Európska komisia > EJS > Právny poriadok > Malta

Posledná úprava: 06-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právny poriadok - Malta

 

OBSAH

Ústava Ústava
Primárna legislatíva Primárna legislatíva
Subsidiárna/sekundárna legislatíva Subsidiárna/sekundárna legislatíva
Európsky dohovor o ľudských právach Európsky dohovor o ľudských právach
Právo Európskeho spoločenstva Právo Európskeho spoločenstva
Anglické zvykové právo Anglické zvykové právo
Obyčaje Obyčaje

 

Právny poriadok na Malte, nehľadiac na právo Spoločenstva, upravujú najmä parlamentné zákony (primárna legislatíva), sekundárna alebo subsidiárna legislatíva a v niektorých prípadoch sa odvoláva na anglické zvykové právo a obyčaje. Postupuje sa v takom poradí, ako sa uvádza vyššie. Malta nemá sudcovské právo: Súd vykladá právo tak, ako je obsiahnuté v rôznych právnych predpisoch. Neznamená to však, že precedenčné rozhodnutia nie sú smerodajné. Sudcovia sa vo väčšine prípadov, ak na to nemajú závažný dôvod, neodkláňajú od osvedčenej zásady ustanovenej judikatúrou. Nižšie súdy majú tiež takú prax, že v právnych otázkach dodržiavajú zásady stanovené vyšším súdom.

Ústava

Malta má písanú ústavu. Stanovuje zásady zabezpečenia základných ľudských práv občanov a oddelenie výkonných, súdnych a legislatívnych právomocí. Malta, liberálna parlamentná demokracia, uskutočňuje pravidelné voľby založené na všeobecnom hlasovacom práve. Hlavou štátu je prezident, zatiaľ čo výkonné právomoci spočívajú na premiérovi a vláde. Snemovňa reprezentantov je zložená zo 65 reprezentantov a volí sa každých 5 rokov.

Maltská ústava sa považuje za najvyšší zákon krajiny. Primát ústavy znamená, že žiadny zákon nesmie byť v nesúlade s ústavou. Právomoc vyšetrovať ústavnosť parlamentného zákona spočíva na súdoch. Zákon, ktorý súd vyhlási za neústavný, je do tej miery, do akej je neústavný, neplatný.

Primárna legislatíva

Primárna legislatíva je obvykle obsiahnutá v kapitolách zákonov. Malta má k dnešnému dňu 476 kapitol zákonov. Najdôležitejšie zákony, najmä občianske, obchodné, trestné a procesné zákony prichádzajú v kodifikovanej podobe.

Na to, aby sa návrh stal parlamentným zákonom, bol prijatý westminsterský systém, podľa ktorého sa vyžaduje súhlas Snemovne reprezentantov a prezidenta Malty. Postup, ktorého sa pridržiava parlament, je takýto: návrh sa predloží snemovni, podľa možností po procese konzultácií so zainteresovanými orgánmi, obvykle vo forme bielej knihy. Zásady návrhu sa prediskutujú v snemovni počas druhého čítania. Podrobnejšia analýza návrhu sa uskutoční počas prejednávania vo výboroch, vrátane zapracovania potrebných zmien a doplnkov do návrhu. Návrh a zmeny a doplnky potom schvaľuje snemovňa na treťom čítaní.

HoreHore

Pokiaľ nie je v návrhu stanovené inak, parlamentný zákon nadobúda účinnosť v deň jeho zverejnenia, to znamená, v deň, kedy návrh odsúhlasí prezident a je zverejnený Napriek tomu, zákon môže presne stanovovať deň nadobudnutia účinnosti, napríklad, dátum začatia. Buď môže zákon nadobudnúť účinnosť v celom svojom rozsahu v daný dátum, alebo môžu nadobudnúť účinnosť rôzne články v rôznych stanovených termínoch.

Parlamentné zákony sú napísané v maltštine a v angličtine, jednako, pokiaľ by bol medzi obidvomi textami nesúlad a pokiaľ nie je v zákone stanovené inak, maltský text je rozhodujúci.

Subsidiárna/sekundárna legislatíva

Parlament môže delegovať právomoc vydávania predpisov na ministrov alebo podriadené zákonodarné orgány. Mali by zahrnovať ministerstvá a iné orgány verejnej moci. Parlamentný zákon teda môže byť vypracovaný tak, aby obsahoval najdôležitejšie aspekty toho, čo sa má upravovať, pričom príslušný minister je splnomocnený k tomu, aby začlenil potrebné podrobnosti vo forme pravidiel, predpisov a nariadení vydaných na základe východiskového zákona. Orgány, na druhej strane, sú vo všeobecnosti splnomocnené prostredníctvom východiskového zákona, aby vydávali miestne predpisy, ktoré majú obvykle podobu nariadení alebo zákazov.

Európsky dohovor o ľudských právach

Na základe zákona XIV z roku 1987 bol do maltského práva začlenený Európsky dohovor o ľudských právach. Žiadny zákon na Malte nesmie byť v rozpore s právami a slobodami stanovenými v dohovore. Právo na preskúmanie majú súdy.

Právo Európskeho spoločenstva

Zákon V z roku 2003 (zákon o Európskej únii), stanovuje, medzi iným, pristúpenie Malty k Európskej únii. Počnúc 1. májom 2004 sa pre Maltu stal záväzný Akt o pristúpení a všetky akty prijaté Európskou úniou a stali sa aj súčasťou domácej legislatívy. Akýkoľvek domáci zákon, ktorý je nezlučiteľný s povinnosťami Malty podľa Zmluvy, nie je , v tom rozsahu v akom je nezlúčiteľný, účinný.

Anglické zvykové právo

Iným zdrojom maltského práva je anglické zvykové právo. Prostredníctvom judikatúry sa osvedčilo, že ak je medzera v maltskom verejnom práve, odvoláva sa na anglické zvykové právo.

Obyčaje

Ďalším zdrojom práva sú obyčaje. Obyčaj sa týka pravidla, ktoré existovalo počas mnohých rokov, až kým nenadobudlo účinnosť zákona. Obyčaj má vo všeobecnosti tieto charakteristiky:

 • je to nepísaný zákon, to znamená, nie je upravený legislatívou;
 • je nepochybná v tom, že jasne definuje obyčajovú zásadu alebo pravidlo;
 • je istá vo svojom uplatňovaní v každom konkrétnom prípade v tom, že môže s istotou dokázať práva, ktoré obyčaj poskytuje; a
 • nerušene pretrvávala po mnohé roky. Obyčaj, ktorá má tieto charakteristiky, môžu maltské súdy, v prípade, že im je záležitosť predložená, uznať a uplatniť. Oblasťou, v ktorej sa môže uplatňovať obyčaj, je obchodné právo.

Bližšie informácie

 • Spravodlivosť a miestna samospráva English

« Právny poriadok - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo