Evropská komise > ESS > Právní řád > Slovinsko

Poslední aktualizace: 01-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní řád - Slovinsko

 • Slovinsko vychází z těchto pramenů práva: ústava; zakoni (zákony); mezinárodní smlouvy, ratifikované a zveřejněné; rozhodnutí a nařízení EU; prováděcí právní předpisy – uredbe (vyhlášky), pravilniki (pravidla), odloki (výnosy) a sklepi (rozhodnutí); a obecné nástroje místních samosprávných celků. Článek 8 slovinské ústavy stanoví, že zákony a jiné nástroje musí být v souladu s obecně použitelnými zásadami mezinárodního práva a se smlouvami, kterými je Slovinsko vázané. Podle článku 153 musejí být jednotlivé akty a úkony státních orgánů, místních orgánů a jiných držitelů veřejného oprávnění založeny na zákonu nebo nástroji podle tohoto nástroje přijatém.

Sekundárním pramenem práva je precedenční právo (zejména rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a vyšších soudů) a obyčej a zvyk.

 • Nejvyšším pramenem práva je ústava, za ní v hierarchii následují zákony, pak prováděcí právní předpisy a nástroje místních samosprávných celků. Ústavu a zákony přijímá podle legislativního postupu Državni zbor (Národní shromáždění). Prováděcí právní předpisy – vyhlášky, pravidla, výnosy a rozhodnutí – přijímá vláda nebo jednotliví ministři, kteří se konkrétní oblastí činnosti zabývají.

Ústava může být pozměněna zvláštním postupem stanoveným v IX. části samotné ústavy. Pozměňovací návrh musí být podán dvaceti z celkového počtu devadesáti poslanců Národního shromáždění, vládou nebo alespoň třiceti tisíci voliči. O návrhu musí v Národním shromáždění rozhodovat dvoutřetinová většina přítomných poslanců. Vlastní pozměnění je však schváleno jen tehdy, hlasují-li pro dvě třetiny všech poslanců. Článek 87 ústavy stanoví, že práva a povinnosti občanů i jiných osob musejí být určeny Národním shromážděním pouze zákonem. Zákony může navrhovat vláda, jakýkoli poslanec nebo alespoň pět tisíc voličů.

Zákony jsou obecně přijímány Národním shromážděním ve třech fází. Národní shromáždění učiní své rozhodnutí většinou hlasů přítomných poslanců, nestanoví-li ústava, zákon nebo procesní řád Národního shromáždění jinak. Zákony přijaté Národním shromážděním vyhlašuje prezident republiky, a poté jsou před nabytím účinnosti zveřejněny v úředním věstníku Uradni list. Právní nástroje státu musejí být zveřejněny v úředním věstníku, zatímco nástroje místních samosprávných celků jsou zveřejňovány v úředních publikacích těchto celků.

Mezinárodní smlouvy, jichž je Slovinsko stranou, nabývají účinnosti poté, kdy je Národní shromáždění podle zvláštního postupu ratifikuje. Vláda navrhne zákon o ratifikaci, který je pak schválen, hlasuje-li většina poslanců pro, nestanoví-li ústava nebo zákon jinak.

Prováděcí právní předpisy jsou přijímány vládou nebo jednotlivými ministry, kteří se konkrétní oblastí činnosti zabývají, na základě zákona, a poté jsou zveřejněny v úředním věstníku.

Nařízení a rozhodnutí EU přijaté institucemi EU jsou ve Slovinsku přímo použitelné. Pro nabytí účinnosti nemusejí být ratifikovány ani zveřejněny v úředním věstníku.

Věcmi týkajícími se místních samosprávných celků (samosprávných měst a obcí) se zabývají zvolené zastupitelské orgány (místní zastupitelství). Tyto orgány též přijímají obecné nástroje, které musejí být v souladu s ústavou a zákony.

 • Ústavní soud odpovídá za vyřešení jakékoli neslučitelnosti mezi zákony a ústavou, mezi zákony nebo jinými nástroji a ratifikovanými mezinárodními smlouvami či obecnými zásadami mezinárodního práva, mezi prováděcími právními předpisy a ústavou či zákony nebo mezi nástroji místních samosprávných celků a ústavou či zákony. Rozpory mezi ustanoveními právních nástrojů shodné hierarchie nebo mezi ustanoveními jednoho nástroje se řeší případ od případu použitím pravidel výkladu práva.

« Právní řád - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 01-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království