Evropska komisija > EPM > Pravni red > Slovenija

Zadnja sprememba: 02-09-2005
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni red - Slovenija

 • Pravni viri v Republiki Sloveniji so: Ustava, zakoni, ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe, uredbe in odločbe EU, podzakonski predpisi ( uredbe, pravilniki, odloki, sklepi ... ), splošni predpisi, ki jih izdajo lokalne skupnosti. Ustava RS v 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 153. člen ustave pa določa, da morajo posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.

Kot viri prava se sekundarno uporablja tudi sodna praksa, predvsem odločitve ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča in višjih sodišč, ter uzance in običaji.

 • Najvišji pravni vir je ustava. V pravni hierarhiji so za ustavo zakoni, nato podzakonski predpisi in predpisi lokalnih skupnosti. Ustavo in zakone sprejema Državni zbor Republike Slovenije v zakonodajnem postopku. Podzakonske predpise – uredbe, pravilnike, odloke, sklepe – sprejema Vlada RS oziroma posamezna ministrstva, upoštevaje svoje delovno področje.

Sprememba ustave poteka po posebnem postopku, ki je predpisan v IX. same Ustave. Predlog za spremembo ustave lahko da 20 poslancev Državnega zbora ( 90 članski organ), vlada ali 30.000 volivcev. O samem predlogu odloča DZ z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev, sama sprememba pa je izglasovana, če je zanjo glasovala dvotretjinska večina vseh poslancev. Ustava v 87. členu določa, da pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb lahko določa Državni zbor RS samo z zakonom. Zakone lahko predlaga vlada, vsak poslanec ali najmanj 5.000 volivcev.

Sprejemanje zakona v Državnem zboru poteka praviloma večfazno (tri faze), Državni zbor pa odloča z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, kadar ni z ustavo, zakonom ali poslovnikom Državnega zbora drugače določeno. Zakone, ki jih sprejme DZ razglasi Predsednik republike in se, preden stopijo v veljavo objavijo v Uradnem listu RS. Državni predpisi morajo biti objavljeni v državnem uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu posamezne skupnosti.

Mednarodne pogodbe , katerih podpisnica je RS stopijo v veljavo potem, ko jih ratificira državni zbor po prilagojenem postopku. Mednarodne pogodbe se ratificirajo s sprejemom zakona, ki ga predlaga vlada. Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov navzočih poslancev, kadar ni z ustavo ali zakonom drugače določeno.

Podzakonske predpise sprejema vlada oziroma posamezni ministri za svoje delovno področje. Podzakonski predpisi se izdajo na podlagi zakona in so objavljeni v Uradnem listu RS.

Uredbe EU in odločbe izdane s strani institucij EU so v Republiki Sloveniji neposredno uporabljive. Za njihovo veljavo ni potrebna ratifikacija in objava v uradnem listu.

Predstavniški organi lokalnih skupnosti, za urejanje določenih vprašanj, ki se tičejo lokalnih skupnosti (občin) po izvoljenih predstavniških telesih lokalnih skupnosti (občinski sveti) sprejemajo splošne akte, ki morajo biti v skladu z Ustavo in zakoni.

 • Morebitna neskladja zakonov z ustavo, zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in splošnimi načeli mednarodnega prava, podzakonskih predpisov z ustavo in zakonom ter predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni se rešujejo v postopku pred Ustavnim sodiščem RS. Nasprotja med določili predpisov enakega ranga oziroma med različnimi določili istega predpisa pa se rešujejo v posameznih primerih z uporabo pravil o interpretaciji v pravu.

« Pravni red - Splošne informacije | Slovenija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 02-09-2005

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo