Európai Bizottság > EIH > Jogrend > Spanyolország

Utolsó frissítés: 23-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogrend - Spanyolország

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen jogrend vonatkozik a polgári és kereskedelmi ügyekre, és melyek annak forrásai? 1.
2. Milyen alapvető irányelv vonatkozik a jogok érvényesítésére? 2.
3. Ugyanaz a jog irányadó a nemzeti terület egészére nézve? 3.
4. Ki fogadhat el jogszabályt? 4.
5. A nemzetközi szerződésekbe foglalt jogi rendelkezések Spanyolországban végrehajthatók? 5.
6. Mikor lépnek hatályba a spanyol jogrendet alkotó jogszabályok? 6.
7. Melyek Spanyolországon belül a polgári jog különféle forrásai közötti esetleges kollízió feloldásának eszközei? 7.

 

1. Milyen jogrend vonatkozik a polgári és kereskedelmi ügyekre, és melyek annak forrásai?

Ez a kodifikált magánjog. Forrásai a jogszabályok, a szokásjog és az általános jogelvek; e két utóbbi másodlagos jelleggel bír. A jog nem ismerete nem mentesít annak betartása alól.

Az esetjog és a precedens nem teremt jogot, az egyes felsőbb bíróságok által ismételten megállapított kritériumok azonban kiegészítik a jogrendet.

Az alkotmánybíróság egy jogszabály vagy egy jogi erővel bíró rendelkezés alkotmányellenességét kimondó határozatait általánosan alkalmazni kell.

A spanyol jogszabályok megtekintéséhez lásd a spanyol hivatalos közlöny adatbázisát español.

2. Milyen alapvető irányelv vonatkozik a jogok érvényesítésére?

A jogokat a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően kell érvényesíteni. A jog nem védi a jogokkal való visszaélést vagy azok mások kárára történő érvényesítését. A joggal való visszaélés olyan cselekménynek vagy mulasztásnak minősül, amely – tekintettel az elkövető szándékára, céljára, illetve megvalósulásának körülményeire – nyilvánvalóan túllépi a jog érvényesítésének rendes keretét, és harmadik személyt sért.

3. Ugyanaz a jog irányadó a nemzeti terület egészére nézve?

Minden esetben a nemzeti jogalkotó kizárólagos illetékességébe tartoznak a jogszabályok alkalmazására és végrehajtására vonatkozó szabályok, a házassággal kapcsolatos polgári jogviszonyok, a közhitelű nyilvántartások és közjogi aktusok, a szerződéses kötelezettségek alapjai, valamint a kollízió feloldásának szabályai.

Lap tetejeLap teteje

Más ügyek vonatkozásában egyes autonóm közösségek saját, bizonyos ügyekre kiterjedő polgári jogi rendszerrel rendelkeznek, azt pedig, hogy mely esetekben kell a vonatkozó polgári jogot és mely esetekben a nemzeti polgári törvénykönyvet alkalmazni, jogszabályok határozzák meg (az ún. interregionális jog). Ezért meg kell vizsgálni, hogy az autonóm közösség rendelkezik-e saját polgári joggal annak eldöntésére, hogy azt az adott esetre alkalmazni kell-e, bár ezt sok esetben az érintett személyek regionális hovatartozása határozza meg (egy személy és egy adott hely kapcsolata határozza meg, hogy melyik polgári jogot kell alkalmazni).

A nemzeti és regionális állampolgárságról további információk e weboldalon English - español találhatók.

4. Ki fogadhat el jogszabályt?

A spanyol alkotmányos rendszerben törvényhozási jogkörrel a Cortes Generales rendelkezik (az alsó- és felsőházából álló parlament – Congreso de los Diputados és Senado). A polgári jogi ügyek tekintetében egyes autonóm közösségek, amelyek az Alkotmány 1978-as hatálybalépésekor megőrizték saját történeti polgári jogukat („Derecho Foral”), autonóm parlamentjeiken keresztül elismerték a történeti polgári joguk megőrzésére, módosítására és végrehajtására vonatkozó jogalkotási hatáskört.

Lap tetejeLap teteje

Az állam és az autonóm közösségek közötti joghatósági összeütközéseket az alkotmánybíróság rendezi, amely meghatározza, hogy a szóban forgó területen melyik hatáskörébe tartozik a jogszabályok elfogadása.

Hasznos internetes oldalak a témában:

 • Cortes Generales
  • Alsóház español
  • Felsőház English - español
 • Alkotmánybíróság español
 • Autonóm jogok
  • Aragóniai Autonóm Közösség español
  • Baleár-szigetek Autonóm Közösség Deutsch - English - español 
  • Katalán Autonóm Közösség English - español
  • Galíciai Autonóm Közösség español
  • Navarrai Autonóm Közösség English - español - français
  • Baszkföldi Autonóm Közösség Deutsch - English - español - français
  • Valenciai Autonóm Közösség English - español

5. A nemzetközi szerződésekbe foglalt jogi rendelkezések Spanyolországban végrehajthatók?

A spanyol hivatalos közlönyben való közzétételüket követően az érvényesen elfogadott nemzetközi szerződések és jogi rendelkezéseik a spanyol jogrend részét képezik. Rendelkezéseiktől csak akkor lehet eltérni, azokat csak akkor lehet módosítani vagy felfüggeszteni, ha arról maguk a szerződések rendelkeznek, vagy a nemzetközi jog általános szabályainak megfelelően.

Lap tetejeLap teteje

 • Európa Tanács
 • Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia English - français
 • Egyesült Nemzetek Szervezete English - español - français (Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság – UNCITRAL).

6. Mikor lépnek hatályba a spanyol jogrendet alkotó jogszabályok?

A jogszabályok a spanyol hivatalos közlönyben való teljes közzétételüket követő huszadik napon lépnek hatályba, hacsak arról maguk a jogszabályok másként nem rendelkeznek (az autonóm közösségek által elfogadott jogszabályok esetében a szabályokat az egyes autonóm közösségek intézményi alaptörvénye – Estatuto – állapítja meg). Általános szabályként a jogszabályok, eltérő rendelkezés hiányában, az egyes autonóm közösségek hivatalos közlönyében való közzétételüket követő huszadik napon lépnek hatályba, bár a nagyobb nyilvánosság érdekében azokat a spanyol hivatalos közlönyben is közzéteszik English - español - français).

Lap tetejeLap teteje

A jogszabályoktól való eltérésekre csak későbbi jogszabályok adhatnak lehetőséget. Az eltérés alkalmazási körét pontosan megállapítják, és az mindig minden olyan vonatkozásra kiterjed, amelyben a jogszabály ugyanazon tárgy tekintetében az előzőtől eltér. Egy a korábbi jogszabályoktól eltérő jogszabály hatályon kívül helyezése nem jelenti a korábbi rendelkezések ismételt hatálybalépését.

7. Melyek Spanyolországon belül a polgári jog különféle forrásai közötti esetleges kollízió feloldásának eszközei?

A polgári törvénykönyv azon rendelkezéseit, amelyek meghatározzák a jogszabályok hatályát és alkalmazásuk általános szabályait, valamint amelyek a házasságok érvénytelenítésére, a különélésre és a válásra vonatkoznak, a házassági szerződésre vonatkozó rendelkezések kivételével, Spanyolország-szerte általánosan és közvetlenül alkalmazni kell. Egyéb esetben és a hatályuk alá tartozó tartományokban vagy területeken a különleges vagy regionális jogszabályokat maradéktalanul betartva a polgári törvénykönyvet mint kiegészítő jogot minden tartományban vagy területen alkalmazni kell, hacsak azt saját, külön jogszabályaik szerint már nem alkalmazzák.

Az, hogy egy ügy a közös vagy külön polgári jog vagy autonóm jog hatálya alá tartozik-e, a regionális hovatartozástól függ. A regionális hovatartozást az határozza meg, hogy a szülők a közös polgári jog vagy a külön polgári jog vagy az autonóm jog hatálya alá eső területen rendelkeznek-e regionális állampolgársággal. Örökbefogadás esetén az örökbefogadott kiskorúak az örökbefogadó szülők regionális állampolgárságát szerzik meg. A szülői felügyelet megvonása vagy gyakorlásának felfüggesztése, vagy a szülők állampolgárságának megváltozása nem érinti a gyermek regionális hovatartozását. A házasság nincs befolyással a regionális állampolgárságra. Ugyanakkor egy jogilag vagy ténylegesen nem elvált házastárs minden esetben választhatja a másik házastárs regionális állampolgárságát.

Spanyolország területén a különböző polgári jogszabályok együttes létezéséből származó konfliktusokat a polgári törvénykönyvben e tekintetben megállapított szabályoknak, az úgynevezett interregionális szabályoknak megfelelően rendezik, amelyek egyszerűen a nemzetközi magánjogban meglévő szabályokat adják vissza (ez utóbbiakra ténylegesen hivatkozás történik) azzal a különbséggel, hogy az állampolgárság fogalmát a regionális állampolgárság fogalmával helyettesítik.

 • Polgári nyilvántartás, Regionális Állampolgárság English - español

További információk

 • Bírói Testületek Általános Tanácsa español, Spanyolország (közvetlen hozzáférés az állampolgárok számára hasznos, jogi vonatkozású linkekhez)
 • Igazságügyi Minisztérium English - español (jogi információk)

« Jogrend - Általános információk | Spanyolország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 23-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság