalmenetluste teostamist ning kriminaalasjade menetlemist kohtus kontrollib ja juhib vabariigi peaprokurör.

ADVOKAADID

Advokaadid on isikud, kellel on juriidiline kõrgharidus, mida advokaatide seaduse (2. peatükk) kohaselt tunnustab õigusnõukogu. Isik registreeritakse advokaadina pärast seda, kui ta on töötanud 12 kuud ja sooritanud kirjaliku eksami. Advokaadid on kõikide piirkonnakohtute juures asuvate kohalike advokatuuride ning ka Küprose Advokatuuri liikmed. Nende advokatuuri vastuvõtmist ja advokaadina registreerimist, kutsealal tegutsemist, karistamist, pensione ja toetusi reguleerivad (muudetud) advokaatide seaduse 2. peatükk ning kõnealuse seaduse ja 1964. aasta õiguskaitseseaduse alusel vastu võetud määrused. Algul võivad nad esineda kaitsjana piirkonnakohtus (sh perekonnakohtus, töövaidluskohtus, rendilepingute kohtus ja sõjakohtus) ning seejärel sõltuvalt tegutsemise ajast piirkonnakohtu esimehe ees, assiiside kohtus ja ülemkohtus.

Küprose ühinemisel Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal jõustunud seaduses 180(Ι)/2002, millega muudeti advokaatide seadust, et viia see kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga 98/05/ΕÜ ja aidata kaasa advokaadi kutsealal tegutsemisele kvalifikatsiooni omandamise liikmesriigist erinevas liikmesriigis, on sätestatud, et ELi liikmesriigi kodanikust advokaat võib Küprosel püsivalt tegutseda kas füüsilisest isikust ettevõtjana või palgatöötajana. Enne Küprosel tööle asumist peab ta esitama teises liikmesriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnistuse. Küprosel peab ta ennast registreerima advokaadina tegutsejate registri eriosas. Registrisse kandmiseks peab advokaat esitama õigusnõukogule järgmised dokumendid:

 1. tõend ELi liikmesriigi kodakondsuse kohta;
 2. tõend kriminaalkaristuste puudumise kohta;
 3. tõend päritoluliikmesriigi pädeva asutuse registrisse kandmise kohta ja kinnitus, et asjaomane advokaat tegutseb kutsealal ning et tema volitusi ei ole mis tahes põhjusel peatatud või tühistatud. Tõend ja kinnitus peavad olema välja antud viimase kolme kuu jooksul.

Kutsekvalifikatsiooni tõend peab olema väljastatud ühes päritoluriigi ametlikest keeltest.

Advokaatidel, kelle registreerimistaotluse on õigusnõukogu vastu võtnud, on Küprose advokaatidega samad kohustused ja õigused. Neil on siiski Küprose advokaatidega sama seisund ja nad kuuluvad täielikult Küprose advokaatide hulka alles pärast seda, kui nad on kolm aastat tegelikult ja järjepidevalt tegutsenud Küprosel advokaadina Küprose ja ühenduse õiguse valdkonnas.

Kõnealuse kolme aasta jooksul peavad advokaadid kliente kohtus esindades ja kaitstes tegutsema koos Küprosel advokaadina tegutsevate juristidega, kellel on õigus kõnealuses asjas kohtus esineda. Advokaadid võivad Küprosel tegutseda oma algupärase kutsekvalifikatsiooni alusel ka a) sarnaselt Küprose advokaatidele, kes tegutsevad koos i) Küprose advokaadiga ii) Küprosel tegutseva advokaadiga, kes on muu liikmesriigi kodanik ning b) advokaadiga, kes on muu ELi liikmesriigi kodanik ja tegutseb kõnealuses liikmesriigis pidevalt advokaadina ning kellel on kõnealuses riigis omandatud kutsekvalifikatsioon.

« Juristid - Üldteave | Küpros - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 18-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik