Europa-Kommissionen > ERN > Retsorden > Spanien

Seneste opdatering : 23-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retsorden - Spanien

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvordan er handels- og civilretten opbygget? Hvad er retskilderne? 1.
2. Hvad er grundprincippet for udøvelse af rettigheder? 2.
3. Gælder samme lovgivning i hele Spanien? 3.
4. Hvem udsteder love? 4.
5. Hvilken retsvirkning har internationale traktater i Spanien? 5.
6. Hvornår træder retsreglerne i den spanske lovgivning i kraft? 6.
7. Hvordan løses konflikter mellem de forskellige civilretlige systemer i Spanien? 7.

 

1. Hvordan er handels- og civilretten opbygget? Hvad er retskilderne?

Der er tale om kodificeret privatret. Dens væsentligste retskilde er love, mens sædvane og almindelige retsprincipper er sekundære retskilder. Manglende kendskab til loven er ingen undskyldning for ikke at overholde den.

Retspraksis og præcedens udgør ikke retskilder, men de kriterier, der fastslås af visse højere retsinstanser, supplerer retsforskrifterne.

Forfatningsdomstolens afgørelser om, at en lov eller anden retsforskrift er forfatningsstridig, har direkte virkning.

Det spanske statstidendes (Boletín Oficial del Estado) databaser español indeholder nærmere oplysninger om spansk lovgivning.

2. Hvad er grundprincippet for udøvelse af rettigheder?

Rettigheder skal udøves i god tro. Loven beskytter ikke misbrug af rettigheder eller asocial udøvelse af rettigheder. Ved misbrug af en rettighed forstås enhver handling eller undladelse, som i betragtning af gerningsmandens forsæt, gerningens indhold eller omstændigheder går ud over de normale grænser for udøvelsen af en rettighed og er til skade for tredjemand.

3. Gælder samme lovgivning i hele Spanien?

Regler om retsforskrifters anvendelse og virkning, civilretlige forhold i forbindelse med ægteskab, ordningen for offentlige registre og dokumenter, forskrifter om grundlæggende kontraktvilkår og lovkonfliktregler henhører under den nationale lovgivers enekompetence.

TopTop

På de øvrige områder har visse selvstyrende regioner deres egne civilretlige bestemmelser, som regulerer en række forhold. Der findes i civillovbogen (Código Civil) en række retsforskrifter (kaldet interregionale retsforskrifter), som fastsætter, hvornår de relevante civilretlige bestemmelser finder anvendelse. Det skal derfor kontrolleres, om den selvstyrende region har egne civilretlige bestemmelser, for at få klarhed over, om disse bestemmelser finder anvendelse på det konkrete tilfælde eller ej. Dette er dog ofte bestemt af den berørte persons regionale statsborgerskab (vecindad civil) (det er personens tilhørsforhold til et bestemt sted, der er bestemmende for, hvilke civilretlige bestemmelser der finder anvendelse).

Yderligere oplysninger om statsborgerskab og regionalt statsborgerskab findes på det spanske justitsministeriums websted English - español.

4. Hvem udsteder love?

Ifølge den spanske forfatning ligger den lovgivende magt hos parlamentet (Cortes Generales), som består af to kamre: deputeretkammeret (Congreso de los Diputados) og senatet (Senado). Via deres regionale parlamenter har visse selvstyrende regioner, som ved forfatningens ikrafttræden i 1978 bevarede deres egen historiske civilret (Derecho Foral), en række lovgivningsbeføjelser vedrørende beskyttelse, ændring og udvikling af deres historiske civilret.

TopTop

Kompetencekonflikter mellem staten og de selvstyrende regioner afgøres af forfatningsdomstolen, som fastslår, hvem der har kompetence til at fastsætte retsregler på området.

Relevante links:

 • Cortes Generales
  • Deputeretkammeret: Congreso de los diputados español
  • Senatet: Senado English - español
 • Forfatningsdomstolen: Tribunal constitucional español
 • Regional lovgivning
  • Den selvstyrende region Aragonien: Comunidad Autónoma de Aragón español
  • Den selvstyrende region Balearerne: Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Deutsch - English - español
  • Den selvstyrende region Catalonien: Comunidad Autónoma de Cataluña English - español
  • Den selvstyrende region Galicien: Comunidad Autónoma de Galicia español
  • Den selvstyrende region Navarra: Comunidad Foral de Navarra English - español - français
  • Den selvstyrende region Baskerlandet: Comunidad Autónoma de País Vasco Deutsch - English - español - français
  • Den selvstyrende region Valencia: Comunidad Autónoma de Valencia English - español

5. Hvilken retsvirkning har internationale traktater i Spanien?

Gyldigt indgåede internationale traktater og bestemmelserne heri bliver en del af den spanske lovgivning efter offentliggørelsen i statstidende. Bestemmelserne kan kun ophæves, ændres eller suspenderes, som foreskrevet i selve traktaterne eller i overensstemmelse med de almindelige regler i international ret.

TopTop

 • Europarådet
 • Haagerkonferencen om International Privatret English - français
 • FN English - español - français (Kommissionen for International Handelsret, UNCITRAL)

6. Hvornår træder retsreglerne i den spanske lovgivning i kraft?

Lovene træder i kraft 20 dage efter, at de er offentliggjort i deres helhed i statstidende, medmindre andet er fastsat i de pågældende love (hvis det drejer sig om love, der er udstedt af de selvstyrende regioner, er reglerne for offentliggørelse fastsat i lovene om regionalt selvstyre (Estatutos de Autonomía) i hver region; som hovedregel træder de i kraft tyve dage efter offentliggørelsen i de officielle tidender i hver selvstyrende region, medmindre andet er bestemt; de offentliggøres også i statstidende: Boletín Oficial del Estado English - español - français).

TopTop

Retsregler kan kun ophæves af senere udstedte retsregler. Ophævelsen har den rækkevidde, som udtrykkeligt er fastsat, og omfatter generelt alle aspekter i den nye lov, om samme forhold, der er uforenelige med den gamle lov. Hvis en lov, hvorved andre love ophæves, bortfalder, betyder det ikke, at de ophævede bestemmelser igen træder i kraft.

7. Hvordan løses konflikter mellem de forskellige civilretlige systemer i Spanien?

De bestemmelser i civillovbogen, som fastsætter loves virkning og de generelle regler for deres anvendelse, finder almindelig og direkte anvendelse i Spanien. Det samme gælder bestemmelserne, der regulerer ægteskabs ugyldighed, separation og skilsmisse, med undtagelse af ægtefællers formueforhold. På de øvrige områder, og under fuld overholdelse af den regionale lovgivning, fungerer civillovbogen som supplerende lovgivning, hvis dette ikke allerede er bestemt i de enkelte regioners særlige lovgivning.

Det regionale statsborgerskab er bestemmende for, om det er den nationale civilret eller den særlige eller regionale lovgivning, der finder anvendelse. Børn har samme regionale statsborgerskab som deres forældre. Ved adoption får umyndige adoptivbørn samme regionale statsborgerskab som adoptanterne. Fratagelse eller ophævelse af forældremyndigheden eller ændring af forældrenes regionale statsborgerskab berører ikke børnenes regionale statsborgerskab. Ægteskab påvirker heller ikke det regionale statsborgerskab. Ægtefæller, der ikke er separerede, kan når som helst vælge den anden ægtefælles regionale statsborgerskab.

Hvis der opstår konflikter, fordi der på nationalt område findes forskellige civilretlige lovgivninger, løses de i overensstemmelse med civillovbogens bestemmelser på området, også kaldet interregionale retsregler. Disse er blot en afspejling af den internationale privatrets bestemmelser (som, der faktisk henvises til), idet begrebet statsborgerskab er erstattet med begrebet regionalt statsborgerskab.

 • Civilstandsregisteret, regionalt statsborgerskab: Vecindad civil English - español

Yderligere oplysninger

 • Consejo general del poder judicial español, Spanien (det spanske retsvæsens øverste myndighed), (direkte adgang til mange forskellige links af juridisk interesse for borgerne)
 • Justitsministeriet: Ministerio de Justicia English - español (juridisk information)

« Retsorden - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige