Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskord > Sloveenia

Viimati muudetud: 16-08-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskord - Sloveenia

 • Sloveenia õiguse allikad on põhiseadus, seadused (zakoni), ratifitseeritud ja avaldatud välislepingud, Euroopa Liidu otsused ja määrused, rakendusaktid (uredbe (dekreedid), pravilniki (eeskirjad), odloki (korraldused) ja sklepi (otsused)) ning õigustloovad aktid, mida kehtestavad kohalikud omavalitsused. Sloveenia põhiseaduse artiklis 8 on sätestatud, et seadused ja muud õigusaktid peavad olema kooskõlas rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete ning Sloveeniale siduvate lepingutega. Artikli 153 kohaselt peavad riigiasutuste, kohalike asutuste ja avaliku võimu kandjate üksikaktid ja toimingud põhinema seadusel või seaduse kohaselt vastuvõetud õigusaktil.

Teisesed õigusallikad on kohtupraktika, eeskätt põhiseaduskohtu, ülemkohtu ja kõrgemate kohtute otsused, ning praktika ja tavad.

 • Õigusallikate hierarhias asub kõrgeimal põhiseadus, millele järgnevad seadused, seejärel rakendusaktid ning kohalike omavalitsuste õigusaktid. Põhiseaduse ja seadused võtab vastu Državni zbor (Rahvusnõukogu) seadusandlikus korras. Rakendusaktid – dekreedid, eeskirjad, korraldused ja otsused – võtab vastu valitsus või konkreetse valdkonna ministeerium.

Põhiseaduse muutmiseks on erimenetlus, mis on sätestatud põhiseaduse IX osas. Muutmisettepaneku võivad teha 90-liikmelise Rahvusnõukogu 20 saadikut, valitsus või vähemalt 30 000 valijat. Ettepaneku menetlusse võtmise otsus tehakse Rahvusnõukogu kohalviibivate saadikute kahe kolmandiku häälteenamusega. Muudatus võetakse aga vastu vaid juhul, kui kaks kolmandikku kõikidest saadikutest selle poolt hääletavad. Põhiseaduse artiklis 87 on sätestatud, et kodanike ja teiste isikute õiguseid ja kohustusi võib Rahvusnõukogu kindlaks määrata vaid seadusega. Seaduse võib algatada valitsus, saadik või vähemalt 5000 valijat.

Seadused võtab tavaliselt vastu Rahvusnõukogu kolmes etapis. Rahvusnõukogu võtab oma otsuse vastu kohalviibivate saadikute häälteenamusega, kui põhiseaduses, seaduses või Rahvusnõukogu kodukorras ei ole sätestatud teisiti. Enne kui Rahvusnõukogu vastuvõetud seadused jõustuvad, kuulutab need välja vabariigi president ning need avaldatakse ametlikus väljaandes Uradni list. Riiklikud õigusaktid tuleb avaldada ametlikus väljaandes, kohaliku omavalituse õigusaktid aga vastava omavalitsuse ametlikus väljaandes.

Välislepingud, mille osaline Sloveenia on, jõustuvad pärast ratifitseerimist Rahvusnõukogu poolt selleks ettenähtud korras. Ratifitseerimiseelnõu esitab valitsus ning see võetakse vastu, kui kohalviibivate saadikute enamus hääletab selle poolt, välja arvatud juhtudel, kui põhiseadus või seadus näeb ette teisiti .

Rakendusaktid võtab seaduse alusel vastu valitsus või vastava valdkonna minister ning need avaldatakse ametlikus väljaandes.

Euroopa Liidu institutsioonide vastuvõetud määrused ja otsused on Sloveenias vahetult kohaldatavad. Nende jõustumiseks ei pea neid ratifitseerima ega ametlikus väljaandes avaldama.

Kohalikke omavalitsusi mõjutavate küsimustega tegelevad omavalitsuste valitud organid (omavalitsuste volikogud), nad võtavad vastu õigustloovaid akte, mis peavad olema kooskõlas põhiseaduse ja seadustega.

 • Põhiseaduse ja seaduste, samuti seaduste või muude õigusaktide ja ratifitseeritud välislepingute või rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete, rakendusakti ja põhiseaduse või seaduste ning kohalike omavalitsuste õigusaktide ja põhiseaduse või seaduste vaheliste vastuolude lahendamine on põhiseaduskohtu ülesanne. Hierarhias samal tasandil asuvate õigusaktide sätete või sama õigusakti eri sätete vahelised vastuolud lahendatakse üksikjuhtumi asjaolusid arvestades ja rakendades seaduste tõlgendamise reegleid.

« Õiguskord - Üldteave | Sloveenia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 16-08-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik