Europa-Kommissionen > ERN > Retsorden > Slovenien

Seneste opdatering : 16-08-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Retsorden - Slovenien

 • Retskilderne i Slovenien er følgende: Forfatningen, love, ratificerede og offentliggjorte internationale aftaler, EU-forordninger og –afgørelser, gennemførelsesakter (f.eks. uredbe (forordninger), regler (pravilniki), dekreter (odloki), afgørelser (sklepi) samt generelle forskrifter, der træffes af de lokale myndigheder. I den slovenske forfatnings artikel 8 hedder det, at love og andre bestemmelser skal være i overensstemmelse med folkerettens almene principper og med internationale aftaler, der er bindende for Slovenien. I forfatningens artikel 153 hedder det, at nationale og lokale myndigheders og offentlige myndighedspersoners individuelle akter og handlinger skal bygge på loven eller lovforskrifter.

Som sekundære retskilder anvendes ligeledes retspraksis, navnlig afgørelser fra forfatningsdomstolen, højesteret og andre højere domstole samt sædvane.

 • Den højeste retskilde er forfatningen. I retskildehierarkiet følger derefter love, gennemførelsesakter og lokale forskrifter. Forfatningen og lovene vedtages af parlamentet (Državni zbor) efter lovgivningsproceduren. Gennemførelsesakter – forordninger, regler, dekreter og afgørelser – vedtages af regeringen eller det berørte ressortministerium.

Forfatningsændringer gennemføres efter en særlig procedure, som er fastsat i forfatningens kapitel IX. Forslag til forfatningsændringer kan forelægges af 20 medlemmer af parlamentet (som er på 90 medlemmer), af regeringen eller af mindst 30000 vælgere. Parlamentet vedtager forslaget med et stemmeflertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, men selve ændringen godkendes kun, hvis to tredjedele af alle medlemmerne stemmer for. Ifølge forfatningens artikel 87 kan parlamentet kun ved lov vedtage statsborgeres og andre personers rettigheder og pligter. Lovforslag kan fremsættes af regeringen, af medlemmer af parlamentet eller af mindst 5000 vælgere.

Vedtagelsen af love i parlamentet foregår sædvanligvis i tre faser. Parlamentet træffer afgørelse med simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer, medmindre andet er fastsat i forfatningen, loven eller parlamentets forretningsorden. Love, der vedtages af parlamentet, udstedes af republikkens præsident og offentliggøres i Sloveniens statstidende, inden de træder i kraft. Statslove skal offentliggøres i statstidende, mens lokale forskrifter offentliggøres i den lokale officielle tidende.

Internationale aftaler, som Slovenien har undertegnet, træder i kraft, når de er ratificeret af parlamentet efter en særlig procedure. Internationale aftaler ratificeres ved lov, der fremsættes af regeringen. Love om ratifikation af internationale aftaler vedtages med et flertal af de tilstedeværende medlemmer, medmindre andet er fastsat i forfatningen eller anden lovgivning.

Gennemførelsesakter vedtages af regeringen eller den berørte ressortminister. Gennemførelsesakter udstedes ved lov og offentliggøres i statstidende.

EU-forordninger og afgørelser udstedt af EU-institutionerne gælder umiddelbart i Slovenien. De træder i kraft uden ratifikation og offentliggørelse i statstidende.

Spørgsmål, der berører lokalsamfund (kommuner), behandles af valgte instanser (kommunalråd), som vedtager generelle forskrifter, der skal være i overensstemmelse med forfatningen og lovgivningen.

 • Det er forfatningsdomstolen, der afgør eventuelle uoverensstemmelser mellem en lov og forfatningen, mellem en lov eller andre forskrifter og ratificerede internationale aftaler og folkerettens almene principper, mellem gennemførelsesakter og forfatningen eller lovgivningen og mellem lokale forskrifter og forfatningen eller lovgivningen. Uoverensstemmelser mellem bestemmelser i akter på samme hierarkiske niveau eller mellem forskellige bestemmelser i samme akt afgøres i hvert enkelt tilfælde efter principperne om lovfortolkning.

« Retsorden - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 16-08-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige