Europos Komisija > ETIT > Teisinė tvarka > Ispanija

Naujausia redakcija: 23-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė tvarka - Ispanija

 

TURINIO LENTELE

1. Kokia yra teisinė tvarka civilinėse ir komercinėse bylose ir kokie jos šaltiniai? 1.
2. Kokie yra pagrindiniai teisių gynimo nurodymai? 2.
3. Ar tie patys įstatymai taikomi visoje nacionalinėje teritorijoje? 3.
4. Kas gali priimti teisės normas? 4.
5. Ar tarptautinėse sutartyse esančios teisės normos vykdytinos Ispanijoje? 5.
6. Kada įsigalioja Ispanijos teisinę tvarką sudarančios normos? 6.
7. Kokios yra prieštaravimų, Ispanijoje galinčių kilti tarp skirtingų civilinės teisės šaltinių, sprendimo priemonės? 7.

 

1. Kokia yra teisinė tvarka civilinėse ir komercinėse bylose ir kokie jos šaltiniai?

Tai yra kodifikuota privatinė teisė. Šaltiniai yra įstatymai, papročiai ir bendrieji teisės principai. Pastarieji du yra antraeilės svarbos. Įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo pareigos jų laikytis.

Teismų praktika ir precedentai nesukuria įstatymo, tačiau kai kurių aukštesniųjų teismų pakartotinai nustatyti kriterijai papildo teisinę tvarką.

Konstitucinio Teismo sprendimas, kuriuo paskelbiama, kad įstatymas arba įstatymo galią turinti norma prieštarauja Konstitucijai, yra visuotinai taikomas.

Norėdami rasti daugiau informacijos apie Ispanijos įstatymus, žiūrėkite Oficialiųjų valstybės žinių duomenų bazę español.

2. Kokie yra pagrindiniai teisių gynimo nurodymai?

Teisės turi būti ginamos remiantis sąžiningumo reikalavimais. Įstatymas neapsaugo nuo piktnaudžiavimo teisėmis arba antisocialaus teisių gynimo. Piktnaudžiavimas teise suprantamas kaip bet koks veikimas arba neveikimas, kai dėl kaltininko ketinimų, tikslo ar aplinkybių, kuriomis jis buvo atliktas, akivaizdžiai viršijus įprastas teisės gynimo ribas yra sužalojama trečioji šalis.

3. Ar tie patys įstatymai taikomi visoje nacionalinėje teritorijoje?

Nacionalinis įstatymų leidėjas turi išimtinę kompetenciją visais atvejais aptarti teisės normų taikymą ir vykdymą, teisinius ir civilinius santykius dėl santuokos, viešuosius registrus ir dokumentus, sutartinių prievolių pagrindus ir įstatymų kolizijų sprendimo taisykles.

viršųviršų

Atsižvelgiant į kitus klausimus, keletas autonominių bendruomenių turi savas civilinės teisės sistemas, apibūdinančias tam tikrus klausimus ir apimančias normas (žinoma kaip tarpregioninė teisė), pagal kurias nustatoma, kuriais atvejais taikyti atitinkamos bendruomenės civilinę teisę ir kuriais – nacionalinį civilinį kodeksą. Dėl šios priežasties reikia patikrinti, ar autonominė bendruomenė turi savo civilinę teisę, ir išsiaiškinti, ar ji taikytina konkrečiai bylai, nors daugeliu atvejų tai nustatoma pagal suinteresuotų asmenų regioninę pilietybę (santykis tarp asmens ir konkrečios vietos, kuri nulemia taikytiną civilinę teisę).

Norėdami daugiau sužinoti apie nacionalinę pilietybę ir regioninę pilietybę, apsilankykite internete English - español.

4. Kas gali priimti teisės normas?

Ispanijos konstitucinėje sistemoje įstatymų leidybos galia priklauso parlamentui (isp. Cortes Generales), kurį sudaro aukštesnieji ir žemesnieji parlamento rūmai (isp. Congreso de los Diputados ir Senado). Kai 1978 m. įsigaliojo Konstitucija, tam tikros autonominės bendruomenės civiliniais klausimais išlaikė savo istorinę civilinę teisę (isp. Derecho Foral), įstatymų leidybos galias pripažino savo autonominiams parlamentams, kurie saugo istorinę civilinę teisę, daro jos pataisas ir ją įgyvendina.

viršųviršų

Jurisdikcijos prieštaravimus tarp valstybės ir autonominių bendruomenių sprendžia Konstitucinis Teismas. Jis nustato, kas turi kompetenciją priimti ginčijamu klausimu teisės normas.

Naudingos interneto nuorodos:

 • Cortes Generales (Parlamentas)
  • Žemesnieji rūmai español
  • Aukštesnieji rūmai English - español
 • Konstitucinis Teismas español
 • Autonominė teisė
  • Aragono autonominė bendruomenė español
  • Balearų salų autonominė bendruomenė Deutsch - English - español
  • Katalonijos autonominė bendruomenė English - español
  • Galisijos autonominė bendruomenė español
  • Navaro autonominė bendruomenė English - español - français
  • Baskų valstybės autonominė bendruomenė Deutsch - English - español - français
  • Valensijos autonominė bendruomenė English - español

5. Ar tarptautinėse sutartyse esančios teisės normos vykdytinos Ispanijoje?

Oficialiosiose valstybės žiniose paskelbtos ir teisingai teisiškai priimtos tarptautinės sutartys yra Ispanijos teisinės tvarkos sudedamoji dalis. Jose daryti išlygas, keisti tarptautinių sutarčių nuostatas ar sustabdyti jų galiojimą galima tik pačioje sutartyje nustatyta tvarka arba remiantis bendrosiomis tarptautinės teisės taisyklėmis.

viršųviršų

 • Europos Taryba
 • Hagos konferencija dėl tarptautinės privatinės teisės English - français (anglų ir prancūzų kalbomis)
 • Jungtinės Tautos English - español - français (Tarptautinės komercinės teisės komisija – UNCITRAL).

6. Kada įsigalioja Ispanijos teisinę tvarką sudarančios normos?

Įstatymai įsigalioja per dvidešimt dienų po to, kai jie paskelbiami Oficialiosiose valstybės žiniose, nebent pačiuose įstatymuose nustatoma kita įsigaliojimo data (kai įstatymus priima autonominės bendruomenės, nurodymai dėl to nustatomi kiekvienos autonominės bendruomenės pagrindiniame instituciniame įstatyme (isp. Estatuto). Paprastai įstatymai įsigalioja juos paskelbus kiekvienos autonominės bendruomenės oficialiajame leidinyje, nebent kitaip nustatyta pačiuose įstatymuose, nors viešumo tikslais jie taip pat paskelbiami Oficialiosiose valstybės žiniose English - español - français).

viršųviršų

Nukrypstama nuo normų gali būti tik vėliau priimtomis normomis. Nukrypimas turi aiškiai nustatytą taikymo sritį ir visuomet apima kiekvieną aspektą, kuriuo naujasis įstatymas skiriasi nuo ankstesniojo, atsižvelgiant į to įstatymo turinį. Kai nuo kitų įstatymų nukrypstantis įstatymas panaikinamas, tai nereiškia, kad nukrypstančios nuostatos vėl įsigalioja.

7. Kokios yra prieštaravimų, Ispanijoje galinčių kilti tarp skirtingų civilinės teisės šaltinių, sprendimo priemonės?

Civilinio kodekso nuostatos, įtvirtinančios įstatymų poveikį ir bendras jų taikymo taisykles, santuokų pripažinimą negaliojančiomis, gyvenimą skyrium ir ištuoką, išskyrus normas dėl vedybų sutarčių, reglamentuojančias taisykles, Ispanijoje yra taikomos visuotinai ir tiesiogiai. Kitais atvejais ir atsižvelgiant į specialius arba regioninius įstatymus, galiojančius provincijose arba kitose teritorijose, taikomas Civilinis kodeksas, nebent kiekviena iš jų jau yra reglamentavusi minėtas teisės sritis pagal savo specialius įstatymus.

Ar bylai taikytina bendroji, specialioji civilinė teisė, ar autonominių bendruomenių teisė – tai priklauso nuo regioninės pilietybės. Kiekvienam naujagimiui, kurio tėvai turi regioninę pilietybę, bendrosios ar specialiosios civilinės teisės arba autonominių bendruomenių teisės galiojimo teritorijoje suteikiama ta pati regioninė pilietybė. Įvaikinimo atvejais įvaikinti nepilnamečiai gauna juos įvaikinančių tėvų regioninę pilietybę. Tėvystės teisių atėmimas ar sustabdymas, tėvų pilietybės pasikeitimas neturi įtakos vaikų regioninei pilietybei. Santuoka nepakeičia regioninės pilietybės. Tačiau sutuoktinis, kuris nėra teisiškai arba de facto išsituokęs, gali bet kuriuo metu pasirinkti kito sutuoktinio regioninę pilietybę.

Nacionalinėje teritorijoje kylantys prieštaravimai dėl kartu galiojančių įvairių civilinių įstatymų sprendžiami pagal Civiliniame kodekse šiuo atžvilgiu nustatytas taisykles, žinomas kaip tarpregioninės taisyklės, kurios paprasčiausiai atspindi tarptautinės privatinės teisės normas (faktiškai nuoroda daroma į jas), suvokiant, kad nacionalinę pilietybę pakeičia regioninė pilietybė.

 • Civilinis registras, regioninė pilietybė English - español

Papildoma informacija

 • Vyriausioji teismų taryba español, Ispanija (tiesioginis priėjimas prie įvairių piliečiams naudingų teisinių nuorodų)
 • Teisingumo ministerija English - español (teisinė informacija)

« Teisinė tvarka - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 23-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė