Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Έννομη τάξη > Ηνωµένο Βασίλειο