Europese Commissie > EJN > Rechtsorde > Slovenië

Laatste aanpassing: 17-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsorde - Slovenië

 • Slovenië heeft de volgende rechtsbronnen: de grondwet, zakoni (wetten), geratificeerde en bekendgemaakte internationale verdragen, EU-besluiten en verordeningen, uitvoeringsbepalingen (uredbe (decreten), pravilniki (voorschriften), odloki (beschikkingen) en sklepi (besluiten)), en algemene besluiten van lokale besturen. Artikel 8 van de Sloveense Grondwet bepaalt dat wetten en andere instrumenten in overeenstemming moeten zijn met algemeen toepasselijke beginselen van internationaal recht en verdragen waardoor Slovenië gebonden is. Volgens artikel 153 moeten specifieke wetten en handelingen van autoriteiten, plaatselijke besturen en dragers van openbaar gezag gebaseerd zijn op een wet of een instrument dat is vastgesteld overeenkomstig een wet.

De secundaire rechtsbronnen zijn rechtspraak, in het bijzonder beslissingen van het grondwettelijk hof, het hooggerechtshof en hogere rechtbanken, en het gebruik en de gewoonte.

 • De hoogste rechtsbron is de grondwet, die in de hiërarchie wordt gevolgd door wetten, vervolgens door uitvoeringswetgeving en instrumenten van plaatselijke besturen. De grondwet en de wetten worden vastgesteld door de Državni zbor (nationaal parlement) met een wetgevingsprocedure. Uitvoeringswetgeving - decreten, voorschriften, beschikkingen en besluiten - wordt vastgesteld door de regering of door individuele ministeries voor het specifieke gebied waarin zij actief zijn.

De grondwet wordt gewijzigd door een bijzondere procedure die is vastgesteld in deel IX van de grondwet zelf. Een wijzigingsvoorstel kan worden gedaan door twintig van de negentig leden van het nationale parlement, door de regering of door ten minste dertigduizend kiezers. Het voorstel wordt door het nationale parlement aangenomen mits het wordt goedgekeurd door een tweederde meerderheid van de aanwezige parlementsleden. De eigenlijke wijziging wordt echter slechts goedgekeurd wanneer twee derden van alle parlementsleden voor het voorstel heeft gestemd. Artikel 87 van de Grondwet bepaalt dat de rechten en verplichtingen van burgers en andere personen alleen bij wet door het nationale parlement kunnen worden vastgesteld. Wetsvoorstellen kunnen door de regering worden ingediend, door een lid van het parlement of door ten minste duizend kiezers.

Doorgaans worden wetten door het nationale parlement vastgesteld in drie stappen. Het nationale parlement neemt zijn beslissing bij meerderheid van stemmen van de aanwezige parlementsleden, behoudens andersluidende bepaling in de grondwet, de wet of het reglement van orde van het nationale parlement. Door het nationale parlement vastgestelde wetten worden afgekondigd door de president van de republiek en daarna bekendgemaakt in het Uradni list (het staatsblad) alvorens deze in werking treden. Rechtsinstrumenten van de staat moeten worden bekendgemaakt in het staatsblad, terwijl instrumenten van lokale besturen worden bekendgemaakt in de officiële bladen van die besturen.

Internationale verdragen waarbij Slovenië partij is, treden in werking na ratificatie door het nationale parlement volgens een aangepaste procedure. De regering dient een wetsvoorstel tot ratificatie in die wordt goedgekeurd wanneer de meerderheid van de aanwezige parlementsleden voor stemmen, behoudens andersluidende wettelijke of grondwettelijke bepalingen.

Uitvoeringsbepalingen worden door de regering vastgesteld - of door individuele ministers wat hun bevoegdheden betreft - op grond van een wet en bekendgemaakt in het staatsblad.

Door de EU-instellingen vastgestelde EU-verordeningen en besluiten zijn rechtstreeks toepasselijk in Slovenië. Deze moeten niet worden geratificeerd of bekendgemaakt in het staatsblad om in werking te treden.

Aangelegenheden die betrekking hebben op lokale gemeenschappen (gemeenten) worden geregeld door de verkozen organen (gemeenteraden) die deze gemeenschappen vertegenwoordigen en die algemene instrumenten vaststellen die in overeenstemming moeten zijn met de grondwet en met de wetten.

 • Het grondwettelijk hof is verantwoordelijk voor het oplossen van onverenigbaarheden tussen een wet en de grondwet, tussen een wet of een ander instrument en geratificeerde internationale verdragen of de algemene beginselen van internationaal recht, tussen uitvoeringsbepalingen en de grondwet of wetten, of tussen een besluit van een lokale overheid en de grondwet of wetten. Conflicten tussen bepalingen van rechtsinstrumenten van de dezelfde rang in de hiërarchie of tussen bepalingen van hetzelfde instrument worden van geval tot geval opgelost door de regels betreffende de uitlegging van het recht toe te passen.

« Rechtsorde - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 17-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk