Evropská komise > ESS > Právnické profese > Kypr

Poslední aktualizace: 05-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Kypr

 

OBSAH

SOUDCI SOUDCI
NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE REPUBLIKY A NÁMĚSTEK NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE KYPERSKÉ REPUBLIKY NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE REPUBLIKY A NÁMĚSTEK NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE KYPERSKÉ REPUBLIKY
POLICEJNÍ PROKURÁTOŘI POLICEJNÍ PROKURÁTOŘI
ADVOKÁTI ADVOKÁTI

 

SOUDCI

Soudcem mohou být jmenováni absolventi vysokých škol s právnickým diplomem a právníci registrovaní na Kypru, kteří mají šestiletou praxi v právnické profesi a složili ústní zkoušku před soudci Nejvyššího soudu Kypru. Úspěšný uchazeč se nejprve stane soudcem okresního soudu v některém okresu. Poté může postoupit na místo služebně staršího soudce okresního soudu, předsedy okresního soudu a soudce Nejvyššího soudu. Zvláštní kategorií jsou soudci rodinných soudů, soudů pro pracovní spory, soudů pro regulaci nájemného a vojenských soudů, kteří jsou jmenováni v obdobném režimu a mají podobnou profesní dráhu jako soudci okresních soudů, ale jejich postup končí funkcí předsedy příslušného soudu.

Soudce a předsedu Nejvyššího soudu jmenuje prezident republiky na základě pravomoci, kterou mu svěřuje ústava. Podle zavedené praxe prezident republiky před jmenováním obdrží doporučení Nejvyššího soudu. Soudci Nejvyššího soudu jsou obvykle vybíráni z předsedů okresních soudů. Soudcem Nejvyššího soudu se může stát i osoba přicházející z oblasti mimo soudnictví, která pracovala jako právník po dobu 15 let a splňuje nejvyšší morální kritéria.

Podle kyperské ústavy Nejvyšší soud představuje Nejvyšší soudní radu, která má výlučnou pravomoc jmenovat, povyšovat, překládat, kárně postihovat, odvolávat a propouštět soudce.

V současnosti na Kypru působí 96 soudců včetně 13 soudců Nejvyššího soudu. Všichni soudci soudů prvního stupně mohou ve funkci setrvat do věku 63 let a soudci Nejvyššího soudu (včetně předsedy) do věku 68 let.

NahoruNahoru

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE REPUBLIKY A NÁMĚSTEK NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE KYPERSKÉ REPUBLIKY

Jedná se o nezávislé státní úředníky, které podle ústavy jmenuje prezident republiky. Mohou se jimi stát osoby splňující podmínky pro jmenování soudcem Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zástupce je ředitelem Justiční služby republiky a náměstek nejvyššího státního zástupce je náměstkem ředitele této instituce. Justiční služba republiky je nezávislý úřad, který není součástí žádného ministerstva. Nejvyšší státní zástupce, kterému je nápomocen náměstek nejvyššího státního zástupce, je právním poradcem republiky, prezidenta republiky, rady ministrů a jednotlivých ministrů a má pravomoc zahájit, vést, převzít a zastavit jakékoli řízení nebo v něm pokračovat a nařídit trestní stíhání jakékoli osoby na území republiky za jakýkoli trestný čin. Tuto pravomoc vykonává buď osobně, nebo prostřednictvím úředníků podřízených Úřadu nejvyššího státního zástupce republiky (Justiční služba), kteří jednají pod jeho vedením a podle jeho pokynů. (Trestní řízení může vést také policie - viz níže.) Úředníci Justiční služby jsou registrovaní právníci, kteří podléhají zákonu o státní službě z roku 1990 (zákon 1/890), jenž upravuje jejich pracovní poměr, postavení, profesní postup a povinnosti.

POLICEJNÍ PROKURÁTOŘI

Jde o absolventy vysokých škol s právnickým diplomem a registrované právníky, kteří jsou jmenováni a působí v rámci kyperské policie, již zastupují před soudy jakožto státní zástupci v trestních věcech, v nichž může policie zahájit trestní řízení. Policejní prokurátory přijímají všechna oddělení trestního stíhání policie na základě složení písemné a ústní zkoušky a jejich postavení se řídí zákonem o policii z roku 2004 (zákon 73(I)/2004). Vedení trestního řízení policií a její postup při projednávání trestních věcí před soudy podléhá kontrole a pokynům nejvyššího státního zástupce republiky.

NahoruNahoru

ADVOKÁTI

Jedná se o absolventy vysokých škol s právnickým diplomem, které na základě zákona o advokacii (kapitola 2) uznala Rada pro právní záležitosti. Do seznamu advokátů jsou zapisováni po dokončení praxe v pracovním poměru trvající 12 měsíců a složení písemné zkoušky. Advokáti jsou organizováni v místních advokátních komorách se sídlem u každého okresního soudu a zároveň jsou členy Kyperské advokátní komory. Jejich přístup k profesi a zápis do seznamu advokátů, výkon povolání, disciplinární řád, důchody a odměny, které jim náležejí, se řídí kapitolou 2 zákona o advokacii (ve znění pozdějších předpisů) a předpisy vydanými podle uvedeného zákona a zákona o organizaci soudnictví z roku 1964. Zpočátku mohou vystupovat a obhajovat klienty před okresními soudy (včetně rodinných soudů, soudů pro pracovní spory, soudů pro regulaci nájemného a vojenských soudů) a později v závislosti na délce praxe také před předsedou okresního soudu, vrchním soudem a Nejvyšším soudem.

Dne 1. května 2004, kdy se Kypr stal členem Evropské unie, vstoupil v platnost zákon 180(I)/2002, kterým se mění zákon o advokacii za účelem jeho harmonizace s evropskou směrnicí 98/5/ES o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace. Tento zákon stanoví, že advokáti, kteří jsou státními příslušníky členského státu EU, mohou své povolání na Kypru trvale vykonávat jako osoby samostatně výdělečně činné nebo v pracovním poměru. Před zahájením činnosti na Kypru musejí advokáti předložit doklad o odborné kvalifikaci z členského státu, kde kvalifikaci získali. Na Kypru pak musejí být zapsáni do zvláštního oddílu seznamu advokátů vykonávajících činnost. Pro advokáty, kteří chtějí dosáhnout zápisu do tohoto seznamu, stanovila Rada pro právní záležitosti povinnost předložit tyto doklady:

NahoruNahoru

 1. osvědčení o státní příslušnosti členského státu EU;
 2. doklad o tom, že advokát nemá záznam v trestním rejstříku;
 3. osvědčení o zápisu do seznamu vedeného příslušným orgánem členského státu původu a potvrzení o tom, že dotyčný advokát vykonává své povolání a povolení k výkonu povolání mu nebylo z žádného důvodu trvale ani dočasně odňato. Toto osvědčení a potvrzení nesmějí být starší než tři měsíce.

Doklad o odborné kvalifikaci musí mít jasné znění a být vystaven v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků země původu.

Advokáti, jejichž žádosti o zápis Rada pro právní záležitosti vyhoví, mají stejná práva a povinnosti jako kyperští advokáti. Avšak stejného postavení jako kyperští advokáti a úplného zařazení do profesního stavu na Kypru mohou dosáhnout teprve za dobu tří let, po kterou fakticky a pravidelně vykonávali profesní činnost na Kypru v oblasti kyperského práva a práva Společenství.

Během uvedeného tříletého období musejí tito advokáti pro účely zastupování a obhajoby klientů před soudem pracovat ve spojení s advokáty vykonávajícími povolání advokáta na Kypru, kteří jsou oprávněni vystupovat před soudem rozhodujícím o dotyčné věci. Advokáti mohou na Kypru vykonávat činnost na základě své původní odborné kvalifikace také ve spolupráci, a to (a) stejným způsobem jako své povolání ve spolupráci vykonávají kyperští advokáti (i) s kyperským advokátem, (ii) s advokátem, který je státním příslušníkem členského státu a vykonává povolání advokáta na Kypru, nebo (b) s advokátem, který je státním příslušníkem některého členského státu a povolání advokáta trvale vykonává v tomto státu, ve kterém také získal odbornou kvalifikaci.

« Právnické profese - Obecné informace | Kypr - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království