Euroopan komissio > EOV > Oikeusjärjestys > Espanja

Uusin päivitys: 23-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusjärjestys - Espanja

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Minkälainen on siviili- ja kauppaoikeusjärjestelmä ja mitkä ovat sen lähteet? 1.
2. Mikä on perusohjeena oikeuksien käytössä? 2.
3. Onko koko valtion alueella voimassa sama laki? 3.
4. Ketkä voivat antaa oikeussääntöjä? 4.
5. Mikä vaikutus kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvillä oikeussäännöillä on Espanjassa? 5.
6. Milloin Espanjan oikeusjärjestyksen muodostavat normit tulevat voimaan? 6.
7. Miten ratkaistaan oikeussääntöjä koskevat ristiriidat Espanjassa samanaikaisesti voimassaolevien eri siviilioikeusjärjestelmien välillä? 7.

 

1. Minkälainen on siviili- ja kauppaoikeusjärjestelmä ja mitkä ovat sen lähteet?

Yksityisoikeus on kodifioitu. Sen lähteet ovat laki, tapa ja oikeuden yleisperiaatteet, joista kaksi viimeksi mainittua ovat luonteeltaan toissijaisia. Tietämättömyys laista ei vapauta sen noudattamisesta.

Oikeuskäytäntö ja ennakkopäätös eivät luo oikeutta, mutta tiettyjen ylimpien tuomioistuimien päätöksissä toistuvat perusteet täydentävät oikeusjärjestystä.

Perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) päätöksillä, joilla laki tai lainvoimainen normi julistetaan perustuslain vastaiseksi, on täydet oikeusvaikutukset kaikkiin nähden.

Espanjan lainsäädäntöön voi tutustua valtion virallisen lehden tietokannan español avulla.

2. Mikä on perusohjeena oikeuksien käytössä?

Oikeuksia on käytettävä bona fide -säännön edellytysten mukaisesti. Laki ei suojaa oikeuden väärinkäyttöä, eikä oikeudella voi rikkoa yleistä järjestystä. Oikeuden väärinkäytöllä ymmärretään kaikkia tekoja tai laiminlyöntejä, jotka tekijän tahdosta, tarkoituksesta tai toteuttamisolosuhteista johtuen ylittävät selvästi oikeuden normaalin käyttämisen rajat ja aiheuttavat vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

3. Onko koko valtion alueella voimassa sama laki?

Oikeusnormeja ja yksityisoikeudellisia oikeussuhteita, avioliiton solmimista, julkisten rekisterien ja toimituskirjojen järjestämistä ja sopimusvelvoitteiden perusteita koskevat soveltamis- ja oikeusvaikutussäännöt sekä säädösristiriitojen ratkaisunormit kuuluvat kaikissa tapauksissa kansallisen lainsäätäjän yksinomaiseen toimivaltaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

Muissa asioissa tietyillä autonomisilla alueilla on omaa siviilioikeutta eräiltä aloilta, ja on eräitä normeja (joita kutsutaan alueidenväliseksi oikeudeksi), joissa vahvistetaan, missä tapauksissa on sovellettava mitäkin siviilioikeutta ja jotka sisältyvät kansalliseen siviililakiin (Código Civil). Tästä syystä onkin tutkittava, onko autonomisilla alueilla omaa siviilioikeutta, sen selvittämiseksi, onko viimeksi mainittua sovellettava konkreettisessa tapauksessa, tosin monissa tilanteissa laki määräytyy henkilöiden kotiseutuoikeuden perusteella (henkilön yhteys tiettyyn paikkaan, joka määrää sovellettavan siviilioikeuden).

Kansallisuudesta ja kotiseutuoikeudesta saa lisätietoja verkkosivustolta English - español.

4. Ketkä voivat antaa oikeussääntöjä?

Espanjan perustuslakijärjestelmässä lainsäädäntövalta kuuluu parlamentille (Cortes Generales) eli edustajainhuoneelle (Congreso de los Diputados) ja senaatille (Senado). Tietyillä autonomisilla alueilla, jotka vuoden 1978 perustuslain voimaantullessa säilyttivät oman historiallisen siviilioikeutensa (Derecho Foral), on siviiliasioissa tunnustettu kyky säätää lakeja autonomisissa parlamenteissa historiallisen siviilioikeuden säilyttämiseksi, muuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Sääntelytoimivaltaa koskevat ristiriidat valtion ja autonomisten alueiden välillä ratkaistaan perustuslakituomioistuimessa, joka vahvistaa, kenelle kuuluu valta säännellä asiassa.

Tästä kysymyksestä saa lisätietoja seuraavilta verkkosivuilta:

 • Parlamentti
  • Edustajainhuone español
  • Senaatti English - español
 • Perustuslakituomioistuin español
 • Maakunnan oikeus
  • Aragonian autonominen alue español 
  • Baleaarien autonominen alue Deutsch - English - español
  • Katalonian autonominen alue English - español
  • Galician autonominen alue español
  • Navarran maakunta English - español - français
  • Baskimaan autonominen alue Deutsch - English - español - français
  • Valencian autonominen alue English - español

5. Mikä vaikutus kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvillä oikeussäännöillä on Espanjassa?

Kun laillisesti solmitut kansainväliset sopimukset on virallisesti julkaistu valtion virallisessa lehdessä, niiden sisältämät oikeussäännöt tulevat osaksi sisäistä järjestelmää. Niiden määräykset voidaan kumota ja niitä voidaan muuttaa tai niiden soveltamista lykätä ainoastaan itse sopimuksissa määrätyssä muodossa tai kansainvälisen oikeuden yleisten normien mukaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Euroopan neuvosto български - ceština - dansk - Deutsch - eesti keel - ελληνικά - English - españolfrançais - italiano - latviešu valoda - lietuviu kalba - magyar - Nederlands - polski - português - slovencina - slovenšcina - română
 • Kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi English - français 
 • Yhdistyneet Kansakunnat English - español - français (kansainvälistä kauppaoikeutta käsittelevä toimikunta).

6. Milloin Espanjan oikeusjärjestyksen muodostavat normit tulevat voimaan?

Lait tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä, kun ne on julkaistu valtion virallisessa lehdessä (Boletín Oficial del Estado), ellei niissä toisin säädetä (autonomisten alueiden säätämien lakien kohdalla järjestys vahvistetaan kunkin maakunnan itsehallintoa koskevassa peruskirjassa, jolloin yleissääntönä on 20 päivää siitä, kun laki on julkaistu autonomisen alueen virallisissa lehdissä, ellei toisin säädetä, tosin lait julkaistaan tiedon levittämiseksi myös valtion virallisessa lehdessä Boletín Oficial del Estado English - español - français).

Sivun alkuunSivun alkuun

Normit kumotaan ainoastaan muilla myöhemmillä säädöksillä. Kumoamisen vaikutus määrätään yksiselitteisesti, ja se ulottuu aina kaikkiin samaa asiaa koskeviin aikaisempiin säännöksiin, jotka ovat uuden lain vastaisia. Pelkkä lain kumoaminen ei saata sillä kumottuja säännöksiä uudelleen voimaan.

7. Miten ratkaistaan oikeussääntöjä koskevat ristiriidat Espanjassa samanaikaisesti voimassaolevien eri siviilioikeusjärjestelmien välillä?

Código Civilin säännöksiä, joilla vahvistetaan lakien vaikutukset ja yleiset soveltamissäännöt, kuten avioliiton pätemättömyyttä sekä asumus- ja avioeroa säätelevät lait, lukuun ottamatta avioliiton taloudellisia vaikutuksia sääteleviä normeja, sovelletaan yleisesti ja suoraan kaikkialla Espanjassa. Sen lisäksi, että maakunnan oikeutta noudatetaan kaikilta osin, Código Civil on erityisnormien mukaisesti voimassa täydentävänä oikeutena maakunnan oikeussäännösten puuttuessa.

Kotiseutuoikeus määrää sen, mitä yleistä, erityistä tai maakunnallista siviilioikeutta sovelletaan. Henkilöllä on kotiseutuoikeus sen yleisen tai erityisen oikeuden taikka maakunnan oikeuden piirissä, jossa hänen vanhemmillaan on kotiseutuoikeus. Adoption osalta lapseksiotettu alaikäinen saa adoptiovanhempien kotiseutuoikeuden. Huoltajuuden pysyvä tai väliaikainen menetys tai vanhempien kotiseudun vaihtuminen eivät vaikuta lasten kotiseutuoikeuteen. Avioliitto ei muuta kotiseutuoikeutta. Kumpikin puolisoista, jotka eivät ole laillisesti tai tosiasiallisesti eronneet, voi milloin tahansa valita toisen puolison kotiseutuoikeuden.

Jos valtion alueen sisällä on samanaikaisesti voimassa toisistaan poikkeavaa siviililainsäädäntöä ja siitä aiheutuu ristiriitaa, tilanteet ratkaistaan niiden Código Civiliin sisältyvien normien mukaisesti, jotka alueidenvälinen oikeus ja siihen vaikuttavat kansainvälisen yksityisoikeuden normit määräävät (siksi niihin viitataan), tosin kansallisuuden käsite vaihtuu kotiseutuoikeudeksi.

 • Siviilirekisteri, kotiseutuoikeus English - español.

Lisätietoja

 • Consejo general del poder judicial español (Espanjan yleinen oikeusneuvosto, suora yhteys useille kansalaisia kiinnostaville oikeudellisille sivuille)
 • Ministerio de Justicia English - español (oikeusministeriö, oikeudellista tietoa).

« Oikeusjärjestys - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 23-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta