Evropská komise > ESS > Právní řád > Španělsko

Poslední aktualizace: 23-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní řád - Španělsko

 

OBSAH

1. Co je právní řád v občanských a obchodních věcech a jaké jsou jeho zdroje? 1.
2. Jaký je základní předpis pro uplatnění práv? 2.
3. Platí na celém území státu stejný zákon? 3.
4. Kdo může přijímat právní normy? 4.
5. Jsou právní normy obsaženy v mezinárodních smlouvách vykonatelných ve Španělsku? 5.
6. Kdy vstupují v platnost právní normy, které tvoří španělský právní řád? 6.
7. Jaké prostředky se použijí k řešení rozporů, které mohou vzniknout mezi různými zdroji občanského práva ve Španělsku? 7.

 

1. Co je právní řád v občanských a obchodních věcech a jaké jsou jeho zdroje?

Je to soukromé kodifikované právo. Jeho zdroji jsou zákony, zvyky a obecné právní zásady, kdy poslední dva jsou druhořadého významu. Neznalost zákona neomlouvá jeho nedodržování.

Precedenční právo a precedens netvoří právo, ale kritéria opakovaně stanovená některými vyššími soudy doplňují právní řád.

Rozsudky Ústavního soudu, který prohlašuje, že nějaký zákon nebo předpis mající sílu zákona je neústavní, mají obecnou platnost.

Chcete-li nahlédnout do španělských právních předpisů, viz databáze español Úředního státního věstníku.

2. Jaký je základní předpis pro uplatnění práv?

Práva je třeba uplatnit v souladu s požadavky dobré víry. Zákon nechrání zneužívání práv ani protispolečenské uplatňování práv. Zneužíváním práva se rozumí jakýkoli akt nebo opomenutí, které z důvodu záměru pachatele, účelu nebo okolností, za nichž k němu došlo, zjevně překračuje běžné hranice uplatňování práva a tím poškozuje třetí stranu.

3. Platí na celém území státu stejný zákon?

Státní zákonodárce je výhradně příslušný ve všech věcech k řešení pravidel pro používání a vymáhání právních norem, občanskoprávních vztahů v souvislosti s manželstvím, veřejných rejstříků a instrumentů, základů pro smluvní závazky a pravidel pro řešení rozporů v zákonech.

NahoruNahoru

Ve vztahu k jiným věcem má několik autonomních oblastí své vlastní systémy občanského práva týkající se určitých věcí s pravidly (známými jako meziregionální právo), která stanoví, ve kterých případech musí být použito příslušné občanské právo a ve kterých případech se použije celostátní občanský zákoník. Z tohoto důvodu je třeba zkontrolovat, zda nemá dotčená autonomní oblast své vlastní občanské právo, aby se zjistilo, zda se vztahuje na určitý případ, nebo ne, i když v mnoha případech je toto dáno regionální příslušností dotčených osob (vztahem mezi osobou a určitým místem, který určuje, které občanské právo se použije).

Pro více informací o národnosti a regionální příslušnosti navštivte website English - español (internetovou stránku).

4. Kdo může přijímat právní normy?

Ve španělském ústavním systému mají zákonodárnou pravomoc Cortes Generales (Parlament, který se skládá z Dolní a Horní sněmovny parlamentu - Congreso de los Diputados a Senado). V občanskoprávních věcech mají některé autonomní oblasti, které si ve chvíli, kdy Ústava vstoupila v roce 1978 v platnost, uchovaly své vlastní historické občanské právo („Derecho Foral“), uznávanou zákonodárnou pravomoc, vykonávanou prostřednictvím svých autonomních parlamentů, zachovávat, měnit a provádět své historické občanské právo.

NahoruNahoru

Spory o příslušnost mezi státem a autonomními oblastmi řeší Ústavní soud, který určuje, kdo má pravomoc přijímat právní normy v dotčené věci.

V tomto směru jsou zajímavé tyto internetové odkazy:

 • Cortes Generales
  • Lower House: (Dolní sněmovna) español
  • Upper House: (Horní sněmovna) English - español
 • Constitutional Court (Ústavní soud) español
 • Autonomní právo
  • Autonomous Community of Aragon (Autonomní oblast Aragón) español
  • Autonomous Community of the Balearic Islands (Autonomní oblast Baleáry) Deutsch - English - español
  • Autonomous Community of Catalonia (Autonomní oblast Katalánsko) English - español
  • Autonomous Community of Galicia (Autonomní oblast Galicie) español
  • Autonomous Community of Navarre (Autonomní oblast Navarra) English - español - français
  • Autonomous Community of the Basque Country (Autonomní oblast Baskicko) Deutsch - English - español - français
  • Autonomous Community of Valencia (Autonomní oblast Valencie) English - español

5. Jsou právní normy obsaženy v mezinárodních smlouvách vykonatelných ve Španělsku?

Poté, co jsou úředně zveřejněny v Úředním státním věstníku, tvoří mezinárodní smlouvy, které byly platně přijaty, a jejich právní normy součást španělského právního řádu. Jejich ustanovení je možno zrušit, změnit nebo pozastavit pouze za podmínek stanovených v samotných smlouvách nebo v souladu s obecnými pravidly mezinárodního práva.

NahoruNahoru

 • Council of Europe (Rada Evropy)
 • Hague Conference on Private International Law (Haagská konference mezinárodního práva soukromého) English - français
 • United Nations (Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo - UNCITRAL) English - español - français

6. Kdy vstupují v platnost právní normy, které tvoří španělský právní řád? 

Zákony vstupují v platnost dvacet dní po zveřejnění úplného znění v Úředním státním věstníku, ledaže je v samotném zákoně uvedeno jinak (v případě zákonů přijímaných autonomními oblastmi jsou příslušná opatření stanovena v Estatuto nebo v základním institucionálním zákoně každé autonomní oblasti). Obecným pravidlem je, že zákony vstupují v platnost dvacet dní po zveřejnění v úředních věstnících každé autonomní oblasti, pokud není uvedeno jinak, i když z důvodu veřejné informovanosti se rovněž zveřejňují v Official State Gazette (Úředním státním věstníku) English - español - français.

NahoruNahoru

Pravidla je možno zrušit pouze pomocí následujících pravidel. Derogace je takového rozsahu, který je výslovně uveden, a vždy se týká každého hlediska, v němž se nový zákon liší od předchozího ve vztahu ke stejnému předmětu. Zrušením zákona nezačnou opět platit právní předpisy, které tento zákon zrušil.

7. Jaké prostředky se použijí k řešení rozporů, které mohou vzniknout mezi různými zdroji občanského práva ve Španělsku?

Ustanovení občanského zákoníku, která stanoví účinky zákonů a obecná pravidla pro jejich provádění, a ustanovení, která upravují zrušení manželství, odluku a rozvod, s výjimkou ustanovení týkajících se vypořádání manželů, jsou všeobecně a přímo použitelná v celém Španělsku. V ostatních případech a s plným dodržením zvláštních nebo regionálních zákonů v provinciích nebo na územích, kde platí, se občanský zákoník použije jako doplňující zákon v každé provincii nebo na každém území, pokud již toto opatření neplatí v každém z nich v souladu s jejich vlastním zvláštními zákony.

To, zda se bude určitý případ projednávat podle obecného nebo zvláštního občanského práva nebo práva autonomního, závisí na regionálním občanství. Každá osoba, jejíž rodiče mají regionální občanství na území spadajícím pod běžné občanské právo, nebo na území spadajícím pod zvláštní občanské právo nebo autonomní právo, získá stejné regionální občanství. V případě adopce získávají adoptovaní nezletilí jedinci stejné regionální občanství jako jejich adoptivní rodiče. Zbavení rodičovské pravomoci nebo přerušení jejího výkonu nebo změna občanství rodičů nemá vliv na regionální občanství dětí. Manželství nezpůsobuje změnu regionálního občanství. Nicméně jeden z manželů, který není právně ani fakticky odloučen od druhého z manželů, si může kdykoli zvolit regionální občanství druhého z manželů.

Rozpory vznikající z koexistence různých souborů občanského práva na území státu se řeší podle pravidel stanovených v této souvislosti v občanském zákoníku, známých jako meziregionální pravidla, která jsou jednoduše odrazem pravidel soukromého mezinárodního práva (na které ve skutečnosti odkazují), kdy se pojem národnosti nahrazuje pojmem regionálního občanství.

 • Občanský rejstřík, Regional Citizenship (regionální občanství) English - español

Bližší informace

 • General Council of the Judiciary, (Všeobecná soudní rada), Španělsko (přímý přístup k různým odkazům právního zájmu občanů) español
 • Ministry of Justice (Ministerstvo spravedlosti) (právní informace) English - español

« Právní řád - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 23-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království