Europeiska Kommissionen > ERN > Rättsordningen > Slovenien

Senaste uppdatering: 16-08-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättsordningen - Slovenien

 • Rättskällorna i Slovenien är författningen, lagar, ratificerade och offentliggjorda internationella överenskommelser, EU-förordningar och EU-beslut, genomförandebestämmelser (förordningar, föreskrifter och beslut) (podzakonski predpisi – uredbe, pravilniki, odloki, sklepi) samt allmänna föreskrifter som utfärdas av lokala gemenskaper. Enligt artikel 8 i Sloveniens författning måste lagar och andra föreskrifter följa de allmänna principerna i internationell rätt och de internationella överenskommelser som binder Slovenien. I artikel 153 i författningen föreskrivs också att de enskilda rättsakterna och verksamheten vid statliga och lokala organ och organ med myndighetsutövande funktioner ska grundas på lag eller annan författning.

Som sekundära rättskällor används också rättspraxis, främst avgöranden i författningsdomstolen, högsta domstolen och de högre domstolarna samt sedvanerätt.

 • Den högsta rättskällan är författningen. I rättshierarkin efter författningen kommer sedan lagar, genomförandebestämmelser och lokala föreskrifter. Författningen och lagarna antas av Sloveniens parlament (državni zbor) enligt lagstiftningsförfarandet. Genomförandebestämmelser – förordningar, föreskrifter och beslut – antas av regeringen eller av enskilda ministerier inom sina verksamhetsområden.

En ändring av författningen görs enligt ett särskilt förfarande som anges i del IX i själva författningen. Ett förslag till ändring av författningen kan läggas fram av 20 ledamöter i parlamentet (som har 90 ledamöter), av regeringen eller av 30 000 väljare. Förslaget antas av parlamentet med två tredjedels majoritet av de närvarande ledamöterna. För att ändringen ska antas måste dock två tredjedels majoritet av alla ledamöter rösta för ändringen. I artikel 87 i författningen föreskrivs att parlamentet endast genom lag kan besluta om medborgarnas och andra personers rättigheter och skyldigheter. Lagar kan föreslås av regeringen, en parlamentsledamot eller minst 5 000 väljare.

Lagstiftandet i parlamentet sker i regel i flera etapper (tre etapper). Parlamentet fattar beslut med en majoritet av de avgivna rösterna bland de närvarande ledamöterna, såvida inget annat föreskrivs i författningen, lag eller parlamentets arbetsordning. De lagar som parlamentet antar promulgeras av republikens president och offentliggörs i Sloveniens officiella tidning (Uradni list) innan de träder i kraft. Nationella författningar måste offentliggöras i den nationella officiella tidningen, medan lokala föreskrifter offentliggörs i den särskilda lokala gemenskapens officiella tidning.

Internationella överenskommelser som Slovenien undertecknat träder i kraft när de har ratificerats av parlamentet enligt ett särskilt förfarande. Internationella överenskommelser ratificeras genom antagande av en lag som läggs fram av regeringen. En lag om ratificering av en internationell överenskommelse antas om en majoritet av de avgivna rösterna bland de närvarande ledamöterna är för lagen, såvida inget annat föreskrivs i författningen eller i lag.

Genomförandebestämmelser antas av regeringen eller av enskilda ministrar inom deras arbetsområden. De publiceras enligt lag och offentliggörs i Republiken Sloveniens officiella tidning.

EU-förordningar och EU-beslut som utfärdas av EU-institutionerna är direkt tillämpliga i Slovenien. De behöver inte ratificeras och offentliggöras i den officiella tidningen för att de ska träda i kraft.

De valda församlingarna (kommunfullmäktige) som företräder de lokala gemenskaperna (kommuner) sköter bestämda kommunala frågor och antar allmänna akter som måste följa författningen och lagarna.

 • Genom ett förfarande i Sloveniens författningsdomstol löses eventuella fall när lagar inte följer författningen, när lagar eller andra föreskrifter inte följer ratificerade internationella överenskommelser eller de allmänna principerna för internationell rätt, när genomförandebestämmelser inte följer författningen eller lagar eller när de lokala föreskrifterna inte följer författningen och lagarna. Konflikter mellan bestämmelser på samma hierarkiska nivå eller mellan olika bestämmelser i en och samma föreskrift löses från fall till fall genom tillämpning av tolkningsregler.

« Rättsordningen - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 16-08-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket