Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Cypern

Seneste opdatering : 05-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Cypern

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

DOMMERE DOMMERE
RIGSADVOKAT OG VICERIGSADVOKAT RIGSADVOKAT OG VICERIGSADVOKAT
POLITIANKLAGERE POLITIANKLAGERE
ADVOKATER ADVOKATER

 

DOMMERE

For at blive dommer på Cypern skal man have bestået en juridisk kandidateksamen og være registreret som advokat og have udøvet virksomhed som advokat i seks år og have bestået en mundtlig prøve hos dommerne ved den cypriotiske højesteret. Man begynder som distriktsdommer ved distriktsdomstolene i de forskellige distrikter; derefter bliver man overordnet distriktsdommer, retspræsident ved en distriktsdomstol og højesteretsdommer. Dommere ved domstole for familieretlige sager, arbejdsretter, domstole for lejekontrol og militærdomstole udgør en særlig kategori, som udpeges hertil efter samme ordning og med samme karriereforløb som distriktsdommerne op til graden retspræsident for disse domstole.

Højesteretsdommerne og retspræsidenten for højesteret udpeges af den cypriotiske præsident i henhold til forfatningsfæstede beføjelser. Præsidenten skal forud for en udnævnelse ifølge gængs praksis indhente anbefalinger fra højesteret. Højesteretsdommere udvælges normalt blandt retspræsidenter for distriktsdomstolene. En person uden for domstolserhvervet, som har udøvet virksomhed som advokat i 15 år, og som opfylder de højeste moralske normer, kan også udnævnes til højesteretsdommer.

Ifølge den cypriotiske forfatning er højesteret det øverste juridiske råd, som har enekompetence til at udnævne, forfremme, overføre, disciplinere og fritstille og afskedige dommere.

Der er i dag 96 dommere på Cypern, herunder 13 højesteretsdommere. Pensionsalderen for alle dommere ved retter i første instans er 63 år og for højesteret, inklusive retspræsidenten, 68 år.

TopTop

RIGSADVOKAT OG VICERIGSADVOKAT

Disse er uafhængige statsembedsmænd, som udnævnes af den cypriotiske præsident på basis af forfatningsbestemmelser. Det er personer, som vil kunne udnævnes til højesteretsdommer. Rigsadvokaten leder rigsadvokaturen og bistås af vicerigsadvokaten. Rigsadvokaturen er en uafhængig instans, som ikke er knyttet til noget ministerium. Rigsadvokaten bistået af vicerigsadvokaten er rådgiver for staten, præsidenten, ministerrådet og ministrene og har beføjelse til at indlede, føre, overtage og fortsætte eller henlægge retssager eller til at beordre retsforfølgelse af alle personer på Cypern for enhver overtrædelse. Beføjelsen udøves enten af ham selv eller af embedsmænd i rigsadvokaturen, som handler efter eller i overensstemmelse med hans instrukser. (Se nedenfor om politiet, som også kan indlede strafferetssager). Embedsmænd i rigsadvokaturen er registrerede advokater, som er underkastet tjenestemandsloven af 1990 (lov 1/890), som regulerer forhold vedrørende deres ansættelse, status, karriereforløb og pligter.

POLITIANKLAGERE

Disse er personer med en juridisk kandidateksamen og registrerede advokater, som udnævnes og gør tjeneste i politiet, som de repræsenterer ved domstolene som offentlige anklagere i straffesager, dvs. sager, hvor politiet kan indlede en retssag. Politianklagere ansættes i alle politiets retsforfølgningsenheder efter en skriftlig og mundtlig prøve, og deres status reguleres ved politiloven af 2004 (lov 73(I)/2004). Rigsadvokaten fører kontrol med politiets strafferetlige forfølgning og håndtering af straffesager ved domstolene, og yder rådgivning herom.

TopTop

ADVOKATER

Disse er personer med en juridisk kandidateksamen, som anerkendes af Det Juridiske Råd på basis af advokatloven (kapitel 2). De registreres som advokater efter en beskæftigelsesperiode på 12 måneder og bestået skriftlig prøve. De er medlemmer af lokale advokatsammenslutninger med sæde ved hver distriktsdomstol, og de er alle også medlem af den cypriotiske advokatsammenslutning. Deres bestalling og registrering som advokater, udøvelsen af deres erhverv, disciplinærforhold, pensioner og ydelser, som de modtager, reguleres ved kapitel 2 i advokatloven (som ændret) og ved forordninger, som udstedes i medfør af nævnte lov og af domstolsforvaltningsloven af 1964. De kan indledningsvis møde for retten og forsvare sager ved distriktsdomstole (herunder domstolene for familieretlige sager, arbejdsretterne, domstolene for lejekontrol og militærdomstolene) og siden - afhængigt af hvor længe de har praktiseret - for en distriktsretspræsident, kriminalretten og højesteret.

Lov 180(I)/2002 ændrer advokatloven med henblik på harmonisering med EU-direktiv 98/5/EF for at lette udøvelsen af erhvervet som advokat på et permanent grundlag i en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende har fået sin uddannelse; den trådte i kraft, da Cypern tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004. Den fastsætter, at advokater, som er statsborgere i en EU-medlemsstat, kan udøve erhvervet som advokat på et permanent grundlag på Cypern enten som selvstændig praktiserende eller som ansat ved et advokatfirma. Inden de opretter en praksis på Cypern, skal de kunne fremlægge bevis for deres erhvervskvalifikationer fra den medlemsstat, som har udstedt eksamensbeviset. På Cypern skal de lade sig optage i en særlig sektion af registeret over praktiserende advokater. For at blive optaget i dette register skal de forelægge Det Juridiske Råd følgende dokumentation:

 1. en attest for statsborgerskab i en EU-medlemsstat
 2. en ren straffeattest
 3. en attest for optagelse i den kompetente myndigheds register i oprindelsesmedlemsstaten og bekræftelse af, at den pågældende advokat stadig udøver sit erhverv og ikke af nogen grund har fået suspenderet eller inddraget sin bestalling. Attesten og bekræftelsen skal være udstedt inden for de sidste tre måneder.

Eksamensbeviset skal være klart formuleret på oprindelseslandets officielle sprog eller et af dets officielle sprog.

Advokater, hvis ansøgning om registrering antages af Det Juridiske Råd, får samme forpligtelser og samme rettigheder som cypriotiske advokater. De kan dog først opnå samme status som cypriotiske advokater og blive helt integreret i det juridiske erhverv på Cypern, efter at de reelt har udøvet fast virksomhed inden for cypriotisk ret og EU-ret i tre år.

I disse tre år skal advokaterne i forbindelse med møde for retten og forsvar af klienter være ledsaget af en advokat, som udøver sit advokaterhverv på Cypern, og som har møderet for den domstol, som behandler den pågældende sag. Advokater kan også praktisere på Cypern alene på baggrund af deres oprindelige eksamensbevis og da på følgende måde: a) på samme måde som cypriotiske advokater arbejder, men i samarbejde med i) en cypriotisk advokat eller ii) en advokat fra en anden medlemsstat, som virker som advokat på Cypern, eller b) i samarbejde med en advokat fra en anden medlemsstat, som virker som advokat i denne stat og også har sine professionelle kvalifikationer fra denne stat.

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Cypern - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 05-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige