Europese Commissie > EJN > Rechtsorde > Spanje

Laatste aanpassing: 23-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsorde - Spanje

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de rechtsorde in burgerlijke en handelszaken en wat zijn de rechtsbronnen? 1.
2. Wat is het voornaamste richtsnoer voor de uitoefening van rechten? 2.
3. Geldt dezelfde wet voor het gehele nationale grondgebied? 3.
4. Welke overheden zijn bevoegd om rechtsregels uit te vaardigen? 4.
5. Zijn in internationale verdragen neergelegde rechtsregels in Spanje uitvoerbaar? 5.
6. Wanneer treden de rechtsregels die de Spaanse rechtsorde vormen in werking? 6.
7. Hoe worden in Spanje eventuele conflicten tussen tegenstrijdige burgerrechtelijke regels opgelost? 7.

 

1. Wat is de rechtsorde in burgerlijke en handelszaken en wat zijn de rechtsbronnen?

Het betreft gecodificeerd privaatrecht. De rechtsbronnen zijn wetten, gewoonterecht en algemene rechtsbeginselen, met dien verstande dat deze laatste twee rechtsbronnen van ondergeschikt belang zijn. Het niet kennen van de wet is geen excuus om de wet te schenden.

Rechtspraak en precedenten scheppen geen recht, maar herhaaldelijk door bepaalde hogere rechtbanken bevestigde criteria vormen een aanvulling op de rechtsorde.

De uitspraken van het Tribunal Constitucional (grondwettelijk hof) waarbij een wet of een voorschrift met kracht van wet ongrondwettig wordt verklaard, hebben algemene geldingskracht.

Spaanse wetgeving kan worden geraadpleegd in de databank español van de Boletín Oficial del estado (Staatscourant).

2. Wat is het voornaamste richtsnoer voor de uitoefening van rechten?

Rechten moeten worden uitgeoefend overeenkomstig de eisen van de goede trouw. Misbruik van rechten of antisociale uitoefening van rechten vindt geen rechtvaardiging in de wet. Onder misbruik van een recht wordt verstaan: elke handeling of elk verzuim waardoor de normale grenzen van de uitoefening van een recht - gezien de bedoeling van de persoon die verantwoordelijk is voor deze handeling of dit verzuim, het voorwerp ervan of de omstandigheden waarin deze/dit plaatsvindt - duidelijk worden overschreden en een derde schade lijdt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Geldt dezelfde wet voor het gehele nationale grondgebied?

De nationale wetgever is bij uitsluiting bevoegd voor de vaststelling van voorschriften betreffende de toepassing en de tenuitvoerlegging van rechtsregels, de juridische en burgerrechtelijke aspecten van het huwelijk, de organisatie van openbare registers en instrumenten, de grondslagen van contractuele verplichtingen en de conflictenregels.

Meerdere Comunidades Autónomas (autonome regio's) beschikken voor een aantal andere aangelegenheden over een eigen burgerlijk rechtssysteem, met zogeheten interregionale rechtsregels om te bepalen of in een concrete zaak het relevante regionale burgerlijk recht moet worden toegepast dan wel het nationale Código Civil (Burgerlijk Wetboek). Daarom moet worden nagegaan of de autonome regio over een eigen burgerlijk rechtssysteem beschikt en of dat in een concrete zaak van toepassing is; de beantwoording van deze laatste vraag hangt echter meestal af van het vecindad civil (regionale burgerschap) van de betrokken personen (de band van een persoon met een bepaalde plaats is het criterium aan de hand waarvan wordt vastgesteld welk burgerlijk recht van toepassing is).

Voor nadere informatie over nationaliteit en regionaal burgerschap, klik op de volgende link: website English - español.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Welke overheden zijn bevoegd om rechtsregels uit te vaardigen?

Overeenkomstig de Spaanse grondwet berust de wetgevende macht bij de Cortes Generales [parlement, - Congreso de los Diputados (congres van afgevaardigden) en Senado (senaat)]. Voor burgerrechtelijke aangelegenheden, beschikken de parlementen van sommige autonome regio's die bij de inwerkingtreding van de grondwet in 1978 hun eigen traditionele burgerlijk recht ('Derecho Foral') hebben behouden, over wetgevende bevoegdheden om dat traditionele burgerlijk recht in stand te houden, te wijzigen en ten uitvoer te leggen.

Bevoegdheidsconflicten tussen de staat en de autonome regio's worden beslecht door het grondwettelijk hof, dat bepaalt welk orgaan bevoegd is om voor de betrokken materie rechtsregels vast te stellen.

Nuttige links over dit onderwerp:

 • Cortes Generales
  • Congres español
  • Senaat English - español
 • Grondwettelijk hof español
 • Derecho foral
  • Autonome regio Aragón español
  • Autonome regio Balearen Deutsch - English - español
  • Autonome regio Catalonië English - español
  • Autonome regio Galicië español
  • Autonome regio Navarra English - español - français
  • Autonome regio Baskenland Deutsch - English - español - français
  • Autonome regio Valencia English - español

5. Zijn in internationale verdragen neergelegde rechtsregels in Spanje uitvoerbaar?

Na de officiële bekendmaking in de Staatscourant maken rechtsgeldig aangenomen internationale verdragen en hun rechtsregels deel uit van de Spaanse rechtsorde. Verdragsbepalingen kunnen enkel op de wijze die in de verdragen zelf is voorgeschreven of overeenkomstig de algemene regels van het internationale recht worden ingetrokken, gewijzigd of opgeschort.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Raad van Europa
 • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht English - français
 • Uncitral English - español - français (de Commissie van de Verenigde Naties inzake Internationaal Handelsrecht).

6. Wanneer treden de rechtsregels die de Spaanse rechtsorde vormen in werking?

Wetten treden in werking 20 dagen na de volledige bekendmaking ervan in de Staatscourant, tenzij in de wetten zelf anders is bepaald (voor wetten van de autonome regio's, geldt de in de 'autonomiestatuten' van de betrokken regio vastgestelde regeling. De algemene regel is dat wetten, behoudens andersluidende bepaling, in werking treden twintig dagen na de bekendmaking ervan in de publicatiebladen van elke autonome regio, hoewel zij – om de bekendheid ervan te verhogen ‑ ook bekend worden gemaakt in de Staatscourant English - español - français).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Rechtsregels kunnen enkel worden ingetrokken door andere latere rechtsregels. Er kan uitdrukkelijk worden bepaald welke rechtsregels worden ingetrokken en de intrekking heeft ook altijd betrekking op de in de nieuwe wet opgenomen bepalingen die afwijken van de vorige wet en die hetzelfde onderwerp regelen. De intrekking van een wet heeft niet tot gevolg dat de door deze wet ingetrokken bepalingen opnieuw rechtskracht krijgen.

7. Hoe worden in Spanje eventuele conflicten tussen tegenstrijdige burgerrechtelijke regels opgelost?

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben op de gevolgen van de wetten en op de algemene regels voor de toepassing ervan, alsook de bepalingen betreffende de nietigverklaring van huwelijken, scheiding en echtscheiding, met uitzondering van die betreffende het huwelijksgoederenrecht, worden algemeen en rechtstreeks toegepast in geheel Spanje. In de overige gevallen wordt het Burgerlijk Wetboek met volledige inachtneming van de traditionele wetten toegepast als residurecht, dat geldt voor materies die niet zijn geregeld door de regio's overeenkomstig hun bijzondere normen.

Of een zaak onder het algemene, het bijzondere of het traditionele burgerlijk recht valt, hangt af van het regionale burgerschap. Aan iedere persoon van wie de ouders het regionale burgerschap van het gebied van het algemene burgerlijk recht hebben, of dat van het gebied van het bijzondere of het traditionele burgerlijk recht, wordt hetzelfde regionale burgerschap toegekend. In het geval van adoptie krijgen geadopteerde minderjarigen het regionale burgerschap van de adoptieouders. Ontzetting uit of opschorting van het ouderlijk gezag of een wijziging van het burgerschap van de ouders, heeft geen gevolgen voor het regionale burgerschap van de kinderen. Ook het huwelijk heeft geen gevolgen voor het regionale burgerschap. Wel kan een echtgeno(o)t(e) die niet wettelijk of feitelijk gescheiden is, kiezen voor het regionale burgerschap van de andere echtgeno(o)t(e).

Eventuele conflicten als gevolg van het naast elkaar bestaan van meerdere burgerlijke rechtssystemen op het nationale grondgebied, worden opgelost met behulp van de daartoe in het Burgerlijk Wetboek vastgestelde regels, de zogeheten interregionale regels, die louter een weerspiegeling zijn van de regels van het internationaal privaatrecht (er wordt ook daadwerkelijk naar het IPR verwezen), met dien verstande dat het concept nationaliteit wordt vervangen door het concept regionaal burgerschap.

 • Register van de burgerlijke stand, Regionaal burgerschap English - español

Nadere inlichtingen

 • Consejo general del poder judicial español, (Spanje, directe links naar een hele reeks voor de burger interessante juridische sites)
 • Ministerie van Justitie English - español (juridische informatie)

« Rechtsorde - Algemene informatie | Spanje - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 23-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk