Europeiska Kommissionen > ERN > Rättsordningen > Spanien

Senaste uppdatering: 23-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättsordningen - Spanien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Hur är civil- och handelsrätten utformad och vilka är rättskällorna? 1.
2. Vilken är grundprincipen för utnyttjandet av rättigheter? 2.
3. Gäller samma lagstiftning i hela landet? 3.
4. Vem stiftar lagar? 4.
5. Hur omfattas Spanien av rättsregler i internationella fördrag? 5.
6. När träder rättsregler i kraft enligt den spanska rättsordningen? 6.
7. Hur löses konflikter mellan de olika civilrättsliga system som samexisterar i Spanien? 7.

 

1. Hur är civil- och handelsrätten utformad och vilka är rättskällorna?

Det rör sig om kodifierad privaträtt. Dess rättskällor är lagar, sedvana och allmänrättsliga principer, varav de två senare är sekundära. Okunskap om lagstiftningen är rättsligt sett inget giltigt skäl att inte följa den.

Rättspraxis och prejudikat är inte rättskällor, men de kriterier som slås fast av vissa högre domstolar utgör komplement till rättsordningen.

Författningsdomstolens beslut om att en lag strider mot författningen gäller alla utan inskränkningar. Detsamma gäller för rättsregler med ställning som lag.

För uppgifter om den spanska lagstiftningen hänvisas till webbplatsen för statens officiella tidning: Boletín Oficial del estado español.

2. Vilken är grundprincipen för utnyttjandet av rättigheter?

Rättigheter skall utnyttjas i enlighet med principen om tro och heder. Lagen skyddar varken missbruk eller antisocialt utnyttjande av rättigheter. Med missbruk av rättighet förstås varje handling eller underlåtelse att handla som på grund av uppsåtet, karaktären eller omständigheterna uppenbart överträder gränserna för normalt utnyttjande av en rättighet och skadar tredje man.

3. Gäller samma lagstiftning i hela landet?

Endast den statliga lagstiftningen kan reglera rättsreglers tillämpning och verkan. Detsamma gäller civilrättsliga relationer som äktenskap samt ordningen för offentliga register och instrument, grunderna för kontraktsvillkor och regler för lösande av lagkonflikter.

Till börjanTill början

När det gäller övriga frågor finns det regioner med egen civilrätt på vissa områden. Det finns här vissa bestämmelser i civillagen som kallas interregional rätt och avgör när respektive civilrätt skall tillämpas. Det måste därför kontrolleras om regionen har egen civilrätt eller ej i det konkreta fallet, vilket i många fall avgörs av personers ”vecindad civil”, dvs. regionala medborgarskap (en persons koppling till viss plats avgör vilken civilrätt som är tillämplig).

För nationalitet och regionalt medborgarskap hänvisas till följande webbplats: www.justicia.es English - español.

4. Vem stiftar lagar?

I det spanska författningssystemet ligger den lagstiftande makten hos parlamentet, Cortes, som har två kamrar (kongressen och senaten). När 1978 års författning trädde i kraft fick vissa regioner med egen historisk civilrätt (”Derecho Foral”) rätt att lagstifta via sina regionparlament. Rätten avser skydd, ändringar och utveckling av denna historiska civilrätt.

Kompetenskonflikter mellan staten och regionerna avgörs av författningsdomstolen som fastställer vem som har behörighet att rättsligt reglera vissa områden.

Till börjanTill början

Relevanta länkar på området:

 • Cortes:
  • Kongressen: Congreso de los diputados español
  • Senaten: Senado English - español
 • Författningsdomstolen español 
 • Regional lagstiftning:
  • Regionen Aragonien español
  • Regionen Balearerna Deutsch - English - español
  • Regionen Katalonien English - español
  • Regionen Galicien español
  • Regionen Navarra English - español - français
  • Regionen Baskien Deutsch - English - español - français
  • Regionen Valencia English - español

5. Hur omfattas Spanien av rättsregler i internationella fördrag?

Internationella fördrag som ingåtts med giltig verkan blir en del av den spanska rättsordningen genom att offentliggöras i statens officiella tidning, BOE. Bestämmelserna i dessa kan bara upphävas, ändras eller uppskjutas på det sätt som föreskrivs i fördragen i fråga eller i enlighet med allmängiltiga regler inom internationell rätt.

Till börjanTill början

 • Europarådet български - ceština - dansk - Deutsch - eesti keel - ελληνικά - English - españolfrançais - italiano - latviešu valoda - lietuviu kalba - magyar - Nederlands - polski - português - slovencina - slovenšcina - română
 • Haagkonferensen för internationell privaträtt English - français 
 • Förenta nationerna English - español - français (Kommissionen för internationell handelsrätt - UNCITRAL)

6. När träder rättsregler i kraft enligt den spanska rättsordningen?

Lagar träder normalt i kraft tjugo dagar efter det att de i sin helhet offentliggjorts i ”Statens officiella tidning”, annars i enlighet med vad som föreskrivs i dessa. För lagar som regionerna utfärdar gäller här vad som anges i respektive regions författning, där ikraftträdandet är allmän regel såvitt det inte anges att det är tjugo dagar efter offentliggörandet i respektive regions officiella tidning. Samtidigt offentliggörs de i statens officiella tidning: Boletín Oficial del estado English - español - français.

Till börjanTill början

Rättsregler kan bara upphävas genom andra rättsregler. Upphävandet har den omfattning som uttryckligen föreskrivs och omfattar generellt alla de nya moment i lagen som strider mot den föregående. Om en lag om upphävande upphävs, innebär detta inte automatiskt att de lagar som denna upphävt återigen blir giltiga.

7. Hur löses konflikter mellan de olika civilrättsliga system som samexisterar i Spanien?

Generell och direkt tillämpning i hela Spanien har de bestämmelser i civillagen som avser lagars verkan samt de allmänna reglerna för lagens tillämpning. Detta gäller också dess bestämmelser om äktenskaps ogiltighet, hemskillnad och skilsmässa, med undantag för äktenskapets ekonomiska sida. I förhållande till regional lagstiftning fungerar civillagen vidare som kompletterande lagstiftning, om detta inte redan anges i de enskilda regionernas speciella bestämmelser.

Det regionala medborgarskapet (”vecindad civil”) avgör om man omfattas av den gemensamma civilrätten eller av den särskilda eller regionala lagstiftningen. Barn får föräldrarnas regionala medborgarskap. Omyndiga adopterade barn får adoptionsföräldrarnas regionala medborgarskap. Barns regionala medborgarskap påverkas inte av om föräldrarna definitivt eller temporärt berövas vårdnadsrätten eller av att föräldrarna byter regionalt medborgarskap. Giftermål påverkar inte heller det regionala medborgarskapet. Gifta kan dock på rättslig väg eller de facto när som helst välja sin partners regionala medborgarskap.

Uppstår konflikter genom att olika civilrättslig lagstiftning samexisterar i Spanien, löses dessa i enlighet med civillagens bestämmelser på området som kallas interregional rätt. Dessa är bara en avspegling av den internationella privaträttens bestämmelser (som det också hänvisas till), där begreppet nationalitet bytts ut mot regionalt medborgarskap.

 • Folkbokföringsregistret, regionalt medborgarskap: Vecindad civil English - español

Ytterligare information

 • Consejo general del poder judicial español (Tillsynsmyndigheten för Spaniens rättsväsen, med flera olika länkar av juridiskt intresse för medborgarna)
 • Justitieministeriet English - español (juridisk information)


« Rättsordningen - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket