Európska komisia > EJS > Právny poriadok > Španielsko

Posledná úprava: 23-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právny poriadok - Španielsko

 

OBSAH

1. Aký je právny poriadok v občianskych a obchodných veciach a aké sú jeho pramene? 1.
2. V čom spočíva základný návod na uplatňovanie práv? 2.
3. Platia tie isté zákony na celom štátnom území? 3.
4. Kto môže prijímať právne predpisy? 4.
5. Sú právne normy obsiahnuté v medzinárodných zmluvách vykonateľných v Španielsku? 5.
6. Kedy nadobúdajú účinnosť právne normy, z ktorých pozostáva španielsky právny poriadok? 6.
7. Akým spôsobom sa riešia kolízie, ku ktorým môže dôjsť medzi rôznymi prameňmi občianskeho práva v Španielsku? 7.

 

1. Aký je právny poriadok v občianskych a obchodných veciach a aké sú jeho pramene?

Ide o súkromné kodifikované právo. Jeho prameňmi sú zákony, obyčaje a všeobecné právne zásady, pričom posledné dve sú z hľadiska dôležitosti druhotné. Neznalosť zákona nie je ospravedlnením na jeho nedodržanie.

Judikatúra a precedensy nie sú zákonom, ale kritéria, na ktorých sa opakovane uznesú niektoré vyššie súdy, doplňujú právny poriadok.

Rozhodnutia Ústavného súdu, ktorými sa nejaký zákon či právna úprava s platnosťou zákona vyhlásia za neústavné, majú všeobecnú záväznosť.

Španielsku legislatívu si môžete pozrieť na database español Úradného štátneho vestníka.

2. V čom spočíva základný návod na uplatňovanie práv?

Práva musia byť uplatňované v súlade s požiadavkami dobrej viery. Zákon neposkytuje ochranu pre prípad zneužitia práv alebo protispoločenského presadzovania práv. Zneužitie práva znamená akýkoľvek úkon alebo opomenutie, ktoré vzhľadom na úmysel páchateľa, účel alebo okolnosti jeho vykonania očividne prekračuje obvyklé hranice pri uplatňovaní tohto práva, čo poškodzuje tretiu osobu.

3. Platia tie isté zákony na celom štátnom území?

Národný zákonodarca má vo všetkých prípadoch výlučnú príslušnosť zaoberať sa aplikáciou a výkonom právnych predpisov, občiansko-právnymi vzťahmi v súvislosti s manželstvom, matrikami a verejnými dokumentmi, základom zmluvných záväzkov a kolíznymi normami.

HoreHore

V istých záležitostiach má niekoľko autonómnych spoločenstiev svoj vlastný systém občianskeho práva, spolu s úpravou (známou ako medziregionálny zákon), ktorá určuje prípady, v ktorých sa musí uplatniť príslušný občiansky zákon a v ktorých zas Občiansky zákonník. Z toho dôvodu si treba overiť, či to-ktoré autonómne spoločenstvo má svoj vlastný občiansky zákon a zistiť, či tento zákon platí alebo neplatí v danom prípade, i keď v mnohých prípadoch o tom rozhoduje regionálna príslušnosť dotknutých osôb (teda vzťah medzi osobou a daným miestom, ktorý rozhoduje o pôsobnosti príslušného občianskeho zákona na danom mieste).

Viac sa o štátnej a regionálnej príslušnosti dozviete na website English - español.

4. Kto môže prijímať právne predpisy?

V španielskom ústavodarnom systéme má legislatívne právomoci Cortes Generales (Parlament, ktorý pozostáva z Dolnej snemovne a Hornej snemovne - Congreso de los Diputados a Senado). V niektorých autonómnych spoločenstvách, ktoré si v dobe uzákonenia Ústavy v roku 1978 ponechali vlastný historický občiansky zákon (“Derecho Foral“), majú ich autonómne parlamenty uznané legislatívne právomoci v občianskych veciach, ktoré sa týkajú zachovávania, zmien a doplnkov, ako aj implementácie historického občianskeho zákona.

HoreHore

Kolízie v otázkach pôsobnosti medzi štátom a autonómnymi spoločenstvami rieši Ústavný súd, ktorý rozhodne kto z nich má právo prijímať právne predpisy v danej oblasti.

V tejto súvislosti sú zaujímavé tieto internetové adresy:

 • Cortes Generales
  • Lower House español
  • Upper House English - español
 • Constitutional Court español
 • Autonómne zákony
  • Autonomous Community of Aragon español
  • Autonomous Community of the Balearic Islands Deutsch - English - español
  • Autonomous Community of Catalonia English - español
  • Autonomous Community of Galicia español
  • Autonomous Community of Navarre English - español - français
  • Autonomous Community of the Basque Country Deutsch - English - español - français
  • Autonomous Community of Valencia English - español

5. Sú právne normy obsiahnuté v medzinárodných zmluvách vykonateľných v Španielsku?

Po oficiálnom zverejnení v Úradnom štátnom vestníku sú medzinárodné zmluvy, ktoré boli platne prijaté tvoria spolu s príslušnou právnou úpravou súčasť španielskeho právneho poriadku. Ich ustanovenia možno odchylne upravovať, meniť a doplňovať, prípadne rušiť iba v zmysle samotnej zmluvy alebo v súlade so všeobecnou úpravou medzinárodného práva.

HoreHore

 • Council of Europe
 • Hague Conference on Private International Law English - français
 • United Nations English - español - français (Komisia pre medzinárodné obchodné právo - UNCITRAL).

6. Kedy nadobúdajú účinnosť právne normy, z ktorých pozostáva španielsky právny poriadok?

Zákony nadobúdajú účinnosť dvadsať dní po ich úplnom zverejnení v Úradnom štátnom vestníku, ak nie je uvedené inak v samotnom zákone (v prípade zákonov prijatých v autonómnych spoločenstvách je to upravené v Estatuto alebo základnom inštitucionálnom práve príslušného autonómneho spoločenstva. Všeobecne platí, že ak nie je stanovené inak, zákony nadobúdajú účinnosť dvadsať dní po zverejnení v úradnom vestníku daného autonómneho spoločenstva, i keď kvôli publicite sa zverejňujú aj v Official State Gazette English - español - français).

HoreHore

Právny predpis môže byť odchylne upravený iba ďalším, následným právnym predpisom. Rozsah derogácie je výslovne uvedený a vždy sa týka všetkých aspektov, v ktorých sa nový zákon ohľadom toho istého predmetu odchyľuje od zákona predošlého. Ak sa odchylne upravený zákon zruší, neznamená to, že jeho pôvodne derogované ustanovenia znovu vstúpia v platnosť.

7. Akým spôsobom sa riešia kolízie, ku ktorým môže dôjsť medzi rôznymi prameňmi občianskeho práva v Španielsku?

Ustanovenia Občianskeho zákonníka, v ktorých je upravená pôsobnosť zákonov a všeobecné pravidlá ich aplikácie a aj ustanovenia, v ktorých je upravené zrušenie manželstva, odlúčenie a rozvod, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa manželských dohôd, platia všeobecne a priamo na celom území Španielska. V ostatných prípadoch bude Občiansky zákonník v provincii alebo na územnom celku platiť ako reziduálne právo v úplnom súlade s osobitnými či regionálnymi zákonmi provincie alebo územného celku ich platnosti, pokiaľ nie je daný predmet v príslušnej lokalite už celý upravený vlastnými osobitnými zákonmi.

To, či prípad patrí do pôsobnosti všeobecne záväzného alebo osobitného občianskeho zákona či autonómneho zákona, závisí od regionálnej príslušnosti. Osobe, ktorá sa narodí rodičom s regionálnou príslušnosťou na územní platnosti všeobecne záväzného zákona alebo osobitného občianskeho zákona či autonómneho zákona, sa udeľuje rovnaká regionálna príslušnosť. V prípade osvojenia získavajú osvojené maloleté osoby regionálnu príslušnosť svojich osvojiteľov. Zbavenie či zrušenie výkonu rodičovských právomocí či zmeny v občianstve rodičov neovplyvnia regionálnu príslušnosť ich detí. Manželstvom sa regionálna príslušnosť nemení. Avšak manželský partner, ktorý nebol de lege alebo de facto odlúčený, si môže hocikedy zvoliť regionálnu príslušnosť druhého manželského partnera.

Kolízie vznikajúce v dôsledku súbežnej existencie rôznych občiansko-právnych predpisov na štátnom území sa riešia v súlade s príslušnou úpravou v Občianskom zákonníku, ktorá je známa ako medziregionálna úprava, ktorá je proste priemetom úpravy v súkromnom medzinárodnom práve (vlastne sa odvoláva na toto právo), pričom pojem štátnej príslušnosti sa nahrádza regionálnou príslušnosťou.

 • Občiansko-právny register, Regional Citizenship English - español

Bližšie informácie

 • General Council of the Judiciary español, Španielsko (priamy prístup k rôznym internetovým adresám zaujímavým pre občanom z právneho hľadiska)
 • Ministry of Justice English - español (právne informácie)

« Právny poriadok - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo