Eiropas Komisija > ETST > Tiesiskā kārtība > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 23-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tiesiskā kārtība - Spānija

 

SATURS

1. Kāda ir tiesiskā iekārta civiltiesību un komerctiesību strīdos, un kādi ir tās avoti? 1.
2. Kādas ir pamata vadlīnijas tiesību aizstāvēšanai? 2.
3. Vai vienas un tās pašas tiesības ir spēkā visā valsts teritorijā? 3.
4. Kas var pieņemt tiesību normas? 4.
5. Vai tiesību normas, kas ietvertas starptautiskos līgumos, ir spēkā Spānijā? 5.
6. Kad stājas spēkā tiesību normas, kas veido tiesisko kārtību Spānijā? 6.
7. Kādi ir līdzekļi, lai atrisinātu pretrunas, kas varētu rasties, saduroties dažādiem civiltiesību avotiem Spānijas teritorijā? 7.

 

1. Kāda ir tiesiskā iekārta civiltiesību un komerctiesību strīdos, un kādi ir tās avoti?

Tās ir kodificētas starptautiskās privāttiesības. Avoti ir likumi, parastās tiesības un vispārīgie tiesību principi, no kuriem pēdējiem diviem ir otršķirīga nozīme. Likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības par to nepildīšanu.

Likumu veido nevis precedentu tiesības un precedents tiesā, bet gan kritēriji, kurus atkārtoti nosaka augstākās tiesas, papildina tiesisko kārtību.

Konstitucionālās tiesas spriedumi, kas nosaka, ka likums vai noteikums ar likuma spēku ir nekonstitucionāls, ir vispārēji piemērojami.

Lai iegūtu informāciju par Spānijas tiesību aktiem, skatīt valsts oficiālā vēstneša datubāzi (database español).

2. Kādas ir pamata vadlīnijas tiesību aizstāvēšanai?

Tiesības jāaizstāv saskaņā ar prasību par godprātību. Likums neaizsargā ļaunprātīgu tiesību izmantošanu vai antisociālu tiesību nodrošināšanu. Ar ļaunprātīgu tiesību izmantošanu saprot jebkuru darbību vai bezdarbību, kas sakarā ar likumpārkāpēja nodomu, mērķi vai apstākļiem, kādos tā notiek, acīmredzami pārsniedz normālās tiesību aizstāvēšanas robežas, aizskarot trešo pusi.

3. Vai vienas un tās pašas tiesības ir spēkā visā valsts teritorijā?

Vienīgi valsts likumdevējs visos gadījumos ir kompetents veikt noteikumu par tiesību normu, tiesisko un civilo attiecību, kas saistītas ar laulībām, valsts reģistriem un dokumentiem, līgumsaistību pamatu un noteikumu par likumu pretrunu risināšanu, piemērošanu un izpildi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Attiecībā uz citiem jautājumiem vairākām autonomajām kopienām ir savas civiltiesību sistēmas noteiktās jomās ar noteikumiem (kas pazīstami kā starpreģionālās tiesības), kas nosaka, kādās lietās ir jāpiemēro attiecīgā civiltiesību norma un kad ir jāpiemēro nacionālais civillikums. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams pārbaudīt, vai autonomajai kopienai ir pašai savas civiltiesību normas, lai izvērtētu, vai tās ir vai nav piemērojamas konkrētajā gadījumā, lai gan daudzos gadījumos to nosaka iesaistīto personu reģionālā pavalstniecība (attiecības starp personu un konkrētu vietu, kas nosaka, kādas civiltiesību normas ir piemērojamas).

Lai atrastu vairāk informācijas par pilsonību un reģionālo pavalstniecību, apmeklējiet tīmekļa vietni (website English - español).

4. Kas var pieņemt tiesību normas?

Spānijas konstitucionālajā sistēmā likumdošanas vara pieder Cortes Generales (parlamentam, kas sastāv no parlamenta apakšpalātas un augšpalātas - Congreso de los Diputados and Senado). Stājoties spēkā 1978. gada Konstitūcijai, vairākas autonomās kopienas civillietās paturēja savu vēsturisko civillikumu (“Derecho Foral“) un saglabāja likumdošanas varu saviem autonomajiem parlamentiem, kas var saglabāt, grozīt un papildināt savu vēsturisko civillikumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pretrunas attiecībā uz kompetenci valsts un autonomo kopienu starpā risina Konstitucionālā tiesa, kas nosaka, kura no tām ir kompetenta pieņemt tiesību normas par konkrēto jautājumu.

Tīmekļa saites tiem, kas interesējas par šo jautājumu, ir šādas:

 • Parlaments Cortes Generales
  • Apakšpalāta español
  • Augšpalāta English - español
 • Konstitucionālā tiesa español
 • Autonomās tiesības
  • Aragonas autonomā kopiena español
  • Baleāru salu autonomā kopiena Deutsch - English - español
  • Katalonijas autonomā kopiena English - español
  • Galīcijas autonomā kopiena español
  • Navaras autonomā kopiena English - español - français
  • Basku zemes autonomā kopiena Deutsch - English - español - français
  • Valensijas autonomā kopiena English - español

5. Vai tiesību normas, kas ietvertas starptautiskos līgumos, ir spēkā Spānijā?

Kad tās ir oficiāli publicētas valsts oficiālajā vēstnesī, likumīgi pieņemtie starptautiskie līgumi un to tiesību normas kļūst par daļu no Spānijas tiesību sistēmas. To noteikumus var neievērot, grozīt vai izslēgt tikai pašos līgumos paredzētajā kārtībā vai saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem par starptautiskajām tiesībām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Eiropas Padome
 • Hāgas Starptautisko privāttiesību konference English - français
 • Apvienoto Nāciju Organizācija English - español - français (Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija – UNCITRAL).

6. Kad stājas spēkā tiesību normas, kas veido tiesisko kārtību Spānijā?

Tiesību akti stājas spēkā divdesmit dienas pēc to pilnas versijas publicēšanas valsts oficiālajā vēstnesī, ja vien pašos tiesību aktos nav noteikts savādāk (ja tiesību aktus pieņem autonomās kopienas, vienošanos formulē Estatuto vai katras autonomās kopienas galvenās iestādes tiesību akti. Vispārīgais noteikums ir tāds, ka, ja nav noteikts savādāk, tiesību akti stājas spēkā divdesmit dienas pēc to publicēšanas katras autonomās kopienas oficiālajā vēstnesī, lai gan reklāmas nolūkos tos publicē arī valsts oficiālajā vēstnesī (Official State Gazette English - español - français)).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Noteikumus var aizvietot tikai ar citiem tiem sekojošiem noteikumiem. Aizvietošana notiek skaidri noteiktā apjomā un tā vienmēr aptver katru aspektu, kurā attiecībā uz vienu un to pašu jautājumu jaunais likums atšķiras no iepriekšējā. Ja tiesību aktu, kas daļēji aizvietots, atceļ, tas nenozīmē, ka atkal stājas spēkā aizvietotais regulējums.

7. Kādi ir līdzekļi, lai atrisinātu pretrunas, kas varētu rasties, saduroties dažādiem civiltiesību avotiem Spānijas teritorijā?

Civillikuma noteikumus, kas nosaka likumu ietekmi un vispārīgos noteikumus par to piemērošanu, kā arī noteikumus, kas regulē laulību anulēšanu, kopdzīves pārtraukšanu un laulību šķiršanu, izņemot tos, kas regulē laulību līgumus, parasti tiešā veidā piemēro visā Spānijas teritorijā. Citos gadījumos un pilnīgā saskaņā ar speciālajiem vai reģionālajiem tiesību aktiem tajās provincēs un teritorijās, kur tādi ir spēkā, kā atlikušo tiesību normu katrā provincē vai teritorijā piemēro Civillikumu, ja vien jau nepastāv vienošanās piemērot lietai teritorijas speciālos tiesību aktus. Tas, vai lieta tiek izskatīta saskaņā ar vispārīgajiem vai speciālajiem civiltiesību aktiem vai arī autonomās kopienas tiesību aktiem, ir atkarīgs no reģionālās pavalstniecības. Ikvienam, kas piedzimis vecākiem, kuriem ir reģionālā pavalstniecība vispārējo civiltiesību, speciālo civiltiesību vai autonomās kopienas tiesību darbības teritorijā, piešķir to pašu reģionālo pavalstniecību. Adopcijas gadījumā nepilngadīgie adoptētie bērni iegūst audžuvecāku reģionālo pavalstniecību. Vecāku varas atņemšana vai ierobežošana, vai tas, ka vecāki maina pavalstniecību, neietekmē bērnu reģionālo pavalstniecību. Laulība nemaina reģionālo pavalstniecību. Taču dzīvesbiedrs, kurš nav juridiski vai faktiski pārtraucis kopdzīvi, jebkurā laikā var izvēlēties sava dzīvesbiedra reģionālo pavalstniecību.

Pretrunas, kas rodas no dažādu civiltiesību līdzāspastāvēšanas nacionālajā teritorijā, risina saskaņā ar noteikumiem, kas šajā sakarā paredzēti Civillikumā un kurus sauc par starpreģionālajiem noteikumiem, kas vienkārši ir starptautiskajās privāttiesībās iekļauto noteikumu atreferējums (atsauce faktiski ir dota uz pēdējām), ar domu, ka pilsonību aizvieto ar reģionālo pavalstniecību.

 • Civilstāvokļa aktu reģistrs, reģionālā pavalstniecība English - español

Cita informācija

 • Tiesu varas ģenerālpadome español, Spānija (tieša pieeja daudzām saitēm, kas varētu interesēt iedzīvotājus)
 • Tieslietu ministrija English - español (juridiska informācija)

« Tiesiskā kārtība - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 23-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste