Európska komisia > EJS > Právny poriadok > Slovinsko

Posledná úprava: 16-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právny poriadok - Slovinsko

 • Pramene práva v Slovinsku sú: ústava, zakoni (zákony), medzinárodné zmluvy, ktoré boli ratifikované a publikované, rozhodnutia a nariadenia EÚ, vykonávacie právne predpisy (uredbe (vyhlášky), pravilniki (pravidlá), odloki (príkazy) a sklepi (rozhodnutia)) a všeobecné nástroje uzákonené miestnymi spoločenstvami. Článok 8 slovinskej ústavy uvádza, že zákony a iné nástroje musia korešpondovať so všeobecne platnými princípmi medzinárodného práva a so zmluvami, ktoré sú záväzné pre Slovinsko. Podľa článku 153 jednotlivé zákony a úkony štátnych orgánov, miestnych orgánov a držiteľov štátnej moci musia byť založené na zákone alebo na nástroji prijatom podľa zákona.

Sekundárne pramene práva pozostávajú z precedenčného práva, konkrétne z rozhodnutí ústavného súdu, najvyššieho súdu a vyšších súdov a z použitia a zvykov.

 • Najvyšším prameňom práva je ústava, za ktorou nasledujú v hierarchii zákony, potom vykonávacie právne predpisy miestne nástroje spoločenstva. Ústavu a zákony prijíma Državni zbor (Národné zhromaždenie) podľa legislatívneho postupu. Vykonávacie právne predpisy – vyhlášky, pravidlá, príkazy a rozhodnutia – prijíma vláda alebo jednotlivé ministerstvá pre konkrétnu oblasť činnosti.

Ústava sa mení špeciálnym postupom stanoveným v časti IX samotnej ústavy. Návrh na zmenu môže predložiť dvadsať členov národného zhromaždenia, ktoré pozostáva z deväťdesiatich členov, vláda alebo najmenej tridsaťtisíc voličov. O návrhu rozhodne Národné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných poslancov. Skutočná zmena je schválená však až vtedy, ak iba dve tretiny všetkých poslancov hlasuje v jej prospech. Článok 87 ústavy uvádza, že o právach a povinnostiach občanov a iných osôb môže rozhodnúť Národné zhromaždenie iba prijatím zákona. Zákony môže navrhnúť vláda, akýkoľvek poslanec alebo najmenej päťtisíc voličov.

Zákony vo všeobecnosti prijíma Národné zhromaždenie v troch etapách. Národné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov odovzdaných prítomnými poslancami, okrem prípadov, kde to ústava špecifikuje inak, zákonom alebo pravidlami Národného zhromaždenia pre postup. Zákony prijaté Národným zhromaždením oznámi prezident republiky a potom sú publikované v úradnom vestníku (Uradni list), než nadobudnú účinnosť. Zákonné nástroje štátu musia byť uverejnené v úradnom vestníku, zatiaľ čo nástroje miestneho spoločenstva sú publikované v oficiálnych publikáciách tohto spoločenstva.

Medzinárodné zmluvy, ktorých je Slovinsko stranou, nadobúdajú platnosť po ich ratifikácii Národným zhromaždením podľa individuálneho postupu. Vláda navrhuje zákon na ratifikáciu, ktorý sa potom schváli, ak väčšina prítomných poslancov hlasuje v jeho prospech, okrem prípadu, kde je to inak stanovené ústavou alebo zákonom.

Vykonávacie právne predpisy prijíma vláda – alebo jednotliví ministri pre ich oblasť činnosti – na základe zákona a uverejňujú sa v úradnom vestníku.

Nariadenia a rozhodnutia EÚ prijaté inštitúciami EÚ sú priamo uplatniteľné v Slovinsku. Nemusia byť ratifikované ani uverejnené v úradnom vestníku, aby nadobudli účinnosť.

O záležitostiach ovplyvňujúcich miestne spoločenstvá (samosprávne mestá) rozhodujú volené orgány zastupujúce tieto spoločenstvá (mestské výbory), ktoré prijímajú všeobecné nástroje, ktoré musia byť v súlade s ústavou alebo zákonmi.

 • Ústavný súd je zodpovedný za riešenie akéhokoľvek rozporu medzi zákonom a ústavou, medzi zákonom alebo iným nástrojom a ratifikovanými medzinárodnými zmluvami alebo všeobecnými zásadami medzinárodného práva, medzi vykonávacími právnymi predpismi a ústavou alebo zákonmi, alebo medzi nástrojom miestneho spoločenstva a ústavou alebo zákonmi. Konflikty medzi ustanoveniami právnych nástrojov toho istého hierarchického postavenia alebo medzi ustanoveniami toho istého nástroja sa riešia podľa jednotlivého prípadu uplatňovaním pravidiel o interpretácii zákona.

« Právny poriadok - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo