Evropska komisija > EPM > Pravni red > Španija

Zadnja sprememba: 23-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni red - Španija

 

KAZALO

1. Kaj je pravni red v civilnih in trgovskih zadevah in kateri so njegovi viri? 1.
2. Katera je osnovna smernica za izvrševanje pravic? 2.
3. Ali ista pravna ureditev velja za celotno nacionalno ozemlje 3.
4. Kdo lahko sprejema pravna pravila? 4.
5. Ali so pravna pravila v Španiji vsebovana v mednarodnih pogodbah? 5.
6. Kdaj so pravna pravila, ki oblikujejo španski pravni red, začela veljati 6.
7. Katera sredstva reševanja sporov se lahko pojavijo med različnimi viri civilnega prava v Španiji? 7.

 

1. Kaj je pravni red v civilnih in trgovskih zadevah in kateri so njegovi viri?

Gre za zasebno kodificirano pravo. Vir so zakoni, ustaljene prakse in splošna pravna načela, pri čemer sta zadnja dva drugotnega pomena. Nepoznavanje prava ni opravičilo za njegovo neupoštevanje.

Pravna sodna praksa in precedens ne oblikujeta prava, temveč načela, ki jih vedno znova določajo nekatera višja sodišča, dopolnjujejo pravni red.

Splošno veljavne so sodbe Ustavnega sodišča, ki razglašajo, da je zakon ali pravilo z zakonsko močjo neustavno.

Španska zakonodaja je na voljo prek podatkovne baze español Uradnega lista Španije.

2. Katera je osnovna smernica za izvrševanje pravic?

Pravice morajo biti izvršene v skladu z načeli dobre vere. Zakon ne varuje zlorab pravic ali antisocialnega izvrševanja pravic. Zloraba pravic pomeni vsako dejanje ali opustitev dejanja, ki zaradi namena storilca dejanja, cilja ali okoliščin, v katerem je dejanje izvršeno, očitno presega običajne meje izvrševanja pravic na škodo tretje stranke.

3. Ali ista pravna ureditev velja za celotno nacionalno ozemlje

Nacionalni zakonodajalec je izključno pristojen v vseh primerih, ki obravnavajo pravila uporabe in izvrševanja pravnih pravil, pravna in civilna razmerja v zvezi z zakonsko zvezo, ureditev javnih registrov in instrumentov, temelje pogodbenih obveznosti in pravila reševanja pravnih sporov.

Na vrh straniNa vrh strani

V zvezi z drugimi zadevami ima nekaj avtonomnih regij svoje lastne sisteme civilnega prava za reševanje nekaterih zadev s pravili (medregionalno pravo), ki določajo, v katerih primerih je treba uporabiti ustrezno civilno pravo in v katerih se uporablja nacionalni civilni zakonik. Zato je treba preveriti, ali ima avtonomna regija svoje lastno civilno pravo, da bi se ugotovilo, ali se v posameznem primeru lahko uporabi ali ne, čeprav se to v številnih primerih ugotovi s pravico do bivanja zadevnih oseb (razmerje med osebo in določenim krajem, kar določa, katero civilno pravo se uporabi).

Več o nacionalnosti in pravici do bivanja najdete na spletni strani English - español.

4. Kdo lahko sprejema pravna pravila?

V španskem ustavnem sistemu imata zakonodajno moč Cortes Generales (parlament, ki ga sestavljata spodnji in zgornji dom – Congreso de los Diputados and Senado). V civilnih zadevah imajo nekatere avtonomne regij, ki so po letu 1978, ko je začela veljati Ustava, ohranile svoje lastno zgodovinsko izoblikovano civilno pravo („Derecho Foral“), priznano zakonodajno moč, ki jo izvajajo skozi svoj avtonomni parlament in tako ohranjajo, spreminjajo in izvajajo svoje zgodovinsko izoblikovano civilno pravo.

Na vrh straniNa vrh strani

Spori glede pristojnosti med državo in avtonomnimi regijami rešuje ustavno sodišče, ki ugotovi, kdo je pristojen za sprejemanje pravnih pravil v določeni zadevi.

Zanimive spletne povezave v zvezi s tem so:

 • Cortes Generales
  • Spodnji dom español
  • Zgornji dom English - español
 • Ustavno sodišče español
 • Avtonomno pravo
  • Avtonomna regija Aragon español
  • Avtonomna regija Balearski otoki Deutsch - English - español
  • Avtonomna regija Katalonij English - español
  • Avtonomija regija Galicija español
  • Avtonomna regija Navarra English - español - français
  • Avtonomna regija Baskija Deutsch - English - español - français
  • Avtonomna regija Valencija English - español

5. Ali so pravna pravila v Španiji vsebovana v mednarodnih pogodbah?

Mednarodne pogodbe, ki so objavljene v Uradnem listu Španije in ki so bile veljavno sprejete, njihova pravna pravila pa oblikujejo del španskega pravnega reda. Od njihovih določb se lahko odstopa, se jih spreminja ali opusti tako, kot je določeno v samih pogodbah ali v skladu s splošnimi pravili mednarodne zakonodaje.

Na vrh straniNa vrh strani

 • Svet Evrope
 • Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu English - français
 • Združeni narodi English - español - français (Komisija za mednarodno trgovinsko pravo – UNCITRAL).

6. Kdaj so pravna pravila, ki oblikujejo španski pravni red, začela veljati

Zakoni začnejo veljati dvajset dni po objavi v Uradnem listu Španije, razen če ni drugače navedeno v samih zakonih (v primeru zakonov, ki jih sprejmejo avtonomne regije, so ureditve določene v statutu ali temeljnem institucionalnem pravu vsake posamezne avtonomne regije. Če ni določeno drugače, na splošno velja, da začnejo zakoni veljati dvajset dni po objavi v uradnem listu vsake posamezne avtonomne regije, čeprav so za namen širšega posredovanja objavljeni tudi v Uradnem listu Španije English - español - français).

Na vrh straniNa vrh strani

Od pravil lahko odstopajo samo naslednja pravila. Obseg odstopanja je jasno določen in vedno zajema vsak vidik, znotraj katerega se novi zakon razlikuje od prejšnjega glede na isti predmet. Kadar se zakon, ki odstopa od drugih, prekliče, to ne pomeni, da določbe, od katerih se je odstopalo, začnejo ponovno veljati.

7. Katera sredstva reševanja sporov se lahko pojavijo med različnimi viri civilnega prava v Španiji?

Določbe civilnega zakonika, ki določajo učinke zakonov in splošna pravila za njihovo uporabo ter določbe, ki urejajo razveljavitev zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti in razvezo, z izjemo določb, ki se nanašajo na poročne pogodbe, so na splošno in neposredno veljavne po vsej Španiji. V drugih primerih in v celoti v skladu s posebnimi ali regionalnimi zakoni v provincah ali na ozemljih, kjer so veljavni, se civilni zakonik uporablja kot dopolnilni zakon v vsaki provinci ali na vsakem ozemlju, razen če je ta ureditev že v veljavi v vsaki izmed njih v skladu z njihovimi posebnimi zakoni.

Ali nek primer spada v okvir običajnega ali posebnega civilnega prava ali avtonomnega prava, je odvisno od pravice do bivanja. Vsakdo, katerega starši imajo pravico do bivanja na ozemlju običajnega civilnega prava ali na ozemlju posebnega civilnega prava ali avtonomnega prava, pridobi enako pravico do bivanja. V primeru posvojitve, posvojeni mladoletniki pridobijo pravico do bivanja njihovih krušnih staršev. Odvzem ali prekinitev starševske avtoritete ali sprememba pravice do bivanja staršev ne vpliva na pravico do bivanja otrok. Poroka ne spremeni pravice do bivanja. Vendar pa lahko zakonec, ki ni razvezan po zakonu ali de facto, lahko kadar koli izbere pravico do bivanja drugega zakonca.

Spori, ki izhajajo iz soobstoja različnih oblik civilnega prava na nacionalnem ozemlju, se rešujejo v skladu s pravili, ki so za to določena v civilnem zakoniku pod pojmom medregionalna pravila, in ki so samo odraz pravil iz mednarodnega zasebnega prava (dejansko gre za sklicevanje na slednja), kjer je pojem nacionalnosti zamenjan s pravico do bivanja.

 • Civilni register, Pravica do bivanja English - español

Nadaljnje informacije

 • Razširjeni svet za sodstvo español, Španija (neposreden dostop do vrste povezav, ki so s pravnega vidika zanimivi za državljane)
 • Ministrstvo za pravosodje English - español (pravne informacije)

« Pravni red - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 23-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo